Научтруд
Войти

Підручник з математики як засіб диференційованого навчання

Научный труд разместил:
Koakzyus
20 сентября 2020
Автор: Лідія Колесникова

УДК 51

Лвдя КОЛЕСНИКОВА

П1ДРУЧНИК З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАС1Б ДИФЕРЕНЦ1ЙОВАНОГО НАВЧАННЯ

Реформування школьно! освiти у зв&язку iз переходом середньо! загальноосвиньо! школи на 12-ти рiчний термш навчання ставить перед математикою новi завдання: за-безпечити досягнення учнями обов&язкового рiвня математично! пiдготовки, створити умови для творчо! реалiзащ! !х здабностей [1].

Тому шкiльне навчання на сучасному етапi в умовах класно-урочно! системи повинно бути особистiсно-орieнтованим, змiст навчального матерiалу мае бути спрямова-ний на реалiзацiю iдей диференщацп та iндивiдуалiзащ!. Це те нове, що повинно бути ввдображено у пiдручнику [3].

Аналiз змiсту пiдручникiв, !х дидактичного забезпечення показуе, що для учнiв загальноосвитх шк1л ще не мае тдручниюв з математики, як1 б задовольняли сучас-ним вимогам.

Ознайомлення з доступними публ^щями вчених-педагогiв (М. I. Бурди, О. I. Бугайова, I. Д. Зверева, Л. Я. Зоршо!, I. Я. Лернера, М. О. Онишука, О. О. Савченко, В. С. Цетлш та ш.), результалв анкетування вчителiв дозволяе висуну-ти деяк1 пропозицп щодо вдосконалення пiдручникiв з математики загальноосвишх шк1л.

1. Теоретичний матерiал повинен включати базовий навчальний матерiал та рiзнi рiвнi його ускладнення. При цьому наступний варiант поглиблюе i збагачуе попереднiй [2], [3].
2. У теоретичному матерiалi слад було б видмти головне, ставити проблемт за-питання, вводити творчi завдання [4].
3. У математичному текстi поряд зi зразками розв&язання вправ бажано вказувати, як саме по^бно здiйснювати мiркування в процес розв&язування вправ [3].
4. Включати до кожного пункту у параграфi або до всього параграфа не лише за-питання для ввдтворення учнями матерiалу, що вивчаеться, а й матерiал розливального та дослвдницького характеру.
5. Включати вправи для самоконтролю одержаних знань за рiвнями складност (репродуктивний, конструктивний, творчий).
6. Посилити мiжпредметну роль математики як навчально! дисциплiни. Особливо бажано реалiзувати мiжпредметнi зв&язки з фiзикою, астрономiею, географiею, хiмiею та iншими навчальними предметами.
7. Включати цiкавий юторичний матерiал.

Врахування цих зауважень надасть можливють розвинути iндивiдуальнi тзнава-льт здiбностi учнiв, допомогти особистосл тзнати себе, самовизначитись та самореа-лiзуватись, правильно визначити життевi позицп.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — №6. — 2002.

29

Л1ТЕРАТУРА

1. Концепщя математично! освгги 12^чно! школи //Математика в школ^ — 2002. — №2. — С. 12-14.
2. Зорина Л. Я. Программа — учебник — учитель. — М.: Знание. — 1989. — №1. — С. 20-24.
3. Проблеми сучасного тдручника. Збiрник наукових праць. //Комп&ютер у школi та см&!, 1999. — 196 с.
4. Фурман А. Розвивальний тдручник: тдходи до розумшня i створення. //Рiдна школа. — №6. — 1995. — С. 45-49.

УДК 371

Григорш ЛИТВИНЕНКО, Григорш ВОЗНЯК ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ ЗА НОВИМИ П1ДРУЧНИКАМИ

У видавництш «Освиа» у 2002 рощ вийшли друком два новi пiдручники з математики для 5-го i 6-го класiв загальноосвитх навчальних закладiв [3, 4], до автор-ського колективу яких входять i автори цього матерiалу. Майже восьмирiчний досвiд використання цих шдручниюв у процесi викладання математики, робота авторiв над новими пiдручниками з алгебри для 7-9-х клашв, як друкуються видавництвом «На-вчальна книга — Богдан» (м. Тернопшь), дали можливють значно полiпшити !х яшсть. Вони вiдрiзняються вiд попередтх видань тим, що задачний матерiал у них, як пропо-нували вчител^ мiститься в одному пунктi з теоретичним, безпосередньо п1сля нього. Значно вдосконалено виклад навчального матерiалу, зокрема про натуральт числа, звичайнi та десятковi дроби, дробовi числа, ращональт числа, впорядковано систему задач i геометричного матерiалу.

Вiдповiдно до дшчих програм навчальний матерiал iнтегрованого курсу математики 5-6-х клаив формуеться навколо основно! змютово! Мни, якою е розвиток поняття числа, i мае таку структуру: натуральнi числа ^ звичайнi дроби ^ десятковi дроби ^ дробовi числа ^ вiд&емнi числа ^ рацiональнi числа.

Отже, у 5-му класi розглядаються натуральнi числа, звичайнi й десятковi дроби, а в 6-му — дробов^ вiд&емнi та рацiональнi числа, формуються i вдосконалюються вмш-ня i навички обчислювального характеру та розв&язування задач. Решта навчального матерiалу, як правило, мае пропедевтичний характер.

Автори намагалися найповнiше реалiзувати специф^ iнтегрованого курсу математики 5-6-х клаив i ту важливу роль, яку вш вiдiграе у системi школьно! математично! освiти. По-перше, саме у цих класах завершуеться формування поняття рацiонального числа та математичного апарату, який надалi матиме широке прикладне застосування i «е засобом вивчення фiзики, хiмi!, iнформатики та обчислювально! технiки, астрономп, бюлоги, загальнотехтчних i спецiальних дисциплш» [1, с. 3], по-друге, вiн е перехвд-ним вiд початково! школи до систематичних курсiв алгебри i геометрп в основнiй шко-лi, тому мае чико виражений пропедевтичний характер.

Шдручник для 5-го класу не мютить, порiвняно з пiдручниками початково! школи, принципово нових ведомостей про натуральт числа. Увага в ньому зосереджуеться

30 Науков1 записки. Серш: Педагопка. — №6. — 2002.