Научтруд
Войти

Досвід впровадження комп’ютерної тестової програми при модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу

Научный труд разместил:
Epifaniy
20 сентября 2020
Автор: Михайло Чайковський

Як позитив варто ввдзначити той факт, що автори аналiзованих книг пропонують pi3Hi форми оргашзаци навчально1 дiяльностi молодших школярiв — колективнi, груповi та шдивщуальт (наприклад, «Працюйте в парЬ», «Помiркуйте»); iгри та iгровi ситуаци («Роз^айте дiалог у ролях», «Пограйте гру», «Роз^айте сцену», «1нсцешзуйте казку»). Як свiдчить педагогiчний досвiд, учням подобаються так1 види роботи. Вони охоче шсцешзують дiалоги, розiгрують ситуаци. Це е добрим засобом розвитку комунiкативних умiнь.

Неабияку роль у мотивацшному аспектi вiдiграе вдале оформления книг, якюно виконанi iлюстрацil та ш.

Виховна функцш пiдручникiв реашуеться 1хшм змiстом. Аналiз тематики навчальних книг з тмецькох мови свiдчить, що вони мiстять народознавчi, еколопчт та соцiальнi поняття. Вiзьмемо для прикладу тему «Природа i навколишне середовище», яка репрезентована в обох тдручниках.

Н. Басай подiляе зазначену тему на так1 пiдтеми: «Земля — наш дам», «Без води нема життя», «Ми допоможемо навколишньому середовищу». У цих пiдтемах наводяться дiалоги, тексти, пiснi, малюнки, де автор закликае берегти природу.

З. Павлюк у тш же темi вмiщуе лист, адресований дiтям ввд Лiсу, який перебувае в небезпещ i просить у них допомоги. Учш мають написати сво! вде! та поради, як зберегти лю.

Так шляхом використання рiзних завдань i текслв автори обох тдручникш закликають учнiв до порядку у сво!й домiвцi i в навколишньому середовище

Таким чином, структурно-функцюнальний аналiз двох пiдручникiв з тмецько1 мови для 4-го класу (автори Н. Басай i З. Павлюк), рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки Украши для використання в початковiй школ^ свiдчить, що цi книги науково обгрунтоват, орiентованi на всебiчний розвиток школяра та формування комуткативно1 компетенци, хоча технологiя пред&явлення знань — авторська (шдручник Н. Басай побудований тематично, у процесi вивчення шоземно1 мови значний акцент робиться на рiдну мову; книга З. Павлюк мае поурочну побудову, перевага надаеться бесщ та даалогу). Зазначенi тдходи можуть застосовуватися до аналiзу рiзних п1дручник1в для початково1 школи в умовах варiативноl навчально1 лiтератури.

Л1ТЕРАТУРА

1. Басай Н. Ефективнiсть навчального процесу визначае урок // 1ноземш мови в навчальних закладах.

— 2004. — № 3. — С. 74-84.

2. Басай Н., Редько В. Програма. 1ноземш мови. 2-12 класи. — К.: Перун, 2002. — 207 с.
3. Басай Н. Guten Tag: Шдручник для 4 класу. — К.: Освгга, 2004. — 142 с.
4. Бейлинсон В., Зуев Д. О функциональном подходе к оценке школьных учебников // Проблемы

школьного ученика. — М.: Просвещение, 1977. — Вып. 5. — С. 42-54.

5. Кодлюк Я. Теорш i практика шдручникотворення в початковш освт. — К: Наш час, 2006. — 367 с.
6. Павлюк З. Deutsch: Шдручник для 4 класу. — К.: Навчальна книга, 2004. — 158 с.

Михайло ЧАЙКОВСЬКИЙ, Олена ДОБРОВЩЬКА

ДОСВ1Д ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП&ЮТЕРНО1 ТЕСТОВО1 ПРОГРАММ ПРИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВШ СИСТЕМ1 ОРГАШЗАЦИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У cmammi euceimneHO doceid та ocoönueocmi впровадження тестовог форми поточного i тдсумкового контролю знань cmуденmiв з використанням комп&ютерног техтки. Метою цього е iнmенcифiкацiя навчальног дiяльнocmi, вдосконалення в iнcmиmуmi системи контролю якocmi знань cmуденmiв та адаптацй гг до загальноевропейських вимог. Демонструються основт характеристики тестовой комп &ютерног програми та гг переваги.

Обгрунтована неoбхiднicmь впровадження ще! програми як системи оцтювання знань cmуденmiв у вищих навчальних закладах.

Стрiмкий розвиток комп&ютерно1 техшки i ll рiзноманiтного програмного забезпечення -одна з характерних прикмет сучасного перюду розвитку суспшьства. 1нформацшш технологи, основним компонентом яких е комп&ютер, проникають фактично в усi сфери людсько1

дiяльностi. Ниш практично неможливо уявити сучасну оргашзащю без повсякденного i широкого застосування комп&ютерних технологiй.

Використання iнформацiйних технологш навчання (1ТН) е одним i3 найважливiших чиннишв штенсифшацп навчально! дiяльностi студенпв. Засоби 1ТН дозволяють яшсно перебудувати форми та методи передавання i контролю знань, розширити змют освiти, здiйснити пiдходи, як1 принципово неможливi за умов традицiйного навчання.

Суперечшсть мiж метою освiти — отриманням нових знань, придатних для практичного застосування у професшнш дiяльностi, та швидкими змiнами i зростанням обсягiв запитiв практики ставить на порядок денний необхвдшсть формування нових методiв навчання та контролю за яшстю одержаних результатiв.

У запропонованш статп висвiтлюеться досвiд впровадження тестово! форми поточного i пiдсумкового контролю знань студенпв з використанням комп&ютерно! технiки, розроблено! з метою вдосконалення системи контролю якосп знань студентш та адаптаци li до загальноевропейських вимог. Розглядаються характеристики тестово! комп&ютерно! програми та особливосл 1! переваг.

Шдготовка повноцiнного фах1вця ВНЗ вимагае насамперед ефективно! системи унiверсального i об&ективного контролю знань студенпв. Для виршення цiе! проблеми найбiльш придатною, на нашу думку, е тестова форма поточного i п1дсумкового контролю знань студенпв з використанням комп&ютерно! техтки як елемента модульно-рейтингово! системи оргатзаци навчального процесу. Один з основних елеменпв рейтингового оцiнювання — виставлення п1дсумково! оцiнки на основi результата поточно! устшност! Оцiнка поточного контролю у тестовш формi е основною складовою рейтингу студента. За результатами рейтингу бшьш1сть студенпв не потребуе п1дсумкового контролю, а отримуе оцiнку/залiк автоматично. Така система запроваджена у Хмельницькому iнститутi соцiальних технологш Вщкритого м1жнародного унiверситету розвитку людини «Укра!на». Загальнi позитивнi сторони ще! методики само собою зрозумiлi: це об&ективтсть, неупередженiсть та, що особливо важливо, економiя часу.

Зважаючи на аналiз використання комп&ютеризовано! тестово! форми контролю знань студенпв в шших ВНЗ, варто ввдзначити, що деяк з них впроваджують таку форму контролю певною мiрою. Водночас у нашому ВНЗ комп&ютерне тестування устшно впроваджено в навчальний процес й охоплюе ва види контролю з уих дисциплiн кожно! спецiальностi та незалежно ввд форми навчання. Зауважимо, що iз застосуванням комп&ютерно! тестово! програми не тшьки зменшився час проведення поточного та пiдсумкового контролю рiвня знань студенпв (за достатньо! кiлькостi комп&ютерiв можна одночасно тестувати калька академiчних груп), а й ви, хто тестуеться, завдяки однотипносп завдань, однаковому часу та единш шкалi оцiнювання перебувають у рiвних умовах. Крiм того, на результати поточного чи

тдсумкового контролю знань студентiв не дiе суб&ективний психологiчний чинник — екзаменатор. Шсля закiнчення тестування студент одразу бачить результат на екраш. Зручний та доступний iнтерфейс (шрифт, колiр, розмiр, фон) не вимагае великих зусиль при опануванш роботи з програмою.

Тестування проводиться в комп&ютерних класах iз заздалепдь пiдготовленими екранами програми. Студенти проходять попередню реестрацiю (вводять номер залшово! книжки та пароль) i входять в систему. Пiд час проходження тестування на екранi постшно висвiтлюеться прiзвище, iм&я, по батьковi та фото студента, номер його залшово! книжки, група, курс, спещальшсть, назва тесту, таймер, кiлькiсть пройдених питань iз загально! кiлькостi i питання з варiантами вiдповiдей (рис. 1.).

Хллельмицькмй

Г • ¡НСТИТУТ СОЩАЛЬНИХ j v ТЕХЯОЛОПЙ

Рис. Ц Робоче bikho тестово! програми

При створенш завдань на поточний i тдсумковий контроль знань для комп&ютерно! тестово! програми викладач розбивае дисциплiну по кредитно-модульною системою оргашзаци навчального процесу на 2-4 модулi на семестр (кредит). У кожний модуль включаеться 3-5 тем. На кожну окрему тему (пiдтему), включену в модуль, подаються 10-15 тестових питань з використанням уих форм тестових завдань. Викладач використовуе завдання з вшьним складанням вiдповiдей — вiдкритi тести, ям подiляються на тестовi завдання:

- на доповнення — речення, в яке студент повинен вставити пропущене слово(а), наприклад: «24.08.1991 було проголошено декларацiю про ... Укра!ни»;

- на перелт — студент мае перерахувати складов^ властивост чи характеристики об&екта, названого в завданш, наприклад: «Поняття «суверенiтет» включае в себе наступи ознаки: ...».

I завдання з наданими вiдповiдями — закритi тести, яю подiляються на тестовi завдання:

- вибiрковi, з одним варiантом вiдповiдi: «Софшський собор побудували при... (Ярославовi, Олеговi, 1горев^ Святославi)».

- вибiрковi, з деюлъкома варiантами вiдповiдей: «До династи Рюрикович1в належать... (Аскольд, Олег, 1гор, Святослав)».

- на вiдновлення послiдовностi: «Розташувати у хронолопчному порядку битви:

(при Альп, тд Берестечком, пiд Курськом, на Куликовому полi)»;

Перехреснi тести, де тсля запитання до кожного елемента з першого перелiку тдбираеться один з елементiв з другого перел^, наприклад:

Вкажiть, хто був ворогом украшщв у битвах:

Битви: Ворог:

при Альп монголи

тд Берестечком поляки

тд Курськом тмщ

на Куликовому полi половцi

Тестовi питання повиннi мiстити 4-5 варiантiв вiдповiдей до кожного з них, виключаючи альтернативнi тестовi завдання, яю передбачають наявнiсть двох варiантiв ввдповвд на зразок: так-нi, вiрно-невiрно. Кожне питання й вiдповiдь можуть мiстити необмежену к1льк1сть символiв та супроводжуватись графiчним зображенням (рис. 2.). Кожен модуль складаеться iз 40-50 тестових питань уах форм теспв за темами модуля. Питання тдбираються програмою автоматично вибiрково i варiанти ввдповвдей перемiшуються, забезпечуючи ефективнiсть й уткальтсть кожного тестового завдання. Рiзноманiтнiсть тестових форм унеможливлюе угадування, а регламентований час, що даеться на кожне питання чи модуль, позбавляе ймовiрнiстi списування чи пошуку ввдповвд «з боку». Пiдсумковий контроль знань складаеться iз 100160 питань уах форм теспв за темами модуля з розрахунку на один кредит.

Перевагами тестового контролю з дидактичного погляду с:

- об&ектившсть, простота i формалiзованiсть процедури визначення оцiнки якостi пiдготовки;

- використання юльюсних показниюв для визначення повноти i глибини засвоення матерiалу;

- незалежнiсть оцiнки вiд техшки письма;

- чiткiсть та однозначшсть формулювання умов тестових завдань забезпечуе однозначнiсть сприйняття студентами !х змюту;

- рiвнi вимоги до знань та умшь студент1в шляхом використання в тесп завдань однаково! складноси, обсягу та змiсту;

- забезпечення необхiдноl повноти охоплення знань та умшь, що контролюються пiд час перевiрки.

Недолти тестування полягаютъ в тому, що:

- розробка теспв вимагае багато часу i зусиль, наявностi у викладача (розробника) високо! квалiфiкацi! та досвiду;

- деяк тести припускають можливiсть угадування: студент може забути факти, необхвдш для вiдповiдi, але пригадати !х, переглядаючи перелiк можливих вiдповiдей на завдання тесту.

При проходженнi уах тем одного модуля програмою автоматично вибiрково активуеться по 4 питания з кожно! теми модуля; тобто, якщо модуль мiстить чотири теми, то на екраш студента висвпиться 16 питань. При проходженнi зал^ програмою автоматично вибiрково активуеться по одному питанню з кожно! теми уих модулiв. При проходженнi юпиту програмою автоматично вибiрково активуеться по 2 питання з кожно! теми уих модулш (охоплюеться весь матерiал курсу). Так, наприклад, якщо кредит мютить чотири модулi, а модуль охоплюе в середньому по 3 теми, тодi iспит складатиметься iз 24 тестових питань.

Комп&ютерна тестова програма захищена вiд несанкцiонованого доступу екранними паролями, в тому чи^ вiд завчасного проходження пiдсумкового тестування одноденним паролем.

Тестовий контроль проводиться за такою шкалою оцшювання: якщо на 90-100% завдань, що входять до тесту, данi вiрнi вдаоввд — 5 балш, «ввдшнно»; на 89-80% завдань — 4 бали, «добре»; на 79-65% завдань — 3 бали, «задовшьно»/»зараховано»; на 64-50% — 2 бали, «незадовшьно»; на 49-40% — 1 бал; на 30% завдань i менше — 0 балш. Користуючись цими критерiями i iнформацiею про кшьюсть питань, викладач може заздалегiдь визначити меж оцiнювання. Поруч з оцiнкою за п&ятибальною шкалою студенту на екраш подаеться також ощнка за системою ЕСТ8 (рис. 3.).

Прокопчук Алла Олександр1вна

№ залкови! 020014 Група: ПС-1-02

Ваш результат

Оц1нка Правмльних вщповщем

Сощальна робота ПС - Модуль 2

Робота спрямована на задоволення потреб, яш виникаютъ у процеа життедтльност1, що 1) забезпечуе гармонмний та рвнобнний розвиток дтй та молод1 шляхом надання социльноТ допомоги \\ рвномантих сощальних послуг - це:

Соц1альне обслуговування 1) Сошальне обслуговування

РуйнЕний пропцес, що проткае в результат наростаючоТ з вком дм зовншнк I 2) внуташШх фактор ¡в, що ушкоджуютъ I призводятъ до недостатност1 сЫзюпогнноТ функщ

Рис. 3. Фрагмент результату тестування студента.

При отриманш негативно! ощнки перездача чи повторне проходження тесту без попереднього дозволу адмiнiстратора заборонено програмою.

Комп&ютерна тестова програма дозволяе швидкий доступ до перегляду результапв у виглядi протоколш (рис. 4.), яю подаються на друк i забезпечують збереження iнформацi! про результати тестування, поки не мине потреба.

Група: ПР-2-05

Дисциплша: 1нформатика та комп&ютерна технка

№ з/п Прйвище 1м&я По батькоЕЛ студента Оцшки модулв ТЩ0 Середмй бал Конт роль

1 Адамчук Микола Володимирович 2 2 2 2 2 Залис
2 Бала-Балицький Олександр Гванович 2 3 2 4 2.75 Залпе
3 Бонд ар Наталш Володимир^вна 1 4 5 4 3.5 Залис
4 Бонд ар Юл1я Андрпвна 3 2 3 5 3.25 Зал1к

Рис 4 Фрагмент протоколу резупьтат!в групи 36 Науков1 записки. Сер1я: Педагогша. — 2007. — №9.

Звичайно, неможливо визначити повноту знань i вмшь студенпв з певних дисциплiн лише тестовими завданнями, тому передбачений комплексний тдсумковий контроль. При цьому одним iз складових комплексного iспиту е результати комп&ютерного тестування та 1-2 практичш питання або завдання.

Зважаючи на те, що у нашому ВНЗ навчаеться майже 8% студенпв з особливими потребами, передбачаеться вдосконалити тестову програму, наприклад, озвученням для повнiстю слiпих дией, з виконанням нескладних операцiй на комп&ютерг Нинi тестова програма добре тдходить для контролю знань студенпв глухошмих, з проблемами у мовленш, слабкочуючих i слабкозорих (для останшх встановлюеться екранна лупа).

Як висновок можна вiдзначити, що впровадження ITH при модульно-рейтинговш системi з використанням комп&ютерних тестових програм поточного i тдсумкового контролю знань студенпв вщповщае як вимогам приеднання Украши до Болонського процесу, так i задоволенню потреб у пiдвищеннi повноти та рiвня об&ективносп оцiнювання навчальних досягнень студенпв.

Л1ТЕРАТУРА

1. Матерiали науково-практичного семшару «Кредитно-модульна система пiдготовки фахiвцiв у контекстi Болонсько1 декларацп». - Л^в: Львiвська полiтехнiка, 2003. — 111 с.
2. Волович В. Болонський процес i нова парадигма освгти в Украш // Соцюлопя. — 2004. — № 4. —С. 189-200.
3. Сметанський М. Контроль за навчально-тзнавальною дiяльнiстю студенпв: проблеми, шляхи розв&язання // Вища школа. — 2004. — № 4. — С. 63-68.
4. Гузеев В. В., Лукьянец С. В. Создание и использование тестирующей программы для проверки знаний студентов // Открытое образование. — 2003. — № 5. — С. 10-14.
5. Журавель В. Ф., 1лын В. В., Кузнецов В. О., Сухаршков Ю. В. Рекомендована практика конструювання теств професшжй компетенцп випускниюв вищих навчальних закладiв / За заг. ред. Ю. В. Сухаршкова. — К.: Аграрна освгга, 2000. — 38 с.

бвгешя СМИРНОВА-ТРИБУЛЬСКА

КОМПЬ&ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМ1 MOODLE - ЗРУЧНИЙ СПОС1Б ПЕРЕВ1РКИ ЗНАНЬ

Метою daHoï cmammi е aHani3 проблеми do^nbHocmi i ефективностi використання компь &ютерних mecmie, зокрема з використанням системи MOODLE, як odHieï з найбыьш зручних форм контролю знань на edx етапах навчально-виховного процесу, в тому чиmi в дистан^йнш формi. Проaнaлiзовaний вiдомий доcвiд в до^дженш даного питання, функцп контролю, розглянута клacифiкaцiя mecmiв згiдно з рiзними криmeрiями та вимаганнями щодо 1х проектування.

До найбшьш затребувано1 категорп комп&ютерних програм можна ввднести Конmролюючi системи. З шшого боку одним з найважливших компоненпв навчально-виховного процесу — е зворотний зв&язок — отримання ввдомостей про актуальний рiвень знань учшв, котрий в умовах традицiйноï& системи освии не завжди е ефективним i об&ективним.

Впровадження i використання шформацшних технологш для ошнювання якосп навчання дае цiлий ряд переваг у порiвняннi з проведенням звичайного контролю з використанням традицшних засобiв. Проблема впровадження нових сучасних засобiв, методiв та форм в процес контролю знань зокрема в формi тестування до^джувалася в працях В. Авансова, I. Захаровой В. Кухаренко, М. Лапчика, Я. Пех^ G. Полат та iнших. Вченими вiдмiчалося та пiдкреслювалося, що це перш за все можливють оргашзаци централiзованого контролю, що охоплюе весь контингент тих, хто навчаеться, не залежно ввд часу i мюця знаходження. Використання комп&ютерноï& програми для контролю знань дозволяе зробити контроль бшьш об&ективним, не залежним ввд суб&ективноï& думки викладача.

Метою дано1 статп е аналiз проблеми дощльносп i ефективносп використання компь&ютерних теств, зокрема з застосуванням системи MOODLE, як одте1 з найбiльш зручних форм контролю знань на вах етапах навчально-виховного процесу, в тому числ в дистанцшнш формi.

В даний час в практиц автоматизованого тестування застосовуються контролюючi системи, що складаються з пiдсистем наступного призначення [1, 2, 12]:

Другие работы в данной теме: