Научтруд
Войти

Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики

Научный труд разместил:
Neav
20 сентября 2020
Автор: В. Є. Величко

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Величко В.£., Федоренко О.Г. Застосування 1КТ у неформальному Hae4aHHÍ майбутшх учителiв математики // Ф&зико-математична осв&та : науковий журнал. - 2017. - Випуск 3(13). - С. 35-38.

Velychko V., Fedorenko O. Application Of The ICT In Non-Formal Education Of Future Mathematics Teachers // Physical and Mathematical Education : scientific journal. - 2017. - Issue 3(13). - Р. 35-38.

УДК 378.091:004.4

В.£. Величко, О.Г. Федоренко

Донбаський державний педагог&нний ушверситет, УкраУна

vladislav. velichko@gmail. com

ЗАСТОСУВАННЯ 1КТ У НЕФОРМАЛЬНОМУ НАВЧАНН1 МАЙБУТН1Х УЧИТЕЛ1В МАТЕМАТИКИ

Анота^я. Стаття присвячена проблемi використання можливостей неформального навчання та використанню iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в оргашзаци неформального навчання в процеа профеайно&Упдготовки майбутшх учителiвматематики. Розглянуто неформальне навчання з точки зору теор&п конективзму, а також питання взаемодй неформального навчання та електронного навчання. Проведено анал&з функ^й викладач>в i майбутшх учителiв математики пд час неформального навчання. Визначено, що результати використання неформального навчання суттево впливають на формальне навчання, а також, що система неформального навчання потребуе коригування з боку викладач&в шляхом Ух участ &1 у процеа неформального навчання майбутшх учителiв математики. Розглянуто iнформацiйно-комунiкацiйнi технологи за допомогою яких прогнозуеться оптимальна органiзацiя процесу неформального навчання та пдтверджено важливiсть безпосередньоУучаст> у даному р&зновидi навчання майбутшх учителiв математики. Проанал&зовано можливост&1 серв&юв комп&ютерних мереж щодо створення навчальних матер&1ал&1в, органiзацiю тестування та трен&1нг&1в, пошуку тематичних ресурав i груп.

Ключовi слова: iнформацiйно-комунiкацiйнi технологи, неформальне навчання, майбутш вчителi математики.

Постановка проблеми. Швидкоплиншсть навколишнього середовища, кр1м шшого, впливае й на швидкоплиншсть ознак професшноТ компетентности або нав^ь, пщкреслюе недовготривал1сть будь-якоТ професп. Результатом розв&язання зазначеноТ проблеми е неперервшсть осв1тньоТ д1яльносл особистосл. Така готовшсть може бути сформована у раз1 використання специф1чних принцитв неперервного навчання в процес1 професшноТ тдготовки майбутшх фах1вц1в. З огляду на те, що майбутш вчител1 математики шд час професшноТ тдготовки зазвичай вже вщповщають вщмшностям м1ж дорослими та дпъми (розвинута самооцшка, наявшсть досвщу навчання, готовшсть вчитися, ор1ентац1я на навчання, мотивац1я до навчання), нами було взято за основу формування готовност до використання неперервноТ осв1тньоТ д1яльносл майбутшх учител1в математики принципи неперервного навчання дорослих. Отже, до зазначених принцитв нами вщнесено:

- майбутш вчител1 математики можуть приймати участь у розробц1 плану навчання;

- в основ! навчання мае бути наявний досвщ навчання;

- можлив1сть практичного використання набутих знань на практик;

- навчальний матер1ал мае бути ор1ентованим на розв&язання конкретних завдань.

Вкрай важливим е те, що у випадку не реал1заци зазначених принцитв тд час традицшного (формального) навчання сл1д Тх реал1зовувати в неформальному навчанш. П1д неформальним навчанням розумшть навчання, що вбудовано в заплановаш навчальш заходи, при цьому явно не визначеш (з точки зору цшей, часу й пщтримки) та м1стять важлив1 елементи профес1йного навчання. Неформальне навчання з точки зору тих, хто навчаеться е цтеспрямованим i не призводить до сертифтаци [1]. При цьому, на нашу думку, воно е невщ&емною складовою професшноТ тдготовки майбутшх учителiв математики разом з формальним.

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

На вщмшу вщ традицшного формального, як стверджуе С. Ствак, неформальне навчання враховуе особистiсно зорiентованi потреби людини та сприяе швидкому й зручному здобуттю конкретних знань у будь-який час та у будь-якому мкцк Деякi експерти стверджують, що 80 % знань людина здобувае саме через неформальне навчання i накопичення цих знань вщбуваеться через спiвробiтництво, що робить використання неформального навчання дiевим засобом для ефективного використання у навчальнш дiяльностi [3].

Аналiз актуальних дослщжень. Рiзноманiтне використання сучасних засобiв шформацшно-комунiкацiйних технологiй в освiтнiй дiяльностi майбутнiх учителiв математики дозволяе говорити про появу електронного навчання. Базуючись на конективкькш теори навчання 1КТ надають можливiсть створення навчально! мережi вузлами яко! е люди та IX знання, оргашзацп та IX ресурси, рiзноманiтнi електроннi освiтнi ресурси. Пов&язуючи зазначенi вище вузли за власним бажанням i необхiднiстю 1х використання задля досягнення навчальних цiлей, тi, хто навчаються створюють власне навчальне середовище в якому мае мкце не стiльки формальне навчання, скшьки неформальне.

Аналiз результатiв дослщжень сутностi, змiсту та ролi неперервно! освiти у вiтчизнянiй науковiй думц свiдчить про зростання iнтересу науковщв до змiни осв^ньо! парадигми. Зокрема, роботи В. Александрова, В. Андрущенка, О. Гулай, Ю. Деркач, I. Зязюна, Н. Ничкало, О. Паращук С. Сисоево! та iн. присвячеш визначенню ролi та мiсця неперервно! освiти та неформального навчання у педагопчнш системi. Водночас, аналiз опрацьованих роб^ свiдчить про наявнiсть суперечностей щодо вихiдних положень ролi неформального навчання та його результат у межах формального навчання.

Мета статп - визначення можливостей застосування шформацшно-комушкацшних технологiй в неформальному навчаннi майбутшх учителiв математики.

Виклад основного матерюлу. Специфiка пiдготовки майбутнiх учителiв математики визначаеться специфтою математичних знань, ям, у свою чергу, характеризуються високим ступенем абстрактностi та, вiдповiдно, можлив^ю широкого використання символiчних записiв; побудовою узагальнених моделей i моделюванням динамiчних процесiв; взаемозв&язком теоретичних положень та прикладного застосування. Реалiзацiя означено! специфти пiдготовки майбутнiх учителiв математики, з урахуванням темтв розвитку сучасного шформацшного суспiльства, не можлива в повному обсязi лише через формальне навчання. Велика кшьмсть теоретичного матерiалу математично! освiти не може бути опрацьовано! на базi лише формального навчання через брак аудиторного часу. Таким чином, необхщним е Тх застосування на широкому колi практичних завдань, зокрема й нематематичного напряму. ^м того, у рамках формального навчання не надаеться значна увага моделюванню рiзноманiтних процеав, особливо тих, що проттають на значному часовому промiжку або мають сощальну направленiсть, що е важливим в професiйнiй пщготовщ майбутнiх учителiв математики.

Розглядаючи неформальне навчання з точки зору суб&ект-об&ектно! моделi варто окремо видiлити функцп як викладачiв, так i майбутшх учителiв математики. До специфiчних функцш майбутнiх учителiв математики слiд вщнести постiйну наявнiсть цiлi та и розклад на покрокове досягнення. Осктьки у майбутнiх учителiв не може бути ч^кого плану досягнення цЫ, а тiльки короткочасне завдання на вивчення, розумшня або опанування тими чи шшими здiбностями, що, у свою чергу, повинно,за переконанням майбутшх учителiв, сприяти досягненню цiлi, то дану функщю слiд вважати цшепокладаючою в неформальному навчаннi майбутнiх учителiв математики. Процес оргашзаци неформально! осв^и мае бути, перш з все, комфортним для майбутшх учителiв математики, що само пособi передбачае використання комфортних мкць, засобiв i форм неформально! освп"и. Дана умова зводить нашвець психолого-соцiальнi перешкоди, знiмае фактори нервування, некомфортного поводження, неприйнятних темтв та оточення в навчальнш дiяльностi тощо. Наступною функцiею майбутнiх учителiв у неформальнiй освiтi е об&ективна оцшка власних навчальних досягнень, визначення рiвня компетентностей у порiвняннi з загальноприйнятими. У зазначеному контекст необхщною дiяльнiстю е рефлексiя, що зумовлюе дослщження як власно! свiдомостi, так i результатiв власно! активностi.

Розглядаючи функцп викладачiв у неформальнiй освт варто зосередитись на тому, що завданням викладачiв е монiторинг неформально! освп"и майбутнiх учителiв математики та прийняття заходiв корегування пошуково-осв^ньо! дiяльностi. Взагалi, освiтнiй монiторинг подiляють на шформацшний (збирання, опрацювання, зберiгання, а iнодi й поширення вiдомостей про стан осв^и, хiд освiтнього процесу) та управлшський (передбачае узагальнення, систематизащю й аналiз таких вiдомостей з метою прогнозування розвитку та розроблення вщповщних рекомендацш) [2, 519]. Одним iз напрямiв монiторингу е виявлення у майбутшх учителiв тих знань, ям були отриманi через неформальну осв^у, що свiдчить про !х лiдерськi позици. Останне, у свою чергу, е тим мiрилом навчально! активностi, який варто використовувати для коригування впливу викладачiв на майбутшх учителiв математики.

Функцiя коригування пошуково-осв^ньо! дiяльностi в неформальнiй освiтi зводиться, по-перше, до надання власного матерiалу з питання дослiдження (подiлитися власною думкою про навчальш посiбники i додатковi джерела; пiдкреслити важливiсть послщовносп вивчення зазначених джерел; розповiсти про те, що ви плануете опанувати; видтити головш думки; оповiстити про власш наробки та анотацп джерел,

конференцш тощо). По-друге, подiлитися особистими професшними зв&язками: посилання на шших oci6, якi цiкавляться спорiдненою тематикою; студенев минулих рокiв, якi вивчали дисциплшу, або студентiв iнших факультелв, якi вивчають дисциплiну за власною iнiцiативою; посилання на спецiалiзованi сшльноти; посилання на експертiв. По-трете, запропонувати оргашзацшний остов дослiдження (створення електронних освггшх ресурсiв i3 обраним хештегом, складання дорожньо! карти студентського неформального дискурсу, створення спещально! групи в сощальних мережах). По-четверте, неформально керувати дискуаею, направляючи !! у потрiбне русло, використовуючи аргументацiю, пропонуючи тези, пщкртлення або спростування думок стороншми достовiрними матерiалами, стимулювати дискуси новими запитаннями та проблемами.

Розробники стратеги шдтримки неформального навчання [4] пропонують використовувати модель OODA (Observe Orient Decide Act), що реалiзуеться через особисте навчальне середовище. Модель пiдтримки включае спостереження, орiентацiю, прийняття рiшення, д^. На першому етапi через рiзнi канали йде сканування навколишнього середовища. Для забезпечення даного етапу необхщно створювати iнформацiйнi портали, електроннi освпн ресурси, що сприятимуть створенню персонального навчального середовища.

На другому етап виконуеться цикл синтезу даних i знайдено! шформаци з урахуванням кнуючих образiв в певний новий уявний образ. Це найбтьш складний етап, проблемами якого можуть бути iснуючi знання, глибина сканування шформаци i культура оргашзаци, тому, важливо оргашзувати зворотний зв&язок. Карл Роджерс (Carl Ransom Rogers) розглянув п&ять категорш зворотного зв&язку в порядку частоти !х застосування: оцiночний, пояснювальний, пщтримуючий, зондувальний, розумiння [5].

На третьому еташ, використовуючи можливост персонального начального середовища, розглядаються всi можливi варiанти рiшень, що реалiзуються на останньому, четвертому, етапi.

В якостi засобу реалiзацi! запропонованих функцiй викладачiв i майбутнiх учителiв математики пiд час неформального навчання слщ використовувати шформацшно-комушкацшш технологи. Повертаючись до функци мошторингу, яка е необхiдною як для майбутшх учителiв математики, так i для викладачiв, варто говорити, перш за все, про засоби тестування. Особливiстю створення тестових завдань е те, що вони повинш виходити за рамки навчального матерiалу формального навчання. ^м того, тестовi питання, що стосуються навчального матерiалу неформального навчання повинш оцшюватись на бшьш високому рiвнi та мати можливiсть повторного складання. Такi умови сприятимуть створенню мотиваци до неформального навчання та враховуватимуть особливiсть не прив&язаност до часових меж. Найпростiший споаб реaлiзaцп означених вимог реaлiзовуеться у процес змiшaного навчання, коли в якост платформи супроводу використовуються системи управляння навчанням. ^м того, для мошторингу варто використовувати рiзномaнiтнi навчальш сервiси та ресурси. Наприклад, популярний сервк learningapps.org дозволяе створювати iгри, кросворди, вiкторини, тести тощо; засобом eXeLearning створюються iнтерaктивнi електроннi курси, що можуть використовуватись i без додатково! оболонки.

Реaлiзaцiя надання власного мaтерiaлу з питання дослiдження, що вщповщае функци коригування пошуково-осв^ньо! дiяльностi в неформaльнiй освiтi, полягае у використанш рiзномaнiтних зaсобiв публтаци мaтерiaлiв у комп&ютернiй мережi. До таких зaсобiв слiд вiднести блоги, персональш сайти, акаунти в соцiaльних мережах, вщкрит електроннi курси, темaтичнi форуми та групи сощальних мереж, статт в наукових журналах тощо. Не завадить придтити увагу як ручним, так i автоматичним системам агрегаци навчального мaтерiaлу, створенню та використанню под- та скрiнкaстiв, презентaцiй, шфографти тощо. Нaявнiсть у виклaдaчiв умшь створювати рiзномaнiтний навчальний контент е шдтвердженням не тiльки !х шформацшно! компетентностi, але й нaявностi розумшня та навичок використання електронних осв^шх ресурсiв в нaвчaльнiй дiяльностi.

Методом реaлiзaцi! функцГ! коригування е орiентaцiя в спiльнотaх, що займаються розв&язанням тих чи шших завдань. Посилання та тематичш групи, форуми та спецiaлiзовaнi сайти, допоможуть скоригувати напрям дослщження в необхiдне русло пщ час неформального навчання, а тому, як викладачам, так i майбутшм учителям математики необхiдно мати в своему aрсенaлi розширенi вiдомостi про тих, хто займаеться вщповщними напрямами математики та методики навчання математики.

Наступним методом коригування неформального навчання е опосередкована присутшсть виклaдaчiв пщ час неформального навчання. Обернений зв&язок виклaдaчiв i мaйбутнiх учителiв математики е невщ&емною частиною процесу навчання. Особливо корисним е неформальне партнерське спткування, що пов&язане з темою пошуково! роботи. Для таких методiв корисними е участь як виклaдaчiв, так i мaйбутнiх учителiв математики в со^альних мережах загального та наукового напряму.

Висновки. Застосування 1КТ у неформальному навчанш мaйбутнiх учителiв математики е не тiльки можливим для неформального навчання а й рекомендованим. Неформальне навчання е невщ&емною частиною процесу фахово! пiдготовки майбутшх учителiв математики. Специфiкa неформального навчання полягае в тому, що не визначаючи час, мкце, мету, сертифта^ю результат для нього видiляеться суттева роль пiдготовки майбутнього фaхiвця, особливо для формування здатносп навчатися протягом усього життя.

Розглянут шформацшно-комушкацшш технологи являють собою дiевий iнструмент для реалiзацiТ функцiй, якi виконують як викладач^ так i майбутнi учителi математики пщ час неформального навчання.

Список використаних джерел

1. Hart J. You can&t manage informal learning - only the use of informal media [Електронний ресурс] / Jane Hart -Режим доступу до ресурсу: http://www.c4lpt.co.uk/blog/2011/10/28/you-cant-manage-informal-learning-only-use-of-informal-media/.
2. Енциклопедiя осв^и / [Акад. пед. наук УкраТни ; гол. ред. В. Г. Кремень]. - К. : Юршком 1нтер, 2008. - 1040 с.
3. Ствак С. М. Неформальне навчання як показник ятсного саморозвитку та конкурентоспроможност // 1нформацшш технологи - 2015: зб. тез II УкраТнськоТ конференци молодих науковщв, 28-29 трав. 2015 р., м. КиТв. - 2015. - С. 68-70.
4. Strategies for Creating Informal Learning Environments Formal and Informal Learning Strategies [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://www.knowledgejump.com/learning/strategy.html.
5. Роджерс К. Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию / Пер. с англ. М. Злотник. - М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2001. - 416 с.

References

1. Hart J. You can&t manage informal learning - only the use of informal media [Electronic resource] / Jane Hart -Resource access mode: http://www.c4lpt.co.uk/blog/2011/10/28/you-cant-manage-informal-learning-only-use-of-informal-media/.
2. Encyclopedia of Education / [Akad. ped. nauk Ukrainy ; hol. red. V. H. Kremen]. - K. : Yurinkom Inter, 2008. -1040 s. (in Ukrainian)
3. Spivak S. M. Non-formal learning as an indicator of qualitative self-development and competitiveness // Informatsiini tekhnolohii - 2015: zb. tez II Ukrainskoi konferentsii molodykh naukovtsiv, 28-29 trav. 2015 r., m. Kyiv. - 2015. - S. 68-70. (in Ukrainian)
4. Strategies for Creating Informal Learning Environments Formal and Informal Learning Strategies [Electronic resource] - Resource access mode: http://www.knowledgejump.com/learning/strategy.html.
5. Rodzhers K. R. Formation of personality. A look at psychotherapy / Per. s anhl. M. Zlotnyk. - M.: Yzd-vo Эksmo-Press, 2001. - 416 s. (in Russian)

APPLICATION OF THE ICT IN NON-FORMAL EDUCATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS

Vladyslav Velychko, Olena Fedorenko

Donbas State Pedagogical University, Ukraine Abstract. The article is devoted to the use of non-formal education opportunities and use of ICT in non-formal education in the process of professional preparation of future teachers of mathematics. Considered non-formal learning from the point of view of the theory of connectivism, as well as issues of interaction between informal learning and e-learning. The analysis of the functions of teachers and future teachers of mathematics during informal training. t is determined that the results of the use of informal learning significantly affect formal learning and that informal learning requires adjustments on the part of teachers through their participation in the informal process of training future teachers of mathematics. The information-communication technologies through which is projected the optimal organization of the process of informal training and confirmed the importance of direct participation in this kind of training future teachers of mathematics. The possibilities of services of computer networks for creation of training materials, organization of testing and training, search, related resources and groups.

інформаційно-комунікаційні технології неформальне навчання майбутні вчителі математики information and communication technologies non-formal education future teachers of mathematics
Другие работы в данной теме: