Научтруд
Войти

Дидактичні матеріали до вивчення елементів шкільної інформатики в університеті

Научный труд разместил:
Zyuvavol
20 сентября 2020
Автор: Оксана Костів

те, що вони не програмуються — не використовують жодних правил виводу для вста-новлення диагнозу, а навчають робити це на прикладах. У цьому розумiннi нейромереж1 не схож на експертнi системи.

Дiагностика е частковим випадком класиф!кацп подш, причому найбшьшу щн-шсть становить класифшащя тих подш, як ввдсутт в навчаючому нейромережу набор!. Тут виявляеться перевага нейромережевих технологш — вони здатт здшснювати таку класиф!кацш, узагальнюючи попереднш досввд ! застосовуючи його в нових випадках.

У медицин! знаходить застосування й шша особливють нейромереж — !х здат-тсть передбачати часов! послвдовност!

Р!зномаштт можливосл застосування нейромереж у медицин!, р!зномаштна ! !х-ня архиектура. На основ! прогнозу окремих результалв л!кування захворювання тим чи шшим методом, можна надати перевагу одному з них. Значних результалв у прогноз! л!кування раку досягли завдяки використанню так звано! машини Больцмана — нейромереж! для оцшки ймов!рностей.

Д!агностика ! л!кування онколопчних захворювань, а також розробка нових меди-каментозних засоб!в, безсумтвно, також е важливою сферою застосування нейромережевих технологш. Нейромереж! вже довол! давно активно застосовуються в анал!з! ге-номних послвдовностей ДНК.

Звичайно, основним шструментом л!каря школи не стане комп&ютер. Ним зали-шиться стетоскоп, а х!рурпчна операщйна не поступиться шформащйнш систем!. Але комп& ютери та !нформац!йн! системи е важливими елементами системи охорони здо-ров&я. Ефектившсть та як1сть надання медично! допомоги все бшьше залежать ввд ш-формацшних технологш, швидкосп та якосл отримувано! медично! шформацп.

Л1ТЕРАТУРА

1. Милешкина Ю. Ю. Экспертные системы. — http://emanual.ru/download/273-28.html.
2. Кобринский Б. А. Системы интеллектуальной поддержки решений и консультативная дистанционная помощь. — www.medline.ru/klinic/index.shtml.

УДК 681.3:06:51

Оксана КОСТЮ, Володимир ЧЕРНЯХ1ВСЬКИЙ ДИДАКТИЧН1 МАТЕР1АЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТ1В ШК1ЛЬНО1 1НФОРМАТИКИ В УН1ВЕРСИТЕТ1

На факультет! прикладно! математики та шформатики Льв!вського нацюнального утверситету !мет 1вана Франка ведеться тдготовка бакалавр!в за спещальшстю «1н-форматика». Для п!дготовки випускник!в до викладання курсу !нформатики у навчаль-них закладах р!зних р!вн!в навчальний план передбачае кр!м загальних дисципл!н пси-холого-педагопчного циклу вивчення предмепв, як1 стосуються фахово! тдготовки, зокрема, «Елементи школьно! шформатики та математики», який включае лекцп та практичш заняття. Осюльки курс читаеться на 4 курс! ! студенти добре тдготовлет до

156

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

програмютсько! роботи, основна увага придметься власне питаниям викладання базо-вих понять, включених у чинну програму школьного курсу iнформатики.

Для практичних занять розроблено ряд лабораторних робщ як1 стосуються осно-вних тем, що вивчаються у школьному курс iнформатики:

• розробка алгоритмiв для розв&язування логiчних задач;

• розробка алгоршшв та побудова програм для розв&язування класичних задач програмування;

• робота з файловою системою операщйно! системи (на приклада Norton Commander, Far чи Windows);

• створення та реалiзацiя завдання використання текстового редактора;

• реалiзацiя завдання роботи з електронною таблицею;

• реалiзацiя завдання роботи з базою даних;

• створення та реалiзацiя завдання для роботи з Internet.

Як сввдчить перелш завдань, вони орiентованi на вивчення двох напрямк1в школьного курсу шформатики: алгоритмiчного (який, на нашу думку, е основним) та практичного використання комп&ютера. Вправи для студенпв передбачають як звичайне розв&язання конкретних задач (зокрема, побудова алгорштшв чи програм), так i почат-кове формулювання завдання, а поим його реалiзацiю. У випадку необхiдностi форму -лювання завдання задаються вимоги, яким воно мае задовольняти. Наприклад, для роботи з текстовим редактором завдання повинно включати: набiр тексту, встановлення параметрiв тексту, форматування, встановлення параметрiв сторiнки, рисування з вико-ристанням Draw, перенесення рисунку, пiдготованого у графiчному редактора використання таблиць, набiр формул. Формулюючи та виконуючи таке завдання, студент вчиться не лише показати сво! знання та вмiння, але i створювати дидактичнi матерiали для свое! педагопчно! дiяльностi.

Значна увага придметься алгорштшзацп. Для пiдтримки цього роздiлу викорис-тано, зокрема, збiрники задач [1, 2]. Задачi, пропоноват студентам, мiстять елементи, як1 дозволяють визначити, наск1льки глибоко розумiють вони цю тему. Наприклад, задача з використанням лише посл1довннх алгорштшв така: «Задано дiйсне число х. Ви-користовуючи лише операцп множення, додавання та вiднiмання, обчислити 7 х4 - 8 х3 + 9х2 -10х +11. Дозволяеться використовувати не бшьше чотирьох множень та чотирьох додавань та ввдшмань».

Виконання запропонованих завдань дае можливють тдготуватися до проведення занять iз курсу iнформатики у школах.

Л1ТЕРАТУРА

1. Абрамов С. А., Гнездилова Г. Г., Капустина Е. Н., Селюн М. И. Задачи по программированию. — М.: Наука, 1988. — 224 с.
2. Черняхiвський В. В. Збiрник задач з основ алгорштшзацп. — Львiв, ВНТЛ, 1997. — 195 с.

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

157
Другие работы в данной теме: