Научтруд
Войти

Особливості проведення вступних іспитів з фізики та математики у Керченському морському технологічному інституті

Научный труд разместил:
Akindin
20 сентября 2020
Автор: Тамара Єршова

УДК 378

Тамара 6РШОВА, Микола ЮАНЮСЬКИЙ, Тетяна ПОПОВА

ОСОБЛИВОСТ1 ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ 1СПИТ1В З Ф1ЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

У КЕРЧЕНСЬКОМУ МОРСЬКОМУ ТЕХН ОЛОГ1ЧН ОМУ 1НСТИТУТ1

Болонський процес — це процес структурного реформування нацiональних систем вищо! осв^и кра!н европи, змiни освiтнiх програм i потрiбних iнституцiйних перетворень у вищих навчальних закладах европи. Його метою е створення до 2010 року европейського наукового та освгшього простору задля пiдвищення спроможностi випускниюв вищих навчальних закладiв до працевлаштування, полiпшення мобiльностi громадян на европейському ринку пращ, тд-няття конкурентоспроможност европейсько! вищо! школи [3, 5].

У вересш 2005 року в м. Кам&янещ-Подшьському вiдбувалась Мiжнародна наукова кон-ференцiя «Дидактика фiзики в контекста орiентирiв Болонського процесу» на б^ фiзико-математичного факультету Кам&янець-Подшьського державного унiверситету. У роботi конфе-ренцп взяли участь викладачi класичних та педагогiчних унiверситетiв, вищих техшчних навчальних закладiв Укра!ни i Росп, вченi-методисти: П. С. Атаманчук, Л. Ю. Благодаренко, М. В. Головко, Д. Я. Костюкевич, А. I. Павленко, Ю. А. ПаЫчник, В. Ф. Савченко, В. П. Серпенко, В. Д. Сиротюк, В. Д. Шарко, М. I. Шут i багато iнших.

Чимало щкавих питань було розглянуто пiд час роботи конференци:

• прогноз, контроль, управлiння i самоосвiта — актуальт проблеми дидактики фь зики;

• роль i мiсце державних освпшх стандартiв та освiтнiх середовищ у структурi дидактики фiзики;

• штерактивт методи i мультимедiйнi засоби як важливi орiентири в перебудовi сучасно! дидактики фiзики;

• навчальний експеримент у схемах стутнчасто! освiти i кредитно-модульно! тд-готовки вчителя фiзики [4].

Доповiдi вiдображали новi результати дослiджень щодо входження Укра!ни до европейського освiтного простору. Але, на нашу думку, мало уваги було придшено проблемi набору студенлв на першi курси вищих навчальних закладiв Укра!ни. З огляду на це, що юльюсть випускниюв середшх загальноосвiтнiх шкiл практично дорiвнюе кiлькостi бюджетних мiсць у вищих навчальних закладах (ВНЗ) Укра!ни, щ проблема стосуеться практично вЫх ВНЗ i, особливо, перифершних.

На сьогоднiшнiй день низька конкурсна ситуащя (вiд одного до двох абiтурiентiв на мк-це) е одшею з основних проблем вищих техтчних навчальних закладiв (ВТНЗ), яю займаються пiдготовкою фахiвцiв для тих галузей промисловоста, де вiдбуваеться спад виробництва. З ш-шого боку ця ситуацiя мае тимчасовий характер. Необхвдшсть у спецiалiстах-iнженерах обов&язково мае набувати зрiст. Ми маемо на увазi iнженерiв найвищо! пiдготовки.

Тому перед нами виникла проблема, як iз незначно! юлькосп абiтурiентiв вибрати тих, яю у повному обсязi змогли б осво!ти навчальну програму i стати в майбутньому дшсними професiоналами. Часто об&ем знань абiтурiентiв, якi складають iспити до периферiйного техш-чного вищого навчального закладу, коливаеться на рiвнi того мшмуму, що е необхiдним щодо засвоення таких базових дисциплiн, як вища математика, фiзика, хiмiя тощо. Тобто ми маемо на уваз^ якщо з потоку бажаючих вчиться у ВТНЗ вибрати тих, яю ввдповвдають вимогам з фiзики та математики, то виявиться що конкурс у ВТНЗ буде менш одше! людини на мiсце.

90

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.

Таке становище склалось за кшькох причин:

• несприятлива продовж тривалого часу демографiчна ситуащя,

• спад виробництва в промисловоста, i з цим пов&язаний спад потреби промисло-востi у спецiалiстах-iнженерах,

• спад ршшв пiдготовки у середнш школi,

• органiзацiя в школах клаЫв, якi мають гуманiтарний напрям, i пiсля закiнчення середньо1 школи випускники цих класiв подають документи в ВТНЗ тощо.

Пiсля проведеного аналiзу становища пiдготовки абiтурiешiв до шших ВТНЗ, що опини-лись у тш же ситуацп, що й Керченський морський технологiчний шститут, було виявлено к-тотне зниження вимог до знань аби^ентш на вступних iспитах. Тобто рiвень завдань з математики та фiзики, що виносяться на кпити, не визначае того мiнiмуму знань, який забезпечуе оволодшня та засвоення навчальних програм з вищо1 математики й фiзики в ВТНЗ.

Iнодi на вступт iспити з математики виносяться завдання типу: «Спростити вираз: х3 • х2

-5— », а з фiзики: «Визначити силу, що дiе на тiло масою 5 кг, яке рухаеться з прискоренням

1 м/с2».

Звичайно, такий шдхвд не розв&яже проблеми. I, в першу чергу, це ввдображатиметься на якост пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв даного ВТНЗ. I, як наслвдок, падае престиж навчаль-ного закладу.

Як iз цим боротися? Що можна зробити, щоб припинити зниження знань майбутнiх сту-дентiв?

У Керченському морському технолопчному iнститутi ми зiткнулися з щею проблемою три роки тому. Що було нами зроблено:

• постало питання про профорiентацiйну роботу кафедр, що змагаються тдготов-кою «бакалаврiв» i «спещалктав». Викладачi i студенти цих кафедр виступали в школах мкта, в школах Лешнського, Кiровського i Джанкойського райошв АР Крим i намагалися викликати щкашстъ до iнженерних спещальностей у майбут-нiх аби^ентш;

• на б^ одше1 зi шкш м. Керчi (ЗОШ №14) було оргашзовано базовий навчаль-ний заклад — «Морський лщей»;

• на базi кафедри Вищо1 математики i фiзики в iнститутi працюють пiдготовчi ку-рси до вступу у ВТНЗ;

• викладачi кафедри Вищо1 математики i фiзики викладають факультативы спецкурси «Розв&язування конкурсних задач з фвики i математики» у фiзико-математичних кла-сах загальноосвiтнiх шкш м. Керч^ яю уклали договiр з шститутом, щоб випускн ю-пити у школi були зарахованi майбутньому абiтурiентовi як вступнi;

• спшьно з методичним кабiнетом Управлiння освгги Керченсько1 мкько1 ради викладачi кафедри Вищо1 математики i фiзики проводять методичш засiдання з учителями фiзики та математики мiста, на яких розглядуються типи майбутнiх завдань на вступних юпитах, що мае на мета ознайомити вчителiв з вимогами до абiтурiентiв.

Крiм того, нами було прийнято рiшення проводити вступш юпити в п&ять потокв:

I потж — це ви1зна олiмпiада. Проводиться як у школах мкта, так i в школах АР Крим (проводиться на початку квггня).

II потж — це олiмпiада, яка проводиться в стiнах шституту. Можуть брати участь усi ба-жаючi учнi шкiл, лще1в, СПТУ, техшкушв i коледжiв м. Керч^ АР Крим та iнших областей Ук-ра1ни (проводиться наприюнщ кштня).

Науков1 записки. Сер1я: Педагогiка. — 2005. — №6.

91

III потж — це випускш iспити на пiдготовчих курсах тдвищено! складностi КМТ1 (проводиться в травш).

IV noTiK — це держана тдсумкова атестацiя у школах мкта, де члени приймально! комь сп iнституту беруть участь (проводиться в червш).

V потж — це безпосередньо вступнi юпити (проводяться в липнi).

Щодо добору завдань з математики ти фiзики, яю виносяться на вступнi кпити, нами бу-ла запропонована така концепщя:

1. Набiр тем повинен вщображати той неoбхiдний мiнiмум знань учшв, щоб забезпечува-лось устшне засвоення навчальних програм фiзики та математики у ВТНЗ. Для цього було проведено аналiз програм всього курсу вищо! математики та фiзики й отримано дoстатнiй набiр тем.
2. Теми, яю виносяться на вступш iспити протягом кiлькoх роюв мають бути фiксoваними.
3. Завдання можуть ускладнюватися в залежнoстi ввд конкурсно! ситуацп попереднього конкурсу студенлв на першiй курс, але набiр тем, що виносяться до вступного кпиту, щoрiч-ному мае бути постшним (таблицi 1, 2).

Проведет нами oлiмпiади з фiзики та математики у 2003 рощ засввдчили, що прозорють наших вимог не впливае на зниження рiвнiв тдготовки абiтурiентiв, а навпаки, вони набувають певного рiвня знань, того мшмуму, якiй е неoбхiдним щодо продовження oсвiти у ВТНЗ, за ра-хунок заздалегiдь вiдoмих тем, титв задач та прикладiв.

Отриманi нами результати були тдтверджет у 2004 i 2005 роках.

Таблиця 1.

Приклади зм1ни завдань з математики

2004 piK 2005 piK
1. Спро 2 (ab )-3 . стити вираз: (a b)[ a 33 b3 Y& 1 + b i 1. Спростити вираз: , a3/2 9b^ - V b2

. ^ & a3 + b3 , Va3/2b-2 + 6aП-V3 + 9b4&3 a3&4 - 3b53

2. Довести тотожшсть: sin 2а cos 2a 1 sin а cos a cos a 2. Довести тотожтсть: ctg2 2a-1 „ ^ л . „ —---cos 8a ctg 4a = sin 8a . 2 ctg 2a
3. Знайти значення: -, * + logii? + 3 • logii з/2 . log211 V 7 3. Знайти значення: 0,25^(x2 -9)^ 2 (7 - x ).
4. Розв&язати систему рiвнянь: Jx +2y = 7& [2 x - 7 y = 3. 4. Розв&язати систему рiвнянь: (x4 - У4 = 3; [x3y - xy3 = 6.
5. Побудувати область, що обмежуеться кривими: y = x3 +1, y = - \\¡1 - x2 , y = -x +1. 5. Побудувати область, що обмежуеться кривими: y = - x +1, y = - x -1, y = x2+ 2x+1, У = x3-i.
6. Цилшдр мае площу перетину, перпен-дикулярну утворюючо! S, а площа осьового пе-рерiзу дорiвнюе Q. Визначити повну поверхню та об&ем цього цилшдра. 6. Прямокутний трикутник обертаеться бiля осi, що проходить через вершину гострого кута a паралельно протилежному для цього кута катету, довжиною а. Знайти об&ем тша обертання.
92

HayKOBi записки. Серiя: Педагопка. — 2005. — №6.

Таблиця 2.

Приклади зм1ни завдань з ф1зики

2004 рж 2005 рiк
1. Вiльно падаюче тiло за останню секунду свого падшня пройшло 85 метрiв. Визначити висоту та кiнцеву швидюсть падiння. 1. Вшьно падаюче тiло за останню секунду свого падшня пройшло 2/3 усього шляху. Визначити висоту та кшцеву швидюсть падшня.
2. Автомобiль масою 4 т тягне буксир вгору по похилш площиш iз кутом нахилу 30о до обрiю. Коефiцiент опору 0,03. З яким прискоренням рухаеться автомобiль, якщо рушiйна сила 2 кН? 2. Автомобшь масою 4 т тягне буксир вгору по похилш площиш iз кутом нахилу 30о до обрж>. Коефщент опору 0,03. Знайти силу натягу троив.
3. На скшьки градусiв треба iзобарно на-гргга повiтря в цилiндрi, щоб робота його роз-ширення дорiвнювала 5 кДж? Початковий об&ем повпря дорiвнюе 1 м3, температура — 12о С, тиск — 2 ат. 3. У цилшдр^ площа основи якого 0,06 м2, мктиться повпря при 10о С тд тиском 5 атм. Поршень розмщено на висотi 0,4 м над основою цилшдра. На скшьки шдшметься поршень i яку буде виконано роботу при iзобарному на-грiваннi повiтря до 35о С?
4. Двi частинки, маючи заряд 2 10-7 Кл i 5 10-8 Кл, ввдштовхуються одна вiд одно1. Яка буде вщстань мiж ними, якщо сила взаемодп дорiвнюватиме 0,01 Н? Як змшиться вiдстань мiж частинками у гаи (е = 2,1) ? 4. Кулька, що мае заряд 2 10-6 Кл, у гаи (е=2,1) притягае до себе крапельку iз силою 0,004 Н у момент, коли вщстань мiж ними, 2 см. Визначити величину заряду крапельки.
5. Лужний акумулятор з ЕРС 1,3 В, за-мкнений на отр 3 Ом, дае струм 0,4 А. Який струм короткого замикання цього акумулятора? 5. Лужний акумулятор з ЕРС 1,3 В, за-мкнений на отр 3 Ом, дае струм 0,4 А. Яку по-тужшсть споживае зовшшня частина кола пiд час короткого замикання?
6. Ввдстань мiж нерухомими лампою й екраном дорiвнюе 144 см. Якщо мiж ними пе-ремiщувати збиральну лiнзу, то можна двiчi отримати чiтке зображення лампи. Вiдстань мiж положеннями лiнзи становить 36 см. Визначити головну фокусну ввдстань лiнзи. 6. Вiдстань мiж нерухомими лампою й екраном становить 144 см. Якщо мiж ними пе-ремiщати збиральну лшзу, то можна двiчi отримати чике зображення лампи. Фокусна вщстань лiнзи становить33,75 см. Визначити ввдстань мiж положеннями лiнзи.

Проведений нами педагопчний експеримент упродовж кiлькох рокв дозволив дiйти таких висновюв:

1. До варiантiв контрольних робгг, що виносяться на вступнi кпити, нами вибрано прин-ципово важливi теми i3 шкiльних програм з фiзики та математики, якi е основою щодо продов-ження навчання у вищий школi.
2. Кшьюсть обраних нами тем е обмеженою вимогами до абiтурiентiв.
3. Проведет вступш юпити у п&ять потоюв упродовж чотирьох мiсяцiв, з одного боку, дають можливiсть абiтурiенту використати декшька шансiв щодо вступу до шституту, з шшого боку, протягом цього часу абiтурiент доволi глибоко вивчае теми з фiзики та математики, що виносяться на вступш кпити.
4. Використання вiдкритих тестових завдань забезпечуе прозорiсть вступних кпилв, а також вимог до абiтурiента з боку iнституту.
5. Пропоноваш нами вiдкритi тестовi завдання за минулi роки можна використовувати як методичнш матерiал учителям у школах, на шдготовчих курсах, а також тд час самостiйноï пiдготовки майбуттх абiтурiентiв.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2005. — №6.

93

Л1ТЕРАТУРА

1. Дедко М. Ф. Письмов1 контрольт робот з ф1зики у 8-10 класах. — К.: Радянська школа. — 1973. — 232 с.
2. Зб1рник задач з математики для вступниюв до втуз1в / В. К. егерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемський та in.; За ред. М. I. Сканавц Пер. з рос.: е. В. Бондарчук, Ю. Ю. Костриця, Л. П. Онщенко. — 2-ге вид., стер. — К.: Вища шк., 1994. — 445 с.; ш.
3. Коршак е. В., Шатковська Г. I. Болонський процес — реформа вищо&1& осв1ти в европейському прос-тор1 / Зб1рник наукових праць Кам&янець-Подшьського державного ушверситету: Сер1я педагопчна: Дидактика ф1зики в контекст ор1ентир1в Болонського процесу. — Кам&янець-Подшьський держав-ний ушверситет, 1ВВ, 2005. — Вип. 11. — С. 42-45.
4. Рекомендаци М1жнародно&1& науковоУ конференци «Дидактика ф1зики в контекст ор1ентир1в Болонського процесу». Кам&янець-Подшьський: 1ВВ Кам&янець-Подшьського ДПУ. — 22-24 вересня 2005 р. — 7 с.
5. http//www.mon/gov.ua/eduation/higher

Володимир КУЛ1КОВ, Михайло ПРОЦЕНКО

ШФОРМАЦ1ЙШ TEXHOAOriï В 1СТОРИЧН1Й ОСВ1Т1

Новi електроннi ресурси та шформацшш технологiï з кожним роком все бшьше привер-тають увагу кториюв. Тепер, в новому XXI стс^чч^ стае зрозумiлим, що шформацшш технологи не тшьки рiзко поширюють доступ до рiзноманiтних кторичних джерел, але й революцю-шзують систему освiти.

Так, на сьогодшшнш день комп&ютер вже мiцно увшшов у науково-дослiдну й педагопч-ну дiяльнiсть iсторикiв, i основнi теоретичш дискусiï перемiстилися iз площини доцшьност за-стосування в дослiдницькому й освгтньому процесах у площину обговорення особливостей i проблем використання шформацшних технологiй (далi — IT) в кторичнш науцi та освiтi. Про це, зокрема, сввдчить змiст доповвдей секцiï «Iнформацiйнi ресурси та технологи в кторичнш освт» IX мiжнародноï конференцiï Асощаци «Iсторiя та комп&ютер», що ввдбувся у квiтнi 2004 р. в Москт [тези секцп конференци див.: 1, с. 12-51].

Мета дажй доповiдi — спробувати видiлити основнi напрямки використання IT в ктори-чнiй освiтi, з&ясувати проблеми, що перешкоджають ïх впровадженню та намiтити практичт рекомендацiï розв&язання даних проблем.

На сучасному еташ розвитку iсторичноï науки та шформацшних технологш можна видь лити таю напрямки ïх «симбiозу»:

• робота з електронними бiблiотеками, каталогами й спецiалiзованими Iнтернет-ресурсами;

• презентация навчального матерiалу на лекщях, семiнарських i практичних занят-тях (мультимедiйне супроводження);

• практикуми i органiзацiя самостшжй роботи студентiв;

• органiзацiя контролю знань студеилв;

• презентация власних робiт студентами;

Пояснимо останне. Як ввдзначаеться в новiтнiх дослiдженнях, гшертекст мае найбагатшi педагогiчнi можливостi. Вш е не тiльки засобом викладу навчального або наукового матерiалу, але являеться, насамперед, засобом оргашзацл розумового процесу. Створення гiпертексту сприяе формуванню в студентiв таких важливих умшь i навичок, як логiчне структурування матерiалу, вiддiлення головного вiд другорядного, аналiз i моделювання взаемозв&язкiв мiж до-слiджуваними об&ектами [2, с. 47].

Позитивний ефект вiд використання IT в оргашзацп навчального процесу забезпечуе: шдвищення мотиваци навчання; iндивiдуалiзацiя по навчального процесу; iнтенсифiкацiю навчання; посилення ролi самонавчання. Сюди ж можна ввднести й таю загальш «дивiденди» комп&ютеризацiï, як економж> часу, зниження технiчноï, нетворчоï роботи до мшмуму тощо.

94

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.