Научтруд
Войти

Тестовий контроль знань у професійній підготовці вчителів

Научный труд разместил:
Volamamak
20 сентября 2020
Автор: Тетяна Сіра

4. Саштда Т. М., Соколовська О. П. Методичш рекомендаци до розв&язування задач для сту-деттв 1-11 курсу факультету загальнотехнiчних дисциплш. В 3 ч. — Рiвне, 1996. — 145 с.

5. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: учеб. пособие. В 3 ч. Под общ. ред. А. П. Рябушко. — Мн.: Высшая. шк., 1991. — 923 с.

УДК 371.212.7

Тетяна С1РА

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ У ПРОФЕСШНШ ЩДГОТОВЩ ВЧИТЕЛ1В

Однieю iз найсучаснiших форм контролю за як1стю знань випускниюв вищих на-вчальних закладав е тестовий контроль. Застосування системи тестування на звичайних та державних екзаменах (ДЕК) утворюе як1сно нову ситуацш для системи вищо! освiти в цшому та професшно-педагопчно! пiдготовки вчителiв тощо. Невiд&емним плюсом системи тестування з дисциплш спецiалiзацil у кожному окремо взятому випадку е фо-рмування стандартних завдань, як1 повинен умии вирiшувати студент. Звичайно, не вс курси внесено до обов&язково! програми ДЕК, але загально-професiйнi питания повинш входити до банку запитань екзамену. Сформований за цим принципом стандарт вищо! освии у кра!ш може мати доволi високу яшсть.

Розглянемо систему тестування на приклада ДЕК на здобуття квалiфiкацiй «Бакалавр математики» та «Бакалавр прикладно! математики» у Донецькому нацiональному ушверситеп. Створення системи тестування на математичному факультет складалося з таких етатв: 1. Розробка тестових завдань за уйма курсами навчальних дисциплiн факультету. 2. Створення системи теспв для кожно! спецiалiзацil (математика, прикладна математика, математична освiта, актуарна та фшансова математика). 3. Проведення т-лотного тестування. 4. Обробка результалв та розробка висновк1в пiлотного тестування. 5. Проведення ДЕК. 6. Обробка результапв та розробка висновшв державного юпи-ту до проведення ДЕК у 2002/2003 навчальному рощ.

За отриманою iнформацiею можна зробити так висновки:

• Для використання тестових технологiй у навчальному заклада необхiдно сформувати лабораторiю з тестування, забезпечену комп&ютером, принтером, ксероксом та сканером, завданнями яко! повинш бути: а) накопичування та обробка результапв «залшових» тестiв; б) поспйне щорiчне вдосконалення та поповнення банку тестових завдань; в) обробка шформаци про усшшшсть навчання осiб, що тестуються; г) встановлення прогнозу виконання тестових завдань ДЕК за результатами порiвняння ус-пiшностi навчання та «залшових» теслв.

• Для адаптацп студенив необхiдно проводити тестування не тшьки для контролю, але й як тренування, а самi тести не повиннi бути единою формою контролю засвоення матерiалу. Бо слад пам&ятати, що кожна тестова система мае деяк недолiки. По-перше, вона утворюе значнi психолопчш про-блеми для здiбного студента з флегматичним типом темпераменту. Таш

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — №6. — 2002.

55

особи не вмшть швидко перемикатись з одше! задачi на iншу, що призво-дить до «задовшьного» результату, психологiчного зриву. По-друге, тестова форма контролю знань призводить до зниження ролi творчого компоненту у вивчент математики. По-трете, поширення тестового контролю знань при-зведе до народження спрощено! форми вивчення математики, основою яко! стануть не стропсть висновк1в та логiчнiсть побудов, а окремо взята теорема, як вiдповiдь на коротке питання.

Озираючись на усе вище сказане, здаеться доцшьним використання теслв для поточного контролю якосп засвоення особами, що тестуються, окремо! теми чи роздшу. Можна також рекомендувати тестовi розробки випускникам та абiтурiентам для тдго-товки з метою выявления бших плям та систематизацп знань. Зрозумшо, що тестовий iнструментарiй для таких дш потрiбен доволi продуманий, вивiрений, всеохоплюючий та глибокий.

УДК 53

Вшторш ТИХОНОВА, Олег ЛЕЩИНСЬКИЙ, Олексiй ТОМАЩУК ОСОБЛИВОСТ1 П1ДРУЧНИК1В I НАВЧАЛЬНИХ ПОС1БНИК1В З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАД1В ПЕРШОГО Р1ВНЯ АКРЕДИТАЦП

Шдручники повинш бути привабли-вими. Такими вони стають, коли в^ дображають науку в найбшьш при-вабливому, зрозумшому та доступному виглядi.

Й. В. Гете

На сучасному етат розвитку суспшьства важливе мюце у шдготовщ квалiфiкова-них фахiвцiв рiзних спецiальностей посiдають вищi навчальт заклади (ВНЗ) 1-го рiвия акредитацп (технiкуми та прирiвненi до них училища). У теперiшнiх умовах реформу-вання системи освiти змiнюються орiентири при пiдготовцi фахiвцiв — молодших спе-цiалiстiв. Перед ВНЗ 1-го ршня акредитацп постае завдання тдготувати не просто «фу-нкцiонера», а особиспсть iз високим iнтелектуальним рiвнем розвитку, здатну творчо використовувати на практищ набутi в процесi навчання знання, вмiния i навички.

Виконання завдань, поставлених перед ВНЗ 1-го рiвия акредитацп, потребуе вне-сення як1сних змiн у структуру i змiст процесу навчання, систему контролю, потребуе оновлення навчально-методичного забезпечення. Важливою частиною цього забезпе-чення повинш стати сучаснi високоякiснi пiдручники i навчальнi посiбники з математики. Однак створення таких навчальних видань не можливе без розв&язання низки ва-жливих проблем.

1. Основна проблема, яка потребуе ниш невiдкладного розв&язання, полягае у роз-робщ програми з математики для ВНЗ 1-11 рiвнiв акредитацц, що здшснюють тдготов56

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

Другие работы в данной теме: