Научтруд
Войти

Передумови впровадження предмету «Виховання до життя в сім’ї» у навчальних закладах Польщі

Научный труд разместил:
German
20 сентября 2020
Автор: Ірина Даценко

Автори, критикуючи сучасш способи збагачення психолого-педагогiчних знань батьк1в та стан виховно! консультаций усвiдомлюють, що це дуже важк1 й складш форми дiяльностi. Тут ми маемо справу з особами дорослими, котрi вже мають власний життевий досввд, закрiпленi погляди, позицп й звички, як не раз треба би було коригувати, змiнювати або формувати спочатку. Це вимагае вiдповiдно тдготованих педагогiчних кадрiв та постiйного вдосконалення органiзацiйних форм i застосування нових методiв роботи з батьками.

Однак цю дiяльнiсть треба, безумовно, проводити, осюльки завдяки нiй iснуе можливють застереження багатьох батьк1в вiд серйозних виховних помилок та !х часто далекосяжних насл1дк1в.

Л1ТЕРАТУРА

1. Dryll E. Interakcja wychowawcza. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 2001, Warszawa.
2. Romanowska-Tolloczko A. Poradnictwo wychowawcze w dobie przemian edukacyjnych, [w]: Ksztalcenie i

wychowanie w zreformowanej szkole, (red) J.Jonkisz, M.Lewandowski, AWF, 2001, Wroclaw.

3. Rorbach A. Trudnosci wychowawcze, Zycie Szkoly, 1994, nr 2.
4. Zmaczynska-Witek B. Rozwi^zywanie konfliktow mi^dzy rodzicami a dziecmi, Zeszyty Naukowe, WSP, 1994, Opole.
1рина ДАЦЕНКО

ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ВИХОВАННЯ ДО ЖИТТЯ В С1М&1» У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩ1

У cmammi порушуеться питання про Heo6xidHe посилення pcmi школи у проведенн статевого виховання i тдготовц молодi до сжейного життя в школах Польщi. Пpоаналiзовано змши, яю вiдбуваються у свiдомостi i сексуальнш активностi молодих людей, розкрито актуальш проблеми польських тдттюв. Висунуто аргументи, що мотивують необхiднiсть впровадження родинного виховання в навчальних закладах Польщь

Як стверджують польсью вчеш, на початку XXI ст. з&явились певш причини, що змушують спрямувати даяльтсть навчальних закладв на виховання моральних щнностей. Необх^дтсть виховання у галуз! сексуальност! виникае з деяких негативних, а навиь трапчних явищ, пов&язаних з щею сферою. Вони юнують на р1зному р1бш в усьому свт. До них передуам належать: хвороби, яю переносяться статевим шляхом; вапттсть шдлитав; збiльшення проценту розлучень.

Щ проблеми стосуються щоразу молодших вшових груп у зв&язку 1з занижениям вшу початку сексуально! активност! На думку деяких вчених, запоб^ання цим проблемам може ввдбуватись у двох основних напрямках:

1) змiна поведшки, яка полягае в редукцп ризиковано! сексуально! поведiнки (в дорослих це означае в1ршсть одному партнеру або сексуальну витримку, в молод1 — сексуальну витримку i шзшшу сексуальну шщативу);
2) змiна поведiнки, яка полягае в обмеженш шкодливо! ризиковано! поведшки (використання засобiв контрацепцп).

Незважаючи на р1зж становище молод1 в свт, в сексуальному здоров&! тдлиюв е багато стльних проблем. 1з-за под16ност1 проблем полiтика в цш сферi тдходить кра!нам з р1зним соцiальним i сустльним ладом. Актуальшсть статевого виховання пiдростаючого поколшня в уах кра!нах очевидна.

Мета статт — розглянути причини швидкого розвитку сексуально! освии в Польщ1, з&ясувати негативн фактори, що ведуть до деградаци людсько! моралi, поширення хвороб, злочинност!

Останнiм часом можна помиити справжнiй бум сексуально! осв1ти в Польщг створення наукових осередшв, як займаються сексуальним вихованням, велика шльшсть публiкацiй, програм телебачення, виступи в преа, впровадження освишх програм у навчальш плани шил, що призначеш i для батьшв. Причин такого швидкого розкв1ту сексуально! осв1ти е илька: потреба обмеження збiльшения ваптносп серед шдлиюв, епiдемiя СН1Ду i раннi сексуальнi стосунки молодь Треба сказати, що Польща була серед пiонерiв сучасно! сексуально! осв1ти в Сврош. Досягнення науковi та публщистичш, освиш програми, навчання вчителiв i молод1 — все це заслуговуе на найвище визнання. Багато польських експерпв з питань сексуального виховання е ввдомими у свт, а !хш публiкацi! виданi багатьма мовами. Незважаючи на те, що Польща ввдграе проввдну роль у цьому напрямку, в кра!нi iснуе чимало проблем.

Варто ознайомитись з деякими результатами до^джень, проведеними польськими вченими [1; 3; 6]:

- 70,6% жшок i 82,3% чолов1к1в стверджують, що в Польщ1 сексуальна освга малодоступна;

- найбiльше прихильник1в сексуально! освии серед молодi, до 24 рошв життя — 84%, а також серед мюького населения — 84%;

- на питання, чи пот^бне в школi сексуальне виховання, ствердно вiдповiли 76% ж1нок i 79% чоловiкiв. Найбiльше прихильник1в тако! освiти серед молодi з вищою освiтою;

- серед малолiтнiх матерiв 2/3 показали незнання шляхiв запоб^ання вагiтностi, а половина навiть не передбачала насладив статевих стосуншв.

Сексуальне виховання бшьшютю осiб помилково ототожнюеться з сексуальною свiдомiстю або лише з контрацептивним iнструктажем. Воно ж насамперед е навчальною системою, яка розглядае сексуальшсть людини в И бiологiчно-психiчно-суспiльно-етичному вимiрi. Така система повинна бути пристосована до всiх фаз психосексуального розвитку, починаючи вiд дошкольного вiку, i реалiзовуватись спiльно батьками, педагогами i службою здоров&я з урахуванням регiональних, нацiональних, суспiльних i релiгiйних рiзниць.

Як зазначае польська преса, учш шк1л понадгiмназiйних мають недостатш знання з профiлактики СН1Ду i шляхiв зараження вiрусом В1Л-шфекцп. Найнижчий показник мають учнi шкш заводових - тiльки кожен другий учень (56%) може правильно вказати два з трьох способiв захисту перед зараженням СН1Дом. Всi способи можуть перелiчити 74% учнiв технiкумiв, 76% учнiв профiльних лще!в i 81% учнiв загальноосвiтнiх лще!в. Серед вах опитаних 72% учнiв правильно стверджують, що можна уникнути зараження СН1Дом, якщо мати постшного незараженого партнера, 75% учшв вiдповiдае, що можна уникнути зараження, якщо використовувати презерватив тд час статевих стосуншв, 74% впевнеш, що можна уникнути зараження СН1Дом, якщо користуватись стерильними шприцом i голкою.

Дослiдження молода проводилося в регiонi Балтшського моря 19 квита — 13 вересня 2004 р у виглядi репрезентативного опитування 250 понадгiмназiйиих шк1л серед учшв 2-го класу. Аиалiзуючи вражаючi результати дослiджень, варто задуматись, чи школи беруть до уваги зростаючi показники зараження вiрусом СН1Ду, що з&являються останнiми роками в Польщi в групi молодих осiб гетеро сексуально! орiентацi!. Майже 30% молода вшом 17-19 рок1в не знае шляхов зараження в1русом СН1Ду. Це дуже великий в1дсоток, тод1 як шкшьна програма зобов&язуе вивчати хвороби, що передаються статевим шляхом, у тому числ1 профiлактику СН1Ду.

Шдтвердженням цього можуть бути факти, подан в таблицi, що визначають области з найбiльшою к1льк1стю заражених в!русом СН1Ду, передаиi до Центрального реестру в 198 —1994 рр.

Воеводство К1льк1сть заражених Загальний %

Варшавське 585 17,8

Катовщьке 412 12,6

Гданське 246 7,5

Сленьогурське 171 5,2

Зельоногурське 168 5,1

Вроцлавське 162 4,9

Бидговське 142 4,3

Легшцьке 133 4,1

Бялостоцьке 82 2,5

Валбжиське 81 2,5

Бельське 79 2,4

Щецшське 63 1,9

Любельське 62 1,9

Седлецьке 60 1,8

Торунське 60 1,8

Разом 2506 76,3

Решта воеводств 562 17,1

Вщсутшсть адреси 216 6,6

Загалом 3284 100%

Як свiдчать статистичт данi, в1д початку ешдеми (1985 р.) до шнця вересня 2004 р. Польщ1 е 9002 заражених В1Л-шфекщею, з них 5115 — у зв&язку з вживанням наркотиков, 1473 — хвор1 на СН1Д, 1710 хворих вже померло.

У книз1 «Таемниця сексуально!& шщативи» професора А. Ячевського i доктора З. 1здебського [9] подаються данi, що середтй в1к сексуально! шщативи чолов1к1в 18 рок1в i 4 м1сяц1, ж1нок — 19 рокв i 1 мюяць, але це результати дослiджень в груш м1ж 15-им i 49-им роком життя (опитувалось 2743 особи). Ниш тдттки понижують цю межу. Шдтверджують це дослiдження Свгтово! Органiзацi! Здоров&я. Переачний польський тдлтток розпочинае статеве життя м1ж 18 i 19 роками життя (повнолитми у Польщ1 вважають чоловшв у 21 рш, а ж1нок — у 18 роюв).

Польський тдл1ток не мае перешкод перед застосуванням презервативiв, як1 е для нього ефективним, дешевим i легкодоступним засобом контрацепцi!, а також е джерелом, що зменшуе ризик захворювання на СН1Д. Про справи сексу вш дiзнаеться передуем в1д друз1в, з книжок, журнал1в та фшьм1в i дуже редко розмовляе про них з батьками.

Шд час анкетування 15-р1чним учням було поставлено питання, чи вступали вони вже в статевий контакт. У 1999 р. «Так» ввдповшо 5% девчат i 17% хлопщв, а в 1998 р. — 23% дiвчат i 38% хлопщв. Така картина проявляеться 1з ретельних, докладних дослiджень над сексуальнiстю д1тей i молод1, проведених у Польщ1 в 1990-х роках. Широко ця проблема висвiтлена в працях А. Ячевського. Зiбраний ним великий матерiал дозволяе прослiдкувати змши, що ввдбуваються у св1домост1 i сексуальнiй активносп молодих людей.

Зпдно з дослщженнями ОВОР (Osrodek Badania Орти РиЬНс/пд — Осередок дослiджень громадсько! думки), дещо шзшший (на калька мюящв) середшй в1к сексуально! iнiцiативи в сел1, шж у м1ст1. В1руюч1 люди починають ствжиття на 2 роки шзшше, шж невiруючi (глибоко в1руюч1 ж1нки, що регулярно ведуть статеве життя, — в 19,9 року; в1руюч1 i т1, що нерегулярно вступають в статевi контакти — у 18,7 року; невiруючi — у 17,6 року). Серед чолов1шв така картина: глибоко в1руюч1 i практикуючi — в 19,8 року; в1руюч1 i т1, що нерегулярно практикують — у 18 рокв; невiруючi — в 17,6 року. Вживання атрибутiв дорослост1 (цигарки, горшка, наркотики) пришвидшуе на рш-два передчасне статеве життя. Це стосуеться однаково як хлопщв, так i дiвчат. Дослiджения показали також, що передчасно статеве життя починали т1, хто мав вдома кращу матерiальну ситуацiю i бiльше грошей на власш витрати.

Злободенною сучасною проблемою Польщ1 залишаеться явище «д1ти вулищ» — бездогляднiсть, безпритульнiсть тдл1тк1в. Бездоглядн (позбавленi належного нагляду з боку батьшв та шших дорослих) д1ти i тдл1тки багато часу проводять в кол1 однол1тк1в i старших учшв, швидше дорослiшають i прагнуть поводитися ввдповвдно. Це призводить до вдавано! незалежностi, коли тдл1ток потрапляе тд згубний вплив. Особливо це стосуеться д1тей 1з функцiонально неспроможних (дисфункцшних) сiмей, вони найлегше тддаються небезпечнiй спокус1 Щороку в Польщ1 втiкае з дому майже 10000 шдлиив.

25 травня 2004 р. кра!ни СС вiдзначали Мiжнародний День загублено! дитини. У Польщ1 його оргашзатором була Фундацiя 1ТАКА, що провела акщю тд гаслом «Не втшай». До причин, як1 призводять втечу дiтей з дому, можна вiднести так1:

- зл1сть на батьшв (коли шдлиок вважае, що його потреби е байдужими для батьшв, самотшсть стае нестерпною);

- бажання ввдчути себе вшьними i незалежними (коли батьки надзвичайно сувор1, не рахуються з !х думкою, не допускають свободи слова);

- важш матерiальнi умови, психолопчний тиск;

- виклик суспшьству: «Звернiть на мене увагу» (коли в ам&! матерiальне переважае над духовним, батьки купують любов дитини подарунками i гр1шми);

- синдром Яся-Мандрiвника (щкашсть, потреба в нових знайомствах);

- поган ощнки в школ1 i страх перед батьками.

На думку психотерапевта, таким втечам детей передуе завжди якась форма втеч дорослих. Першими втжають батьки, вчителi, откуни в1д щирих розмов, вирiшення проблем, правдивих контактiв i стосунк1в з диъми. Це спочатку доросде втжають в1д потреби встановлення зв&язк1в м1ж пiдлiтками та собою. Саме в1д них дети вчаться, що краще втекти в1д проблеми, н1ж !! вир1шити.

На основ1 анал1зу можна зробити висновок, що необх1дне посилення рол1 школи в проведент статевого виховання 1 !! д1яльност1 в т1сному контакт! з ам&ею та шшими

сустльними оргашзащями. Вмiло i тактовно органiзоване статеве виховання допоможе зберегти моральне i фiзичне здоров&я молодого поколшия.

Проблеми сучасного життя, гонитва за грошима чи добре оплачуваною роботою свiдчать, що бшьшють часу батьки перебувають поза домом. Нудьга, нестача грошей на iншi розваги е причиною того, що молодi люди бiльшiсть часу тсля уроков у школi проводять перед телевiзором. На екранi одна реклама випереджае iншу. Геро! з екрану iнколи стають для них настшьки близькими, що вони майже вважають !х сво!ми знайомими. В газетних киосках вiкна заставленi кольоровими журналами. Кiнозiрки говорять про легкий устх, безболiсний перехiд вiд одте! любовi до шшо!. Молодь читае i дивиться це все з великою щкашстю i дивуеться, що життя е таким простим. Омейш вихвдш днi переповненi часом, який проводиться перед телевiзором, з переглядом «чергово! 158-1 серп телесерiалу» чи чергово! телепрограми. Люди зовсiм не стлкуються, не ходять на прогулянки, не помiчають нiкого навколо себе.

Помггним е швидкий розвиток комп&ютерно! техтки. Щоразу бiльше сiмей, окрiм телевiзора, прагне мати комп&ютер. Бувае, що батьки купують сво!й дитинi комп&ютер, фшансують його тдключення до 1нтернету i на цьому зак1нчуеться !х турбота про не!. Але розвиток 1нтернету несе за собою, кр1м прекрасних можливостей, дуже багато небезпеки. Батьки не усвiдомлюють, що до рук !хньо! дитини може потрапити нiким не контрольована iнформацiя. А це означае, що ЗМ1 можуть загрожувати реалiзацi! виховно! функцi! ам&!; якщо вони нею не контрольоват, послаблюючи !! зв&язки i навиъ обмежуючи батьк1в у вихованнi й отщ над дiтьми.

Щд впливом ЗМ1 в^дбуваеться сьогодт зiткнення щнностей i антищнностей, культури i антикультури, цивiлiзацi! життя i цивiлiзацi! смерт! 1х програми насиченi мiшаниною правди i фальшi, добра i зла, краси i ввдрази. 1оанн Павло II у виступ з нагоди 40-! рiчницi Католицько! унi! иалшсько! преси звернув увагу на факт, що «ЗМ1 характеризуе небезпечна тенденцш до замши виховних систем. ЗМ1, якi донедавна вважались четвертою владою, ... стають сьогодт владою першою»[7].

Всi, здаеться, забувають, що найважливiшим осередком, який виховуе чергове поколiння, формуе нових людей, е родина, ам&я. Невипадково 1оанн Павло II вщзначав: «Майбутне людства iде через родину. С воно невдаоротне i непередбачене. Тому кожна людина добро! волi повинна бути причетна до справи порятунку i п1дтримки щнностей i вартостей родини» [7].

Таким чином, ЗМ! можуть мати як позитивш, так i негативнi результати у впливi на психологiчний, моральний i суспiльний розвиток особистостi та функщонування суспiльств.

Важливий вплив на ам&ю мае економiчна ситуац1я. Почуття низького р1вня життя в Польщi м1цно вкорiнене. Основний вплив на бвдшсть мають iндивiдуальнi життевi ситуацп: багатодiтнiсть, забезпечення сiм&! житлом за наймом, пенайний вiк i низька пенс1я, iнвалiднiсть, безробiття, низький дохвд, що припадае на члена родини. Дуже часто убоп люди ввдкидаеться на другий план. Серед населення побутуе думка, що все зло, загрози, небезпека народжуються серед бiдних. Це неправда, хоча убозтво дуже часто штовхае члешв сiмей до злодшства, алкоголiзму та iнших шюдливих звичок. Б1дш люди ввдкинет сустльством, в якому живуть, ще бшьше iзолюються вiд нього, живуть власними справами, думають часто т1льки про те, як прожити черговий день. Дии з таких сiмей також iзольованi вiд сво!х ровесник1в. Часто в таких ам&ях вiдсутнiй контакт м1ж дiтьми та !х батьками. Отже, бвда та убозтво е дуже болючими для дней ! !х батькiв i становлять загрозу для правильного функцiонування с1м&!, е чинником, який детермiнуе розвиток дитини.

Прогрес i розвиток технiки також несуть за собою безробитя ! убозтво, що можуть бути як е багатих, так i в бщних кра!нах. Безробiття в Польщ1 вiдрiзняеться в1д безробiття в кра!нах Зах^дно! Свропи. З&явилось воно тсля тривало! перерви в 1990 р. ! було для 61льшост1 поляюв явищем новим i чужим. До рис, яю вир1зняють безробiття в кра!т, належать: р1дк1сн1 прояви безробггних ^мей, початок !х зубож^ння в1д низького р^вня доход1в, в1дсутн1сть системи шдив^альних страховок в1д безробiття, високий процент довготривалих безробiтних i оаб, що не мали можливост1 отримати роботу, до яких належить також молодь, серед зареестрованих на 61рж1 працi. Проблема безробiття найбiльше стосуеться молодих людей, 2/3 з яких у Польщ1 починае доросле життя без роботи. Безсумтвно, з одного боку, загроза безробiття примушуе молодь шанувати працю, вчить дисциплiнованостi, однак, з другого боку. е одтею з головних причин зростання злочинносп, деградацИ молод1 i загрози безпещ родини. В1дсутн1сть роботи i профеайно! активностi ^мей, передуем чолов1к1в. пробуджуе глибоке в1дчуття власно! безпорадност!,

негативну ощнку сво!х можливостей, переконання про невиконання обов&язк1в щодо с1м&!. Дуже часто наступним насл1дком тако! ситуаци стае пияцтво 1 втрата сенсу життя.

Неповн с1м&! стали сьогодш постшним 1 характерним явищем у багатьох кра!нах, у тому числ1 в Польщ1. У структур1 с1м&! та в стосунках м1ж особами протилежно! стал вже тривалий час в1дбуваються змши. Окрем1 вчеш-соцюлоги заявляють, що це стаеться внасл1док способу життя, який обирають люди, живучи у сустльств1, де проходять економ1чш, культурн 1 сощальн1 перемши. Напружений ритм життя — головний чинник, що впливае на людей; зовшшнш св1т вдираеться в !хн1 дом1вки, 1 час, який рашше вони проводили в кол1 с1м&!, тепер просиджують в 1нтернет1, перед телев1зором, б1ля телефону, в машин або марнують у щоденнш метушш. Ще одним важливим чинником е економ1чний тиск. Сучасн вигоди дорого обходяться, тому бшьшють батьк1в працюе. Життя в сусшльстш, де можна пом1няти роботу 1 м1сце проживання, призводить до того, що чимало члешв с1мей живуть 1 працюють далеко в1д родич1в, а деколи нав1ть в1д шлюбного партнера 1, таким чином, залишаються без тдтримки.

Ситуащю школи попршуе 1 поп-культура, оскшьки вона часто применшуе важлив1сть таких шститупв, як шлюб 1 с1м&я. Збiльшения шлькосп неповних с1мей е приводом для занепокоення, оск1льки батьки та !хш д1ти можуть страждати в1д емоцшного тиску, економ1чних нестаткш 1 сощальних проблем.

Отже, негативш тенденцп у розвитку молод1 св1дчать про наявшсть глибоких протир1ч у польському сустльств1, зумовлених юнуючими сощально-економ1чними умовами. Виховання моральних стосунк1в серед молод1 — це складний суперечливий процес, психолого-педагопчна суть якого зумовлюеться нер1вном1ршстю розвитку особистост1, суперечшстю формування особиспсних цшностей 1 життево! позицп, характером процесу виховання.

Разом 1з тим в1домо, що виховання моральних стосунк1в молод1 е педагопчно керованим процесом становлення, розвитку 1 якюного перетворення взаемних стосунк1в. Суть його в тому, що досв1д моральних стосунк1в у сустльств1, норми суспшьно! морал1 стають надбанням 1 перетворюються в моральш можливост1 кожного громадянина.

В1д умов життя в суспшьств1 1 виховання залежить, якими будуть взаемостосунки м1ж чолов1ком 1 ж1нкою. Взаемостосунки людей р1зно! стал в цившзованому суспшьств1 характеризуються р1вноправшстю м1ж чолов1ком 1 ж1нкою, що в1дображаеться в дружб1, взаеморозумшш, дов1р&!, в1рност1, чуйност1 та уваз1.

Назван негативш тенденцп розвитку сучасно! молод1 св1дчать про те, що процес виховання моральних стосунк1в передбачае не тшьки формування позитивних моральних якостей, а й подолання негативних рис 1 недол1к1в у поведшщ.

Важливим аргументом, мотивуючим необхвдшсть родинного виховання, е той факт, що сьогодш д1ти виростають в зовс1м шшому свт, в якому юнують явища, що затримують натуральний психосексуальний розвиток дитини, а це не на !! користь. До них належать:

1. Продовження перюду дозр1вання 1 збiльшения р1знищ часу м1ж бюлопчним дозр1ванням 1 емоцшним та духовним. Бюлопчна здатшсть до сексуального життя з&являеться зараз набагато швидше, шж можлив1сть св1домо! реал1заци його в постшному шлюбному житп. Поширення сексуально! напруги повинно бути зупинене до того часу, поки воно не зможе бути реал1зоване в шлюб1, щоб спонукало, а не в1дбивало бажання закладати ам&ю.
2. Криза с1м&!. Сучасна с1м&я все част1ше не дае дитин почуття безпеки, не заспокоюе !! «голоду» любов1 й тепла. Спостер1гаються явища, що непокоять суспшьство, — змша структури с1м&!, послаблення зв&язк1в м1ж д1тьми 1 батьками, котр1 вдаються до зловживань, як1 сприяють ¡золяцл (телебачення, комп&ютер, в1део), нестабшьнють 1 загроза розриву с1мейних зв&язк1в.
3. В1дсутшсть зразк1в вдеально! с1м&!. Все важче стае д1тям знайти зразок щеально! с1м&! у сво!х батькш, незадоволених життям, часто нереал1зованих в суспшьстш, без почуття сенсу життя.
4. Глобальна еротизащя. Це одна з найбшьш важливих причин, яка впливае на розвиток дитини у сфер1 сексуальнш, окр1м, без сумнву, позитивного аспекту сексуально! революци, чим е визнання стал людини за цшшсть 1 в1дверта розмова про сексуальтсть. Принесла вона появу експонування почуттево! складово! сексуальность Проте сексуальтсть стала товаром, який тдлягае правам комерци. Дии 1 молодь виховуються в свт, в якому не цшуються ф1льми 1 книжки без еротичних сцен, у св1т1, в якому реклами повн1 еротичних тдтексттв, к1оски — молод1жно! преси з еротикою, а 1нколи й порнограф1ею. Д1ти знайомляться 1з сексуальними проблемами набагато ратше, н1ж це

n0Tpi6H0 ввдиовщно до ïx розвитку. Зазвичай, ця проблема вiдiрвана вiд контексту cîm&ï, шлюбу i любовь Образ любов^ висвiтлений в ЗМ1, опираеться на Mi3epHHx низькопробних знаннях та емоцiяx, яким бракуе моральних норм. Це веде до дезштеграци бачення людсько& стат длъми. День за днем ЗМ1 сво&ми соpомiцьким натяками на секс тдточують моральн1 тдвалини особистост пiдлiтка. У його вуха настирливо л1зуть рок-тст, що оствують iнтимнi стосунки, у книгарн його чекае засилля популярних книжок з любовними ютор1ями, в яких статеве життя оповите маревом фантазш, достатньо солодким, щоб викликати у нього бажання проковтнути це, неначе цукерку.

5. Криза духовних цiнностей i розвиток гедонiстичниx та споживацьких. Свiт, в якому живуть сучасш дiти, нестабiльний, аморальний i позбавлений духовность Поняття моpальностi поволi зникае, розмиваються кордони мiж добром i злом. Багато молодi шукае забуття в алкоголi, наркотиках i випадкових сексуальних контактах. Молодi люди мають ниш спотворене уявлення про людську сексуальнiсть, а суспiльство, в якому вони зростають, замють того, щоб допомагати в шзнанш сексуальноï iнтегpацiï, потупае дезiнтегpовано.

Таким чином, пpоаналiзувавши ситуацiю, що склалась у польському суспiльствi, можемо зробити висновок: у такш ситуаци мудре сексуальне виховання е необхвдною допомогою молодш людинi в пpоцесi дозpiвання i тдготовки до дорослого життя.

На думку Г. Венглярчик, головною метою сексуального виховання е тдготовка молодих людей до подружнього i родинного життя або до життя в сташ целiбату [8]. Щоб виконати це основне завдання, сексуальне виховання мусить pеалiзувати багато допомiжниx, загальних завдань, до яких належать:

- формування позитивного погляду на людську сексуальшсть;

- допомога в усвщомленш власноï статi i сексуальноï вдентифшацп;

- виховання вмiнь вiдмежовуватись ввд загально& еротизаци;

- виховання охорони власно& iнтимностi i захисту перед сексуальним насильством;

- виховання почуттево& зршостц

- зв&язок еротизму та емощйност з дуxовнiстю, тобто виховання сексуально!& штеграцп;

- виховання зршо& любовi;

- виховання вiдповiдального батьшвства [8, 98].

Отже, в сучасному свiтi важливо, щоб освиа давала не тiльки академiчнi знання, а й новi життевi стратеги, сощальну компетентнiсть, що врештьрешт дозволить учням зробити оптимальний вибip життевого шляху. Сучасна пеpеоpiентацiя освiти на розвиток особистосп передбачае багато напрямшв pеоpганiзацiï навчально-виховного процесу.

Л1ТЕРАТУРА

1. Adamski franciszek, Milosc, malzenstwo, rodzina, Krakow 1988.
2. Braun-Galkowska Maria, Psychologia domowa, Olsztyn 1990.
3. Cudak Henryk, Srodowisko rodzinne a rezultaty pracy szkoly, Kielce 1991.
4. Fijalkowski Wlodzimierz (red.), Milosc, prokreacja, odpowiedzialnosc, Lodz 1985.
5. Gruziak- Sobczyk Ewa, Alkohol a polska mlodziez, Warszawa 1993.
6. Jarosz Maria, Bariery zyciowe mlodziezy, Warszawa 1986.
7. Jurczak Witalij, Malzenstwo i rodzina: geneza, sens i powolanie, Lwow 2003.
8. Wçglarczyk Grazyna, Dojrzewanie, Wçdruj^c ku doroslosci, pod red. Teresy Krol, Krakow 2001.
9. Zbigniew Izdebski, Zachowania prozdrowotne i seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce, Warszawa 1997.

Галина ВОРОНКА

СОЦ1АЛЬНО СПРЯМОВАН1 Й Б1ЗНЕС-ОР16НТОВАШ ГЕНДЕРН1 КУРСИ ДЛЯ Ж1НОК ВЕЛИКОÏ БРИТАНIÏ (АНАЛ1З ДИДАКТИЧНИХ МАТЕР1АЛ1В)

У cmammi вмщено Mamepianu щодо cmpyKmypHoï органiзацiï квaлiфiкaцiйного курсу «Професшний, управлтський розвиток жшок», пропонованого у eiddini сощальних, медичних, neдaгогiчнuх наук утверситету в Ольсmepi (Сполучене Коpолiвсmво Великш Британп i Пiвнiчноï 1рландп). Розглянуто питання: структуры вiдношeння, змiсm навчальних куpсiв-eлeмeнmiв програми; застосування neдaгогiчнuх технологш у процеd викладання програми.

Умщено перелк характерних особливостей функ^онування систем тдвищення piвня квaлiфiкaцiï, змти квaлiфiкaцiï жiнок-спeцiaлiсmiв у Великш Британп.