Научтруд
Войти

Методичні підходи до самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з загальної хірургії

Научный труд разместил:
Muhuginn
20 сентября 2020
Автор: Міщук В. В.

© Мiщук В. В.

УДК 378.147+614.253.4+617 Мiщук В. В.

МЕТОДИЧН1 П1ДХОДИ ДО САМОСТ1ЙНОТ РОБОТИ СТУДЕНТ1В СТОМАТОЛОПЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ЗАГАЛЬНОТ Х1РУРГ1Т

ДВНЗ «1вано-Франмвський нацiональний медичний ушверситет»

(м. lвано-Франкiвськ)

mvv-79@ukr.net

Вступ. Серед завдань вищо! осв1ти в медичнм галуз1 основними е формування творчо! особистос-Ti, здатно! до самоосвгги та 1нновац1йно1 д1яльност1. В цьому аспект самостiйна робота студенев (СРС) е не просто важливою формою, а повинна стати II основою. Окрiм зростання кiлькостi годин на само-стiйну роботу студенев медичних вузiв, II впрова-дження передбачае умiння вчитися, формувати у студента здiбностi до саморозвитку, творчого ви-користання отриманих знань, способи адаптаци до професiйноI дiяльностi [4].

В сучаснм дидактицi СРС розглядаеться з одного боку як вид навчання, що проводиться без втру-чання викладача, але пщ його керiвництвом, а з ш-шого - як засiб залучення студента до тзнавально! дiяльностi [3].

Найбтьш оптимальним варiантом самостiйноI роботи студенев у медичних вузах е керована ви-кладачем робота, спрямована не ттьки на отриман-ня знань, але й на !х практичне застосування [5]. На думку А.Г. Бутырского, И.Б. Бутырской [1] оргаыза-щя самостiйноI роботи студенев вимагае виршен-ня деяких стратепчних питань, серед яких навчання студенев навичкам тако! роботи, допомогу при аналiзi проблеми чи теми заняття, вибрати головы i другорядн завдання, пiдiбрати найбiльш Ыформа-тивну лтературу, оскiльки у вiк Ыформацмних тех-нологiй студент може запросто загубитися у потоцi отримуваних китобтв.

Мета роботи - на прикладi аналiзу тем для са-мостмно! роботи студентiв Ill курсу стоматолопчно-го факультету з загально! хiрургiI показати трудностi реалiзацiI та шляхи i методи !х подолання.

Об&ект i методи досл1дження. Для самостм-но! роботи студентiв Ill-го курсу стоматолопчного факультету виноситься цiлий ряд тем, як шлунково-кишковi кровотеч^ хронiчний панкреатит, доброякю-нi та злоякюы пухлини пiдшлунковоI залози, печш-ки, паразитарнi хвороби печiнки, холанггги, злукова хвороба очеревини, пiсляоперацiйна паралiтична кишкова непрохiднiсть, специфiчнi форми перитоы-ту, «бiлi» та «синi» вади серця i iншi, згiдно типово! «програми з хiрургiI для студенев стоматологiчних факультетiв вищих медичних навчальних закладiв Укра!ни IV рiвня акредитаци», пiдготовленоI колек-тивом спiвробiтникiв опорно! кафедри хiрургiчних хвороб з загальною хiрургiею стоматологiчного факультету вищого державного навчального закладу Укра!ни «Украшська медична стоматологiчна ака-демiя» (м. Полтава), погоджено! з директором Центрального методичного кабшету з вищо! медично! освiти МОЗ Укра!ни i затверджено! заступником м^ нiстра охорони здоров&я у 2011 роцг

В залежност вщ дидактично! мети дан теми на наш погляд можна роздтити на такi типи. До пер-шого типу можна вщнести пiзнавальнi теми, до яких слщ включити паразитарнi хвороби та рак печЫки, доброякiснi та злоякiснi пухлини пщшлунково! залози. Для самостмно! роботи з цих тем рекомендуеть-ся робота з пiдручниками, конспектами лекцм, юто-рiями хвороб пащенпв з даною патологiею.

Самостiйне вивчення таких тем, як шлунково-кишковi кровотечi, портальна гiпертензiя, парал^ тична кишкова непрохщнють можна вiднести до другого типу власне дидактично! мети, осктьки для !х вивчення необхщно засвоення алгоритмiв надання невщкладно! допомоги, !х послiдовностi виконання. При вивченн таких тем доцiльними е участь студен-тiв у кл^чних професорських та доцентських обходах, аналiз засвоеного матерiалу з викладачем.

Формуванню у студентiв-стоматологiв знань, не типових для !х практично! дiяльностi, сприяе само-стiйне вивчення таких тем, як хроычний панкреатит, холанггг, оскiльки якраз при цьому висуваються ви-моги аналiзу незнайомих !м проблем, а завдання викладача полягае у рекомендаци написання студентами рефера^в, аналiзi з викладачем окремих кгмычних випадкiв, умiння видiлити провщы симпто-ми i синдроми, властивi цим хворобам.

Глибокого проникнення в суть явища чи теми, що виноситься на самостмне навчання для студен-тiв-стоматологiв з загально! хiрургi! вимагають такi роздiли для СРС, як ускладнення пюля операцiй на щитоподiбнiй залозi, «бiлi» та «сиы» вродженi вади серця, !х можливий вплив на перебiг стоматолопч-но! патологi!, як основного предмету майбутньо! д^ яльностi такого лiкаря. На основi вивчення особли-востей стоматолопчно! патологi!, що появилась у таких хворих пюля операцм на щитоподiбнiй залозi в якостi оцiнки рiвня засвоення матерiалу студенти можуть пщготувати наукову роботу, виступ на ран-ковiй лiкарськiй конференцi!. Вивчення даних тем можна вщнести до IV-го типу власне дидактично! мети.

Також, на нашу думку, окремi теми самостмно! роботи з хiрургi! у студенев стоматолопчного факультету можуть вивчатися як Ыдивщуально (рщкюы види гриж, хроычний панкреатит, паразитарнi хвороби та рак печшки), так i малими групами (творчими бригадами), а серед них - шлунково-кишковi кровотечi, кишкова непрохiднiсть, ускладнення операцiй на щитоподiбнiй залозi), що узгоджуеться з думкою наших авторiв [6]. Слiд вiдмiтити, що запропонован для самостiйного вивчення теми не повторюють тем практичних занять, що робить 1х бiльш цiкавими для студентiв-стоматологiв, дозволяе розширити свто-гляд, пщкреслюе мiжпредметнi зв&язки.

Разом з тим при оргаызацп самостiйноI роботи студенев-стоматолопв з загально! хiрургiI е недо-статня кiлькiсть сучасно! лтератури з запропоно-вано! тематики, слабий контроль за самостмною роботою з боку викладача, вiдсутнiсть можливостей виконувати пщ його наглядом тих чи Ыших маыпу-ляцiй. В той же час, як вказуе С. Капран [2], роль викладача при самостмнм робот студенев усе одно залишаеться визначальною, чому сприяе забезпе-чення спiвробiтництва мiж ним та студентом, акти-вацiя моб!тзацмних ресурсiв, удосконалення куль-тури та професiоналiзму спiлкування, особистий приклад викладача.

Висновок. Таким чином, самостмна робота сту-дентiв-стоматологiв з загально! хiрургi! може бути практично структурована, вимагае диференцмо-ваних пiдходiв до оцшки !! результатiв (реферати, алгоритми, доповщ на студентських конференцiях, лiкарських товариствах), а окремi теми можуть ви-вчатися iндивiдуально, iншi - малими групами студенев.

Лiтература

1. Бутырский А.Г. Самостоятельная работа студентов в медицинском вузе: стратегия и тактика / А.Г. Бутырский, И.Б. Бутырская // Вторая научно-практическая конференция «Альянс наук: учёный - учителю» (3-7 октября 2005). — www.confcontact. com / Oct./44 Butir.php.
2. Капран С. Самостмна навчальна робота студенев - особлива система умов навчання, яку створюе викладач / С. Капран // Проблеми подготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 6 (ч. 1). - С. 38-43.
3. Колчина В.В. Некоторые вопросы организации самостоятельной работы студентов медицинских вузов / В.В. Колчина, И.Н. Коротких // XLI Международная научно-практическая конференция «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии». - Новосибирск, 16 июня 2014 года. - № 6 (41). - Новосибирск, 2014. — // https. // Sibac info / Conf / pedagog / XL I / 38267.
4. Проблема викладання дисциплши «загальна хiрургiя» (з оперативною хiрургiею та оперативною анатомiею) на сучасному етат / М.Д. Желiба, С.Д. Хiмiч, 1.Н. Ошовський [та ш.] // УкраУнський журнал хiрурпУ. - 2012. - 1 (16). — С. 126-128.
5. Современные подходы к организации самостоятельной работы студентов в медицинском вузе / Л.С. Деркач, Е.Г. Петров, Е.Г. Коваленко [и др.] // Педагогические науки. - № 5. — Современные методы преподавания. — www.rusnauka.com / 3 -ANRR. - 2009 / Pedagogica / 39363.doc.htm.
6. Чемоданова Г.И. К вопросу об организации самостоятельной работы студентов в вузе / Г.И. Чемоданова, С.В. Власенко // Социосфера. - 2013. — № 1. — С. 103-106.

УДК: 378.147+614.253.4+617

МЕТОДИЧН1 П1ДХОДИ ДО САМОСТ1ЙНОТ РОБОТИ СТУДЕНТ1В СТОМАТОЛОПЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ЗАГАЛЬНОТ Х1РУРГ1Т

Мщук В. В.

Резюме. Теми для самост1йноУ роботи студенпв-стоматолопв з загальноУ х1рург1У можуть бути структурован для вивчення матер1алу пщручниюв, алгоритм1в надання невщкладноу допомоги (шлунково-кишков1 кровотеч1, кишкова непрохщнють), сп1вставлення х1рурпчних ускладнень (стани пюля операцм на щитопод1бн1й залоз1, «бт1» та «син1» вади серця) 1з стоматолопчною патолопею i можливим анал1зом та пiдготовкою студентськоУ науковоУ роботи. Форми самостiйноi роботи можуть бути Ыдивщуальними (паразитарнi захворювання та пухлини печiнки, пiдшлунковоi залози) i малими групами - при невщкладних хiрургiчних станах (кровотечi, кишкова непрохщнють).

Ключовi слова: самостiйна робота студентiв, загальна хiрургiя, студенти-стоматологи, типи дидактики.

УДК: 378.147+614.253.4+617

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

Мищук В. В.

Резюме. Темы для самостоятельной работы студентов-стоматологов по общей хирургии могут быть структурированы для изучения материала учебников, алгоритмов оказания неотложной помощи (желудочно-кишечные кровотечения, кишечная непроходимость), сопоставления хирургических осложнений (состояния после операций на щитовидной железе, «белые» и «синие» пороки сердца) с стоматологической патологией, возможным анализом и подготовкой студенческой научной работы. Формы самостоятельной работы могут быть индивидуальными (паразитарные заболевания и опухоли печени, поджелудочной железы) и малыми группами - при неотложных хирургических состояниях (кровотечения, кишечная непроходимость).

UDC: 378.147+614.253.4+617

METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDENTS& INDEPENDENT WORK OF DENTAL FACULTIES FOR GENERALSURGERY

Mishchuk V. V.

Abstract. The main tasks among the objectives of higher education in the medical field are not only the formulation of creative personality, but also a capability of self-education and an interest in innovative activities. In addition to the increasing number of hours for individual education of medical students, its implementation involves individuals& ability to learn, encouraging students& capacity for self-development, creative use of knowledge and ways of implementing it to the daily professional activity.

The purpose of the work. On the example of analysis of topics for individual work of 3rd year dentistry students from general surgery were exhibited difficulties in the implementation of their theoretical knowledge and ways to overcome them.

Materials and methods: for self-study of III year students of dentistry faculty a list of topics was advised by a typical program. This included a range of topics such as gastrointestinal bleeding, chronic pancreatitis, benign and malignant tumors of the pancreas and the liver, the parasitic liver disease, cholangitis, adhesive disease of the peritoneum, postoperative paralytic ileus, specific forms of peritonitis, «white» and «blue» heart defects and so on. This typical program was carried out for the faculty of dentistry of higher educational institutions of Ukraine of fourth accreditation level. It was prepared by an assigned team at the department of surgical diseases with general surgery of the dentistry faculty of higher educational institution of Ukraine — «Ukrainian Medical Dental Academy» (t. Poltava).

Depending on the didactic purpose those themes in our view can be divided into the following types. The first type includes educational topics, which should include parasitic disease and liver cancer, benign and malignant tumors of the pancreas. For the individual work on these topics it is recommended to work with textbooks, lecture notes, case histories of patients with these pathologies.

Self studying of topics, as gastrointestinal bleeding, portal hypertension, paralytic ileus, may be referred to the second type, since for their assimilation algorithms emergency aid and their consistent implementation are needed. While learning of such topics it is appropriate for students to participate in professor&s or associate professor&s clinical rounds. Thereafter, a detailed analysis of the reviewed patients is discussed with their teachers.

To add to the knowledge of student-dentists and promote self study, not typical for their practice, such as chronic pancreatitis and cholangitis, as this demand analyzing unfamiliar problems. The task of the teacher is to recommend students to write essays, analyze individual clinical cases with the teacher and promoting the ability to identify key symptoms, syndromes which are characteristic for these diseases.

Deep insight into each phenomenon is vital for individual study of students of dentistry faculty from general surgery and thus attributes to the fourth type of didactic purpose. This includes topics such post-operative complications of thyroid gland, «white» and «blue» congenital heart defects and their possible effects on the course of dental pathology. On the basis of acquiring knowledge about dental pathology students should study postoperative complications of such operations and for the assessment of mastered material students can prepare scientific work, or present a report at the morning medical conference.

To conclude, we think some themes of individual work for the students of dentistry faculty from general surgery department can be studied individually (rare species of hernia, chronic pancreatitis, parasitic disease and liver cancer) and others in small groups or creative teams, including topics such as gastrointestinal bleeding, ileus and post-operative complications of thyroid gland.

Стаття надшшла 25.11.2016 року

самостійна робота студентів загальна хірургія студенти-стоматологи типи дидактики students’ individual work general surgery students-dentists types of didactics
Другие работы в данной теме: