Научтруд
Войти

Як вибирати підручники з математики?

Научный труд разместил:
Alsadi
20 сентября 2020
Автор: Людмила Мацедонська

МАТЕМАТИКА

5. Возняк Г. М., Литвиненко Г. М., Маланюк М. П. Математика: навч. noci6. для учшв 5 кл. — 4-те вид., перероб. — К.: Освгта, 2002. — 271 с.
6. Возняк Г. М., Литвиненко Г. М. Математика: проб. тдруч. для учтв 6 кл. загальноосвгг. навч. закл. — К.: Освгга, 2001, 2002. — 240 с.

УДК 53

Людмила МАЦЕДОНСЬКА ЯК ВИБИРАТИ П1ДРУЧНИКИ З МАТЕМАТИКИ?

Аналiз педагопчно! лиератури, що стосуеться пiдручникiв, навiюe висновок, що запропонованi у нiй характеристики текспв пiдручникiв дуже рiзноманiтнi, а методи 1хнього аналiзу мають не тшьки як1сний характер, а й юльюсний. Незважаючи на це, залишаеться нерозв&язаною проблема опрацювання однорiдних характеристик шюль-них пiдручникiв, як1 повинш враховувати специфiку предмета навчання та новi дидак-тичнi концепцп.

Одним iз напрямк1в пошуку критерпв цшсно! оцiнки пiдручника е використання доробку психолiнгвiстики та психологи (див. J.Skrzypezak, 1990; G. Trelinski, 1994). Ав-тори пропонують за джерело оцшки прийняти концепцiю шести функцп мовних кому-нiкатiв Р. Якобсона (1975). Це дае можливють поглянути на тдручник з математики вь дразу з к1лькох точок зору: 1) математики; 2) цшей, зумовлених програмою навчання; 3) учня; 4) вчителя.

У сво1й доповiдi детальнiше зупинюся на першiй iз цих проблем. Базуючись на власних багаторiчних до^дженнях щодо мови сучасних польських тдручниюв з математики, розглядаю характерт властивосл пiдручникiв, як1 переказують учневi одну з двох концепцiй математик: «готова» математика чи математика як дiяльнiсть людей.

Л1ТЕРАТУРА

1. Broekman H.: Zmieniajqcy si^ obraz matematyki dla mlodziezy szkolnej w wieku 10-16 lat: Tl. z ang. — Warszawa: Centralny Osrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995. — 136 с.
2. Skrzypczak J. Przydatnosc dorobku psycholingwistyki w ocenie sprawnosci szkolnego podr^cznika //Krzemianowski Z., Skrzypczak J. (red.), Sprawnosc podr^cznika szkolnego w teorii i praktyce, Materialy posesyjne — Koszalin: Wydawnictwo Oddzialu Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie, 1990. — 127 с.
3. Trelinski G. Podr^cznik matematyki a funkcje komunikatow j^zykowych //Zimny T. (red.), Konstruowanie podr^cznikow szkolnych do nauczania matematyki. — Cz^stochowa: Wyd. WSP, 1994 — 185 с.
4. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика //Полякова М. (ред.) Структурализм: « за» и «против» — М: Прогресс, 1975. — 286 с.
42

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — №6. — 2002.

Другие работы в данной теме: