Научтруд
Войти

З досвіду розробки та використання експериментального електронного посібника на уроках трудового навчання

Научный труд разместил:
Mekepak
20 сентября 2020
Автор: Андрій Уруський

Андрiй УРУСЬКИЙ

З ДОСВ1ДУ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПОС1БНИКА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Стаття метить аналiз окремих проблем, пов &язаних з використанням сучасно&1 комп &ютерно&1 технiки в навчальному процеС на уроках трудового навчання. Проаналiзовано nотенцiйнi можливостi активгзаци навчального процесу засобами сучасних комп &ютерних технологш, охарактеризовано авторськ програмт продукти, розроблеш на ниншнт час. Автор детально описуе власну творчу розробку — фрагмент експериментального електронного тдручника для вивчення теми "Контрольно-вимiрювальний iнструмент ". Використання цього продукту в комплектi з мультимедшною техткою суттево пiдвищуе яюсть сприйняття та засвоення учнями навчального матерiалу.

Останшм часом комп&ютер проник майже в уи сфери людсько! життeдiяльностi. Це обумовлюеться певними характеристиками сучасно! цифрово! техшки: порiвняно низька собiвартiсть; можливють виконання рiзноманiтних операцш (математичних розрахунюв, прослуховування та перегляд аудю- i вiдеозаписiв, друкування та редагування тексту, складання рiзноманiтних програм тощо); швидкiсть обробки шформаци та ш. Зрозумiло, що осторонь процесiв шформатизаци не могла залишитися така важлива сощальна галузь, як освiта.

Якщо на початках комп&ютер у школi був переважно лише об&ектом вивчення, насамперед на уроках шформатики та обчислювально! технiки, то нинi ставиться завдання щодо використання його як засобу навчання (головного чи допомiжного), шструменту для вирiшення багатьох дидактичних задач.

Сучасний комп&ютер з його програмним забезпеченням як зашб навчання дозволяе реалiзувати передусiм програмоване та проблемне навчання. Комп&ютеризащя навчального процесу активiзуе пiзнавальну дiяльнiсть школярiв завдяки використанню привабливих i швидкозмiнних форм подання шформаци; забезпечуе iндивiдуалiзацiю навчання, доступ учшв до "банюв шформащ!", можливiсть оперативно отримувати необхiднi даш в достатньому обсязi; забезпечуе високий рiвень об&ективностi перевiрки та ощнювання знань, умiнь i навичок учшв [6].

Мета статп — дослщити використання комп&ютерiв та обгрунтувати варiант програмного забезпечення урокiв трудового навчання в сучаснш школi.

Завдання:

вивчити стан використання комп&ютерно! технiки як засобу навчання на уроках трудового навчання;

розкрити змют авторського програмного забезпечення для предмету трудового навчання, розробленого з метою полегшення розумшня та засвоення учнями окремих тем.

Шкшьна практика свщчить, що використання комп&ютера на уроках може бути рiзноманiтними, наприклад:

- iнтерактивнi заняття;

- рiзноманiтнi комп&ютернi вправи;

- комп&ютернi симуляцп та iгри;

- технологil мультимедiа;

- тестовi програми тощо.

На уроках трудового навчання комп&ютери теж застосовуються. Так, педагог-дослiдник Р. Гуревич визначае три основш напрямки використання комп&ютера в трудовому навчанш, яю залежать вiд типу навчальних програм [2].

Перший напрямок — у режимi навчання. Щ програми ведуть учшв вщ незнання до знань, наприклад, дають уявлення про використання комп&ютерiв на виробництвi, у сшьському господарствi, зв&язку, медицинi, космосi тощо.

Другий напрямок — у режимi тренажера. За допомогою комп&ютера вщпрацьовуеться один елемент чи весь комплекс дш технологiчного процесу.

Третiй — у режимi контролю навчальних досягнень учшв.

Нинi можемо стверджувати про наявшсть потенцiйно безмежних можливостей використання комп&ютерних технологiй на уроках трудового навчання. Однак у практищ навчально! роботи це скорiше е винятком, а не правилом. Частково це обумовлено недостатньою кшьюстю комп&ютерiв у школ^ та переважно — вщсутшстю сучасних педагогiчних програмних засобiв.

Загальновщомо, що комп&ютер можна успiшно використовувати на уроках насамперед з його базовим програмним забезпеченням (Power Point, Photo Shop, Corel DRAW, Exel тощо). Лише за допомогою цих програм у трудовому навчаннi можна виконувати стилiзацiю рисункiв пiд рiзнi види художнiх творчих робiт [5], створювати презентацп [8], виконувати проектування одягу [3], проводити розрахунки та виконувати графiчнi малюнки i креслення [4], готувати текстовi файли й ш. Нинi через вiдсутнiсть професшних навчальних програм доволi вдало використовуються вчителями-практиками авторськi розробки на основi декiлькох базових комп&ютерних програм.

Серед них можна назвати програму "Майстер", яка розроблена викладачами Бердянського державного педагопчного унiверситету iм. П. Осипенко [1]. Основне l! призначення — ознайомити школярiв з технологiчними операщями, якi вивчаються на уроках трудового навчання в 5-7 класах. Вона дозволяе учням самостшно обирати темп навчання, одночасно подати теоретичну шформащю та рисунки до не!, перевiрити сво! знання з певних технолопчних операцiй, послiдовно простежити будь-яку вибрану технолопчну операцiю з обробки металiв чи деревини (рубання, свердлiння, стругання та iн.), отримати iнформацiю про застосування тих чи iнших шструменпв, переглянути дiю iнструмента в динамщ, отримати додаткову iнформацiю про шструменти тощо.

Наступний продукт, що заслуговуе на увагу, — програма для проведення занять з тем "Будова та призначення ТВ-4" i "Будова та призначення ГФВ", розроблена у Криворiзькому педагогiчному утверситет [9]. Ця програма дозволяе учням детально ознайомитися iз внутрiшньою будовою верстатiв ТВ-4 та НГФ-110 Ш4, отримати детальну iнформацiю про будь-який вузол або деталь того чи шшого верстата, ознайомитися з юнематичною схемою верстатiв, самостiйно обрати темп навчання, здшснювати контроль за засвоенням навчального матерiалу тощо.

Оригшальна програма розроблена I. Цiдило з Тернопшьського нацiонального педагогiчного унiверситету iм. В. Гнатюка [7]. Специфiка ще! програми полягае в тому, що учень, переглядаючи сукупнiсть готових виробiв, може змiнювати (варiювати) окремi елементи виробу, шдбираючи оптимальний його вигляд вiдповiдно до власного задуму.

Новi програми з трудового навчання передбачають суттеве скорочення годин на опанування предмета. Враховуючи, що на викладення теоретичного матерiалу на уроках трудового навчання видшяеться лише 25% навчального часу, суттевою постае проблема ефективного та результативного викладання учням теоретичного матерiалу. Прагнучи допомогти вчителям-практикам виршити вказану проблему, ми розробили експериментальну програму на комп&ютернiй основi, яку можна використовувати насамперед як динамiчне унаочнення. Особливост И роботи розкриваемо на прикладi будови, призначення та принципу вимiрювання штангенциркулем.

Основне завдання, яке ми ставили перед собою, полягало в тому, щоб забезпечити розумiння та засвоення учнями складного навчального матерiалу шляхом використання комп&ютерно! техтки та авторського програмного забезпечення. Розроблена комп&ютерна програма показуе в динамщ будову штангенциркуля, прийоми вимiрювання внутрiшнiх, зовнiшнiх дiаметрiв, а також глибини отвору (уступу), послiдовнiсть зчитування розмiрiв iз штангенциркуля.

Крiм того, унаочнення на комп&ютернш основi можна використовувати для тренувальних вправ з формування прийомiв вимiрювання штангенциркулем. Програма також дозволяе перевiрити розумiння учнями навчального матерiалу та закрiпити !хш знання на практицi. Вона створена за допомогою мови HTML — ппертекстово! розмiтки, програми Flash 5 та Corel DRAW 11. Робоча сторшка програми, з якою працюе вчитель, складаеться з двох частин, роздшених горизонтальною лiнiею (рис. 1).

Рис. 1.

Перша частина бшьша за розмiрами вiд друго1 у спiввiдношеннi 3:1. У другш частинi розмiщено своерщне "меню", яке мютить назви динамiчних зображень, зокрема: "Будова штангенциркуля", "Вимiрювання зовнiшнього дiаметра", "Вимiрювання внутрiшнього дiаметра", "Вимiрювання глибини отвору", "Прийоми вимiрювання, вправи на вимiрювання".

Якщо вчитель пiдводить курсор до будь-яко1 з наведених вище назв, позначка курсору автоматично перетворюеться на символ руки, пiдказуючи, що на не1 можна натискати. Пюля натискування у верхньому бiльшому вкш з&являеться зображення, яке вiдповiдае обраному заголовку.

Складш за своею структурою або тривалi в часi динамiчнi зображення подаються частинами. Для продовження процесу демонстрування потрiбно знову натиснути на цю ж кнопку. Основна мета таких лопчно завершених частин — забезпечити послщовне пояснення теоретичного матерiалу та зображення загалом (для осмислення учнями побаченого та пояснення вчителем зображуваних дш).

Демонстрування рисунюв учитель може використовувати в процесi пояснення або перед ним. У першому разi унаочнення е доповненням до ^в вчителя, у другому - основним спосом подання шформаци, а слова вчителя будуть коментарем до побаченого учнями на екраш.

Так, наприклад, тд час вивчення будови штангенциркуля вчитель виводить його зображення на мультимедшний екран (рис. 2).

liudiininnliiM liiiiliinlinif null iiiIm iiIiiiiIiiiiIiiiiIhii IiiiiI im ilmihiii |-j| I I I I | И11 I |——^ ^ РИС.2.

Для запуску потрiбно натиснути на кнопку, яка знаходиться поблизу загального зображення. Шсля цього вщокремлюеться штанга з лiнiйкою, яка поступово збшьшуеться i змiнюе свiй колiр. Як тiльки зображення досягае максимальних розмiрiв, пiд ним одразу з&являеться надпис "Штанга з лшшкою" (рис. 3).

2 3 4 5 6 7 в nuhiiiliiii liiiiiiittliniliiiiliiiiliiiiliiliilllilllillinihiiiliiiiliiii
0 12 3 4 5 6 7«

м 11 il I н I 111il1111 и 111 и м I I м I и Ii ili м Iii 111 Ii i 11 i м i Ii II i Ii И И I II I Ii i i I Ii и I ii n

Штанга з лшшкою

Рис. 3.

Деякий час зображення залишаеться нерухомим. Учнi можуть записати перший елемент будови штангенциркуля та детально розглянути його у збшьшеному вигляд^ Для продовження демонстраци вчитель знову натискае на кнопку. Штанга з лшшкою поступово зменшуеться зi змшою кольору i повертаеться на свое мюце, а натомiсть видiляеться рамка iз шкалою нонiус. Досягнувши максимальних розмiрiв, зображення зупиняеться i шд ним з&являеться надпис "Рамка iз шкалою нонiус". Подальшi дп повторюеться так само, почергово демонструючи на екраш вс елементи будови штангенциркуля.

Превага такого динамiчного зображення полягае в тому, що учнi:

- спочатку бачать штангенциркуль у зiбраному (робочому) виглядi (таким, яким його використовують на практищ);

- почергово розглядають кожний елемент будови штангенциркуля в збшьшеному виглядц

- знайомляться з назвами деталей, з яких складаеться штангенциркуль;

- мають можливють отримати додатковi пояснення вчителя тд час демонстраци.

Подiбно побудована наступна частина програми, призначена для вивчення прийомiв

вимiрювання штангенциркулем.

Для кращого розумiння учнями призначення штангенциркуля вчитель використовуе зображення, яю в динамщ демонструють особливостi вимiрювання зовшшнього, внутрiшнього дiаметра i глибини. Той чи шший динамiчний рисунок вчитель може супроводжувати поясненням як в процес спостереження учнями, так i пiсля нього. В разi потреби рисунки можна вивести на екран повторно.

Щоб навчити учнiв швидко i правильно зчитувати розмiри з штангенциркуля, програма мiстить динамiчний рисунок "Прийоми вимiрювання". Пiсля натискання на вщповщнш назвi у другiй частиш робочого вiкна з&являеться зображення штангенциркуля з кнопкою запуску динамiчноl демонстраци. При цьому рамка автоматично пересуваеться на певну довжину i зупиняеться. На штангенциркулi обводиться червоним кружечком нульова подшка шкали нонiуса i подiлки на лiнiйцi, напроти яких вона зупинилася. Видiленi елементи висуваються на перше мюце i збшьшуеться в розмiрах (рис. 4).

Учш повиннi назвати цiле число. Пюля цього пiд штангенциркулем з&являеться це число (рис. 5). Далi кружечок зменшуеться в розмiрах i зникае, а натомють кружечком видiляеться штрих шкали ношуса iз штрихом лшшки, що мiж собою спiвпадають.

Рис. 4.

Рис. 5

Науксш записки. Серiя: Педагогiка. — 2007. — .№7.

Цей кружечок збiльшуеться в розмiрах i зупиняеться. Учнi зчитують другу частину розмiру i множать його на величину точност вимiрювання штангенциркуля (наприклад, 0,1 мм). Отриманий результат комп&ютер самостшно додае до цшого числа (рис. 6).

1н1||<
1
1 2 3 4

м1|||||| 1!|||

- | 1 ПГ 1\\|Ту 1 ( 0, тт

г 1—!

5 ЧЧЮ 11 12
11
6x0,1=0,6

Рис. 6

Процес демонстрування може бути сповшьнений, якщо це потрiбно для глибокого засвоення учнями навчального матерiалу.

Для того, щоб перевiрити засвоення учнями прийомiв зчитування розмiрiв iз шкали нонiуса, програма мiстить додатковi вправи. Вправи — це робоча сторшка, на якiй зображено штангенциркуль. Особливють цього зображення полягае в тому, що рамка iз шкалою ношуса рухома. Пiдводячи курсор до рамки iз шкалою нонiуса, вчитель може перемютити рамку i протягнути И вздовж штанги на певну довжину. Перемiщуючи рамку iз шкалою ношуса щодо штанги, вчитель може И зупинити в будь-якому мющ, а учень вiдповiдно повинен прочитати цей "розмiр".

Отже використовуючи зазначений програмний продукт можна забезпечити:

- економiю часу у поданш теоретичного матерiалу, а це дозволить бшьше часу використати на практичну роботу;

- защкавлешсть учнiв завдяки новим формам подання теоретичного матерiалу;

- краще розумшня та засвоення учнями теоретичного матер1алу.

Зрозумшо, що пояснения будови штангенциркуля не забезпечить формування умшь користуватися ним. У зв&язку з цим доцшьно, кр1м теоретичних викладок, провести з учнями лабораторно-практичну роботу для остаточного закршлення знаныа формування початкових умшь з вим1рювання штангенциркулем. Для цього вчитель роздае школярам р1зномаштш геометричш фпури та модел1 деталей (рис. 7). До кожно1 з деталей додаеться И креслення, яке виконане в проекци

Рис. 7.

iз нанесеними на них виносними та розмiрними лшями (рис. 8). Учнi вимiрюють заданi елементи деталей за допомогою штангенциркуля та вносять розмiри на креслення деталь

Таким чином, на основi вище вказаного можна зробити наступш висновки:

- комп&ютер з вщповщним програмним забезпеченням може усшшно використовуватися на уроках трудового навчання;

- використання комп&ютера як засобу навчання на уроках мае ряд переваг: шдвищення штересу до навчання (елемент новизни), iндивiдуалiзацiя навчання, високий рiвень об&ективностi шд час перевiрки тощо;

- використання розроблено1 нами експериментально1 комп&ютерно1 програми сприяе швидкому та якiсному

Рис.8

Науковi записки. Серiя: Педагог1ка. — 2007. — №7.

розумiнню i засвоенню учнями навчального матерГалу з теми "Контрольно-вимiрювальнi шструменти".

Л1ТЕРАТУРА

1. Ващук О. Комп&ютерна навчаюча програма "Майстер" як 3aci6 aктивiзaцiï тзнавально&& дiяльностi учшв 5-7-х клаав у пpоцeсi трудового навчання // Комп&ютер у школi та сiм&ï. — 1999. — № 3. — С. 27-28.
2. Гуревич Р. Чи потpiбeн комп&ютер на уроках трудового навчання // Трудова тдготовка в закладах освети. — 2001. — № 2. — С. 6-10.
3. Дзигаленко Л. Особливосп навчання учшв 5-9 клаав з теми "Проектування та виготовлення виpобiв з текстильних мaтepiaлiв" // Трудова тдготовка в закладах освгги — 2006. — № 6. — С. 19-21.
4. Подолянчук С., Гуревич Р. Комп&ютерт технологи тл час вивчення професгйних дисциплш // Трудова тдготовка в закладах освети — 1999. — № 4. — С. 18-22.
5. Сидоренко О., Коломгець Т. Використання комп&ютерних технологий для стилгзацп малюнк1в шд ргзнг види художньо-творчих робгт // Трудова тдготовка в закладах освети — 2004. — №3. — С. 33-35.
6. Фгцула М. М. Педагопка: Навчальний посгбник для студентгв вищих педагоггчних закладгв освети.

— К.: Академгя, 2001. — 528 с.

7. Цгдило I. Роль комп&ютерних технологш у формуваннг навичок конструювання виробгв на уроках трудового навчання учшв 8-9 класгв // Трудова тдготовка в закладах освети — 2004. — № 3. — С. 37-39.
8. Черненко В. О. Досвгд створення електронного шдручника // Комп&ютер у школ та ам&&. — 2006.

— № 2. — С. 11-14.

9. Чумак А., Клименко В. Використання комп&ютергв у процесг навчання учшв у школг // Ргдна школа. — 2000. — № 10. — С. 36-38.

Галина МЕЛЬНИК, Галина Л1ЩИНСЬКА-КРАВЕЦЬ

ВИКОРИСТАННЯ КОМП&ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГ1Й НА ЗАНЯТТЯХ З ВИШИВКИ

Авторами розглядаються питання використання комп &ютера на заняттях з вивчення вишивки, пропонуються методичш поради щодо використання презентацш для формування теоретичних знань учтв та особливостей створення подiбних засобiв з використанням р1зномантних iнформацiйно-шюстративних матерiалiв.

Стргмке зростання шформатизаци суспшьства, швидкий розвиток науки, технгки i виробництва, що вщбуваються ниш в усьому свт й Укра&ш зокрема, потребують яюсного шдвищення штелектуального i творчого потенщалу тдростаючого поколшня. За цих умов перед системою освети постае завдання нaдзвичaйноï ваги: домогтися, щоб кожен школяр, студент вирю свщомим, знаючим, iнiцiaтивним, творчим членом суспшьства.

Прюритетним напрямом реформування системи освГти Укpaïни у XXI ст. визнано впровадження iнфоpмaцiйно-комyнiкaтивних тeхнологiй, як забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступшсть й eфeктивнiсть освГти, тдготовку молодого поколшня до aктивноï життедiяльностi i творчостг

В усГх сферах ведуться пошуки способГв iнтeнсифiкaцiï i швидко&& модepнiзaцiï системи тдготовки, шдвищення якост навчання з використанням комп&ютерних технологш. ïх застосування у навчальному процес дае можливють реалГзовувати Где&& розвиваючого навчання. Перехщ до комп&ютерних технологш створюе умови для &х, апробаци, впровадження, пошуку розумного поеднання нового з традицшним, вимагае виршення багатьох психолого-педагопчних, навчально-методичних та шших проблем.

У наукових працях Ю. Бабанського, Ю. Калягша, В. Монахова, М. Скаткана висвГтлеш аспекти дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу, шформатизаци навчання, методичш проблеми використання комп&ютера у навчальному процесс

Научтруд |