Научтруд
Войти

Порівняльний аналіз альтернативних підручників з німецької мови для початкової школи

Научный труд разместил:
Avvakum
20 сентября 2020
Автор: Надія Яценюк

Ми розглядаемо активнють як процес безперервно! продуктивно! i творчо! роботи, спрямований на стимулювання учнiв засобами графiчних завдань, практичних вправ до активно! розумово! дiяльностi на заняттях з музики, к1нцевим результатом чого будуть сформоваш музичнi знания, умiння i навички. Курс музичного мистецтва належить до навчальних предметiв, як1 неможливо засво!ти без практичного виконания музичних вправ, поствок, практичних завдань з теорп музики i спiву.

Спостережения за учнями та вивчения досвiду вчителiв свiдчать, що головною умовою активносп в учiннi е цiлеспрямована розумова дiяльнiсть школярiв, яка досягаеться передушм шляхом застосувания у навчальному процеа графiчних вправ i завдань. Вони повинш бути цiкавими, рiзноплановими за змютом, мати чiтку логiчну послвдовшсть, а також пiдвищенну складнiсть. Легк ж вправи не потребують напруження розумових здiбностей, творчого мисления i загалом не можуть бути стимулом до активность

Щоб допомогти учням зосередитися i досягти успiхiв у навчанш, доцшьно застосувати музичнi цри, ребуси, головоломки. Це поглиблюе защкавлешсть школяр1в музикою, розвивае !х лопчне мислення, виховуе кмiтливiсть, наполегливiсть, сприяе !хиьому загальному духовному розвитку.

Необхiдно зазначити, що учiния розглядалось як тзнавальна дiяльнiсть пiд керiвництвом вчителя i не враховувалась можливiсть й необхiднiсть управлiния цiею дiяльнiстю учнями. Ефективне учiния можливе тiльки за умови сформованих у школярiв вмшь «переробляти шформацш» та здiйснювати самокерування процесом пiзнания.

Новi завдания педагопки пов&язанi з розробкою дидактично! концепцп принципу активностi в учiннi. Ниш одтею з першочергових дидактичних проблем е пошук методiв викладания, адекватних цiлям i характеру учiния школярiв, з урахуваниям змiсту навчальних предмелв того чи iншого циклу, специфiки домiнуючих завдань, що вирiшуються засобами певного навчального предмета. Все це вимагае таких форм оргашзацп навчально-тзнавально! дiяльностi школярiв i специфiчних методiв навчания, за допомогою яких буде забезпечено найбшьш послiдовне здiйснения принципу активносп в навчаннi. Таким чином, можна констатувати, що проводити до^дження проблеми активiзацi!& учiния школярiв у процеа навчания - необхiдний та актуальний напрям сучасно! педагогiчно! науки.

Л1ТЕРАТУРА

1. Галузяк В. М., Сметанський М. I., Шахов В. I. Педагопка: Навч. посiбник. — Вшниця: РВВ ВАТ

«Вшоблдрукарня», 2001.

2. Мойсеюк Н. в. Педагопка: Навч. поибник. — Вид. 3-е. — К., 2001. — С. 327.
3. Фщула М. М. Педагопка: Навч. поибник для студента вищих педагопчних закладiв освiти. —

Вид. 2-е. — Тернопшь: Навчальна книга — Богдан, 2003. — С. 130.

Надш ЯЦЕНЮК

ПОР1ВНЯЛЬНИЙ АНАЛ1З АЛЬТЕРНАТИВНИХ П1ДРУЧНИК1В З Н1МЕЦЬКО1 МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВО1 ШКОЛИ

У статтi комплексно проаналiзованi тдручники з тмецькоI мови для 4 класу Н. Басай i З. Павлюк, що вiдзначаються авторською технологieю пред&явлення знань. Зроблено висновок, що ц навчальн книги науково обтрунтоваю й орieнтованi на всебiчний розвиток учтв i формування ¡х комунжативноI компетенцп.

1з входженням Укра!ни в европейський проспр i розширенням мiжнародних зв&язк1в iноземна мова стае важливим засобом мiжкультурного стлкувания. Вiд початку XXI ст. у загальноосвишх навчальних закладах нашо! держави здшснюеться модернiзацiя системи iншомовно! освии, що передбачае навчания iноземно! мови, починаючи з 2 класу, i можливiсть вивчения друго! iноземно! мови з 5 класу. Школа е тим навчальним закладом, де формуються базовi механiзми iншомовного спiлкувания, ко^ в майбутньому !! випускники зможуть розвивати й удосконалювати вiдповiдно до власних потреб.

У програмi для загальноосв^шх навчальних закладiв зазначаеться: «Основне призначения iноземно! мови як предметно! галузi школьного навчания — сприяти в оволодiннi учиями вмiниями i навичками спiлкувания в уснiй i писемнiй формах вiдповiдно до мотивiв,

цшей i соцiальних норм мовленнево! поведiнки у типових сферах i ситуащях» [2, 6]. Навчання шоземно! мови передбачае формування в учнiв комушкативно! компетенцп, базою для яко! е комушкативш вмiння, виробленi на основi мовних знань i навичок.

У початковш школi (2-4 класи) важливо зацiкавити учнiв вивченням шоземно! мови, виховати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхiднiсть i значущють oволодiння iноземною мовою. Ця ланка освiти мае забезпечити наступшсть i безперервнiсть навчального процесу в усьому курсi загальноосвиньо! школи, сформувати базовi вмiння i навички.

Ефектившсть вирiшення поставлених завдань значною мiрою зумовлена створенням як1сних пiдручникiв — основних носив змюту шшомовно! освии. Як1сть навчальних книг з шоземно! мови залежить вiд багатьох чинникв, одним з яких е розробка науково обгрунтованих основ аналiзу цього виду навчально! лiтератури.

Вiдомi теоретики навчально! книги В. Бейлшсон, Д. Зуев, I. Лернер, О. Савченко неодноразово зазначали, що навчальна книга мае вчити дитину мислити, висловлювати свою точку зору, доводити правоту власно! думки, мютити творчi завдання та проблемш ситуацп. Пiдручники з шмецько! мови дослiджували Н. Басай, В. Плахотник, В. Редько.

Проблема аналiзу шшльних пiдручникiв вiдображена в працях вiтчизняних i зарубiжних учених В. Безпалька, М. Бурди, Н. Буринсько!, Д. Зуева, О. Савченко й ш. Так, Н. Буринська пропонуе так1 основш критери аналiзу пiдручника: змiст, побудова, оформлення, полiграфiчне виконання, ергономiчнi показники. В. Безпалько вважае об&ективним показником якостi книги яшсть засвоених знань з урахуванням обсягу навчального матерiалу та коефщенпв науковостi й усвiдомленостi. О. Савченко стверджуе, що пiдручник варто аналiзувати за такими блоками: цiльовий, шформацшний, процесуальний, мотивацiйний, контрольно-оцiнний i матерiально-технiчний (такий пiдхiд визнано комплексним, осшльки книжка формуе не лише штелектуальну сферу учнiв, а й емощйну, вольову, розвивае iнтерес до навчання). Розробщ методики аналiзу шдручнишв для початково! школи присвяченi дослщження Я. Кодлюк.

Загалом наявний науковий фонд свiдчить, що завзачена проблема вивчалася вченими багатоаспектно.

Мета статп — розробити пiдходи до аналiзу шдручнишв з шоземно! мови для початково! школи та зреалiзувати !х на прикладi пiдручникiв з нiмецько! мови.

Ниш для вивчення нiмецько! мови у початковш школi Мiнiстерство освгги i науки Укра!ни рекомендуе навчально-методичш комплекси (НМК) трьох автор1в: З. Павлюк (п1дручник «Deutsch», робочий зошит i аудiокасети), Н. Басай (тдручник «Guten Tag», робочий зошит i книга для вчителя), Н. Дручшв та О. Паршиково! (пiдручник «Deutsch im Spiel», робочий зошит, книжка для вчителя та аудюкасета). Розкриемо дидактико-методичт тдходи до побудови цих навчальних книг на прикладi шдручнишв для 4 класу Н. Басай i З. Павлюк [3; 6].

З метою аналiзу зазначених шдручнишв застосуемо структурно-функцюнальний пiдхiд (В. Бейлшсон, Д. Зуев) [4], який е початковим етапом аналiзу пiдручника. Структурний аналiз спрямований на з&ясування того, з яких елеменпв складаеться навчальна книга i як вони мiж собою пов&язанi. Функцiональний аналiз дозволяе дшти висновку, якою мiрою реалiзованi в пiдручнику провiднi функцп.

Характерним для тдручника Н.Басай «Guten Tag» е комушкативна спрямованiсть навчального матер1алу з опорою на рiдну мову.

У процес дослiдження з&ясовано, що зазначений тдручник створений вiдповiдно до вимог програми з iноземно! мови для 12^чно! школи [2]. Побудова книжки — тематична. Розкриття матерiалу грунтуеться на комунiкативно-орiентованому пiдходi до вивчення шмецько! мови з урахуванням вшових особливостей дiтей.

«Guten Tag» складаеться з шести тем, кожна з яких охоплюе 3-5 тдтем: 1) «Wir treiben Sport» (Welcher Sport ist das? Sport ist gesund. Das machen wir gern. Mein Lieblingssport); 2) «Mein Wohnort» (In der Stadt und im Dorf. Wohin können wir gehen? Wo können wir was kaufen?); 3) «Mein Haus» (Wir wohnen hier. Hier wohne ich. Unser Zimmer); 4) «Wir feiern ein Fest» (Martinstag. Advent. Nikolaustag. Weihnachten. Karneval); 5) «Natur und Umwelt» (Die Erde ist unser Haus. Ohne Wasser ist kein Leben. Wir helfen der Umwelt); 6) «Im Sommer» (Was kann man in den Sommerferien machen. Lesen ist spannend. Fernsehen). Виклад кожно! теми розпочинаеться

тематичним малюнком, а завершуеться рубрикою «Wir wiederholen» та провою ситуацieю. Роздал мютить матерiал для слухання, наводяться завдання на читання, говорiння тощо.

У тдручнику З. Павлюк «Deutsch - 4» теж застосовано комунiкативнi методи, як1 розширюють мовленневу компетентнiсть учшв, спонукають !х до самостшно! роботи у групах i парах, передбачають використання ирових завдань, реальних ситуацш, якi трапляються в буденному житт!

Пiдручник складаеться з 13 тем, ям подiленi на два семестри. Побудова книжки -поурочна. У першому семестрi дiти вивчають 5 тем, зокрема: «Wieder in der Schule», «Im Herbst», «Sport und Freizeit», «Wohnort», «Stadt», «Dorf», «Winterfest». У другому семестрi пропонуються таю теми: «Mein Haus/Haustypen», «Schulgebeude», «Wohnung Möbel», «Aufräumen», «Natur und Umwelt», «Im Frühling», «Bald kommen die Sommerferien», «Wiederholung». Кожна тема охоплюе ввд 4 до 8 урокв, а урок традищйно починаеться iз фонетично! зарядки.

Вiдомо, що загальним дидактичним критерiем оцiнювання шшльних шдручнишв е функцп навчально! книги. Враховуючи те, що проввдними функдiями тдручника для початково! школи визнано шформацшну, розвивальну, мотивацiйну i виховну [5], проаналiзуемо ступiнь реалiзацii в тдручниках Н. Басай та З. Павлюк зазначених функцш.

1нформацшна функщя реалiзуеться у книзi двома шляхами: пред&явленням матерiалу з конкретного предмета i видiв дiяльностi, спрямованих на його засвоення. Предметний змiст освiти фшсуеться в пiдручникаx у формi знань, як бувають таких видiв: про навколишнш свiт, про способи тзнавально! i практично! дiяльностi, про систему цшностей.

Знания про навколишнiй сви представленi у книзi Н. Басай темами, що мютять тексти, листи, дiалоги; наприклад: «Wir lesen. Wir lesen und überzetzen. Wir hören». Особливо щкавою, на наш погляд, е тема «Wir feiern ein Fest», яка репрезентована у тдручнику текстами, вiршами, дiалогами, тснями та ^ами. Учнi мають можливiсть познайомитися з шмецькою культурою, традицiями святкування Рiздва, Нового року, карнавалу та шших свят.

Знання про способи дгяльносп подаються у формi правил, вказiвок. Правила, зазвичай, виокремлюються сишм кольором i позначаються вказiвкою «Merkt euch». Ось, наприклад, як автор навчае учшв складати дiалог «Lest den Dialog und spielt einen ähnlichen vor». У raroi наводяться зразки, за якими учнi будують аналогiчнi дiалоги.

Знання про цшносп — це знання про культуру людини, !! ставлення до навколишнього свiту i до само! себе. Вони представлеш у формi дiалогiв, рольових iгор. Вiзьмемо для прикладу тему «Natur und Umwelt», яка розпочинаеться вiршем «Die Erde ist unser Haus». Уже назва цього вiрша нащлюе учнiв на те, щоб вони бережливо ставилися до природи, охороняли !!.

Великого значення надаеться рвдтй мовi. Автор привчае школяр!в вдумливо ставитися до кожного слова, речення. Саме тому в тдручнику е значна кiлькiсть завдань на переклад з шмецько! мови на укра!нську i навпаки. З метою систематизации набутих знань, умшь i навичок у рубрицi «Wir wiederholen», якою завершуеться кожен роздал, передбачеш ва види вправ, що наводяться в цьому роздiлi (граматичт завдання, загадки, запитання-вiдповiдi, творчi завдання й ш.).

Види мовленнево! дгяльносл (аудiювания, говорiния, читання, письмо), як i будь-яко! iншо!, фiксуються через завдання i вправи, складенi з урахуванням змiстового, мотивацiйного та процесуального компонентiв навчання.

Кiлькiсний аналiз таких завдань у тдручнику Н. Басай представлений у таблищ 1. Помино, що тдручник мiстить найбiльше вправ на говоршня (49%), найменше — на аудшвання (14%) i письмо (16%).

Таблиця 1

Шльтсна характеристика завдань на види мовленнсвог дiяльностi, вмщениху тдручнику _«Guten Tag» (автор Н. Басай, 4-й клас)_

Тема Аудтовання Говоршня Читання Письмо

абс % абс % абс % абс %

№1 Wir treiben Sport 5 10 22 18 13 27 8 45

№2 Mein Wohnort 4 12 20 61 6 18 3 9

№3 Mein Haus 3 7 24 55 8 18 9 20

№4 Wir feiern ein Fest 10 24 18 44 8 20 5 12

№5 Natur und Umwelt 5 16 14 44 9 28 4 12

№6 Im Sommer 6 19 14 44 5 16 7 21

Bctoro 33 14 112 49 49 21 36 16

Говоршня як вид мовленнево! даяльносп представлений рiзними видами завдань, а саме: запитання-вщповвд, вiдповiдi за допомогою поданих ключових слiв, iнсценування дiалогiв, рiзноманiтнi при тощо. Наводиться тексти для читання, як1 пов&язанi з темою роздшу i несуть пiзнавальну iнформацiю. £ також вправи, що спонукають дитину до творчостi, трапляються ланцюжковi irpa Поглиблюють знання учнiв вiршi, тсш та малi жанри — загадки, лiчилки тощо. Завдання до вправ поставленi iноземною мовою, новi слова подаш в алфавiтному порядку.

У тдручнику З. Павлюк домiнуюче мюце займають засоби для розвитку дiалогiчного мовлення i рольовi iгри. Кожен урок мютить нову лексику та граматичш правила, як1 поданi в рубрищ «Merkt euch!». Книга насичена рiзними тексами. Бiльш грунтовно засво!ти отриману iнформацiю допомагають завдання, зорiентованi на аналiз твору. Чимала !х к1льк1сть нацiлена на згадування змюту прочитаного (наприклад, «Beantwortet die Fragen», «Schreibe die Antworten ins Heft»). Кожен урок мютить також завдання на написання та шсценування даалопв.

Значно посилюе iнформативнiсть пiдручника наявшсть у ньому нiмецько-укра!нського словника, в якому новi слова поданi до кожно! теми окремо.

Аналiз апарату органiзацi! зазначеного пiдручника свiдчить, що в ньому передбачеш також вс види завдань на розвиток мовленнево! дiяльностi (таблиця 2). Як видно iз таблицi 2, найбiльше у raroi завдань на говорiння (37%), найменше — на аудiювання (12%).

Таблиця 2

Юлъюсна характеристика завдань на види мовленнсвог дiяльностi,вмiщених у тдручнику _«Deutsch» (автор З. Павлюк, 4-й клас)_

Тема Аудтвання Гово лння Читання Письмо

абс % абс % абс % абс %

№1 Wieder in der Schule 3 11 8 29 8 29 9 31

№2 Im Herbst 1 5 7 33 9 43 4 19

№3 Sport und Freizeit 9 24 10 26 10 26 9 24

№4 Wohnort 4 11 14 16 10 17 7 56

№5 Winterfeste 2 10 7 35 7 35 4 20

№6 Mein Haus 3 12 9 36 7 28 6 24

№7 Schulgebäude 2 15 5 38 2 15 4 32

№8 Wohnung 3 15 11 55 4 20 2 10

№9 Aufräumen 3 13 9 38 8 33 4 16

№10 Natur und Umwelt 2 13 6 38 4 25 4 24

№11 Im Frühling 2 10 10 48 5 24 4 18

№12 Bald kommen die Sommerferien 2 13 9 56 3 19 2 12

№13 Wiederholung 12 13 23 87

Всього 36 12 117 37 77 25 82 26

Великого значения З. Павлюк надае дiалогу. У тдручнику кожен урок мютить по калька дiалогiв i завдань до них, чимало ^ор та сцен. Це переважио завдання на зразок «Прочитай у ролях» та «Ысцешзуй (напиши) подiбний дiалог». Чимало вправ спонукають учия мислити, уявляти (наприклад: пофантазуй...; уяви соб^ що...; порiвияй; впорядкуй речения; напиши дiалог за зразком та ш.).

Недолiком зазначеного пiдручника вважаемо те, що автор подае обмаль завдань на переклад. Такий шдхвд е науково необгрунтованим, осшльки учнi мають вчитися не лише вести дiалог шоземною мовою, а й граматично правильно перекладати.

Важливим компонентом обох шдручнишв е iлюстративний матерiал. !люстрацп поглиблюють розумiния прочитаного; розвивають увагу, спостережливiсть («Розглянь малюнки, послухай касету i зiстав»), зв&язне мовления («Опиши малюнок»); тдсилюють граматичнi правила («Запам&ятай прийменники, що вживаються з давальним, знахвдним вiдмiнками»); розкривають значения неввдомих слiв (у пiдручнику Н. Басай новi слова подаються з малюнками без перекладу).

Розвивальна функщя передбачае наявтсть у пiдручнику завдань на розвиток психiчних процесiв, формування загальних навчальних умiнь i навичок та розвиток творчих здiбностей [5].

«Deutsch — 4» З. Павлюк мютить багато завдань з орiентуванням на зразок (наприклад, на побудову дiалогiв; на опис предмепв, малюнк1в тощо за зразком). Щ вправи у молодшому школьному вiцi мають велике значения з декшькох причин: «по-перше, загальновiдома психологiчна особливiсть учнiв початкових клаав — здатнiсть до на^дувания, а значить до виконания дш за зразком; по-друге, вiдсутнiсть сощального досвiду, основний шлях набуття якого на початкових етапах — котювания, на^дувания; по-трете, ефективний спосiб оволодшня вiдповiдними умiниями i навичками — не метод «проб i помилок», а також вiдтворения зразка дш (спочатку в однотипнiй ситуаци), що грунтуеться на усвiдомленнi учиями теоретичних положень як бази для формування практичних дiй» [5, 205]. Також у тдручнику е вправи на розвиток пам&яп, уваги (наприклад, «Прочитай та вивчи вiрш (пiсню, дiалог)», «Прослухай дiалог i зiстав текст з малюнком»).

Важливим компонентом розвивального навчання е формування у школярiв творчих здiбностей. Пiдручник З. Павлюк мютить значну кiлькiсть таких завдань (наприклад, «Пофантазуй, яка в мишки хатка», «Напиши сво! iде!, як дии можуть допомогти забрудненому люу?», «Опиши комнату свое! мри» та ш.).

У пiдручнику Н. Басай вправи на розвиток творчих здабностей мютяться переважио в кiнцi теми (наприклад, «Чому ми збираемо макулатуру», «Де ми можемо придбати щ речi», «Ми описуемо комнату, будинок свое! мри» тощо). Багато завдань передбачають розвиток звязного мовления (наприклад, «Wir fragen und antworten» або «Wir fragen gegenseitig» й ш). Чимала к1льк1сть вправ спрямована на розвиток уваги («Чи уважио ви читали текст? Дайте ввдповвд на питания» або «Розгляньте малюнок, поставте запитання i дайте вiдповiдь»), уяви («Що е у тебе в кухш, спальт, у вiтальнi» та ш). Матерiал пiдручника дiбраний так, щоб спонукати дитину до творчосл, за допомогою «власного» слова вчити передавати думки, почуття.

Мотивацшна функщя тдручника для початково! школи нацшюе на формувания у молодших школярiв iнтелектуальних почуттiв, розвиток позитивних мотивiв навчания, пiзнавальних потреб та штереив i реалiзуеться двома шляхами — через емоцюгенний змiст навчального матерiалу та вiдповiднi способи його оргашзаци [5].

Зазначенi п1дручники розпочинаються звернениями до учнiв i коротенькими вiршиками, що вiд початку орiентують дией на серйозну працю. Ось як побудоване вступне звернення до читача у тдручнику Н. Басай:

Hallo, liebe Kinder Die Ferien sind zu Ende. Die Schule beginnt. Wir sind wieder da. Wir freuen uns sehr euch wieder zu sehen Hurra!

Як позитив варто ввдзначити той факт, що автори аналiзованих книг пропонують pi3Hi форми оргашзаци навчально! дiяльностi молодших школярiв — колективнi, груповi та шдивщуальт (наприклад, «Працюйте в парЬ», «Помiркуйте»); iгри та iгровi ситуаци («Роз^айте дiалог у ролях», «Пограйте гру», «Роз^айте сцену», «1нсцешзуйте казку»). Як свiдчить педагогiчний досвiд, учням подобаються так1 види роботи. Вони охоче шсцешзують дiалоги, розiгрують ситуаци. Це е добрим засобом розвитку комунiкативних умiнь.

Неабияку роль у мотивацшному аспектi вiдiграе вдале оформления книг, якюно виконанi iлюстрацi! та ш.

Виховна функцш пiдручникiв реалiзуеться !хиiм змiстом. Аналiз тематики навчальних книг з нiмецько! мови свiдчить, що вони мiстять народознавчi, еколопчт та соцiальнi поняття. Вiзьмемо для прикладу тему «Природа i навколишне середовище», яка репрезентована в обох тдручниках.

Н. Басай подме зазначену тему на так1 пiдтеми: «Земля — наш дам», «Без води нема життя», «Ми допоможемо навколишньому середовищу». У цих пiдтемах наводяться дiалоги, тексти, пiснi, малюнки, де автор закликае берегти природу.

З. Павлюк у тш же темi вмiщуе лист, адресований дiтям ввд Лiсу, який перебувае в небезпещ i просить у них допомоги. Учш мають написати сво! вде! та поради, як зберегти лю.

Так шляхом використання рiзних завдань i текслв автори обох тдручникш закликають учнiв до порядку у сво!й домiвцi i в навколишньому середовищь

Таким чином, структурно-функцюнальний аналiз двох пiдручникiв з нiмецько! мови для 4-го класу (автори Н. Басай i З. Павлюк), рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки Укра!ни для використання в початковiй школ^ свiдчить, що цi книги науково обгрунтоват, орiентованi на всебiчний розвиток школяра та формування комунiкативно! компетенци, хоча технологiя пред&явлення знань — авторська (тдручник Н. Басай побудований тематично, у процесi вивчення шоземно! мови значний акцент робиться на рiдну мову; книга З. Павлюк мае поурочну побудову, перевага надаеться бесщ та даалогу). Зазначенi тдходи можуть застосовуватися до аналiзу рiзних п1дручник1в для початково! школи в умовах варiативно! навчально! лiтератури.

Л1ТЕРАТУРА

1. Басай Н. Ефективнiсть навчального процесу визначае урок // 1ноземш мови в навчальних закладах.

— 2004. — № 3. — С. 74-84.

2. Басай Н., Редько В. Програма. 1ноземш мови. 2-12 класи. — К.: Перун, 2002. — 207 с.
3. Басай Н. Guten Tag: Шдручник для 4 класу. — К.: Освгга, 2004. — 142 с.
4. Бейлинсон В., Зуев Д. О функциональном подходе к оценке школьных учебников // Проблемы

школьного ученика. — М.: Просвещение, 1977. — Вып. 5. — С. 42-54.

5. Кодлюк Я. Теорш i практика шдручникотворення в початковш освт. — К: Наш час, 2006. — 367 с.
6. Павлюк З. Deutsch: Шдручник для 4 класу. — К.: Навчальна книга, 2004. — 158 с.

Михайло ЧАЙКОВСЬКИЙ, Олена ДОБРОВЩЬКА

ДОСВ1Д ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП&ЮТЕРНО1 ТЕСТОВО1 ПРОГРАММ ПРИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВ1Й СИСТЕМ1 ОРГАШЗАЦИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У cmammi euceimneHO doceid та ocoönueocmi впровадження тестовог форми поточного i тдсумкового контролю знань cmуденmiв з використанням комп&ютерног техтки. Метою цього е iнmенcифiкацiя навчальног дiяльнocmi, вдосконалення в iнcmиmуmi системи контролю якocmi знань cmуденmiв та адаптацй гг до загальноевропейських вимог. Демонструються основт характеристики тестовой комп &ютерног програми та гг переваги.

Обгрунтована неoбхiднicmь впровадження ще! програми як системи оцтювання знань cmуденmiв у вищих навчальних закладах.

Стрiмкий розвиток комп&ютерно! техшки i !! рiзноманiтного програмного забезпечення -одна з характерних прикмет сучасного перюду розвитку суспшьства. 1нформацшш технологи, основним компонентом яких е комп&ютер, проникають фактично в усi сфери людсько!

Другие работы в данной теме: