Научтруд
Войти

Аналіз навчальних планів підготовки землевпорядників Польщі: порівняльні аспекти

Научный труд разместил:
Thetanius
20 сентября 2020
Автор: Н. Г. Русіна

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Русна Н.Г. Анал&1з навчальних плашв Ыдготовки землевпорядниюв Польщi: порiвняльнi аспекти // ф!зыко-математична осв&та : науковий журнал. - 2017. - Випуск 3(13). - С. 130-135.

Rusina N. The Analysis Of Curriculum For The Land Surveyors& Training In Poland: Comparative Aspects // Physical and Mathematical Education : scientific journal. - 2017. - Issue 3(13). - Р. 130-135.

УДК (378.147-057.4:528.4)

Н.Г. PyciHa

ВСП «Р1ененський коледж нац1онального ун1еерситету б1оресурс1е i природокористуеання УкраУни», УкраУна

RusinaN@i.ua

АНАЛ1З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАН1В П1ДГОТОВКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК1В ПОЛЬЩ1: ПОР1ВНЯЛЬН1 АСПЕКТИ

Анота^я. У статтi представлено аналiз навчальних плане пдготоеки фахiецiе Í3 землеустрою е унiеерситетах польщ!. Зазначено, що у польсьюй педагогiцi пд наечальним планом розум>ють опис способу реалiзацiУ цлей i заедань наечання, яю еикладеш у типоей програм&1. Представлено анал&з навчальних програм ушеерситет&1е польщ!. Розглянуто результати наечання, як еиступають базоеим елемент при розробц навчальних програм, тому що: еизначають вид i обсяг наечання для студент&е; забезпечують об&ектиений iнструмент для о^нки процесу наечання на еах його етапах (до занять, пд час занять, тсля заюнчення); е зрозум &тш формi обфунтоеують еимоги до учасниюе наечального процесу; окреслюють компетентност&1 еипускниюе на допомогу Ух майбутшм роботодаецям; еизначають посл&1доен&1 i самоосетнi компоненти, як пот>м можуть бути реал&зоеаш у еиглядi р&зномаштних форм наечання; допомагають еикладачев! е орган&зацп та реалiзацiУнаечального план. Виокремлено структурнi елементи таблиц наечального плану, а саме: назеи дисциплiни, загальна юльюсть годин та окремо по лек^йним заняттям i практичнiй роботi (лабораторш i практичнi заняття е малих групах, сем>нари, курсоеi i проектн&1 роботи, креслярсько-граф&чнi роботи, робота е комп&ютерному класi) по дисциплiнi, максимальну юльюсть зал&жоеих одиниць та форми зарахуеання. Визначено блоки-курси дисциплiн наечального плану: обое&язкоеi, електиен&!, факультатиен&!.

Ключов&1 слова: наечальний план, наечальна програма, базоеi елементи наечальноУ програми, результати наечання, осе&тнш напрям землеепорядкуеання.

Постановка проблеми. OcBiTa як сощальне явище лише тод! може вважатися досконалою, якщо вона забезпечуе не лише устшне задоволення сусптьних запилв сьогодення, а й намiчаe загальш шдходи щодо виршення майбутшх проблем [1, с.196]. Як зауважуе Н. Журавська, «у сучасних умовах провщну роль у стратеги вищоТ аграрноТ осв^и краТн £С стала виконувати тдготовка фахiвцiв широкого профшю Í3 збшьшенням спецiалiзацiй, перелт яких регулярно переглядаеться ВНЗ стльно з установами й оргашзащями, для яких здшснюеться тдготовка. Попит на ринку прац визначае ктьмсть, масштаби шдготовки з конкретних галузей i спецiалiзацiй» [3].

Говорячи про автоном^ вищих навчальних закладiв, ми, насамперед, згадуемо про Тх права. До основних прав дiяльностi вишу можна вщнести право розробляти та реалiзовувати осв^ш (науков^ програми в межах лщензованоТ спещальносп; самостшно розробляти та запроваджувати власш програми осв^ньоТ, науковоТ, науково-техшчноТ та шновацшноТ дiяльностi; самостшно запроваджувати спецiалiзацiТ, визначати Тх змiст i програми навчальних дисциплш тощо [4]. Навчальш плани та програми дисциплш розробляються на основi компетентшсного та дiяльнiсного пiдходiв у навчанш. 1х яшсть оцшюеться вщповщшстю до запилв суспiльства, вимогам ринку пращ, сучасному розвитку науки i техшки.

Аналiз актуальних дослщжень. Сучаснi тенденци розвитку вищоТ освiти Польщi вiдображенi в працях вщомих вчених, а саме: Ф. Андрушкевича, £. Громова, Т. Кристапчук, В. Майбороди, Н. Ничкало, С. СисоевоТ.

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

Науковц вщзначають, що ocBiTa в сучаснш Польщi - це швестищя, яка в майбутньому впливае на piBeHb життя людини i професшну кар&еру [5].

Bci провiднi вузи Польщi пропонують програми як на польськш, так i на англшськш мовах. Польща бере активну участь у Болонському процеа. Завдяки ECTS (European Credit Transfer System) студенти можуть бути повнiстю мобiльними i продовжувати освiту в iнших краТнах бвропи, як зауважуе К. Хоменко [7, с.388]. Проте аналiз навчальних плашв пiдготовки землевпорядникiв Польщi, ще не став предметом широкого обговорення в науковш та методичнiй л^ературк

Мета статтк З огляду на це метою статт е висв^лення основних пiдходiв розробки навчальних плашв, як вiдiграють важливу роль у шдготовц фахiвцiв-землевпорядникiв Польщi.

Виклад основного матерюлу. В УкраТнському педагогiчному словнику навчальний план представлено як документ, який визначае перелт навчальних предмелв, що вивчаються в конкретному навчальному заклада послiдовнiсть Тх вивчення та кшьмсть годин, що вiдводяться на вивчення кожного з них по роках навчання, тижневу та рiчну кшьмсть годин i в зв&язку з цим - структуру навчального року [2, с. 222].

У польськш педагогу пщ навчальним планом розум^ть опис способу реалiзацiТ цтей i завдань навчання, якi викладеш у типовiй програмi. Програма навчання включае перелiк навчальних дисциплiн, ям пов&язанi з конкретним освiтнiм напрямом подготовки фахiвцiв, який реалiзуеться освгшм закладом вiдповiдного типу i рiвня [15].

Зауважимо, що навчальна програма дозволяе слухачевi отримати що найменше 60 кредитiв, при цьому вищий навчальний заклад повинен виокремити результати навчання, способи Тх перевiрки та документащю [8, с.84]. Адже результати навчання виступають базовим елемент при розробц навчальних програм, тому що: визначають вид i обсяг навчання для студенлв; забезпечують об&ективний шструмент для оцiнки процесу навчання на вах його етапах (до занять, пщ час занять, пiсля закшчення); у зрозумiлiй формi обфунтовують вимоги до учаснимв навчального процесу; окреслюють компетентностi випускникiв на допомогу Тх майбутшм роботодавцям; визначають послiдовнi i самоосвiтнi компоненти, якi потiм можуть бути реалiзованi у виглядi рiзноманiтних форм навчання; допомагають викладачевi в оргашзацп та реалiзацiТ навчального плану [12, с. 21]. Модель навчання, вщповщно до OBA (Outcome-Based Approach, OBA), закладае бажаш результати навчання на перспективу у створеш осв^ньоТ програми [12, с. 21]. Прикладом цього е фрагмент опису програми студш з використання ефемчв навчання Gospodarki Przestrzennej, складеноТ викладачами Варшавського Унiверситету [9, с. 21].

Таблиця 1

Опис спещальностк землевпорядкування (Gospodarki Przestrzennej)

Спещальысть : Gospodarki Przestrzennej

У результат закiнчення спе^альност землевпорядкування студент здобувае компетенцп у галузi просторовоТ органiзацiТ територп, сощально-економ^чного, природничого, соцiального та економ^чного розвитку.

Випускник отримуе компетенцп:

Результати навчання у галузi знань • Мае загальне уявлення про характер просторово&&& економти та и взаемозв&язок з географieю, мкьким плануванням, соцiологiею, економтою i наукою адмшктрацп, розумiе соцiальнi, економiчнi, правовi та природнi умови, бiзнесу-планування, включаючи стратегiчне планування. • Мае знання про сучасн доктрини, теорп i погляди на мiсцеве самоврядування, стратепчне управлiння, просторове планування, мiське проектування та планування, а також &х еволюцю • Мае знання про методи, засоби, способи та джерела збору даних, необхщних для мкцевих оргаыв влади з управлiння та планування земельними ресурсами i планування сталого розвитку. • Мае знання правових i оргаызацшних процедур, необхщних для прийняття рiшень в област просторового планування та соцiально-економiчних стандарт i знае правовi, органiзацiйнi та етичн проблеми для досягнення просторового планування на мкцевому та регюнальному рiвнях.

Результати навчання у галузi вмЫь • Використовувати основнi теоретичн знання для опису, iнтерпретацií, а також прогнозування та планування просторових явищ, викликаних дiяльнiстю людини, iз використанням рiзних методiв та Ыструметчв. • Проводити регулярнi спостереження та аналiзувати просторовi явища (природнi, со^альы, правовi, економiчнi), а потiм вияснити &х причини i взаемозв&язок. • Шдбирати аргументи для опонентiв по виршенню просторових питань i пропонувати найкраще рiшення з точки зору сусптьства в масштабах мiсцевого, регюнального i мiжрегiонального. • умiе самостшно збирати iнформацiю про вiдповiдну територю яка необхiдна у випадку просторового або соцiально-економiчного планування та проектувати дослiдження з вивчення соцiально-економiчноí ситуацп,.

Результати навчання у галузi сощальноТ компетентности • готовий до роботи в державних установах, господарських оргаызащях, приватних некомерцмних органiзацiй, якi передбачають сусптьы цiлi. • готовий взяти активну участь у ствпрац мiж мкцевими органами влади, iншими особами, ям приймають рiшення, економiчними органiзацiями i громадянами, в тому числi до координацп дiй, здiйснюваних цими оргаыза^ями в просторi та суспiльствi.

Пщкреслимо, що навчальний план, який слугуе для розрахунку навчального навантаження викладачiв, складаеться на основi робочого навчального плану галузi (або напряму) пiдготовки, з урахуванням аналiзу iндивiдуальних планiв студентiв даноТ галузi (або напряму) пiдготовки. 1з кожноТ дисциплiни в навчальний план вводяться залiковi одиницi: цифри в дужках, як йдуть вiдразу ж шсля назви дисциплiни [3]. Наприклад, таблиця навчального плану передбачае назву дисциплши, загальну кшьмсть годин та окремо по лекцшним заняттям i практичнш роботi (лабораторнi i практичнi заняття в малих групах, семiнари, курсовi i проектнi роботи, креслярсько-графiчнi роботи, робота в комп&ютерному класi) по дисциплш^ максимальну кiлькiсть залiкових одиниць та форми зарахування. Окремо додаеться пояснення для вибiркових дисциплш, оргашзаци дипломноТ роботи, факультативних занять та проходження практик [10].

Нашими дослщженнями встановлено, що перший блок навчального плану (на прикладi студи стацюнарнот I ступеня (бакалавр) напряму «ПросторовоТ економти» унiверситету м. Лодзь складають обов&язковi курси, специфiчнi для кожнот обраноТ спецiалiзацiт. Другий блок - це елективш курси. Курси на вибiр можуть бути як загальноосв^шми, так i професiйно-орiентованими. Вибiр здшснюе студент за свотми iнтересами, уподобаннями i потребами в об&емi не менше нiж 30% вiд аудиторних годин на пщставах i принципах навчального закладу [10; 13]. Не бтьше 10% вщ загальноТ кшькосл годин занять, зазначених в навчальному плат i програмi навчання може бути реалiзовано без безпосередньоТ участ викладачiв [17]. Третiй блок складають факультативы курси. Головна вщмшшсть полягае у тому, що елективш курси, на вщмшу вщ факультативних, е залтовими [3; 10].

Варто зауважити, що для потреби гармошзаци навчальних програм серед ушверсителв Польщi дiяв пiлотний проект у рамках програми Sokrates - TUNING Educational Structures in Europe (TUNING). Головною метою, якого була розробка методики, що направлена на полегшення розумшня навчальних програм, забезпечення ТхньоТ сумкносп, у тому чи^ модель створення, впровадження та реалiзацiТ програм [12, с.22; 17, с.8; 11, с.23].

Нашими дослщженнями встановлено, що освiтнiй напрям землевпорядкування (Gospodarka Przestrzenna) Варшавського ушверситету Природничих Наук (Szkota Gtowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) е мiжфакультетний керунок, який дiе на засадах угоди мiж Деканами факультелв, де викладачi здiйснюють виклад i дослiдження, пов&язанi з спецiальнiстю.

Зауважимо, що осв^нш напрям вiдповiдае питанням просторовоТ економiки, соцiального та економiчного розвитку мiських i сiльських територш. Стратегiя студif сконцентрована, в першу чергу, на питаннях, пов&язаних з процесом навчання, одне з найбтьш важливих завдань - збереження i полшшення якостi освiти в поеднанш з вимогами ринку працк Важливим завданням е iнтернацiоналiзацiя процесу осв^и, що зазначено в Стратеги Варшавського ушверситету Природничих Наук [9;16]. Вщм^имо, що навчальний план м^ить всi ефекти навчання для даного осв^нього напряму (табл.2) [14, с.133].

Таблиця2

Вщповщшсть ефектiв навчання до результалв навчання для освггнього напряму «Землевпорядкування»

(Gospodarka Przestrzenna)

Критер1й Землевпорядкування напрям освгти - галузь науки

сусшльш техшчш Ольсько-господарськ шженерш

Знання 15 10/11 11/11 9/9 5/5

УмЫня 17 11/11 16/16 10/10 8/8

Соцiальнi компетенцп 9 7/7 7/7 8/8 2/2

Разом 41 28/29 34/34 27/27 15/15

Дослщжуючи навчальний план освiтньоrо напряму «Землевпорядкування» (Gospodarka Przestrzenna) Варшавського унiверситету Природничих Наук було встановлено, що програма студи I ступня (2670 годин занять, в тому чи^ 1145 годин - лекцшних, 1215 годин - практичних, 310 годин - польових практик, що разом 210 пунмчв ECTS) надае можливiсть студентовi вибiр модулiв/дисциплiн у розмiрi 64 пунклв ECTS - це становить 30,5% вщ загальноТ& кiлькостi кредилв. Сумарнi кiлькiснi показники:

- загальна кiлькiсть кредитiв, якi студент отримуе на заняттях, що визначеннi навчальним закладом -112 (53,3%);

- загальна ктьшсть кредилв, якi студент отримуе на заняттях з основних наук, до яких вщносяться результати навчання з окресленого напряму та рiвня пщготовки - 32 (15,2%);

- загальна ктьшсть кредитiв, як студент повинен отримати в рамках практичних занять - 83 (39,5%);

- мЫмальна ктьмсть кредитiв, яку повинен отримати студент, реалiзуючи навчальш модулi запропонованi у формi загально- унiверситетських занять або на шших освiтнiх напрямках - 8, в тому чи^ на заняттях WF - 1;

- вiдсоток вщ кiлькостi кредитiв для кожно&Т осв^ньоТ& rалузi в заrальнiй кiлькостi кредилв е: соцiальнi науки - 24,4%; техшчш науки - 34,8% ; сшьськогосподарсьм, лiсоrосподарськi та ветеринарнi науки - 40 8%.

Пщкреслимо, що на студи II ступня Варшавського унiверситету Природничих Наук (1000 годин занять, в тому числГ 360 год., лекцш, 540 год. практичних занять i 100 год. навчальних практик - разом 90 ECTS) студенти мають до вибору навчальних модулiв у розмiрi 41 пункт ECTS (45,6%).

Варто зауважити, що в навчальному плат передбачена технолопчна або професшна практика (Praktyka zawodowa) термiном 4 тижня (160 год.) на студи I ступня. На вщмшу вГд вГтчизняноУ практики, у рамках практики, яка проходять адмiнiстративно-територiальних одиницях або мунщипалГтетах (мiських радах або гмiнах), студенти вивчаюють: статут гмiни/мiста, структуру ради/адмЫстраци, дiяльнiсть структурних одиниць (бюджету, промоцш i розвиток гмiни/мiста, освiти, культури, рекреаци i спорту, соцГальноУ полГтики, управлiння безпекою i кризами, охороно природного середовища, комунального господарства, шфраструктури та iнвестицiй, геодезп, кадастру i економГки нерухомостi, планування i зонування територш, державнi закупiвлi) та взяти участь у нарадi комiтетiв мунщипальних утворень / мГст, i, насктьки це можливо, на засiданнi мунщипальноУ ради / мiста, що найменше один раз [17, с.135]. Пщкреслимо, що на польових заняттях (cwiczeniach terenowych) студенти знайомляться з проблемами, пов&язаними з управлшням та плануванням простору, а також збирають матерiали, якГ використовують на аудиторних заняттях [6, с.45;14, с.135].

Висновки. СьогоднГ освГта в галузi знань «ГеодезГя та землеустрш» (Gospodarka Przestrzenna) в ПольщГ мае затвердженi та апробованi навчальш програми, якГ вiдповiдають европейським стандартам. Модель навчання у польських вузах базуеться на результатах навчання на перспективу, ям закладеш в освГтш програми. ОсвГтнш напрям землевпорядкування(Gospodarka Przestrzenna) е мГжфакультетний i вГдповГдае питанням просторовоУ економГки, соцГального та економГчного розвитку мГських i сГльських територш. Важливою частиною навчального плану являе практичне навчання, яке дозволяе студентам закртити теоретичш знання на практицк

Подальшими напрямами дослГджень е вивчення та аналГз планГв рГзного квалГфтацшного рГвня унГверситетГв ПольщГ.

Список використаних джерел

1. Бех I. Д. Особиспсно зорГентоване виховання : наук.-метод. поаб. / I. Д. Бех ; 1н-т змГсту i методГв навчання. - К., 1998. - 204 с.
2. Гончаренко С. У. УкраУнський педагопчний словник / С. У. Гончаренко ; гол. ред. : С. Головко. - К. : Либщь, 1997. - 374 с.
3. Журавська Н. С. Навчальш плани i програми тдготовки викладачГв аграрних професшно-орГентованих дисциплш у Люксембургському ушверситет / Н. С. Журавська // Молодь i ринок. - 2009. - № 1. - С. 78-82.
4. Закон УкраУни «Про вищу освГту» вГд 01.07.2014 за №1556-VII. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3 на 09.08.2017 р.
5. Сисоева С.О., Кристопчук Т.е. ОсвГтш системи краУн европейського Союзу: загальна характеристика : навчальний поабник / С.О. Сисоева, Т.е. Кристопчук; КиУвський унГверситет ГменГ Бориса Гршченка. - РГвне : ОвГд, 2012. - 352 c. : ISBN 966-8179-77-8
6. Стадницький Ю. «Просторова органГзацГя економГки» як напрям тдготовки фахГвцГв в УкраУш / Ю. Стадницький // Вища освГта УкраУни. - 2010. - №1. - С.43-47.
7. Хоменко К.П. Сучасш тенденцп розвитку вищоУ освГти ПольщГ [Текст] / К.П. Хоменко // Гумаштарний вГсник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогГчний унГверситет ГменГ ГригорГя Сковороди» -Додаток 1 до Вип. 5, Том I (52) : Тематичний випуск «Вища освГта УкраУни у контекст штеграци до европейського освГтнього простору». - К.: Гнозис, 2014. - С. 385-391.
8. Fatda B. Miejsce studiow podyplomowych w systemie ksztatcenia ustawicznego w polsce / B. Fatda // Нова педагопчна думка. - 2013. - № 1.2. - С. 83-86.
9. Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia[Електронний документ]. - Режим доступу: http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programmes-all/GP/S1-GP/
10. Gospodarka przestrzenna [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/uploads/files/GP_inzynierskie_dzienne_2015.pdf
11. Krasniewski A., Proces bolonski. Dokgd zmierza europejskie szkolnictwo wyzsze?, MEN, Warszawa 2006, www.nauka.gov.pl.
12. Radwan A. Program nauczania na studiach musi zawierac opis efektow ksztatcenia / A.Radwan // e-mentor. -2009. - № 3 (30). - С. 18-27.
13. Rozporzgdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.uph.edu.pl/images/AP_2011/PDFs/akty_prawne/roz_men_stand_naucz.pdf 16
14. Porter B. Ksztatcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna w Szkole Gtownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - режим доступу: http://journals.pan.pl/Content/82729/mainfile.pdf.
15. Program nauczania [Електронний документ]. - Режим доступу: https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
16. Strategia Szkoty Gtównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011-2020 [Електронний документ]. - Режим доступу: http://www.sggw.pl/uczelnia/strategia-uczelni-na-lata-2011-2020
17. Tuning. Harmonizacja struktur ksztatcenia w Europie. Wprowadzenie do projektu, Sokrates-Tempus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008 [Електронний документ]. - Режим доступу:

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_brochure_Polish_version.pdf

References

1. Bekh, I.D. (1998) Osobystisno zorijentovane vykhovannja [Personally oriented education], Institute of content and teaching methods, Kiev, Ukraine.
2. Ghoncharenko, S.U. (1997) Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary], Lybidj, Kiev,

Ukraine.

3. Zhuravsjka, N.S. (2009) "Curriculum and curriculum for teacher training in agrarian professional-oriented disciplines at the University of Luxembourg", Molodj i rynok, no 1, pp. 78-82. [in Ukrainian]
4. Zakon Ukrajiny «Pro vyshhu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"]. (nd). zakon.rada.gov.ua. Retrieved

from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3 на 09.08.2017 р. [in Ukrainian]

5. Sysojeva, S.O. and Krystopchuk, T.Je. (2012) Osvitni systemy krajin Jevropejsjkogho Sojuzu: zaghaljna kharakterystyka [Educational systems of the countries of the European Union: general characteristics], Ovid, Rivne, Ukraine.
6. Stadnycjkyj, Ju. (2010) "Spatial organization of the economy" as a direction of training of specialists in Ukraine",

Vyshha osvita Ukrajiny, no. 1, pp. 43-47. [in Ukrainian]

7. Khomenko, K.P. (2014) "Modern trends in the development of higher education in Poland", Humanitarian Bulletin

of the State Higher Educational Institution "Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Gregory Skovoroda", addition 1, issue 5, vol. I (52), pp. 385-391. [in Ukrainian]

8. Fatda, B. (2013) "Place of postgraduate studies in the system of lifelong learning in Poland", Nova pedaghoghichna,

no. 1-2, pp. 83-86 [Poland].

9. Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia. Retrieved from

http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programmes-all/GP/S1-GP/ [in Poland].

10. Gospodarka przestrzenna. Retrieved from http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/uploads/files/GP_inzynierskie_dzienne_2015.pdf [in Poland].
11. Krasniewski, A., (2006) Proces bolonski. Dokgd zmierza europejskie szkolnictwo wyzsze? [Bologna process. Where is the European higher education going?], MEN, Warszawa, Poland. Retrieved from www.nauka.gov.pl. [in Poland].
12. Radwan, A. (2009) "The syllabus must include a description of the learning outcomes", e-mentor, no. 3 (30), pp. 18-27 [in Poland].
13. Rozporzgdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Retrieved from http://www.uph.edu.pl/images/AP_2011/PDFs/akty_prawne/roz_men_stand_naucz.pdf [in Poland].
14. Porter, B. Ksztatcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna w Szkole Gtównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [Education in the field of spatial economy at the Main School of Rural Economy in Warsaw]. Retrieved from http://journals.pan.pl/Content/82729/mainfile.pdf [in Poland].
15. Program nauczania. Retrieved from https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania [in Poland].
16. Strategia Szkoty Gtównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011-2020 [Strategy of the Warsaw School of Economics for 2011-2020]. Retrieved from http://www.sggw.pl/uczelnia/strategia-uczelni-na-lata-2011-2020 [in Poland].
17. Tuning. Harmonizacja struktur ksztatcenia w Europie. Wprowadzenie do projektu, Sokrates-Tempus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [Tuning. Harmonization of learning structures in Europe. Introduction to the project, Socrates-Tempus, Foundation for the Development of the Education System]. Retrieved from http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_brochure_Polish_version.pdf [in Poland].

THE ANALYSIS OF CURRICULUM FOR THE LAND SURVEYORS& TRAINING IN POLAND: COMPARATIVE ASPECTS

Nelja Rusina

Separated subdivision of NULES of Ukraine «Rivne college», Ukraine Abstract. The article presents the analysis of curricula of preparation of specialists at universities in Poland. It is noted that in Polish pedagogy under the curriculum understand the description of the way the goals and objectives of the study outlined in the sample program. Presents an analysis of the curricula of Polish universities. The results of learning, are the basic element in the design of training programs because: define the kind and scope of learning for students; provide an objective tool for the assessment of the learning process in all its phases (before class, during class, after graduation) in an understandable way to justify requirements to the participants of the educational process; determine the competence of graduates to help their future employers; to determine consistent

and self-educational components, which then can be implemented in various forms of education; help the teacher in organizing and implementing the curriculum. The structural table elements of the curriculum, namely: the name of the discipline total number of hours and separately for lectures and practical work (laboratory and practical classes in small groups, seminars, coursework and project work, drawing and graphic work, work in computer class) in the discipline, the maximum number of credits and forms of enrolment. Unit determined courses of curriculum: compulsory, elective, optional.

навчальний план навчальна програма базові елементи навчальної програми результати навчання освітній напрям землевпорядкування curriculum curriculum programme the basic elements of the curriculum learning outcomes educational direction of land management
Другие работы в данной теме: