Научтруд
Войти

Формування готовності студентів до дослідницької діяльності у рамках програми «Intel®навчання для майбутнього»

Научный труд разместил:
Izosim
20 сентября 2020
Автор: Надія Олефіренко

Висновки. Слiд зазначити, що розробка технологи формування roTOBHOCTi майбутнх спецiалiстiв до шноващйно1 дiяльнoстi на oснoвi методу прoектiв не тшьки сприяе формуванню компетентних випускникiв (школи чи ВНЗ), але й здшснюеться у кoнтекстi розвитку сучасних освгтшх тенденций [2]:

• переходу на кредитно-модульну систему;

• розвитку самоосвгти як ефективного iнструменту розкриття та використання особис-того потенциалу учнiв;

• формування випереджуючого характеру процесу отримання oсвiти;

• адаптацп oсвiтньoгo процесу до запитв учтв;

• забезпечення реалiзацii студентами вдишдуальних oсвiтнiх траекторш. Л1ТЕРАТУРА

1. Компетентшсний пiдхiд у сучаснш освт: св^овий досвщ, укра&шсью перспективи: Б1бл1отека з осв1тньо&1 пол^ики / Пщ. заг. ред. О. В. Овчарук. — К: К1С, 2004. — 112 с.
2. Даньшева С. О., Печерцев А. А. Формирование готовности будущих инженеров к инновационной деятельности в условиях кредитно-модульной системы // IV М1жнародна конференщя «Стратепя якост у промисловост i освт» (30 травня — 6 червня 2008 р., Варна, Болгар1я): Матер1али. У 2-х томах. Том II. Упорядники: Хохлов1 Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О. - Дшпропетровськ — Варна: Волант-ТУ-Варна, 2008. — С. 103-105.
3. «1п1е1®Навчання для майбутнього». — К: Видавнича група BHV, 2004. — 416 с.
4. Кузьмшська О. Г. Оргашзащя дослщницьюо& д1яльност1 як засобу штелектуального розвитку учшв // Комп&ютер у школ1 та им&!. — 2007. — №8. — С. 47-51.
5. http://www.21stcenturyski11s.org/ The Partnership for 21st Century Skills.
6. http://www.iteach.com.ua/mediawiki ITEACH WIKI в Укршш.
7. http://sciserv.org/isef Society for science the public.

Надя ОЛЕФ1РЕНКО, Наталш ПОНОМАРЬОВА, Людмила ОСТАПЕНКО

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТ1 СТУДЕНТ1В ДО ДОСЛ1ДНИЦЬКО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 У РАМКАХ ПРОГРАМИ «INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО»

У cmammi розглянуто суттсть та oco6nrnocmi до^днщькоЧ dirnbuocmi cmydenmie — майбутна: педагог1в, наведено типи студентських робШ, ят можуть бути eidneceni до до^дницьких. Визначено шляхи тдготовки cmудeнmiв до навчально-до^днщьког та науковоЧ до^днщькоЧ дiяльноcmi та умови ефективного включення cmудeнmiв до ней

Вступ. Покращення якост освгти, що е необхвдною передумовою входження Украши до свгтового oсвiтньoгo простору, неможливо без активно1 науково-дослвдно1 дiяльнoстi студенлв у вищiй шкoлi. У цьому зв&язку роль педагопчного унiверситету е особливо значною — майбу-тш педагоги пoвиннi не тiльки самостшно виконувати наукoвi дoслiдження в рамках навчаль-них дисциплш, але й тдвищувати свiй прoфесiйний рiвень шляхом проведення педагoгiчних дoслiджень та вмгти oрганiзoвувати навчальнi дoслiдження шкoлярiв. Таю умшня оргашзацп та виконання навчальних i педагoгiчних дoслiджень е необхщними у сучаснiй загальнooсвiтнiй шкoлi, в якш спoстерiгаеться зародження активного дослвдницького руху, створюеться система дослщницько1 дiяльнoстi шкoлярiв, яка поеднуе рiзнoманiтнi форми — ввд oлiмпiад i конкурЫв до наукових товариств i конференцш.

У цьому зв&язку постае проблема тдготовки майбутшх учителiв до здшснення дослвдни-цько1 дiяльнoстi.

Аналiз дослщжень та публiкацiй з проблеми. Виршення проблем оргашзацп навчальних дослвджень спираеться на працi таких психолопв i педагoгiв В. А. Андреев, С. Л. Белих, А. В. Леoнтoвiч, В. С. Безрукова, Н. I. Дереклеева, I. О. Зимняя, С. О. Шашенкова, Д. В. Матюшкш, А. Н. Подд&яков та шших.

У психолого-педагопчнш лiтературi дослвдницька дiяльнiсть визначаеться як «специфiч-на людська дiяльнiсть, яка регулюеться сввдомктю i активнiстю oсoбистoстi i спрямована на

112

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

задоволення тзнавальних, iнтелектуальних потреб» (в. О. Шашенкова, I. О. Зимняя). Продуктом тако! дiяльностi е нове знання, одержане ввдповвдно до поставлено! мети. Метою дослщни-цько! дiяльностi завжди е одержання нового знання.

Дослiдницька дiяльнiсть майбутшх педагогiв передбачае виконання наукових (педагопч-них) i навчальних дослiджень. У межах педагопчного дослiдження вiдбуваеться виявлення та розв&язання педагопчно! проблеми iз застосуванням наукових методiв i досягнень науки з метою впровадження нових технологiй у навчальний процес та пiдвищення ефективностi навча-льного процесу. Метою навчального дослвдження е набуття навичок наукового дослiдження, актишзаци особисткно! позицп у навчальному процеи, набуття суб&ективно нових знань, яю е новими й особисто значимими для того, хто навчаеться (С. Л. Белих). Таким чином, навчальн та науковi дослiдження взаемодоповнюють один одного.

Проблема готовност студентiв до здшснення наукових дослiджень висвiтлюеться у пра-цях О. В. 1бряново1, де визначенi умови та критерп готовностi студентiв педагогiчного ВНЗу до науково! д!яльностц Н. В. Черноусово!, де визначаються особливостi пiдготовки студенлв до виконання дослiдницьких завдань; Л. Н. Гражданюно!, яка вивчала проблеми оргашзацл нау-ково-дослвдницько! дiяльностi студенлв у процесi самостшно! роботи.

Мета роботи. Метою дано! статл е визначення шляхiв формування готовностi майбутшх педагопв до дослвдницько! дiяльностi.

Виклад основного матерiалу дослiдження. Дослiдницька тдготовка фахiвцiв — це складний мiждисциплiнарний системно-структурний процес, що передбачае загальнонаукову, психолого-педагопчну та спецiальну п1дготовку на основi дослвдницько! спрямованостi функ-цш сучасного процесу навчання, створення певно! морально-психолопчно! обстановки, шдкрь плено! комплексом заходiв органiзацiйного, психологiчного, педагогiчного, методичного характеру, що забезпечують готовшсть майбутнього педагога до дослвдницько! дiяльностi.

Дослiдницька дiяльнiсть у процесi навчання закладае основи для подальшого самовизна-чення i саморозвитку майбутнього педагога, адже така д1яльшсть основана на природному пра-гнены до самостшного вивчення свiту.

Виконання навчальних дослвджень е невiд&емною складовою фахово! тдготовки майбутнього педагога i передбачено навчальним планом. Кр1м того, впровадження кредитно-модульно! системи органзацп навчального процесу передбачае переорiентацiею вЫе! методологи процесу навчання з лекцшно-шформативно! на шдиввдуально-диференцшовану форму, виконання вдиввдуальних науково-дослвдних робгт при вивченнi як фахових, так i загально-педагопчних дисциплш, захист курсово! та дипломно! роботи.

Дослвдницью студентськi роботи можуть мати як самостшне значення, так i особистiсне, ввдр!знятися за ступенем продуктивности До дослвдницьких робгт можна ввднести:

• роботи реферативного характеру, в яких систематизуються наявнi тдходи до розв&язання задано! проблеми, аналiзуються результати сучасних дослiджень, вир!з-няються нов! аспекти проблеми, пор1внюються результати, думки, концепцл. Такi за-вдання, як правило, пропонуються студентам на молодших курсах з метою тдготовки до самоспйно! дослвдницько! д1яльносп;

• проведения педагопчних i психолопчних дослвдженъ тд час педагопчно! практики. Таю роботи спрямоват на визначення вжових особливостей школяр!в, виявлення найефективтших метод1в i форм навчально-тзнавально! д!яльност!, пошук нових за-соб1в розв&язання педагопчно! проблеми;

• проведення наукових дослвджень. Як правило, до наукових дослвджень залучають студента старших курив, як! мають Грунтовш знання з дисципл!ни та навички проведення наукового експерименту, аналiзу та терпретаци одержаних результата тощо. У постановщ наукового дослщження значну роль вiдграють ви6!р теми дослiдження та зацiкавленiсть i захоплен1сть обраною темою як кер1вника, так i студента.

Найбiльш вагомi результати дослвдницько! д!яльност студентiв публжуються у збiрках студентських наукових робгг, обговорюються на конференщях, висуваються на конкурси тощо. Оргатзащя навчально! та науково! дослщницько! д!яльност студентiв вимагае певних тдгото-вчих заходiв — поступового залучення студентiв до розв&язання невеликих проблемних питань,

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2008. — №8

113

наявностi вiдповiдноï методичноï та фаxовоï лiтеpатypи, активноï позицiï викладача як наyковця.

Bажливy pоль y шдготовщ до здшснення наyковиx та навчальний дослiджень вiдiгpаe на-вчання стyдентiв за Пpогpамою «Intel®Hавчания для майбyтнього», в pамкаx якоï вiдбyваeться комплексне ж^натя iиновацiйниx педагогiчниx та iнфоpмацiйно-комyнiкацiйниx теxнологiй.

Cyтнiсть навчання за ^ограмою в педагогiчномy BH3i полягаe y набyттi стyдентами на-вичок оpганiзацiï пошyково-дослiдницькоï pоботи yчнiв iз застосуванням iнфоpмацiйно-комyнiкацiйииx теxнологiй. Mайбyтнi педагоги pозpобляють iндивiдyальний навчальний проект та готують набip документа для його в^овадження y школ! Ключовим елементом даного пpоектy e оpганiзацiя навчального дослвдження школяpiв. Таким чином, у pамкаx Пpогpами «Intel®Hавчания для майбутнього» вiдбyваeться не тшьки пiдготовка до ^оведення наукового та навчального дослвдження, але й набуття навичок оpганiзацiï дослiдноï pоботи зi школяpами.

Hа всix етапаx навчання за Пpогpамою студенти активно включаються у твоpчy д!яль-нiсть. H етапi ознайомлення з методом ^оекта i навичками високого piвия студенти анал!зу-ють запpопонованi пpоекти, фоpмyлюють питання, якi спpиятимyть pозвиткy дом^ни^к^ yмiнь, визначають xаpактеpнi ознаки навчального дослвдження, аналiзyють деpжавнi навчальнi ^ограми щодо можливостi оpганiзацiï дослiджения ^и вивченнi окpемиx тем.

Hа етат pозpобки навчального дослiджения майбyтнi педагоги доб^аю^ь завдання, яю носять дослвдницький xаpактеp i можуть бути за^о^новат учням у pамкаx тieï чи iншоï дис-циплiни, аналiзyють вимоги до навчального дослiджения, ствоpюють попеpеднiй план навчального пpоектy.

H етапi ствоpения методичного комплексу студенти намагаються пеpедати xiд виконан-ня запpопонованого дослiджения з точки зоpy учня. Така pобота спpияe бшьш чiткомy усввдом-ленню мети та етап1в пpоведения навчального дослiджеиня, набуттю вмiнь фоpмyлювати та пе-pевipяти гiпотези, пpацювати з piзними джеpелами iнфоpмацiï та оцiиювати ïx достовipнiсть. Hа цьому ж етапi значна увага пpидiляeться аналiзy та обговоpенню кpитеpiïв оцiиювания уч-нiвськоï дiяльностi. Таке обговоpения дозволяe не лише узагальнити вимоги до навчального до-слiджения школяpiв, але й пpоаналiзyвати якiсть власноï навчально-дослiдноï дiяльностi.

Фоpмyванню навичок здiйснения й оpганiзацiï дослвдження спpияють основнi фоpми pо-боти на тpенiнгy за Пpогpамою: мозковий штypм, кpyглi столи, колективнi обговоpення та дис-кyсiï, педагогiчиi pади тощо.

З досвiдy пpоведения тpенiнгiв за Пpогpамою «Intel®Hавчания для майбутнього» з май-бyтнiми педагогами можна видшити такi основт умови, яю забезпечують ефективне включен-ня студента у дослвдницьку д!яльшсть:

• високий piвень фаxовиx знань студента з обpаноï дисциплши; наявтсть теоpетичииx знань i пpактичииx ум!ш> з ^едмету (pозв&язyвати задачi, доводити теоpеми, грово-дити pеальиi експеpименти тощо);

• наявтсть ум!ш> вид!ляти i «бачити» пpоблемy в матеpiалi, що вивчаeться, ум!нь видь ляти теми школьного кypсy, вивчення якиx може набувати дослщницького xаpактеpy;

• оpieнтацiя на поeднання найефективиiшиx фоpм наyковоï та навчальжй дослiдницькоï д1яльностц

• оpieнтацiя студента на подальшу педагопчну д!яльшсть;

• спpямованiсть на впpоваджения pезyльтатiв дослщження у педагопчну пpактикy.

Висновки. Швички дослiдиицькоï д!яльност майбyтнix педагопв e вкpай необxiдиими у

сучаснш загальноосвгтнш школ!, яка вiдчyваe потpебy в фаxiвцяx, здатниx кеpyвати навчально-дослвдницькою pоботою школяpiв, ставити навчальш пpоблеми, твоpчо пiдxодити до pозв&язання педагогiчниx пpоблем. Дослвдницька pобота майбyтнix учител!в пеpедбачаe вико-нання наyковиx i навчальниx дослвджень, e невщ^мною складовою фаxовоï тдготовки педагога. ^и шдготовщ до здшснення наyковиx i навчальниx дослвдженъ велику pоль вiдiгpаe навчання майбyтнix педагопв за ^ограмою «Intel®Hавчаиня для майбутнього», у pамкаx якоï ввд-бyваeться комплексне поeднания iиновацiйниx педагогiчниx та iнфоpмацiйно-комyнiкацiйниx теxнологiй.

114

Hаyковi записки. Cеpiя: Педагопка. — 2008. — №8

Л1ТЕРАТУРА

1. Шашенкова Е. А. Задача как средство обучения исследовательской деятельности. Автореф. дисс. канд. пед. наук. — М., 2001. — 24 с.
2. Зимняя И. А., Шашенкова Е. А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности. — Ижевск, 2001. — 103 с.

Светлана ЛЕЩУК

МОЖЛИВ1СТЬ 1НТЕГРАЩ1 ПРОГРАМ «1КТБЬ®НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» ТА «М1СК080РТ®ПАРТНЕРСТВО У НАВЧАНН1» У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАД1

У статтi розглянуто можливкть ттеграци програм «ЫвШНавчання для майбутнього» та «М1сго$о/(®Партнерство у навчант» у вищому навчальному закладi через урахування специфти закладу та можливостi реалiзацii програм. Матерiал подано на основi проведеного третнгу весною 2008 року згiдно методичнихрекомендацш програми «М1сго$оА®Партнерство у навчант».

Одне з головних завдань навчального закладу полягае в тому, щоб не тшьки передати знания студентам, але й пробудити особисткний мотив, привити штерес до навчання, потяг до самовдосконалення, «навчити студенлв учитися». У сучаснш педагопщ все частше спостерь гаються тенденцп щодо перемiщення акценту з методiв, що забезпечують процес засвоення знань, на технологи, що дають змогу забезпечити загальний розвиток особистостi дитини. У цьому плат доволi ефективним е застосування шформащйно-комушкацшних технологiй (1КТ) та новггшх методик на основi 1х застосування в навчальному процесi. Важливим е досягнення рацiонального поеднання теоретичних знань i можливостей 1х практичного застосування для розв&язування конкретних проблем дшсноста.

Наприкшщ 2003 року в Украш за пiдтримки Мiнiстерства освгга i науки започаткована програма «1п1е1®Навчання для майбутнього». Спершу вона була призначена лише для перетд-готовки вчителiв. Згодом у програмi почали брати участь i вищi навчальш заклади педагопчно-го профiлю (у тому чи^ й Тернопiльський нацюнальний педагогiчний унiверситет iменi Воло-димира Гнатюка). В основi ще! програми лежить те, що вчителi (майбутш вчителi) навчаються комплексно iнновацiйним педагопчним та iнформацiйно-комунiкацiйним технологiям.

Одним з напрямюв впровадження програми «М1сго8ой®Партнерство у навчант» е про-ведення трешнпв для викладачiв i студентiв уЫх спецiальностей щодо вивчення курсу «Основ шформащйно-комушкацшних технологiй». Однiею з цшей ще! програми е вихiд на остаточну модель методично! системи навчання шформащйним технолопям та ефективного використан-ня 1КТ у навчальному процес як вищого навчального закладу, так i загальноосвгшьо! школи.

У навчальному заклад^ забезпечення комп&ютерною технiкою якого е на доволi високому рiвнi, вiдбуваеться природнiй процес оволодiння необхвдними навичками використання 1КТ за-вдяки самоосвт, проведенню семiнарiв (наприклад, викладачами кафедри шформатики чи ш-формацшних технологiй), оновленням електронно! ресурсно! бази тощо. За таких обставин здшснюеться шдивщуальний вибiр викладачем напрямку здобуття знань i навичок, що е най-бiльш корисними для !хньо! роботи. Для забезпечення системностi, обгрунтування комплексного застосування 1КТ в навчальному процеС, формування таких навичок у студенлв доцiльно впроваджувати вище згаданi програми у практику роботи навчального закладу.

Метою статл е дослвдження можливостi штеграцп програм «1п1е1®Навчання для майбутнього» та «М1сго8ой®Партнерство у навчаннi» у вищому навчальному закладi через врахуван-ня специф^ закладу та можливостi реалiзацil програм (матерiал подано на основi проведеного третнгу в Тернопiльському нацiональному педагопчному унiверситетi весною 2008 року).

Треншг проводився згiдно методичних рекомендацiй програми «М1сго8ой®Партнерство у навчаннi», розробленого поСбника «Основи iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй» [2] та був насичений елементами проектно! методики. Це пояснюеться:

• наявнiстю у викладач1в базових навичок роботи з 1КТ;

• бажанням учасникв оволодгга методом проеклв;

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8 115

Другие работы в данной теме: