Научтруд
Войти
Сайт продается: mail@nauchtrud.com

ЧОМУ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТАК ВАЖЛИВО СПІЛЬНО ПРОТИДІЯТИ КОРУПЦІЇ?

Автор: Приходько Андрій Анатолійович

JURISPRUDENCE / <<Ш1ШетУМ~^®УГМа1>#96]])),2©2©

УДК 342.951:351.82

Приходько Андрш Анатолшович к.ю.н., докторант Науково-до^дного тституту nублiчного права DOI: 10.24411/2520- 6990-2020-11627 ЧОМУ ДЛЯ СВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТАК ВАЖЛИВО СПШЬНО ПРОТИД1ЯТИ КОРУПЦП?

Andrey Prikhodko

Ph.D., Doctoral student Public Law Research Institute

WHY IS IT SO IMPORTANT FOR THE EUROPEAN UNION TO ACT JOINTLY AGAINST

CORRUPTION?

Анотацiя

В статтi надано роз &яснення, чому для Свропейського союзу питання боротьби з корупщею на порядку денному вже багато роюв пiдряд. Охарактеризовано ii основнi на^дки та виявлено, що кооперацiя зусиль члетв союзу у до^джувант сферi - основний механ1зм зниження ii проявiв.

Abstract

In article explains why issue of fighting corruption has been on agenda in European Union for many years. Its main consequences characterized and revealed that members cooperation in the investigated sphere is the main mechanism for reducing its manifestations.

Ключовi слова: викорiнення корупцтних проявiв, Свропейський союз, запобшання, корупцiя, протидiя.

У найб№ш узагальненому виглад корупщею вважаеться зловживання владою для особисто! ви-годи. Вона мае рiзноманiтнi прояви, форми чи pi3-новиди, а також може ховатися за кумiвством або конфлжгом штересш [1]. У всьому свт вона сприймаеться як негативне явище. Що i не дивно, адже ii наслщки вкрай масштабш як для держави в економiчному аспекп, так i для сощуму у безпеко-вому. Бшьше того, таю наслвдки не обмежеш гео-полтгачними (територiальними) чинниками, - ii межi транскордоннi, а прояви хаотичнi.

Якщо, наприклад, сьогоднi Нова Зелавдя та Дан1я за iндексом сприйняття корупци, опублжова-ному у 2019 рощ Transparency International, мають найвищi бали, зокрема по 87 iз 100 [2] та е взiрцем антикорупцiйноi дiяльностi для Свропи (та й для Сполучених Штатiв Америки також, яш мають 69 балiв) [3], то де гарантii того, що в наступному роцi шдекс рiвня корупци у зазначених держав буде на тому ж показнику? Чи вищим або нижчим? Таких гарантш не iснуе.

Звiсно, це краши, що роками будували антико-рупцiйнi механiзми виховання сво!х громадян у ру-слi викриття, ганьбування таких дiй, а також неввд-воротностi кримiнально та адмiнiстративно карних заходiв щодо осiб, як1 своими дiями посягли на вста-новлений державний порядок управлшня, безпеку громадян та усього свпу взагалi. Проте, яка б щеа-льно сформована законодавча база краiни не була, яш б антикорупцiйнi заходи не реалiзовувались -корупцiя - це людська хвороба, яка на кшталт пан-деми уражае не вах, а тiльки тих людей, що знахо-дяться «у зонi ризику» - надiлених владою.

У бшьшш мiрi наявнiсть корупцiйних ризик1в найчастше зустрiчаеться пiд час надання адмшст-ративних послуг, здiйснення контрольно-наглядо-во! функцii держави [4, с. 34] державних закутвель,

а також у сферi медичного, освiтнього та оборонного обслуговування.

На жаль, викоршити корупцiю неможливо. Про це сввдчить iсторичний розвиток людства, од-нак протидiяти, попереджати та вчасно реагування на Н прояви - основш цiлi як1 прививае Свропейський союз (далi - СС) усьому свiту.

То чому для СС це питання на порядку денному вже стшьки рошв тдряд?

Перш за все, це корупцшш наслiдки. Вони се-рйознi та широко поширеш. Це загроза свгговш без-пецi; фактор, що сприяе процвiтанню злочинностi й тероризму.

У сощальному розрiзi корупцiя призводить до того, що у суспшьстш дшть двi системи - офiцiйна i неофщшна, тобто правова i нелегальна, через що досить часто саме нелегальна система виходить на перший план руйнуючи ва соцiальнi цiнностi [5, с. 2].

У той же час, Н наявнiсть перешкоджае еконо-мiчному зростанню, створюючи невизначенiсть в бiзнесi, сповiльнюючи процеси економiчного роз-витку, накладаючи додатковi витрати на державний апарат. Хоча характер i масштаби корупцii можуть вiдрiзнятися в рiзних державах СС, це завдае шкоди союзу загалом [1]. Свропейський Союз побудова-ний на компромюах, але коли йдеться про права людини, верховенство права, боротьба з корупщею, компромюу не може бути [6].

Дшсно, 37% тдприемств СС вважають, що ко-рупщя для них е проблемою при веденш бiзнесу, а 60% згодш з твердженням, що хабарництво i вико-ристання «зв&язки» часто е найпроспшим способом отримання певних державних послуг [1].

Окремо зазначимо, що полггачш наслiдки ко-рупцii& проявляються в тому, що вона: змiнюе сут-нiсть полiтичноi влади, знижуе рiвень и лептимно-стi як всередиш держави так i на мiжнароднiй аренi,

<<Ш11ШетиМ~^®и©Ма1>#9(Ш,2©2© / JURISPRUDENCE

порушуе принципи И формування i функцюну-вання, демократичш засади суспiльства i держави, щдривае полiтичну систему, тощо. При високому рiвнi корумпованостi державних органiв корупщя стае системним елементом державного управлшня. За таких обставин управлiння державою суттево вiддаляеться вiд демократичних принцишв i значно спрощуеться для корумпованих представнишв влади, яким притаманний спрощений погляд на владу, на Н сутнiсть i суспiльне призначення, на власне службове становище, яке розглядаеться як засiб задоволення особистих iнтересiв [5, с. 3].

Ввдповщно, окрiм зростання економiчноl нее-фективностi, корупцiя негативно впливае на цiлi уряду, починаючи вiд полiпшення розподiлу дохо-дiв i закшчуючи полiпшенням захисту навколиш-нього середовища. Найголовнiше, корупцiя щдри-вае довiру до урядiв, державних шституцш i демократ в цшому [1].

Отже, економiчнi та сощальш наслвдки коруп-ци у окремо взятш кра1т негативно впливають як на внутрiшнi процеси державно-сощально! житте-дiяльностi держави, так i на зовнiшнi - втрата або хитке становище iнвестицiйного потенцiалу, вщсу-тнiсть авторитету пвд час пропозицш чи лобш-вання свiтових тенденцшних змiн, пiдрив довiри у вщносинах транскордонно! та транснащональнох спiвпрацi, тощо.

По-друге, наявнiсть корупцп в свт перешко-джае належнiй реалiзацil цшей задля яких £С вла-сне й функцюнуе - союз повинен забезпечити висо-кий рiвень безпеки, в тому числi шляхом запобь гання та боротьби зi злочиннютю та зближенню норм кримiнального закону [1]. Забезпечення яшс-ного всесоюзного життя людства неможливе у разi не iнтегрованого законодавства у вах сферах, од-нак антикорупцiйного - найважливше, що обумов-люеться тим, що даний феномен може проявитись у будь-якш сферi чи секторг Основним iнтересом союзу е створення, впровадження та реалiзацiя ст-льно1 ефективно1 антикорупцшно1 пол1тики i союз щдтримуе сво1х членiв в продовженш ще1 роботи.

Зокрема зусилля Комюп по боротьбi з корупщею зосередженi навколо наступних основних компонента: 1) включения антикорупцiйних поло-жень в горизонтальне i галузеве законодавство та политику £С; 2) мониторинг результатiв в боротьбi з корупщею з боку держав-членiв; пiдтримка реаль заци антикорупцiйних заходiв на нацюнальному рь внi за допомогою фшансування, техшчно1 допо-моги та обмшу досввдом; 3) вдосконалення бази ш-льк1сних доказiв антикорупцшнох полiтики [1].

З року в рж Доповщ £С репрезентують стан к1льк1сних та яшсних показник1в антикорупцшно1 дiяльностi його члешв та майбутнiх претендентiв на членство в ньому, результати яко1 варшють <ш-дера».

До реч^ вiдповiдно до 1ндексу сприйняття корупцп у 2018 роцi саме £С вважаеться одним з най-менш корумпованих регiонiв земно1 кул! Десять iз 20 найкращих у свт - члени £С. Однак масштаби корупцп значно вiдрiзняеться вщ «лiдерiв» та «аут-сайдерiв» [7].

Отже, корупщя е загрозою юнування демокра-тично1 цiлiсностi та нацюнально1 безпеки як членiв £С, так i едностi само1 оргашзацп [8].

171

На останок, наявнiсть масово1 корупцп порушуе верховенство права та iншi основнi принципи демократичного сустльства. А як вiдомо, саме доктрина верховенства е одшею i3 основних прин-ципiв права £С.

Прозорiсть, пiдзвiтнiсть, доброчеснiсть - три «кити» антикорупцшнох полiтики. Це основш принципи, дотримання яких зводить нашвець бшь-шiсть корупцiйних проявiв як у публiчному, так i в приватному секторах.

Окремо зазначимо й про порушення принципу справедливости осшльки вiдсутня рiвнiсть доступу усiх бажаючих до необхвдних та бажаних ресурсiв й можливостей.

Таким чином, кооперацiя зусиль члешв £С у сферi боротьби з корупщею - основний мехашзм зниження ii проявiв. Обмiн досвiдом, проведения спшьних обговорень, в тому чи^ семiнарiв й сим-позiумiв, а також надання матерiального, шформа-цшного чи iншого ресурсного забезпечення ввд £С крашам «аутсайдерам» процесу викоршення кору-пцiйних проявiв на !х територп - запорука убезпе-чення союзу ввд ii масового розповсюдження. Це ш-струменти ii стримання, як1 в умовах сучасностi до-повнюеться низькою iнновацiйних, що, до реч^ пiдтверджують свою дiевiсть.

Наслщки корупцп для £С не тшьки масштабнi, а в деяк1й мiрi пагубнi. Вiдповiдно, виявлення, за-побтання, протидiя та належне реагування - пору-чники ефективностi як нащонально! так i глобально! антикорупцшнох полiтики.

Список лiтератури

1. Corruption. An official website of the European Union. - 2020. - URL: https ://ec.europa. eu/home -affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption_en
2. 1ндекс сприйняття корупцп-2019. -Transparency International Ukraine. - 2020. - URL: https ://ti-ukraine.org/research/indeks-spryj nyattya-koruptsiyi-2019/
3. U.S. hits new low in global corruption index. Transparency International. - 2020. - URL: https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019 _CPI_US_hits_ new_low
4. Дми^ев Ю. В. Корупцiйнi ризики у дгяль-ностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави. Вюник «Право знати все про податки i збори». - 2015. - Кит. - № 14. - С. 33-36.
5. Подзолкiна. Л.М. Причини та наслщки корупцп в системi оргаиiв державно1 влади в Украшг Харкiвський регiональний шститут державного уп-равлiння. - 2013. - URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2013-4/doc/2/09.pdf
6. Juncker. Speech for the opening ceremony of the Romanian Presidency of the Council of the EU. -2019. - p. 1
7. Corruption Perceptions Index 2018. Transparency international. - 2019 - URL: https://www.transparency.org/cpi2018
8. Чи може £С боротись з корупщею? Издательский дом «Медиа-дк». - 2018. - URL: https://nv.ua/ukr/opinion/chi-mozhe-jes-borotis-z-koruptsijeju--2500118.html
викорінення корупційних проявів Європейський союз запобігання корупція протидія. corruption european union eradication of corruption manifestations opposition prevention.
Другие работы в данной теме:
Научтруд |