Научтруд
Войти

Сутність та зміст сучасної професійної підготовки прикордонників

Научный труд разместил:
Saazkazhz
20 сентября 2020
Автор: Ігор Грязнов

людини i И дшльшсть. Майже в десять разiв зросла шльшсть тих батькiв, як1 оволодши методикою антиалкогольного виховання дiтей в с1м&1. Все це позитивно позначилось на результатах антиалкогольного виховання старшокласнишв експериментально! групи.

Л1ТЕРАТУРА

1. Алексеенко Т. Про новi пiдходи до семейного виховання // Шлях освгти. — 1997. — № 2. — С. 34-37.
2. Антиалкогольное воспитание в семье / Под ред. Д.В. Колесова. — М.: Педагогика, 1990. — 88 с.
3. Беженар А. С. Проблемы антиалкогольного воспитания учащихся старших классов. — М., 1978. — 21 с.
4. Беседы о трезвости / Сост. В.А. Резанцев. — К.: Вища школа, 1987. — 144 с.
5. Горбунов В.И. Алкоголь и семья / Профилактика пьянства, наркомании, токсикомании, курения, СПНДа (курс лекция). — М., 1990. — С. 94-122.
6. Турчак А. Л. Предупреждение вредных привычек у старших подростков средствами физкультуры. — К., 1993. — 184 с.
7. Шеремет I. Антиалкогольне виховання старшокласниюв засобами ф1зично1 культури та спорту // Науковi записки ТДПУ iм. В. Гнатюка. Серiя: Педагопка. — 2004. — № 4. — С. 69-74.
1гор ГРЯЗНОВ, Андрш КУЧЕРЕНКО, Андрш ПОСМЕТЮК

СУТШСТЬ ТА ЗМ1СТ СУЧАСНО1 ПРОФЕС1ЙНО1 П1ДГОТОВКИ

ПРИКОРДОННИК1В

1з проголошенням незалежносп Украши однiею з найскладшших проблем стала реалiзацiя принципiв територiальноl цшсносп держави, забезпечення охорони И кордошв. Внаслiдок умовного характеру державного територiального розмежування колишнiх радянських республш Укра1&на виявилася фактично в1дкритою для безконтрольного перемiщення через кордон громадян, збро1&, вибухових, наркотичних [ отруйних речовин, товарш [ вантажiв, поширення iнших рiзновидiв контрабанды. Чiтко визначилася тенденщя до зростання кiлькостi спроб нелегального проникнення до Захвдно! европи через територiю Укра!ни громадян СНД, Швденно! та Швденно-Схвдно! Азп, Близького та Середнього Сходу.

Загальноввдомо: недоторканшсть державного кордону е важливим полиичним та юридичним чинником суверенiтету краши. Тому вже з перших дшв становления держави Президент Укра1ни, Верховна Рада Украши та Уряд краши докладали титашчних зусиль для встановлення мирних та справедливих кордонiв.

Багатоматтт прийоми та засоби, що використовуються в штересах надшно! охорони державного кордону Украши, не були б результативними без Прикордонних вшськ Украши — основное& сили, що безпосередньо виконуе цi завдання. Одним iз основних напрямк1в д1яльност1 прикордонник1в е те, що вони у мирний час постшно виконують бойове завдання. У будь-яку пору року та час доби охорона кордону на всш його протяжносп здiйснюеться безперервно.

У наукових до^дженнях останнiх рошв професiйна пiдготовка прикордонник1в розглядалась при вивченш проблем навчально-виховного процесу курсанпв i слухачiв в умовах ВВНЗ (В. Балашов, О. Двденко, В. Кельбя, I. Новак, В. Чернявський). Однак анал!з дисертацiйних дослiджень дае можливють визнати, що проблема вдосконалення професiйноl п1дготовки прикордонник^в е ще не достатньо вивченою.

Метою статтi е обгрунтування сутност1 та змюту сучасно1 професiйноl п1дготовки прикордонник^в в органах ДПС Украши.

Бойова готовшсть оргашв i п1дрозд1л1в у щоденнш д1яльност1 ДПСУ забезпечуеться комплексом оргашзацшних, навчально-виховних, матерiально-технiчних та 1нших заход!в, як1 зд1йснюються командирами та !х заступниками. 1нтереси високо1 бойово1 готовност! прикордонник^в потребують м1цних знань сво1х обов&язк^в i 1&х сумл1нного виконання. Усп1х у служ6ов1й д1яльност1 супроводжуе тих, хто добре вивчив вшськов1 статути Збройних Сил Укра1ни, служ6ов1 1нструкц11, настанови та вм1ло користуеться ними у практичнiй д1яльност1.

У зв&язку з докоршними, як1сними змшами, що в1д6улися у ДПСУ за останш роки, пильн1сть прикордонник^в потребуе значного поглиблення знань i навичок. Сьогодн1 на

озброенш ДПСУ перебувае найскладшше радiоелектронне обладнання й рiзноманiтнi техшчш засоби, якi допомагають прикордонникам своечасно виявляти i затримувати порушник1в державного кордону. Але вся ця складна техшка е ефективною лише у досвiдчених руках. 1з огляду на це не можна вважати по-справжньому пильним рядового, який не мае достатньо! вшськово-техшчно! або спещально! тдготовки.

Професiйна пiдготовка прикордонник1в у сучасних умовах оргашзовуеться та проводиться ввдповвдно до вимог директив i наказiв Голови ДПСУ, органiзацiйно-методичних вказiвок з тдготовки оргашв ДПСУ, програми професшно! пiдготовки генералiв та офiцерiв ДПСУ та шших документiв, що регламентують життедiяльнiсть ДПСУ з урахуванням завдань, яю вони вирiшують.

Професiйна тдготовка в ДПСУ — це навчання i виховання вiйськовослужбовцiв усiх категорш, облаштування пiдроздiлiв, органiв, якi призначеш для забезпечення виконання покладених на них оперативно-службових завдань вiдповiдно до законодавчих i iнших нормативно-правових акт1в, положень вшськово! науки.

Професiйна тдготовка в ДПСУ сьогодш включае: тдготовку солдатiв (матросiв), сержанпв (старшин), що проходять вiйськову службу за контрактом i призовом; пiдготовку цивiльного персоналу, прапорщишв (мiчманiв) i офiцерiв; тдготовку оргашв управлшня; пiдготовку пiдроздiлiв, оргашв.

Шдготовка солдатiв (матросiв), сержантiв (старшин), як проходять службу за призовом, здшснюеться, в першу чергу, в ходi !хньо! шдив^ально! пiдготовки у навчальних прикордонних загонах ДПСУ, а також у Збройних Силах Укра!ни (включае обов&язкову загальновшськову пiдготовку i навчання за спецiальнiстю), а полм удосконалюеться за мiсцем проходження служби.

Крiм того, сержанти i старшини, що проходять службу за призовом, удосконалюють набут знання i навички на заняттях з професшно! тдготовки, командирських i навчально-методичних зборах перед початком кожного перюду навчання, а також на шструкторсько-методичних заняттях. Шдвищення квалiфiкацi! сержантiв-фахiвцiв здiйснюеться на зборах.

Рiвень професшно! пiдготовки вiйськовослужбовцiв за контрактом (рядового i сержантського складу) визначаеться тд час прийому !х на вiйськову службу. Атестацiйними комгаями органiв робиться висновок про 1хню професiйну придатнiсть на конкретнiй вшськовш посадi за встановленими категорiями (цшком вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам; загалом ввдповвдае квалiфiкацiйним вимогам; мiнiмально вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам; не вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам). Шдготовка оиб, зарахованих атестацiйними комгаями до перших двох категорiй, здшснюеться в органах у хода навчально-методичного збору. У той же час тдготовка вшськовослужбовщв, ям проходять службу за контрактом i мiнiмально ввдповвдають квалiфiкацiйним вимогам чи уперше прийшли на службу i не мають тдготовки з обрано1 спецiальностi (посади), здшснюеться в навчальних прикордонних загонах (центрах).

Удосконалення тдготовки вшськовослужбовщв, яш проходять вшськову службу за контрактом, оргашзовуеться ввдповщно до вимог юнуючих програм за мiсцем проходження служби. Крiм того, iз зазначеною категорiею вiйськовослужбовцiв проводяться збори при управлшнях прикордонних комендатур i щорiчнi збори при навчальних прикордонних загонах.

На прикордонних заставах, укомплектованих за змшаним принципом, плановi заняття проводяться у формi комплексних тренувань у складi пiдроздiлу. Додатково при управлiннях прикордонних комендатур (базових прикордонних застав) щомюяця оргашзовуються збори цих категорiй вшськовослужбовщв. 1з метою пiдвищення квалiфiкацil солдалв i сержантiв, як1 проходять службу за контрактом, щорiчно в навчальних центрах оргашв проводяться збори. Навчальш групи створюються за категорiями з урахуванням сумiжних спецiальностей, при цьому сержантський склад вид1ляеться в окремi групи. У ход1 зборiв вшськовослужбовщ складають залiки з основних предмепв навчання.

Цивiльний персонал удосконалюе теоретичш знання i практичнi навички у виконанш сво1х посадових обов&язк1в на заняттях. Оргашзовуються i проводяться заняття з професшно1 та гуманiтарноl тдготовки. Шдготовка офщерш i прапорщиков, тдвищення рiвня 1хньо1 професiйноl квалiфiкацil здшснюються на базi НАДПСУ.

Змiстом професшно! тдготовки у сучасних умовах е:

- удосконалення знань i практичних навичок в1йськовослуж6овцями вс1х категорiй ДПСУ для устшного виконання поставлених задач у р1зних умовах при п1дготовц1 i веденнi оперативно-службових д1й;

- влаштування роботи п1дрозд1л1в i органiв управлшня;

- формування у в1йськовослуж6овц1в високо! морально-психолопчно! ст1йкост1 та працездатно ст1 ;

- формування та удосконалення методичних навичок офiцерiв, прапорщиков ^чматв), сержантiв (старшин) в оргатзацп i проведеннi заходiв щодо навчання (у тому числ1 1з застосуванням засобiв автоматизацп) i виховання особового складу;

- оргашзащя i проведення заходiв п1дготовки в1йськовослуж6овц1в, п1дрозд1л1в, органiв управлшня вс1х ланок; розвиток спiвробiтництва i взаемодп з мiнiстерствами i ведомствами ЗС Укра&ни, прикордонними органами шших держав з метою п1дготовки сил i засобiв для сп1льного виконання завдань.

Зростання вимог до професшно! тдготовки офiцерiв вимагае науково-педагопчного визначення структури i зм1сту спецпредметiв, що виражаеться у розпод1л1 розд1л1в i тем у навчальних програмах i тематичних планах, у розпод1л1 навчального матерiалу з урахуванням вимог наступносп i перспективних зв&язк1в, у сшвввдношенш лог1ки навчального предмета i лопки ввдповвдно! галузi наукового знання. У сучасних умовах професшна пiдготовка офщерш-прикордоннишв е складовою частиною оперативно! тдготовки та спрямована на:

- подальше удосконалення практичних навичок офiцерiв у виконант сво!х функцiональних обов&язшв щодо управлiния пiдроздiлами у скид! органу управлiния в ход1 повсякденно! д1яльност1, при ускладненнi обстановки, а також у загрозливий перiод;

- нарощування службово-спецiальних i правових знань та умшь за профiлем оперативно-службово! д1яльност1 з метою вироблення i реалiзацi! комплексного тдходу до виконання завдань з охорони державного кордону Укра&ни;

- формування в офщерського складу управлшсько! ланки професшних навичок з прийняття смшивих, шщативних рiшень у будь-яких умовах обстановки з урахуванням геополiтичних особливостей репону;

- розвиток в усього особового складу управлшсько! ланки загально! ф1зично! витривалостi, сили i спритносп.

Основними вимогами до професшно! тдготовки офщерш е:

- в1дпов1дн1сть !! змюту i спрямованостi прикордонн1й пол1тиц1 Укра&ни, Директивам та наказам Голови ДПСУ, мистецтву теорИ i практики охорони державного кордону Укра&ни;

- творче використання у^х форм навчання для забезпечення високого р1вня методично!, спещально! та практично! п1дготовки офiцерiв в о6сяз1 виконуваних посадових о6ов&язк1в при робой у складi в1дпов1дного органу управлшня.

У сучасних умовах постшно зростають i ускладнюються вимоги до професшно! тдготовки офiцерiв. Важливою вимогою до професшно! тдготовки сучасного офщера-прикордонника е глибоке знання положень законодавства i загальновiйськових статутiв, умшня забезпечити в п1дрозд1л1, частинi твердий статутний порядок i м1цну вшськову дисципл1ну особового складу. У сучасних умовах велике значения для офщера мае також оволодшня знаннями загальнонаукових та iнженерних дисципл1н [1, 3-4].

Професшна тдготовка прапорщиюв (як не проходять службу на офцерських посадах) спрямована на тдвищення р1вня фахово! тдготовки як основи устшного виконання вшськовослужбовцями сво!х функцiональних о6ов&язк1в, оволодшня основами спещальних правових знань та формування навичок !х застосування тд час служби, при цьому бшьшють навчального часу сл1д прид1ляти шдив^альному навчанню в1йськовослуж6овц1в та влаштуванню тдроздшв з практичних д1й щодо виконання оперативно-службових завдань з охорони державного кордону.

Шдготовку вшськовослужбовщв, як проходять службу на посадах iнспекторiв прикордонно! служби, оргатзовано ввдповвдно до вимог програми професшно! тдготовки вшськовослужбовщв ДПСУ. Спещальна пiдготовка здiйснюеться ввдповвдно до програм, !з урахуванням особливостей оперативно! обстановки в кожному регюш. У хода тдготовки

зусилля зосереджено на вивченш керiвних документiв, практичному вiдпрацюваннi дш i3 правил поведiнки з мюцевим населениям, яке мешкае на дшянщ (секторi) вiдповiдальностi.

Шдготовка вшськовослужбовщв-жток проводиться:

- з офщерами-жшками у складi навчальних груп разом з офщерами органiв (пiдроздiлiв), установ (закладiв), у яких вони проходять службу;

- з вшськовослужбовцями-жшками, як проходять службу на посадах прапорщиков у складi навчальних груп, разом з прапорщиками оргашв та шдроздшв;

- з вшськовослужбовцями-жшками, яш проходять вiйськову службу на посадах солдапв i сержанпв, у складi пiдроздiлiв, у яких вони проходять службу.

Шдготовка KypcaHmie у ЦеHmpi тдготовки та перетдготовки cne^micmie НАДПСУ здшснюеться ввдповвдно до вимог Положення про центр тдготовки та перетдготовки спещалюпв, з термшом навчання 3,5 мюящ за фахом: шспектори прикордонного контролю, старшини пiдроздiлiв, старшi технiки, iнспектори прикордонно! служби.

Шдготовка кандидатiв для охорони дипломатичних представництв Украти за кордоном здшснюеться на курсах тдготовки офiцерiв i прапорщиков для охорони закордонних представництв Украши Центру тдготовки та перетдготовки спещалюлв НАДПСУ. Головним завданням тдготовки е формування у них високих моральних та професiйних якостей, свщомого ставлення до служби, вивчення та засвоення питань спецiальноï тдготовки, впевненого виконання своïх посадових обов&язшв.

Шдготовка курсантiв навчальних частин. Головним завданням навчальних частин е тдготовка квалiфiкованих сержанпв, фахiвцiв-солдатiв з високими рiвнями розвитку професiйних навичок i фiзичноï витривалост! Органiзацiя навчання курсанпв здiйснюеться вiдповiдно до вимог, програм навчання i методичних вказiвок.

Шдготовка молодших командирiв i спецiалiстiв проводиться за фахом:

а) командир ввддшення;

б) молодший спецiалiст.

Результатом навчання е:

- мщш знання функцiональних обов&язшв;

- умшня ставити завдання та успiшно дiяти пiд час виконання службових завдань з охорони державного кордону;

- впевнене володшня уйма зразками штатного озброення й техшки;

- оволодiння навичками з оргашзаци та методично грамотного проведення занять з тдготовки особового складу;

- умшня виховувати особовий склад i правильно застосовувати дисциплшарну практику.

Шдготовка нового поповнення здшснюеться в тимчасових навчальних формуваннях. Для

навчання i виховання нового поповнення призначаються найбшьш шдготовлеш офщери, прапорщики i сержанти. Контроль за ходом навчання фшсуеться у документах оргашв ДПСУ. Випуск у тимчасових навчальних формуваннях проводиться комьями, призначеними командувачем регiональним управлшням ДПСУ.

Отже, в основу щоденноï дiяльностi прикордоннишв покладено професiйну тдготовку персоналу. Навчальш заняття спрямованi на розвиток у вшськовослужбовщв конкретних знань i вмшь, почуття патрiотизму, ввдданосп своему народовi й усвiдомлення особистоï вiдповiдальностi за яшсне виконання службових завдань. Заняття з тдготовки персоналу проводяться комплексно, як правило, у польових умовах, на навчальних об&ектах, з техшкою, при озброенш. Шд час навчання бшьше уваги придОляеться професшнш шдготовщ офiцерського складу, менше — вшськовослужбовцям шших категорiй.

Напрямками подальших дослОджень можуть бути: професшна пiдготовка офiцерського складу в органах i шдроздшах ДПСУ; iнформацiйно-педагогiчне забезпечення професiйноï подготовки офiцерських кадрiв; педагопчне керiвництво професiйною тдготовкою курсантiв у вищш вшськовш школО.

Л1ТЕРАТУРА

1. Наказ Голови Держкомггету — Командувача Прикордонних вшськ Украши „Про затвердження та

введення в дта Оргашзацшно-методичних вказОвок з тдготовки вшськ на 2003 навчальний рж" №

630. — К., 2002. — 34 с.
Другие работы в данной теме: