Научтруд
Войти

Особливості самостійної роботи студентів спеціальності «Сестринська справа» при вивченні дисципліни «Медсестринство у гінекології»

Научный труд разместил:
Nefyod
20 сентября 2020
Автор: Гвоздецька Г. С.

© Гвоздецька Г. С., Геник Н. I., Ласитчук О. М., Басюга I. О. УДК 378.137+614.2537

Гвоздецька Г. С., Геник Н. I., Ласитчук О. М., Басюга I. О.

ОСОБЛИВОСТ1 САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В СПЕЦ1АЛЬНОСТ1 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» ПРИ ВИВЧЕНН1 ДИСЦИПЛ1НИ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ГШЕКОЛОГИ»

ДВНЗ «1вано-Франмвський нацiональний медичний ушверситет»

(м. lвано-Франкiвськ)

756366@mail.ru

Самостмна робота студентiв е важливою ланкою навчального процесу i виконуеться пщ методичним керiвництвом викладача, але без його безпосеред-ньо! участi [2]. Самостмна робота студентiв е важли-вим компонентом навчального процесу при вивченн дисциплiни «Медсестринство у пнеколоп!» студентами III курсу спещальност «Сестринська справа» на кафедрi акушерства та пнеколоп! iм. 1.Д. Ланового. У ходi виконання самостiйноI роботи студентами вщбуваеться узагальнення, систематизацiя отри-маних теоретичних знань, закрiплення практичних навичок. Цей вид навчально! дiяльностi розвивае у студентiв самостiйнiсть, що е необхiдним у будь-якiй професмнм дiяльностi, сприяе формуванню моти-вацп до навчання [3]. Самостiйна робота дозволяе знизити аудиторне навантаження як на студента, так i на викладача.

При пщготовц майбутых медсестер на данм ка-федрi використовуемо таю види самостмно! роботи студенев: усна - доповiдь, повiдомлення, комен-тар, презентацiя проблеми; письмова - опоры кон-спекти, таблицi, схеми, реферати; конструкторська - модели макети, наочнють. Основними формами оргаызаци самостмно! роботи студентiв III курсу на кафедрi акушерства та пнеколоп! iм. I.Д. Ланового е сестринська iсторiя хвороби, робочий зошит, тема-тичн завдання з подальшим пiдсумковим тестовим контролем отриманих знань.

Основними принципами вщбору матерiалу для самостiйного вивчення е наступнк зведення до м^-муму обсягу i складностi матерiалу, вiдведеного для самостiйного вивчення студентами з метою вщпо-вiдностi обсягу та рiвня складностi матерiалу мож-ливостям кожного студента i часового Ытервалу, вiдведеного для засвоення матерiалу; узгодженiсть навчальних матерiалiв (аудиторно! та позааудитор-но! роботи); дотримання единих дидактичних вимог самопiдготовки, контролю та оцшки знань i навичок.

Сестринська iсторiя хвороби iз медсестринства у пнеколоп! е варiантом навчально! роботи студенев i дозволяе закрiпити отриман теоретичнi знання та практичнi навички.

Особливютю сестринсько! iсторi! хвороби е те, що вона оформляеться як лист сестринсько! опки над па^енткою, що знаходиться на стацюнарному л^ваны в одному iз гiнекологiчних вщдтень ^ано-Франкiвського мiського клiнiчного пологового бу-динку.

Вiдповiдно до типово! навчально! програми i3 медсестринства у пнеколоп! для студенев медич-ного коледжу вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитаци, на кафедрi розробленi мето-дичнi вказiвки «Навчальна сестринська iсторiя хвороби з медсестринства у пнеколоп!» для студенпв III курсу медичного коледжу спещальност «Сестринська справа». Методичн вказiвки включають ре-комендацп щодо оформлення паспортних даних (загальн вiдомостi про па^ентку), етапiв сестрин-ського процесу, формування медсестринського дiа-гнозу, виявлення проблем пащентки та !х виршення. Для правильного оформлення iсторi! хвороби в кожному розд^ методичних вказiвок детально описанi обов&язкова шформа^я, наведена методика обсте-ження пнеколопчно! хворо!.

Студентам необхiдно вказати дмсы i потенцiйнi проблеми хворо!, правильно сформулювати мед-сестринський дiагноз, описати втручання медично! сестри, вiдповiдно до етатв медсестринського про-цесу.

Оформлення сестринсько! ютори хвороби сприяе Ытеграцитеоретичнихзнаньi практичнихнавичок студенев у свiтлi вчення про медсестринський про-цес.

Робочий зошит студента створено для удоско-налення оргаызацп самостiйно! роботи студента, а саме бтьш ефективно використовувати час практичних та шдивщуальних занять, стимулювати й активiзувати розумову дiяльнiсть студентiв; пщви-щення продуктивностi навчання з предмету «Медсестринство у пнеколоп!». За допомогою створення так званого «портфолю» досягнень студента, нада-еться можпивють систематично! та безперервно! оцiнки, а також оптимiзуеться пщготовка та прове-дення авдиторних занять.

До кожно! з навчальних тем пропонуеться студен-товi вирiшити ряд завдань. Завдання можуть бути деюлькох видiв: ланцюговi, в яких одна правильна вщповщь на наступи завдання залежить вiд попере-дньо! вiдповiдi (створення графологiчно! структури теми, схем, графшв, кросворди i вщпов^ до них, формування iнформацiйного блоку); TeMaTmHi, в яких присутня сукупнють завдань будь-яко! форми для контролю по однм темi (створення опорного конспекту, узагальнюючо! таблицi, матерiалiв пре-зентацi! з допомогою мультимедiйно! комп&ютерно! програми Power Point); TeKCTOBi, в яких представлено сукупнiсть завдань вщкрито! форми для контролю знань навчального тексту (подготовка шформацмно-го повщомлення, написання реферату, конспекту першоджерела); ситуацйн!, як застосовуються для перевiрки знань i умiнь дiяти в практичних ситуацiях (створення та вирiшення проблеми, еталоыв вщ-повiдi до не!, створення та виршення ситуацiйних задач (кейЫв), професiйних алгоритмiв) [4].

До одые! теми запропоновано п&ять завдань рiз-них видiв. Завдання повинн виконуватись в тому порядку, в якому вони поданк Кожне завдання теми оцЫюеться в 1 бал, тому максимальна оцшка само-стмно! роботи пiдготовки за темою становить 5 балiв.

Усi завдання у робочому зошит виконуються са-мостмно студентом пiд час пiдготовки до заняття, викладення думки у текстових завданнях повинно бути лакоычне, лопчне, послiдовне. На початку заняття викладач перевiряе робочий зошит кожного студента, тим самим оцЫюючи його готовнють до заняття, рiвень знань i умiнь, набутих при самостм-нiй пiдготовцi до дано! теми.

Тематичн завдання у самостiйнiй робот студен-тiв 3 курсу iз Медсестринства у гiнекологi! складенi згщно 60 поточним темам занять i включають блок теоретично! iнформацi! i тестовi завдання з викладе-ного матерiалу. Блоки iнформацi! студенти вивчають самостiйно в спецiально вiдведений для цього час на заняттях (аудиторна робота) при методичному сприянн викладача, але без його безпосередньо! участ [4].

У якостi контролю самостмно отриманих знань та навичок використовуються вхiдний i вихiдний (пiд-сумковий) тестовий контроль теоретичних знань, поточний i пiдсумковий контроль практичних навичок i умiнь.

Вiдповiдно до типово! навчально! програми з «Медсестринства у пнекологи» для студентiв медич-ного коледжу вищих медичних навчальних закладiв, на кафедрi розробленi методичн вказiвки для само-стiйно! роботи студенев 3 курсу, використання яких сприяе повноцЫному вивченню деяких розд!гмв навчально! програми. У даному випадку основним методом самостмно! роботи студентiв е самостiйне вивчення змюту навчального питання з подальшим тестовим контролем знань. Використання тесто-вих завдань дозволяе швидко i якiсно перевiрити отриманi студентами знання, охопити опитуванням уЫх присутнiх на заняттях студенев. Для закртлен-ня отримано! теоретично! iнформацi! проводиться медсестринська кура^я хворих з вивченими захво-рюваннями. Результативнiсть самостiйно! роботи студенев визначаеться наявнiстю !! контролю [1,5].

Отже, самостмна робота студентiв 3 курсу спец^ альностi «Сестринська справа» на кафедрi акушерства та пнекологи iм. 1.Д. Ланового при вивченн дис-циплiни «Медсестринство у пнекологи» е важливою ланкою навчального процесу, дозволяе поглибити теоретичн знання, закртити практичнi навички, сприяе розвитку у студентiв мотивацi! до навчан-ня, вчить студентiв культурi спткування з хворими, сприяе формуванню особистост медсестри.

Лiтература

1. Колесников А.В. Организация и учебно-методическое обеспечение контроля самостоятельной работы / А.В. Колесников // Вышэйшая школа. - 2005. - № 5. - С. 66-69.
2. Лобанов А.П. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте инновационных технологий / А.П. Лобанов. -Мн.: РИВШ, 2005. - 107 с.
3. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: пособие для преподавателей и студентов / под общей ред. О.Л. Жук. - Мн.: РИВШ, 2005. - 112 с.
4. Сергеенкова В.В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и рейтинговая системы / В.В. Сергеенкова. - Мн.: РИВШ, 2004. - 132 с.
5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов / М.Б. Челышкова. - М., 2002. - 122 с.

УДК 378.137+614.2537

ОСОБЛИВОСТ1 САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В СПЕЦ1АЛЬНОСТ1 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» ПРИ ВИВЧЕНН1 ДИСЦИПЛ1НИ «МЕДСЕСТРИНСТВО У ПНЕКОЛОГИ» Гвоздецька Г. С., Геник Н. I., Ласитчук О. М., Басюга I. О.

Резюме. У данм статт обговорюються форми оргаьлзаци самостмно! роботи студенпв Ill курсу спец^ альност «Сестринська справа» на кафедрi акушерства та пнекологи iм. 1.Д. Ланового ДВНЗ «1вано-Франюв-ський нацюнальний медичний унiверситет» при вивченнi дисциплши «Медсестринство у гiнекологi!». Осно-вними формами оргаызаци самостiйно! роботи студенев е навчальна сестринська iсторiя хвороби, робочий зошит i тестовi завдання для контролю отриманих теоретичних знань. Самостмна робота студенев е важливою ланкою навчального процесу, дозволяе поглибити теоретичн знання, закртити практичн навички, сприяе розвитку у студенпв мотиваци до навчання, вчить культурi спiлкування з хворими, сприяе формуванню особистост медсестри.

Ключовi слова: самостмна робота, медсестринський процес, сестринська iсторiя хвороби, робочий зошит, медсестринство у пнекологи.

УДК 378.137+614.2537

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДСЕСТРИНСТВО В ГИНЕКОЛОГИИ» Гвоздецкая Г. С., Геник Н. И., Ласитчук О. М., Басюга И. О.

Резюме. В данной статье обсуждаются формы организации самостоятельной работы студентов Ill курса специальности «Сестринское дело» на кафедре акушерства и гинекологии им. И.Д. Ланового ВГУЗ

«Ивано-Франковский национальный медицинский университет» при изучении предмета «Медсестрин-ство в гинекологии». Основными формами организации самостоятельной работы студентов есть учебная медсестринская история болезни, рабочая тетрадь и тестовые задания для проверки теоретических знаний. Самостоятельная работа студентов является важным звеном учебного процесса, позволяет углубить теоретические знания, закрепить практические навыки, способствует развитию у студентов мотивации к учёбе, учит культуре общения с больными, способствует формированию личности медсестры.

UDC 378.137+614.2537

PECULIARITIES OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS SPECIALIZING IN NURSING AT THE DISCIPLINE «NURSING IN GYNECOLOGY»

Hvozdetska H. S., Henyk N. I., Lasytchuk O. M., Basyuga I. O.

Abstract. The present article deals with the forms of the organization of independent work of the third year students of the speciality «Nursing», on the chair of Obstetrics and Gynecology of I. Lanovyi SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University» while studying the course «Nursing in Gynecology». The main forms of the organization of independent work of the students are nursing history of disease, a workbook and tests for checking the theoretical skills. The independent work of students is the significant part of the educational process which deepens the theoretical and practical skills, encourages students to develop their motivation to learn, teaches how to communicate with patients, forms the personality of a nurse.

For the preparation of the future nurses on the chair the following kinds of work with students are used: oral - a report, a message, a review, a presentation; written - supporting notes, tables, charts and projects; designing -models and visual equipment. The main forms of the organization of independent work of the third year students on the chair of Obstetrics and Gynecology of I. Lanovyi are nursing history of disease, a workbook and tests for checking the theoretical skills.

The main principles of selection of the material for independent studies are minimizing the amount and complicacy of the material assigned for independent study which aims to match the amount and difficulty level of the material to every student&s abilities and the time for mastering the skills; the accordance of the work at class and home; keeping to the didactic requirements of the self-education, testing and evaluation of students& knowledge and skills.

According to the typical curriculum «Nursing in Gynecology» for the students of the medical college oh higher medical educational establishments the methodical pointings for the independent work of the third year students have been developed. The usage of them helps to learn some chapters of the curriculum toughly. In this case the main method of the independent work of students is the self-study of the educational contest which is followed by the test. Using of the tests helps to check the acquired skills quickly and in high quality and the knowledge of all the students. For generalizing the acquired theoretical information the nurses curate the patients with diseases that have been learnt. The effectiveness of the independent students& work is determined by its control.

Стаття надшшла 03.12.2016 року

самостійна робота медсестринський процес сестринська історія хвороби робочий зошит медсестринство у гінекології independent work nursing process nursing history of disease workbook nursing in gynecology
Другие работы в данной теме: