Научтруд
Войти

Комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу з фізики

Научный труд разместил:
Navosaf
20 сентября 2020
Автор: Микола Бондаренко

Л1ТЕРАТУРА

1. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе /Под ред. С. Д. Максименко. — К.: Рад. Школа, 1983. — 176 с.
2. Бешевлi Б. I., Юричук О. В., Омволокова С. В. Системний контроль знань та умшь, як метод актишзацп навчального процесу //Теорiя та методика навчання математики, фiзики, шфор-матики: Збiрник наукових праць: В 3-х томах. — Кривий Рiг: Видавничий ввддш КДПУ. Т. 2: Теорiя та методика навчання фiзики, 2002. — 392 с.

УДК 53

Микола БОНДАРЕНКО, Олена СВЛАХОВА КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З Ф1ЗИКИ

У систем1 особист1сно-ор1ентованого навчання основою навчально-виховного процесу е 1ндив1дуальтсть учня. Потр1бно перебудувати сучасну загальноосв1тню школу в контекст спрямованосп на особиспсть ввдповвдно до концепцп нацюнально! осв1ти. Ми вважаемо, що як1сть процесу осв1ти залежить не тшьки ввд р1вня квал1фша-цп вчителя та ступеня п1дготовки учшв, а й ввд якосп оргатзацп та управл1ння проце-сом осв1ти. Висуваемо деяю пропозицп щодо методично! тдтримки навчального процесу. Пропонуемо методичний комплект, який включае: календарно-тематичне плану-вання, елементи поурочного планування, зб1рки завдань за 12-бальною шкалою ощню-вання, зошити для лабораторних та практичних роб1т, робоч1 зошити, елементи системи мошторингу навчальних досягнень учшв. Змют методичного комплекту ввдповвдае ре-комендащям Мшстерства осв1ти [ науки Украши та чиннш програм1 з ф1зики.

Вважаемо, що особливу увагу доцшьно придшити календарно-тематичному пла-нуванню змюту навчального матер1алу (в1дповвдна зб1рка «Календарно-тематичне планування з ф1зики з елементами поурочного планування» готуеться до друку в 2002 рощ в Харков1). Шд час тдготовки молодого вчителя потр1бно акцентувати його увагу на необхвдтсть узагальнення (елементарного та складного) та систематизацш знань учшв, тому що, насамперед, на основ! цих процес1в ввдбуваеться розширення, поглиблен-ня знань, установления взаемозв&язшв м1ж явищами та процесами, засвоення наукових понять на основ1 таких розумових операцш, як анал1з, синтез, абстрагування, пор1внян-ня та шшг Нами розроблена система узагальнюючих таблиць [ опорних конспекпв, як1 можна використовувати не тшьки тд час повторення та закршлення здобутих знань, а й тд час вивчення нового матер1алу.

Для рацюнального використання робочого часу на уроках пропонуемо комплект: зошит для лабораторних [ практичних роб1т [1], зошит для розв&язування задач, який включае в себе узагальнення формул, методику розв&язування задач, р1внев1 задач1 для роботи вдома та на урощ (поабник п1дготовлено до друку).

Нами розроблено систему завдань для проведення тематичних ощнювань, яка вь дповвдае чотирьом р1вням навчальних досягнень учшв [2]. Для оргатзацп корекцп яко-сп навчальних досягнень учшв пропонуемо дагностичш таблиц для фшсаци результаНауков1 записки. Серш: Педагопка. — №6. — 2002.

81

TiB тематичного оцiнювання з метою виявлення прогалин у 3acBoeHHi навчального ма-терiалу i загальний графш засвоення тем навчального матерiалу за piK (як елементи створювано! системи контролюючих та дагностичних захода, як дають можливiсть вiдстежувати та корегувати piвень засвоення навчального матеpiалу). Доцшьно для об-робки pезультатiв контролю використовувати новi iнфоpмацiйнi технологи (наприклад, електронн1 таблицi EXCEL). Вважаемо, що здiйснення мон1торингових дослiджень яко-сп засвоення змiсту освiти сприятиме тдвищенню якост навчально-виховного проце-су.

Л1ТЕРАТУРА

1. Бондаренко М. В., Свлахова О. М., Ронечко Л. П., Тарасова Л. О. Зошит для лабораторних та практичних pобiт з фiзики. 9 клас. — Х.: Ранок, 2001. — 96 с.
2. Бондаренко М. В., Свлахова О. М. Завдання для тематичних атестацш за 12-бальною шкалою оцшювання. Фiзика. 10 клас. - К.: Епоха, 2002. — 64 с.

УДК 53(077)

Богдан БУДНИЙ, 1ван КОЗУБ КОНЦЕПТУАЛЬН1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО П1ДРУЧНИКА

Загальновизнано, що навчальш предмети в сучасних умовах мають зазнати гли-боко! трансформаций Ввд навчального предмета, переповненого конкретною шформащ-ею i такою, що конспективно переказуе науку, мае вiдбутися перехвд до навчального предмета з гранично узагальненим викладом основ наук. Шд основами науки ми розу-мiемо iнваpiантне ядро науки (основний понялйний склад li) на теоретичному piвнi. Вважаеться, що так1 основи ввдображеш в чотирьох фундаментальних фiзичних теоpiях (класична механiка, електродинамша з елементами СТВ, молекулярно-кшетична теоpiя i квантова фiзика), навколо яких нин1 генеpалiзуеться змiст i методика вивчення фiзики в школi. Але практика i педагогiчний експеримент свiдчать, що постульоваш школьною програмою цiлi навчання в такий спосiб не досягаються. Одна з причин такого стану полягае в тому, що у видшених теоpiях не функцюнують конструкти, як б забезпечу-вали б зв&язок як мiж елементами змiсту кожно! конкретно! теорп, так i мiж всiма теорь ями. Таку функцш в науцi вiдiгpають фундаментальнi поняття. Чи не може вона бути об&ективно pеалiзована в навчальному процеи?

Здавалося б, що оск1льки в навчанш ми маемо справу з матеpiалом, вiдiбpаним у рамках усталено! парадигми (хоч нин1шне структурування матеpiалу за чотирма фун-даментальними теоpiями не забезпечуе i цiеl умови), то таку функцш мали б виконува-ти фундаментальн1 закони. Для цього варто розробити тшьки ращональну методику вивчення самих закошв, генеpалiзувавши на !х основi широке коло навчального матеpiа-лу, та знайти споиб узагальнення цих закошв у рамках вибраних для навчання фiзич-них теоpiй. Останнi в свою чергу штегруватимуть знання в едину природничо-наукову картину свiту. Саме в такому напрямку методичн1 проблеми зараз iнтенсивно розроб-ляються, запропоновано ряд вдалих piшень [1; 2]. Проте вказана стpатегiя не враховуе

82

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.