Научтруд
Войти

Покращення якості знань студентів шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичної біології в умовах кредитно-трансферної системи

Научный труд разместил:
Voanin
20 сентября 2020
Автор: Швець Л. С.

© Швець Л. С.

УДК 378.147+614.253.4

Швець Л. С.

покращення якост1 знань студент1в шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичнот бюлоги в умовах

кредитно-трансферноТ системи

ДВНЗ «1вано-Франмвський нацiональний медичний ушверситет»

(м. 1вано-Франмвськ)

shvets.l.s@mail.ru

Вступ. Зростання об&ему iнформацiI вимагае модернiзацiI викладання та оцшювання знань сту-дентiв-медикiв у вищих навчальних закладах (ВНЗ) [2]. В сучасних умовах актуальною проблемою вищо! медично! освiти е пiдготовка висококвалiфiкованого спецiалiста, основною рисою якого е формування ключного мислення. Медична бюлопя - фундаментальна медико-бiологiчна дисциплЫа, яка разом з iншими теоретичними дисциплинами формуе при-родничо-науковий свпогляд, який е необхiдним компонентом останнього [3].

Не викликае сумнiвiв, що використання нових напрямкiв реорганiзацiI навчання, зокрема, проце-дури та методики оцшювання якостi знань студенев, сприяють кращому оволодiнню клiнiчним мис-ленням. Саме контроль знань дисциплшуе i виховуе студента та виконуе вiсiм основних функцiй: контр-ольну, навчальну, виховну, оргаызаторську, розви-ваючу, методичну, дiагностичну, стимулюючу [8]. Використання тестового контролю знань дозволяе формувати ефективн моделi оцiнювання студентiв iз максимальним урахуванням сучасних пiдходiв i завдань вивчення медичних дисциплiн.

Тестування е ефективним дiагностичним методом контролю знань студенев [6]. Загальне оцшювання знань студента-медика передбачае широке використання тестових завдань рiзного рiвня. По-стiйно з&являються новi вимоги, якi засвiдчують ак-туальнють тестових технологiй. Останнi стимулюють активне засвоення нового матерiалу, гарантують об&ективнють i справедливiсть оцiнювання знань студенев.

Мета статт1. Визначити основнi напрямки опти-мiзацií тестового контролю для покращення якостi знань студентiв на практичних заняттях з медично! бюлоги в умовах кредитно-трансферно! системи.

Основна частина. Колектив кафедри медично! бюлоги та медично! генетики 1вано-Франювсько-го нацюнального медичного уыверситету (1ФНМУ) надае перевагу тестовому контролю, осюльки використання тес^в у процесi навчання забезпечуе: мож-ливiсть створення однакових умов для вЫх студентiв та залучення !х до контролю якост знань за дуже короткий перюд часу; можливiсть проводити контроль по всм навчальнiй програмi, або багатьох темах; прозорють та шдивщуальнють в оцiнюваннi знань студентiв; вщсутнють емоцiйних стресiв та перевантажень [7]. Окрiм того, тестування дозволяе ско-ротити час для проведення поточного i заключного контролю та пщвищити його якiсть. Це дае змогу ви-кладачевi використати зекономлений час для бтьш детального обговорення складних питань, що спри-яе кращому засвоенню знань, запам&ятовуванню матерiалу та вщкривае можливостi для самоосвгги студента. В свою чергу, достовiрна i якiсна шформа-цiя про юнцевий результат педагогiчно! дiяльностi потрiбна також викладачам нашо! кафедри для са-мооцiнки рiвня викладання матерiалу та можливостi корегувати свою навчальну i методичну дiяльнiсть, на що вказують ш±и педагоги [4].

При складанн тестових завдань нами врахован iнструкцi! та регламент (планування, складання, ви-пробовування), шкала оцiнювання тес^в, яких чiтко дотримуемося [5]. До кожного практичного заняття нами розроблено тести двох рiвнiв: вхiдного та ви-хiдного. Для цих контролiв використовуються тести рiзного типу: з одыею правильною вiдповiдцю; з деюлькома правильними вiдповiдями; завдання у виглядi вiдкритих тестiв (студент сам повинен напи-сати вiдповiдь); завдання на встановлення послщов-ностей; завдання на вщповщнють елементiв одного стовпчика елементам другого стовпчика. Тематич-ний контроль на кожному практичному занятп дае можливють студенту переглянути результати, про-аналiзувати помилки.

Важливою умовою при складанн тестiв е !х про-фiлiзацiя. В англомовних групах особлива увага при-дiляеться захворюванням, характерним для регюыв, в яких проживають шоземы студенти: на практичних заняттях з генетики - серпоподiбно-клiтиннiй ане-мi!, фенiлкетонурi!, амавротичнiй iдiотi! Тея-Сакса; з паразитологи - трипаносомозам, лейшманюзам, шистосомозам, анкiлостомозам, фiлярiозам. Приклад тесту для англомовних студенев: у популя^ях населення екваторiально! Африки пщтримуеться пiдвищена частота гетерозиготних носi!в гена сер-поподiбно-клiтинно! анемi!. Гомозиготи за рецесив-ним алельним геном гинуть вщ патологiчного ге-моглобiну, гомозиготи з нормальним гемоглобшом гинуть вщ паразитарного захворювання. Ураження яким паразитом зумовлюе таку закономiрнiсть? Варiанти вщповщей: малярiйним плазмодiем, три-паносомою, дизентермною амебою, лейшманiею, лямблiею.

Окрiм того, у робочих зошитах для англомовних студентiв до кожного практичного заняття додат-ково розроблен примiрнi тести, якi адаптован до певних клiнiчних ситуацiй. Це спрощуе студентам процес пiдготовки до пщсумкового модульного контролю. Для укра!нських студентiв увага акценту-еться на лямблюзах, ентеробiозах, аскаридозах.

Викладачi кафедри намагаються профiлiзувати тести залежно вщ факультету, на якому навчають-ся студенти. Приклад тесту для стоматолопчного факультету: потемнiння емалi зубiв визначаеться домiнантним геном локалiзованим у Х-хромосомк Яка ймовiрнiсть народження хворих дггей у сiм&I, де темнi зуби батька зумовлен геном, зчепленим з Х-хромосомою, а мати - здорова? Варiанти вщпов^ дей: 100% сиыв, 100% дочок, 50% дочок, 50% сиыв, всi дiти хворi.

Участь 1ФНМУ впродовж чотирьох рокiв у мiж-народному проектi «Митеепа» сприяе актуалiза-цiI тестового контролю, як основного методу оц^ нювання знань студенев, оволодiнню студентами практичними навичками [1]. Останне е показником вщношення мiж поставленими навчальними цiлями i досягнутими результатами та характеризуе рiвень засвоення знань i умiнь.

Розв&язування ситуацмних задач у виглядi тес^в е важливим етапом засвоення практичних навичок, що забезпечуе формування кгмычного мислення у студентiв. На практичних заняттях з генетики люди-ни студентам пропонуються ситуацiйнi задачi на ви-значення ймовiрностi успадкування певних менде-люючих ознак; груп кровi (за системами АВ0, резус), найбтыш поширених спадкових хвороб. В таких за-вданнях моделюються певнi кгмычы ситуацiI. Напри-клад: у дитини з бтим волоссям, блiдою шюрою, пiдвищеним тонусом м&язiв та розумовою вщсталю-тю виявлений пiдвищений вмют фенштровиноград-но! та фенiлоцтовоI кислот у кровг Лiкар-генетик дiагностував фенткетонурю Яким методом можна пiдтвердити дiагноз? Варiанти вiдповiдей: цитогенетичний, генеалопчний, бiохiмiчний, популяцмно-статистичний, близнюковий.

Остаными роками на кафедрi впроваджено комп&ютерне тестування. Такий вид контролю звть-няе викладача вщ трудомiсткоI обробки результа-тiв, дае можливiсть в коротк термiни iнформувати студентiв про результати. На кафедрi органiзовано планшетний клас, в якому студенти проходять пе-ревiрку окремих змiстових та пщсумкових модулiв, ректорських контролiв. Викладацьким складом кафедри створена база тес^в для кожного пщсумко-вого модульного контролю. Окрiм того, актуальними е тести у виглядi мультимедмних, графiчних, блан-кових завдань. Розпочата робота над складанням мультидисциплiнарних тес^в (по багатьох предметах).

Комп&ютерне тестування сприяе мотиваци студенев до самостiйноI та iндивiдуальноI роботи. При складанн тестiв для цих методiв контролю урахову-ються можливост студентiв.

Таким чином, всi вищезазначен форми тестування дозволяють студентам краще пщготувати-ся до здачi лiцензiйного iспиту «Крок-1», сприяють оволодЫню практичними навичками, що забезпечуе формування ключного мислення.

Висновки

1. Покращення якостi знань студентiв на практичних заняттях з медично! бюлоги в умовах кре-дитно-трансферно! системи забезпечуеться: використанням тес^в рiзного типу на кожному практичному занятп; тестуванням змiстових та пщсумко-вих модутв; ректорських контролiв; застосуванням комп&ютерних технолопй; профiлiзацiею тестiв.
2. ОволодЫня практичними навичками за раху-нок розв&язування ситуацмних задач сприяе форму-ванню клiнiчного мислення у студенев.

Перспективи подальших розробок у цьому напрямку полягають у впровадженнi моделi <^рту-альний пацiент», що особливо актуально на практичних заняттях з медично! генетики та паразитологи, використанн мультидисциплЫарних тес^в.

лiтература

1. Викладання i навчання навичкам науковоУ роботи протягом переддипломноУ ocBiTM / Х.М. Пейнадо, Ф.1. Вульф, М.К. Ipi6ap, А.-М. Райд. — Проект спонсорований Tempus. - Великобриташя, Ушверситет Лiдса, 2015. - 114 с.
2. Гнатюк М.С. Оперативна хiрургiя та топографiчна анатомiя - важлива навчальна дисциплiна в освоeннi практичних навиюв / М.С. Гнатюк, Ю.О Данилевич, Л.В. Татарчук // Медична осв^а. - 2013. - № 3. - С. 25-27.
3. Горбатюк С.М. Особливост методики проведення занять на кафедрi медичноУ бюлоги з шоземними студентами I курсу медичного факультету / С.М. Горбатюк // Вюник проблем бюлоги i медицини. - 2013. - № 2, Т. 1. - С. 64-66.
4. Доцтьнють впровадження тестового контролю при оцшюванш знань студенев медичних вузiв / Т.В. Князевич-Чорна, М.1. Грищук, О.В. Бойко [та ш.] // Вiсник проблем бюлоги i медицини. - 2011. - Вип. 3, Т. 3 (89). - С. 130-131.
5. Мединська С.1. Тестування як зааб оргашзаци та реалiзацiУ диференщаци навчання при викладанш iноземних мов у не-мовному ВНЗ / С.1. Мединська // Вюник Дшпропетровського унiверситету iменi Альфреда Нобеля. - 2011. - № 2 (2). - С. 28-34.
6. Мюьюв В.А. Значення комп&ютерного тестування в оцшюванш знань студен^вчноземщв при вивченнi анатомп людини у вищих медичних вузах / В.А. Мюьюв // Свiт медицини та бюлоги. - 2014. - № 4 (46). - С. 200-202.
7. Нколаева О.В. Оптимiзацiя оцшювання знань студенев з теоретичноУ медицини на фундаментальних кафедрах в умовах кредитно-трансферноУ системи / О.В. Нколаева, Н.А. Шутова // Медична осв^а. - 2016. - № 1. - С. 39-40.
8. Чернюк Н.В. Особливост застосування тестового контролю знань студенев при вивченш внутршньоУ медицини, клЫчноУ iмунологiУ та алерголопУ у вищих медичних навчальних закладах / Н.В. Чернюк // Вюник ВДНЗУ «УкраУнська медична стоматолопчна академiя». - 2015. - Т. 15, Вип. 2 (50). - С. 228-231.

удк 378.147+614.253.4

покращення якост1 знань студент1в шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичноТ бюлогн в умовах кредитно-трансферноТ системи

Швець Л. С.

Резюме. Тестування, як сучасний дiагностичний метод контролю якост знань студентiв, дозволяе формувати ефективнi моделi оцiнювання студенпв Í3 максимальним урахуванням актуальних пiдходiв i завдань вивчення медичних дисциплш, сприяе кращому оволодiнню клiнiчним мисленням у студенпв.

Використанням тестiв рiзного типу на кожному практичному занятп; тестування змiстових та пiдсумкових модулiв; ректорських контролiв; застосування комп&ютерних технолопй; профiлiзацiя тестiв забезпечують покращення якост знань студентiв на практичних заняттях з медично! бiологií в умовах кредитно-трансферно! системи.

Розв&язування ситуацiйних задач у виглядi тестiв е важливим етапом засвоення практичних навичок, що забезпечуе формування клiнiчного мислення у студенев.

Ключовi слова: тестовий контроль, якють знань, медична бiологiя.

удк 378.147+614.253.4

улучшение качества знаний студентов путем использования тестового контроля на практических занятиях по медицинской биологии в условиях кредитно-трансферной системы

Швец Л. С.

Резюме. Тестирование, как современный диагностический метод контроля качества знаний студентов, позволяет формировать эффективные модели оценивания студентов с максимальным учетом подходов и заданий изучения медицинских дисциплин, способствует лучшему овладению клиническим мышлением у студентов.

Использование тестов разного типа на каждом практическом занятии, тестирование содержательных и итоговых модулей, ректорских контролей, применение компьютерных технологий; профилизация тестов обеспечивают улучшение качества знаний студентов на практических занятиях по медицинской биологии в условиях кредитно-трансферной системы.

Решение ситуационных задач в виде тестов является важным этапом усвоения практических навыков, что обеспечивает формирование клинического мышления у студентов.

udc 378.147+614.253.4

improvement of students& knowledge quality using test control at the practical classes in medical biology in the context of credit transfer system

Shvets L. S.

Abstract. Training of highly qualified specialists is the main task of higher medical education in Ukraine. The use of new ways to reorganize the study, procedures and methods of students& knowledge quality assessment contribute to better mastering of clinical thinking. Knowledge control disciplines and educates the student.

Testing is an effective diagnostic method of students& knowledge control. Tests stimulate active mastering of new material, guarantee objectivity and fairness of students& knowledge assessment.

The staff of the Department of Medical Biology and Medical Genetics at Ivano-Frankivsk National Medical University prefers test control since the use of tests in the process of education provides the ability to conduct control of the whole curriculum, individuality and transparency in the assessment of students& knowledge. Testing provides an opportunity to reduce the time for current and final control and use it for better acquisition of knowledge, material memorizing and more detailed discussion of complex issues. In its turn, reliable information about the eventual result of educational work enables the staff of our department to improve their training and methodical activities.

We have developed the tests of two levels for each class. They are elicitation and review test. An important condition while composing tests is their profiling. In the English-speaking groups special attention is given to diseases typical of the regions where the students live. Sample tests are provided for each practical class in the workbooks for English-speaking students. These tests are adapted to specific clinical situations.

Solving case problems in the form of tests is an important stage of practical skills mastering providing the formation of students& clinical thinking. Students are offered to solve case problems at the practical classes in genetics. Students have to determine the probability of inheritance of certain Mendelian characters, blood groups (according to ABO system, Rh-factor), the most common hereditary diseases.

In recent years computer testing has been introduced at the department. It dispenses the teacher from painstaking processing of the results, provides an opportunity to inform students about the results within a short time. Tablet PC class was also organized at the department. There students pass some thematic modules and final modules control, rectorial control. The teaching staff of the department has formed the tests domain for each final module control. The tests in the form of multimedia, graphic, blank tasks are also relevant. Computer testing promotes students& motivation to independent and individual work. Students& possibilities are taken into account when the staff composes tests for these control methods.

Thus, the use of different types of tests during each class, testing of thematic and final modules, rectorial controls, the use of computer technology, tests profiling provide an opportunity for the students to prepare well for passing license examination «Krok-1» and to improve the quality of students& knowledge at the practical classes in Medical Biology in the context of credit transfer system. All the above mentioned contributes to better mastering of practical skills providing the formation of clinical thinking.

Prospects for further development in this direction consist in the introduction of the «virtual patient» model. This is especially important at the practical classes in Medical Genetics and Parasitology, when using multidisciplinary tests (in many subjects).

Стаття надшшла 28.11.2016 року

тестовый контроль качество знаний медицинская биология test control quality of knowledge medical biology