Научтруд
Войти

Аксіологічний аналіз як інструмент ціннісного осягнення музично-педагогічної освіти

Научный труд разместил:
Banezesse
20 сентября 2020
Автор: Лариса Ороновська

Лариса ОРОНОВСЬКА

АКС1ОЛОГ1ЧНИЙ АНАЛ1З ЯК 1НСТРУМЕНТ Ц1НН1СНОГО ОСЯГНЕННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГ1ЧНО1 ОСВ1ТИ

У статтi висвiтлено проблему переходу поняття «аксiологiчного аналiзу» в яюсть тструменту цттсного осягнення музично-педагогiчноi освти як складноI побудованог системи. Сформульовано напрямки цттсного осягнення проблем сучасног музичног освти на концептуально нових тдходах ят здатт вiдповiдати запитам часу.

Аксюлопя музично-педагопчно! освии е теорieю орieнтацiй особистосп в свт музично-педагогiчних цiнностей. Неоднорiднiсть в нш сьогоднi, коли музично-педагогiчна освiта мае завдання тдготувати вчителiв музики та мистецтва, ко^ чуйно реагують на вс соцюкультурш процеси теперiшнього буття, вiдчуваеться постiйно.

Аксiологiчний пiдхiд до проблем музично-педагопчно! освпи допомагае виявити як загальнi закономiрностi формування цшшсного пiзнання музично-педагогiчному процесi, так i теоретично-практичне значения теорп цiнностей у методолопчному забезпеченнi майбутнього вчителя музики (мистецтва), з даяльшстю якого значною мiрою пов&язаний увесь хiд розвитку музичного мистецтва нового часу.

Метою статт е показати, що поняття «аксюлопчний аналiз» е шструментом цiннiсного осягнення музично-педагопчно! освiти як складно! iерархiчно побудовано! системи.

Актуальшсть i особливiсть цiе! проблеми дуже суттева, оск1льки «мистецтво не синонiмiчне, а в кращому випадку, паралельне ютори» [2].

Протягом багатьох столпь музична педагогiка напрацювала великий досввд i знания про музику, але залишалась нормативною, орiентуючись на канон. Це не можна розглядати як дефект, адже канон — це найкраще, що ввдбираеться в процес еволюцi!, це тi цiнностi, яю в процесi розвитку музики набули статусу норми. Норма як традищя несе охоронну функцiю, регулюючи взаемоввдношения через пiдбiр правил i закошв, що характерно для будь-якого суспшьства, у т. ч. для свггу мистецтв. Однак нормативний пiдхiд тдводить нас до певного моменту, де набувае сили протирiччя сутносл музики як одного iз найбiльш динамiчного мистецтва, перетворюючись з регулятора на гальмiвний процес для подальшого розвитку. Якщо аксiологiчний пiдхiд розглядае норму як певну цiннiсть, то нормативний тдхвд визначае норму як тдсумок, що непотрiбно переглядати. Норма — це зовтшиш регулятор, однаково обов&язковий для вех; це пiдсумок, завершення процесу, тодi як цiннiсть - це завжди процес, розвиток, змша, результат суб&ектно-об&ектних вiдносин, !х взаемодiя i взаемозбагачения.

Вся iсторiя музичного мистецтва проникнута динамiкою духовно! творчост! Норми в музицi бували довговiчними, але нiколи не ставали вiчними, оск1льки стiйка полiфонiя, перевтiлившись в естетику барокко, змiнилася на бурхлививють романтичних почутпв.

Вихования цiннiсного тзнання — це вихования творчо! особистосп, котра вiдчувае потребу в осягненш «музики вiд душi», яка тдносить нас до цiннiсного розумiния музичного оточення [5]. Музично-педагогiчна аксiологiя несе в собi новий пiдхiд до музично-педагопчно! освии як единого комплексу, що перевтшюе систему знань (свпопроникнення) через цiннiсне вiдношения i цшшсне осмисления (свiтосприймания i свiтосприйияття). Аксюлопчний пiдхiд дозволяе пiзнати, що набуття системи цшностей в музично-педагогiчному процес дае початкуючому вчителевi музики (мистецтва) фундамент для будiвництва особистiсного музично-педагопчного свiтосприймания, для творчого професiйного свиомоделювания та формування музично-педагогiчного простору ввдповвдно до сво!х переконань та iдеалiв.

Теорiя орiентацi! особистостi в свт музично-педагопчних цiнностей дозволяе пiдвищувати методолопчну культуру вчителя музики (мистецтва), забезпечуючи концептуальну спрямованiсть його дiяльностi в бш постiйного професiйного саморозвитку, пошуку iнновацiйних рiшень, особистiсно-орiентованих технологiй, формування сощально активно! позицi!. Вивчения аксюлоги музично-педагогiчно! освiти дае можливiсть цшшсно осмислити процеси, як1 вiдбувалися i вiдбуваються в музицi i в музично-педагопчнш освiтi [3].

Як шструмент цiннiсного осягнения музично-педагогiчно! освiти вводиться поняття «аксюлопчний аналiз». Вiн дае змогу зрозумпи музику i музичну педагогiку як особливий вид

художньо! творчосп в й взаемозв&язку з додатковими галузями науки i мистецтва в широкш iсторичнiй перспективi. Поняття «аксюлопчний аналiз» не е антагонiстичним поняттям «цшсний аналiз» (В. Цуккерман), навпаки, аксiологiчний аналiз приймае все як фундамент i вiдкривае, таким чином, новi можливосл пiзнання i щншсного осмислення музики та творчого процесу. Аксiологiчний аналiз — це основний шструмент аксюлогп музично-педагопчно! освiти. Сутшсть, змiст i специфiка такого аналiзу музично-педагопчно! освiти перетворюе його методолопчне спрямування на формування постiйно дшчого концептуального простору суб&ектно-об&ектних вiдношень, а також на вивчення принципу щншсного взаемозв&язку суб&ектно-об&ектних вiдношень (музика — вчитель i учень) i в суб&ектно-суб&ектних ввдношеннях (вчитель — учень).

Теорп орiентацiй особистосл в свт музично-педагогiчних цiнностей дають можливiсть осмислити музично-педагопчну освiту як:

- щншсть, яка зберiгае в собi особиспсно-щншсний погляд людини на оточуючий свгг;

- саморозвиваюча система, що штегруеться в безк1нечний саморозвиток музичного мистецтва i людини;

- процес щншсного становления особистосп, котра осягае музично-педагопчш цiнностi та створюе новi в сво!й творчiй дiяльностi;

- результат ствтворчого цiннiсного взаемозв&язку всiх учаснишв музично-педагогiчного процесу, в якому музично-педагопчна освiта несе в собi едшсть трьох модусiв часу — Вчора, Сьогодш i Завтра.

Таким чином, теорiя орiентацi! особистостi в свт музично-педагопчних цiнностей мае в собi функцп, як1 вивчають феномен щнностей як фiлософське поняття, а також феномен в музищ, музичнiй педагопщ, видiляючи змiст теорп орiентацi! особистосл в свiтi цих цiнностей як засобу осягнення освiти у вих багатогранних И проявах.

Можна видшити три основних рiвия теорп орiентацп особистостi в свiтi музично-педагопчних цiнностей:

- фiлософський, на якому виявляеться мiсце аксiологil в системi фiлософських наук, поиятiйний i категорiальний апарат;

- загальнонауковий, на якому розглядаються особливостi аксiологiчного пiдходу до наукових знань, створення i взаемодiя рiзних наукових парадигм, взаемопроникнення i взаемозбагачення за допомогою оточуючих галузей знань;

- приватно-науковий, на якому аксюлопчний шдхвд використовуеться для вивчення проблем музично-педагопчно! освiти.

З щею цiллю i вводиться поняття «аксюлопчний аналiз», який дозволяе цiннiсно осмислити i оцiнити музично-педагогiчну освiту в складнш структурi суб&етно-об&ектних i мiжсуб&ектних вiдношень, взаемовпливiв, взаемоперетинань, як1 видаляють мотивацiйний, змiстовий i операцiйний компоненти музично-педагопчно! дiяльностi [6].

Таким чином, аксюлопя музично-педагогiчноl освiти звертаеться до феномену щнносп, який мае в собi здатнiсть до трансформацil, змши в духовному свiтi людини i людства, вiдкриваючи дорогу до творчо! активностi.

Теорiя орiентацil особистостi в свт музично-педагопчних щнностей. Розглядае також проблему щнносп в фшософп, мистещш i социологи, вступае в дискуси, як1 постiйно виникають в багатьох наукових працях, на мiжнародних конференщях, в монографiях, збiрниках статей.

Аксюлопчний аналiз, який е iнструментом створення функцп аксiологil музично-педагогiчноl освии в музично-педагогiчному процесi видiляе наступт напрямки цiннiсного осягнення проблем сучасно! музично! педагогiки:

- вивчення музики як ноая цiнностi;

- осмислення музично-педагопчно! освпи як осо6исто! i суспiльно! цiнностi;

- органiзацiя системи, що передбачае в постшному розвитку;

- створення процесу цiннiсного становлення особистостi, яка спрямована на музично-педагопчш щнностц

ЗАГАЛЬН1 ОСНОВИ My3H4HOÏ ОСВ1ТИ

- вивчення результату цшнюно1 взаeмодiï мiж музикою як об&ектом пiзнання i вчителем i учнем, колективним суб&ектом в стльшй дiяльностi, що збагачуе музично-педагопчний проспр новими досягненнями творчого духу.

Музично-педагопчна освiта, як i вся сфера освии, на сучасному етат свого розвитку вiдчуваe потребу в концептуально нових тдходах, що спроможш вiдповiдати запитам часу. Аксiологiчний аналiз як iнструмент цiннiсного осягнення свггу допомагае аналiзувати загальнi закономiрностi формування цiннiсного пiзнання в музично-педагогiчному процес^ осмислювати значения фiлософськоï теорiï щнносп в методологiï музично-педагогiчноï освiти, розглядати вплив цiннiсноï парадигми на практичну дiяльнiсть вчителя музики та мистецтва.

Л1ТЕРАТУРА

1. Блюмкин В. А. Мир моральных ценностей. — М., 1981. — 132 с.
2. Бродский И. А. Бог сохраняет все / Сост., предисловие и примечания В. Куллэ — М., 1992.
3. Каган М. С. Философская теория ценности. — С. Пб., 1997. — 256 с.
4. Кирьякова А. В. Ориентация в мире ценности. — Оренбург, 1996. — С. 43-57.
5. Щербакова А. И. Аксиология музыкально-педагогического образования. — Москва: Прометей, 2001. — С. 220-229.
6. Щербакова А. И. Аксиологический подход к музыке и музыкально-педагогическому образованию / Проблемы и перспективы педагогического образования в ХХ1 веке: Труды научно-практической конференции. — М., 2000. — С. 236.
7. Цуккерман В. Музыкально-теоретические очерки и эдюды. — М., 1970. — 142 с.
Другие работы в данной теме: