Научтруд
Войти

Організація змішаного дистанційного та традиційного навчання для студентів стаціонарної форми навчання

Научный труд разместил:
Seevmub
20 сентября 2020
Автор: Марія Умрик

Марш УМРИК

ОРГАН1ЗАЦ1Я ЗМ1ШАНОГО ДИСТАНЦ1ЙНОГО ТА ТРАДИЦ1ЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТ1В СТАЦЮНАРНО1 ФОРМИ НАВЧАННЯ

У cmammi розглянута можливкть оргашзацИ самостшпог роботи cmydenmie стащонарног фор-ми навчання — майбуттх учиmелiв тформатики в умовах дистанцшного навчання, оргатзовуючи таким чином так зване «змШане» навчання.

Майбутнш учитель за роки свого навчання у вищому навчальному закладi повинен отри-мати навички самостшного здобуття знань i розумшня того, що необхiдно постшно самостiйно пiдвищувати свiй освiтнiй рiвень. Треба так органiзувати навчально-виховний процес у вищих закладах освiти, щоб навчити студентiв вчитися, бо, як ввдомо, знання стають справдi мщними тiльки тодi, коли вони проходять через власний досввд, а не через процес репродуктивного ввд-творення.

Дослвдженню рiзних аспектiв процесу самостшно! роботи присвятили сво! роботи не тшьки вченi-педагоги минулого, такi як Платон, Арктотель, А. Я. Коменський, М. Монтень, I. Г. Песталоццi, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинський, а й багато сучасних авторш — А. М. Алексюк,

A. А. Аюрзанайн, Ю. К. Бабанський, А. В. Бараннiков, В. П. Безпалько, В. I. Бондар,

B. Л. Вертегел, Г. I. Волков, C. М. Дяченко, Б. П. Ссипов, О. В. За!ка, Л. I. Заяюна, П. I. Шдкасистий, Н. Г. Калашник, Л. А. Кандибович, В. А. Козаков, I. Я. Лернер, А. С. Линда, П. М. Маланюк, В. Д. Мороз, О. Г. Мороз, Р. А. Низамов, В. О. Сластьошн, О. М. Сшрш,

H. Ф. Тализша, А. В. Усова та ш.

Проведений аналiз науково! лггератури засввдчив, що на сьогодшшнш день юнуе декiлька пiдходiв щодо мкця i ролi самостшно! роботи в навчальному процесс В основному фахшщ тлумачать поняття «самостшно! роботи» як: форму оргашзацп навчального процесу (О. Г. Мороз, C. М. Дяченко, Л. А. Кандибович); метод навчання (Ю. К. Бабанський,

I. Я. Лернер, А. В. Усова); заЫб навчання (П. I. Шдкасистий); специфiчний вид навчально-тзнавально! дiяльностi (Р. А. Низамов).

Аналiз проблеми, що вивчаеться показав, що сучасний стан оргашзацп самостшно! роботи студенлв у вищих закладах освiти не створюе в повнiй мiрi умови для формування у студента якостей самостiйностi, здатностi до самоосвгга, самопiзнання, навчання впродовж всього життя. В недостатнiй мiрi використовуються засоби сучасних шформацшних технологiй, зок-рема дистанцшного навчання, новi методики оргашзацп навчального процесу студенлв.

Дистанцiйне навчання е ж^вняно нове явище в Украш, його дослiджували вiтчизнянi i зарубiжнi науковщ: А. А. Андреев, С. I. Архангельський, А. А. Аханян, В. Ю. Биков, В. М. Вимятнш, I. М. Богданова, О. I. Гороховський, Р. С. Гуревич, В. П. Демкин, Т. М. Десятов, З. О. Джалiашвiлi, Н. В. Жевакша, Е. А. Жигалша, Г. О. Козлакова,

B. Н. Кухаренко, Н. В. Морзе, В. Ф. Нявро, В. В. Олiйник, С. С. Полат, О. В. Рибалко,

C. О. Сисоева, С. М. Смирнова-Трибульська, В. I. Солдаткш, П. В. Стефаненко, М. М. Сказша, Ю. К. Чабанський, J. Bartram, S. Catherine, M. Cornelia, N. Hara, B. Lockee, A. Mishra, M. Moore, F. Saba, M. Soby та ш.

Мшстерством освгга i науки Укра!ни за останш роки напрацьовано нормативно-правову базу для того, щоб дистанщйна форма освiти стала рiвноправною формою як денна, заочна та екстернатна форми навчання:

• Закон Укра!ни «Про Концепщю Национально! програми шформатизацл» (вiд 04.02.1998 р., №75);

• Постанова Верховно! Ради Укра!ни «Про затвердження Завдань Национально! програми шформатизацл на 2000-2002 роки» (вщ 06.07.2000 р., №1851—III);

• Указ Президента Укра!ни «Про заходи щодо розвитку нацюнально! складово! глобально! шформацшно! мережi Iнтернет та забезпечення широкого доступу до ще! мере-жi в Украш» (вiд 31.07.2000 р., №928);

• Концепщя розвитку дистанщйно! освiти в Украш, затверджена Мiнiстром освiти i науки Укра!ни (вiд 20.12.2000 р.);

94

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

• Наказ Мшстерства освпи i науки Укра!ни «Про створення Координацшно! ради Мь нiстерства освгги i науки Укра1ни з питань дистанщйно! освгти» (вiд 26.02.2001 р., №91);

• Постанова Кабшету Мшс^в Укра1ни «Про затвердження Програми розвитку систе-ми дистанщйного навчання на 2004-2006 роки» (вщ 23.09.2003 р., №1494);

• Наказ Мiнiстерства освгга i науки Укра1ни «Про затвердження Положення про диста-нщйне навчання» (вщ 21.01.2004 р, №40);

• Положення про дистанцшне навчання (вщ 09.04.2004 р., №464/9063);

• Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни «Про затвердження Державно! програми «1нформацiйнi та комушкащйт технологи в освiтi та наущ" на 2006-2010 роки» (вщ 07.12.2005 р., №1153).

Однак, через ряд проблем, яю виникають в процеи впровадження дистанцiйного навчання в Украш (фiнансовi, органiзацiйнi, психолопчт тощо) мова в найближчiй перспектиш може йти переважно про оргашчно змiшане традицшне й дистанцiйне навчання, в якому гармоншно поеднант ум переваги першого та другого. Саме про таке, «змшане», навчання йде мова у да-нiй статл, де засоби дистанцшного навчання використовуються для оргашзацп саме самостш-но! роботи студенпв стацюнарно! форми навчання [1, 2, 3].

В основу дистанцшного навчання покладено шформацшно-навчальне середовище (1НС) яке е специфiчним шструментом, що вмщуе iнформацiйно-комунiкацiйнi та традицшт засоби для оргашзацп начального процесу.

В основу схематичного зображення оргашзацп змiшаного класичного i дистанцiйного навчання може бути покладена наступна модель (рис. 1).

У цш моделi основними джерелами знань е як викладач, так i 1НС, яке функцiонуе в умо-вах дистанцшного навчання.

Частково така модель «змшаного» навчання експериментально була реалiзована на базi iнформацiйно-навчального середовища «Веб-клас ХП1» в НПУ iменi М.П. Драгоманова де про-тягом 2006/2007 навчального року було впроваджено пробний курс дистанцшно! пщтримки для студенпв стацюнарно! форми навчання — майбутшх учителiв iнформатики.

В експериментi шформацшно-навчальне середовище використовувалось: 1) для дистанцшного доповнення дiючих на кафедрi iнформатичних дисциплiн; 2) для оргашзацп самостш-но! роботи в кури «Дистанцiйна пiдтримка дiяльностi майбутнього вчителя шформатики» в умовах змiшаного навчання; 3) для дистанцшно! пщтримки педагопчно! практики студентiв.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7 95

Рис. 1. Модель оргашзацп змшаного навчання

Розроблений курс «Дистанцшна тдтримка дiяльностi майбутнього вчителя шформати-ки» використовувався для органiзацiï самостiйноï роботи майбуттх учителiв iнформатики в умовах змiшаного дистанцiйного i традицiйного навчання i був дистанцiйним доповненням са-мостiйноï роботи студентiв 4-5 курив стацюнаржй форми навчання протягом 9 тижшв напере-доднi навчальноï педагопчжй практики студентiв. Увесь курс був розбитий на модут. Термiн вивчення кожного модуля — тиждень, до того ж час на самостшну роботу протягом тижня студент вибирав сам.

Крiм загального планування самостiйноï роботи пiд час вивчення конкретного модуля, здшснювалося ще i потижневе планування. Наприюнщ вивчення кожного модуля шдбивалися пiдсумки навчання, складався рейтинг студенпв у навчаннi, визначалися змiни в успiшностi студентiв i ввдбувалося обговорення викладача (тьютора) зi студентами стосовно планування навчання наступного модуля. Студенти мали змогу планувати спшьну роботу, вносити пропо-зици i таким чином коректувати змкт i процес вивчення модуля, здшснюючи самоврядування.

Курс також використовувався як доповнення дiючих iнформатичних дисциплiн циклу професшжи педагогiчноï пiдготовки на 4-5 курсах (а саме дисциплш методика навчання шфо-рматики; iнформацiйнi та комушкацшш системи в освт; мови програмування).

Таким чином, курс сприяв поглибленому вивченню професiйноï дiяльностi вчителя шфо-рматики на основi засвоених фахових методик, психолого-педагогiчних дисциплш та викладе-них в курсi основних понять про дистанцiйне навчання, методик оргашзацп змшаного i класи-чного дистанцшного навчання, психолого-педагопчних особливостях навчання в умовах дистанцшного навчання; i в результат став дожмжним шструментом з навчальноï i виховжй роботи пiд час педагопчжй практики, коли студент фiзично не присутнш в навчальному закладi.

Засоби, методи, прийоми дистанцiйного навчання використовувались для керування i контролю навчальною педагогiчною практикою студентiв, а також для проведення консультацiй, семiнарiв, конференцiй тощо.

Отже, з метою поглиблення знань, умiнь, навичок роботи в системi дистанцiйного навчання, а також формування i розвитку та^ якостi особистостi як самостшшсть у майбутнiх учителiв, доцiльно вводити в класичний навчальний процес елементи дистанцшного навчання, оргашзовуючи таким чином змшане навчання.

Ефективно органiзована самостшна робота майбутнiх учителiв iнформатики стацюнаржй форми навчання в умовах змшаного традицiйного i дистанцiйного навчання може виршити проблему постiйного вдосконалення професшжи компетентностi педагога, як професiонала, створити умови самоорганiзацiï, самоосвiти, самовдосконалення, самовираження вчителя.

Л1ТЕРАТУРА

1. Андреев А. А. Применение сети Интернет в учебном процессе // Информатика и образование. — 2005. — №9. — С. 2-7.
2. Фалина И. Н., Мохова М. Н. Методические принципы реализации ученого курса в формате смеша-ного обучения// Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. — 2005. — №2. — С. 9-37.
3. A survey of traditional and distance learning/Commissioned by the national education association, 2000. — 54 p.

Олеся КИСЕЛЬОВА

ДИДАКТИЧН1 ФУНКЦП ШФОРМАЦШНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТ CAMOOCBITHbOÏ ДШЛЬНОСП МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

У cmammi висвiтлюються oco6nueocmi самоосвШньог dirnbuocmi майбуттх nedasosie в умовах т-формацшно-навчального середовища, а також розкриваеться зв &язок мiж його дидактичними функщями та компонентами кoмneтeнтнoстi самоосвШи.

Постановка проблеми. Побудова в Украш сучасного шформацшного сустльства пот-ребуе переосмислення традицшних поглядiв на проблеми шдготовки фахiвцiв. Зпдно до Закону Украши «Про освггу» одним iз прюритетних завдань у галузi освiти е формування нового по96

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Другие работы в данной теме: