Научтруд
Войти

Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Научный труд разместил:
Latamsevr
20 сентября 2020
Автор: Лучків Н. Ю.

МЕДИЧНА ОСВ1ТА

© Лучюв Н. Ю.

УДК 371.315+371.322+378.147.88 Лучюв Н. Ю.

ЕФЕКТИВН1СТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ ТЕХНОЛОГ1Й В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ ПСТОЛОГЙ", ЦИТОЛОГИ ТА ЕМБРЮЛОГИ ДВНЗ «1ВАНО-ФРАНК1ВСЬКИЙ

НАЦ1ОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ»

ДВНЗ «1вано-Франмвський нацюнальний медичний ушверситет»

(м. lвано-Франкiвськ)

ms.luchkiv@mail.ru

Вступ. Стратег1я перебудови вищо! медично! осв1ти Украши в зв&язку з процесом II Ытеграци в европейський осв1тн1й прост1р, повинна базуватися на посиленн осв1тнього аспекту навчального процесу, що вимагае впровадження нових моделей навчання та формування Ыформацмного осв1тнього простору системи медично! осв1ти [2,3].

Процеси глобал1заци, що торкнулися медично! осв1ти, призводять до пом1тних змш в методичних системах навчання. А саме - вщбуваеться глобал1зац1я цтей навчання, ун1ф1куються зм1ст I методи. Також з&являються нов1 форми I технологи навчання, ор1ентован1 на 1нтеграц1ю 1нформац1йних технолог1й в навчальний процес [1,4].

В процес1 формування нового методичного навчального середовища базов1 медичн дисципл1ни, одн1ею з яких е «Пстолопя, цитолог1я та ембр1олог1я», переходять вщ традицмно&! моде-л1 викладання до комплексно! системи викладан-ня, засновано! на структурован1й сукупност1 единих стандарт1в, ресурс1в I технолог1й, що дозволяе за-безпечувати ефективну взаемод1ю суб&ект1в осв1т-нього процесу [1,8].

Мета роботи. Провести анал1з ефективност1 впровадження 1нформац1йних технолог1й в навчальний процес кафедри пстологи, цитологи та ембрюлоги ДВНЗ «1вано-Франк1вський нац1ональний медичний уыверситет».

Об&ект I методи дослiдження. При анал1з1 ефективност1 впровадження I Ыформацмних технолог1й в навчальний процес кафедри пстолоп!, цитологИ та ембрюлоги було видтено основн1 форми впровадження за якими проводився мониторинг.

Результати дослщжень та &Гх обговорення. 1нформац1йн1 технологи - це осв1тн1 технологи, що використовують спец1альн1 способи, програми I техн1чн1 засоби (комп&ютер, вщео тощо) для роботи з шформац1ею. Застосування 1нформац1йних технолог1й у навчальному процес1 вищих медичних навчальних заклад1в сприяе його удосконаленню, оск1льки дозволяе виршити ряд важливих завдань серед яких: шдивщуал1зац1я I диференц1ац1я

процесу навчання; здмснення контролю з д1агностикою помилок; зд1йснення самоконтролю I самокорекцп навчально! д1яльност1; в1зуал1зац1я навчально! ¡нформаци; моделювання та 1м1тування досл1джуваних процес1в чи явищ; формування вм1ння приймати оптимальне ршення в р1зних ситуац1ях; розвиток нового виду мислення (наочно-образного, теоретичного); посилення мотиваци навчання; формування культури п1знавально! д1яльност1. З огляду на це, протягом останых роюв активно в1дбуваеться впровадження Ыформацмних технолог1й в навчальний процес ДВНЗ «1вано-Франк1вський нац1ональний медичний уыверситет», в тому числ1 I на кафедр1 пстологи, цитологи та ембрюлоги.

Лекц1йн1 аудиторИ та навчальн1 юмнати кафедри оснащен! комп&ютерами, широкоформатними плазмовими екранами, системами в1зуал1заци зображень з м1кроскопа тощо. Працюе створений на баз1 кафедри навчально-науковий практичний центр «М1кроскоп1я», де проводиться наукова робота, а також студенти мають можливють вдосконалити сво! знання, ум1ння I навички. Використання шфор-мац1йних технолопй на кафедр1 проходить в р1зних формах та характеризуеться високою ефективнютю.

Так, увесь лекц1йний матер1ал оснащений мультимедмними презентац1ями. Оск1льки кожна лекц1я е важливою I виконуе ряд функцм, таких як: 1нформац1йна, методолопчна, виховна, розвиваюча, ор1ентуюча, орган1зуюча,д1агностична I стимулююча, що т1сно перепл1таються м1ж собою I роблять лекц1ю повноц1нною, то мультимед1йний супров1д лекц1й суттево п1двищуе р1вень !х викладання, пщсилюе сприйняття I запам&ятовування матер1алу студентами та в повному обсяз1 реал1зуе вс1 функцИ лекцИ.

При викладаны навчального матер1алу найб1льш широко застосовуються лекцИ-бес1ди, лекцИ-в1зуал1зац1! та в1део лекци. В ход1 таких лекц1й викладач виступае I в рол1 ^форматора, I в рол1 сп1вбес1дника; здмснюе п1дп1р необх1дних в1деоматер1ал1в та ан1мац1й; широко використовуе

pi3Hi форми наочност^ як caMi виступають ноciями змютовно! шформаци. Bei цi лекцiI мають мультимедiйний cупровiд, що на нашу думку сприяе розвитку наочно-образного мислення у студенпв. Адже передача усно! шформаци, перетворено! у вiзуaльну форму технiчними засобами полегшуе сприйняття та розумшня лекцiйного мaтерiaлу.

Невiд&емною складовою навчального процесу кафедри е використання шформацмних технолопй при проведеннi практичних занять.

Практичн заняття на кaфедрi пстологп, цитологiI та ембрiологiI передбачають: доcлiдження студентами будови тканин та оргаыв пiд час вивчення гicтологiчних препара^в та електронних мiкрофотогрaфiй; вирiшення ситуацмних задач, що мають клiнiчне спрямування, яке базуеться на знанн та вмшы iнтерпретувaти морфо-функцiонaльнi зв&язки, структуры та молекулярн детермiнaнти за-безпечення рiзних процеciв в оргaнiзмi людини.

З метою покращення знання пстолопчно! будови тканин i оргaнiв, до кожного практичного заняття викладач готуе мультимедiйнi презентaцiI, в яких висвгглено детaльнi cклaдовi теми, що розглядаеться. В таких презента^ях переважають кольоровi iлюcтрaцiI та схеми, а також оригшальы кольоровi знiмки гicтологiчних мiкропрепaрaтiв iз позначенням уciх деталей пстолопчних структур в рiзних iнтерпретaцiях. Важливим i обов&язковим елементом таких презентацм е нaявнicть електронних мiкрофотогрaфiй, що як правило, важко сприймаються студентами i потребують додаткового детального опрацювання.

В ходi практичного заняття викладач, за допомогою мультимедia та консультаций допомагае студентам краще зрозумiти детaлi будови певно! гicтологiчноI структури, як на препарату так i на електроннм мiкрофотогрaфi!. Це в свою чергу, помiтно покращуе результaтивнicть роботи студенев в альбомах при зарисовуванн доcлiджувaних гicтологiчних мiкропрепaрaтiв та !х опиci в ходi виконання пщсумкових робiт.

Максимальна ефективнicть роботи з гютолопчними мiкропрепaрaтaми в ходi практичного заняття, досягаеться завдяки cиcтемi вiзуaлiзaцi! зображень з мiкроcкопiв. Розгляд гютолопчного мiкропрепaрaту на широкоформатному екрaнi iз можливicтю збiльшення чи зменшення до потрiбних розмiрiв, дозволяе максимально розглянути ус детaлi будови гicтологiчних структур, що покращуе сприйняття та розумшня студентами пстолопчно! будови тканин i оргаыв. В свою чергу, така робота полегшуе студентам дiaгноcтику пстолопчних мiкропрепaрaтiв на практичних та пщсумкових модульних заняттях.

Наступним i одним iз нaйпоширенiших на даний час зacобiв iнформaцiйних технологiй е комп&ютеризована тестова система, яка активно використовуеться на кaфедрi з метою оцшки знань, умшь i навичок студенев з курсу «Гicтологiя, цитологiя та ембрюлопя».

Ефективнicть комп&ютерного тестування полягае, на нашу думку, у першу чергу, в об&ективностг Тобто стандартиза^я перевiрки покaзникiв якоcтi

виконання завдань i тестiв дозволяе виключити суб&ективний фактор. Також тести дозволяють оцшити знання з усiх тем пройденого курсу, що вщображае повноту та глибину охоплення матерiалу. I, зрештою, практичнiсть. Адже налагоджена i вщпрацьована система тестування дозволяе мiнiмiзувати затрати часу при оцшюваны знань студенев, котрi отримують результати тестування одразу ж пюля його закiнчення.

Максимальна ефективнють тестування, вважаемо, досягаеться: шляхом поеднання тестування з шшими засобами навчання та контролю знань i вмшь студентiв; через усунення прогалин у знаннях, виявлених пщ час тестування та детальний аналiз пройдених тес^в.

Розглянутi нами форми впровадження iнформацiйних технологiй в навчальний процес кафедри пстологп, цитологи та ембрюлоги, що активно використовуеться протягом останых роюв, доповнюються потужною електронною базою навчальних матерiалiв, що розмiщенi на сайт унiверситету.

Навчально-методичний комплекс електронно! бази включае пiдручники, лекцiйнi матерiали, практикуми, атласи електронних мiкрофотографiй та пстолопчних мiкропрепаратiв, методичнi вказiвки для аудиторно! та самостiйноI роботи студентiв, збiрники тестових завдань укра!нською, росмською та англiйською мовами. Данi матерiали активно використовуються студентами та викладачами в навчальному процесi. Iнформацiя, викладена на сайтi, поновлюеться i доповнюеться на початку навчального семестру.

Попри очевидну ефективнють використання сучасних засобiв шформацмних технолопй в уЫх формах навчання варто вщзначити i !х негативнi складовi. Так, не сприяють пщвищенню ефективностi навчання запозиченi з мережi 1нтернет, готовi проекти, доповщ, якi студенти часто неграмотно використовують при пщготовц позааудиторно! самостмно! роботи.

Не е щеальним i тестування, як метод оцшки знань, умшь i навичок студентiв, адже при уснм вiдповiдi викладач веде дiалог зi студентом, ставить певнi запитання, дае роз&яснення, тим самим змушуючи студента продемонструвати сво! теоретичнi знання, вмшня логiчно i послiдовно мислити, лакоычно висловлюватися. В свою чергу, виршення тестових завдань знижуе потребу студента формулювати, чтео i послщовно викладати сво! думки.

Загалом, враховуючи вс позитивнi i негативнi аспекти використання iнформацiйних технологiй в навчальному процес кафедри гiстологi!, цитологi! та ембрюлоги, вважаемо доцтьним використовувати шдивщуально-особистюний пiдхiд з врахуванням iндивiдуального стилю навчання студента. Адже, коли студент прагне мiнiмiзувати навчальне навантаження (поверхневий стиль навчання), вш вщчувае себе не впевнено при робот з комп&ютером, у нього зникае безпосереднм контакт з викладачем. При поглибленому навчанн студент вважае, що комп&ютер економить час, дозволяе працюва-ти ефективнше, розширюе доступ до шформацп,

через що активно працюе. Студент, що схильний до навчання все життя, вважае, що комп&ютер дозволяе збтьшити доступ до ¡нформацп, розширити можли-вост1. Отож врахування 1ндив1дуально-особист1сних характеристик студента е важливою складовою у вдосконаленн навчального процесу за допомогою шформацмних технолог1й.

Висновки. Використання 1нформац1йних технолопй в навчальному процес1 кафедри пстологи, цитологИ та ембрюлоги ДВНЗ «1вано-Франк1вський нац1ональний медичний ун1верситет» в цтому сприяе вдосконаленню форм I метод1в навчання, штенсифкаци навчального процесу, актив1заци шдивщуально! та самостмно&! роботи студент1в.

Лекц1йний матер1ал, викладений з використанням шформацмних технолог1й, робить його бтьш доступним I зрозум1лим для сприйняття. При проведенн1 практичних занять завдяки систем! в1зуал1заци з м1кроскоп1в та використанню мультимед1а покращуеться бачення I розумшня студентами деталей будови тканин I орган1в.

Використання комп&ютеризовано! тестово! системи - одн1е! з найпоширенших засоб1в 1нформац1йних технолог1й, з метою оц1нювання знань I вм1нь студент1в, е доц1льним I ефективним в процес1 вивчення пстологи, цитологи та ембрюлоги у поеднанн1 з шшими засобами та формами контролю. Враховуючи особливост1 використання 1нформац1йних технолог1й важливо враховувати 1ндив1дуально-особист1сн1 характеристики студента.

Таким чином, при оргаызацп навчального процесу на кафедр1 пстологи, цитологи та ембрюлоги, визначальним е оптимальне поеднання звичайних I комп&ютерних форм навчання, що сприяе його удосконаленню та збтьшуе зацкавленють студент1в до вивчення дисциплши.

Перспективи подальших дослiджень. Вдосконалення використання р1зних засоб1в I форм шформацмних технолог1й в навчальному процес1 кафедри. Створення 3й презентац1й детально! будови гютолопчних структур з метою покращення знань, ум1нь I навичок студент1в.

Лiтература

1. Алиева Е.Г. Применение новых форм визуализации учебного материала в преподавании морфологических дисциплин в медицинских ВУЗах / Елена Геннадиевна Алиева // Укр. морфолопчний альманах. - Луганськ, 2008. — Т. 6, № 1. — С. 123-128.
2. Бенюк В.О. Впровадження сучасних освпгих технолопй в навчальний процес вищих медичних закладiв УкраУни / В.О. Бенюк, О.А. Диндар, Т.Р. Никонюк, О.А. Щерба // Матерiали Всеукр. навч.-наук. конференцп, присв. 55^ччю Терноп. держ. мед. ун-ту iменi 1.Я. Горбачевського «Впровадження нових технолопй за кредитно-модульноУ системи оргашзацп навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рiвнiв акредитацп». - Медична освп"а. - № 3 (додаток), 2012. - С. 20-22.
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / Под. редакцией: Бадарча Дендева. -М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. - 320 с.
4. Колесник Ю.М. Мюце тестування в системi мошторингу якост освiти Запорiзького державного медичного унiверситету / Ю.М. Колесник, Ю.М. Нерянов, В.А. Вiзiр, О.В. Демщенко // Матерiали Всеукр. навч.-наук. конференцп, присв. 55^ччю Терноп. держ. мед. ун-ту iменi 1.Я. Горбачевського «Впровадження нових технолопй за кредитно-модульноУ системи оргашзацп навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рiвнiв акредитацп» - Медична освiта. - № 3 (додаток), 2012. - С. 77-80.
5. Сирцов В.К. Методолопчш аспекти впровадження шновацмних технолопй в навчальний процес на кафедрах медико-бюлопчного профшю медичних ВНЗ / В.К. Сирцов, О.А. Рижов, О.Г. Алieва, 1.В. Сидорова, Г.А. Зщрашко // Матерiали Всеукр. навч.-наук. конф. з мiжнародною участю «Реалiзацiя Закону УкраУни «Про вищу осв^» у вищiй медичнiй та фармацевтичшй освiтi УкраУни» (з дистанцiйним пщ&еднанням ВМ (Ф) НЗ УкраУни за доп. вщеоконференц-зв&язку), присв. пам&ятi ректора чл.-кор. НАМН УкраУни, проф. Л.Я. Ковальчука (Тернопть, 21-22 травня 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т iм. I. Я. Горбачевського. - Тернопть: ТДМУ, 2015. - С. 223-225.
6. Сирцов В.К. Сучасш технологи навчання у викладанш морфолопчних дисциплiн в медичних ВНЗах / В.К. Сирцов, О.Г. Алieва, 1.В. Сидорова, O.I. Потоцька, Г.А. Зщрашко // Матерiали Всеукр. наук.-метод. вщеоконференцУ з мiжнародною участю «Актуальш питання дистанцiйноУ освiти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013 р., м. Запорiжжя. - Запорiжжя, 2013. - С. 73-74.
7. Сирцов В.К. Досвщ використання шформацмних технолопй в навчальному процеа на кафедрi гiстологiУ, цитолог^ / В.К. Сирцов, О.Г. Алieва, 1.В. Сидорова, Г.А. Зщрашко // Актуальш питання медичноУ науки та практики. - Запорiжжя, 2015. — Т. 2 (2), № 82. -- С. 57-63.
8. Чайковський Ю.Б. Перспективы напрямки впровадження шновацмних освпгмх технолопй у вищих медичних навчальних закладах / Ю.Б. Чайковський, O.I. 1льченко, Т. В. Козицька, О.В. Храпай // УкраУнська педагопчна наука у контекс^ сучасних цив^зацшних процеав: мiжнароднi педагогiчнi читання, 20-21 жовтня 2011 р.: тези доп. - 2011. — Т. III. — С. 181-183.

УДК: 371.315+371.322+378.147.88

ЕФЕКТИВНЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ ТЕХНОЛОГ1Й В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ ПСТОЛОГИ, ЦИТОЛОГИ ТА ЕМБРЮЛОГИ ДВНЗ «1ВАНО-ФРАНК1ВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ»

Лучкiв Н. Ю.

Резюме. Процеси глобал1зацИ, що торкнулися медично! осв1ти, призводять до помггних зм1н в методичних системах навчання. А саме - вщбуваеться глобал1зац1я ц1лей навчання, ун1ф1куються змют i методи. Також з&являються новi форми i технолог^ навчання, орieнтованi на iнтеграцiю iнформацiйних технологiй в навчальний процес. В зв&язку з цим проведено аналiз використання шформацмних технологiй в навчальному процесi кафедри пстологи, цитологи та ембрюлоги. Встановлено, що максимальна ефективнють роботи з гютолопчними мiкропрепаратами в ходi практичного заняття та читання лекцiй досягаеться завдяки системi

вiзуалiзацN, зображень з ммкроскотв та мультимедiйних презентацiй. В цтому при оргаызацп навчального процесу на кафедрi пстологп, цитологи та ембрюлоги, визначальним е оптимальне поеднання звичайних i комп&ютерних форм навчання, що сприяе його удосконаленню та збтышуе зацiкавленiсть студентiв до вивчення дисциплши.

Ключовi слова: гiстологiя, цитологiя та ембрюлопя, навчальний процес, iнформацiйнi технологи, лекци, практичнi заняття.

УДК: 371.315+371.322+378.147.88

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ ГВУЗ «ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лучкив Н. Ю.

Резюме. Процессы глобализации, которые коснулись медицинского образования, приводят к заметным изменениям в методических системах обучения. А именно - происходит глобализация целей учебы, унифицируются содержание и методы. Также появляются новые формы и технологии учебы, ориентированные на интеграцию информационных технологий в учебный процесс. В этой связи проведен анализ использования информационных технологий в учебном процессе кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии. Установлено, что максимальная эффективность работы с гистологическими микропрепаратами в ходе практического занятия и чтения лекций достигается благодаря системе визуализации изображений из микроскопов и мультимедийных презентаций. В целом при организации учебного процесса на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии, определяющим является оптимальное сочетание обычных и компьютерных форм учебы, которая способствует его усовершенствованию и увеличивает заинтересованность студентов к изучению дисциплины.

UDC: 371.315+371.322+378.147.88

EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF DEPARTMENT OF HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF SHEE THE IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Luchkiv N. Y.

Abstract. The processes of globalization, that touched medical education, result in noticeable changes in the methodical departmental teaching. Namely - there is globalization of aims of studies, maintenance and methods are unified. Also new forms and technologies appear the studies oriented to integration of information technologies in an educational process.

Information technologies are educational technologies, that use the special methods, programs and technical equipments (computer, video and others like that) for work with information.

Application of information technologies in the educational process of higher medical educational establishments assists his improvement, as allows to decide the row of important tasks among that: individualization and differentiation of process of studies; realization of control is with the diagnosis of errors; realization of self-control and educational activity; visualization of educational information; design and mimicing of the investigated processes or phenomena; forming of ability to accept optimal decision in different situations; development of new type of thinking (evidently-vivid, theoretical); strengthening of motivation of studies; forming of culture of cognitive activity. Taking into account it, during the last years actively there is introduction of information technologies in the educational process of SHEE the Ivano-Frankivsk national medical university including on the department of histology, cytology and embryology.

The lecture material expounded with the use of information technologies does him more accessible and clear for perception.

During realization of practical employments due to the system of visualization from microscopes and use multimedia vision and understanding the students of details of structure of fabrics and organs get better.

Use of the computer-assisted test system - one of the most widespread facilities of information technologies, with the aim of evaluation of knowledge and abilities of students, is expedient and effective in the process of study of histology, cytology and embryology in combination with other facilities and control forms.

Taking into account the features of the use of information technologies it is important to take into account individually-personality descriptions of student.

During organization of educational process on the department of histology, cytology and embryology, qualificatory is optimal combination of ordinary and computer forms of studies that assists his improvement and increases the personal interest of students to the study of discipline.

Thus, use of information technologies in the educational process of department of histology, cytology and embryology of SHEE the Ivano-Frankivsk national medical university on the whole assists perfection of forms and methods of studies, intensification of educational process, activation of individual and independent work of students.

Стаття надшшла 05.02.2017 року

гистология цитология и эмбриология учебный процесс информационные технологии лекции практические занятия information technologies educational process multimedia vision lecture
Другие работы в данной теме: