Научтруд
Войти

Деякі аспекти проблем навчальних посібників при вивченні елементів стохастики в середніх навчальних закладах

Научный труд разместил:
Keemnakba
20 сентября 2020
Автор: Валентина Кліндухова

МАТЕМАТИКА

5. Савченко О. Я. Дидактика початково! школи: Шдручник для студента педагогiчних факуль-тетiв. — К.: Генеза, 1999. — 368 с.
6. Якиманская И. С. Развивающее обучение. — М.: Педагогика, 1979. —144 с.

УДК 371.135

Тетяна 1ЗВСКОВА ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ ВЧИТЕЛЬ З ТОЧКИ ЗОРУ СТУДЕНТА?

Ще В. А. Сухомлинський зазначив, що якщо в педагопчному колективi е талано-витий, закоханий у свою справу викладач математики, то серед учтв обов&язково знай-дуться здiбнi й талановитi математики. Нема гарного вчителя — нема й талановитих учтв: бо той, у кого е математичт здiбностi, не мае можливосп !х розвивати. Тому особиспсть викладача i його творчий потенцiал вiдiграють вирiшальну роль в удоско-наленнi навчального процесу, морального, розумового i творчого розвитку учтв. Су-часне навчання спрямоване на особислсний розвиток учнiв. Яким же повинен бути су-часний викладач математики для того, щоб здшснити свое призначення: допомогти уч-ню реалiзувати сво! здiбностi, розкрити весь свш потенцiал? У майбутнiх викладачiв математики слiд виховувати потребу в «тзнант iншого», розумiння того, що людина — це найбiльша щншсть. Ефективнiсть навчання тдвищуеться, якщо викладач прояв-ляе бiльше оптимiзму i вiри в силу i здабносп учня. Професiйна пiдготовка викладача як творчо! особистосл — ось основний ключ до розвитку здiбностей учтв, бо тшьки творчий викладач формуе учня як творчу i всебiчно розвинену особистiсть.

Для того щоб стати в майбутньому квалiфiкованим викладачем, автор, будучи студенткою, вже протягом к1лькох рок1в керуе роботою гуртка «У свiтi математики» в загальноосвинш школi. З метою реалзаци особистiсно-орiентованого навчання я про-воджу тести на до^дження мотиваци учнiв до навчання, бо програма роботи гуртка передбачае розвиток здабностей кожного окремого учня. Моя мета — створити умови ствпращ, в яких учень вiдчував би радiсть «ввдкриття» i «винахвдливосп», радiсть ус-пiху, отримав внутрiшнi стимули до навчання.

УДК 371.212.72

Валентина КЛ1НДУХОВА ДЕЯК1 АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ НАВЧАЛЬНИХ ПОС1БНИК1В ПРИ ВИВЧЕНН1

ЕЛЕМЕНТ1В СТОХАСТИКИ В СЕРЕДН1Х НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сучасний етап реформування шшльно! математично! освiти особливо гостро ставить проблему тдручниюв та навчальних поибниюв. Найбiльш вразливими в цш ситу-ацil е теми, яш лише нещодавно з&явилися в шильному кури математики. Одтею з таких тем е роздш «Елементи стохастики».

У статтi описано експеримент, який було проведено зi студентами-бакалаврами спещальносп «Програмне забезпечення». Його метою було встановлення рiвня розвитку навичок студент1в при роботi з навчальними посiбниками, як1 мiстять теми з теорп

14 Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — №6. — 2002.

МАТЕМАТИКА

ймовiрностi та математично! статистики. Цей рiвень виявився значно нижчим, тж ми сподiвалися, саме тому вирiшили проаналiзувати самi посiбники, якими користувалися студенти.

Перший етап аналiзу стосувався наявност1 у навчальних посiбниках таких обов&язкових для пiдручника структурних елеменпв, як iсторична довiдка, предметно-iменний покажчик, рекомендована лiтература та доввдковий матерiал.

Основною задачею другого етапу було дослiдження рiвня мотивацл матерiалу зi стохастики, який викладено у навчальних поибниках.

Останнi ж два етапи до^джень стосувалися проблем реалiзацi! функцп точности яку повинен виконувати посiбник iз математики, а також мюця i ролi репродуктив-них завдань у посiбниках з математики.

За уйма чотирма етапами до^джень були зробленi певнi висновки та практичнi рекомендаций

УДК 371.212.72

Валентина КЛ1НДУХОВА ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ПОС1БНИК1В ПРИ ВИВЧЕНН1

ЕЛЕМЕНТ1В СТОХАСТИКИ У СЕРЕДН1Х НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Проблеми, що стосуються пiдручникiв та навчальних поибниюв з математики, не е новими, але вiд цього вони не стають менш актуальними. Особливо! актуальносп вони набувають у зв&язку з черговим витком реформування школьно! математично! освь ти. Однiею iз задач згаданого вище реформування е створення та впровадження в шю-льну математику так звано! стохастично! лiнi!, а одним iз ввдображень !! розв&язання е введения роздалу «Елементи стохастики» в курс алгебри 11 класу. Звичайно, ця шнова-щя, як i будь-яка шша, повинна бути пiдтримана вiдповiдними засобами навчання, ос-новним з яких був i залишаеться пiдручник. Найвiдомiших п1дручник1в, як1 мiстили б елементи стохастики е поки що два: [1] та [4]. Але на сьогодтшнш день ще залишаеться значна юльюсть середнiх навчальних закладiв, як1 не в змозi забезпечити уих сво!х учнiв (студентiв) вказаними посiбниками у постшне користування. Саме тому викла-дання нового матерiалу тем зi стохастики ведеться педагогами переважно у виглядi ле-кцш та мiнi-лекцiй, а частина матерiалу взагалi даеться учням на самоспйне опрацю-вання у вигляд домашшх завдань, рефератiв тощо. Звiсно, що така творча дiяльнiсть двох основних потенцiйних «споживачiв» пiдручника, пов&язана з опрацюванням пев-но! кiлькостi лиератури, бiльшу частину, яко! займають саме навчальш посiбники.

У цьому напрямку нами було проведено певний мш-експеримент. Його метою було заохочення студентiв-бакалаврiв (спецiальнiсть «Програмне забезпечення»), як1 протягом семестру виявили доволi висок1 результати навчання з предмета «Теорiя ймо-вiрностi та математична статистика». 1м замють складання екзамену була запропонова-на альтернатива. Кожний зi студенпв отримав по два питання iз тих, як1 уже розгляда-лися на лекцiях та практичних заняттях. За цими питаннями !м необхвдно було написаНауков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

15
Другие работы в данной теме: