Научтруд
Войти

Оцінювання якості електронних навчальних ресурсів

Научный труд разместил:
Huswyn
20 сентября 2020
Автор: Наталія Морзе

1НФОРМАЦ1ЙН1 ТЕХНОЛОГИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕС1

Наталш МОРЗЕ, Олена ГЛАЗУНОВА

ОЦ1НЮВАННЯ ЯКОСТ1 ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРС1В

У статтi розглядаються питания присвячеш розробщ сучасних електронних навчальних курЫв (ЕНК). Зосереджено увагу на структурi ЕНК, яка ь вiдповiдала вимогам Болонськог конвенцп стосовно модульно-рейтинговог системи оргатзаци навчального процесу. Запропоновано методику ощнювання якостi ЕНК та тдходи до наповнення гх навчально-методичними матерiалами.

Останшм часом в укра!нських вищих навчальних закладах активно впроваджуеться мо-дульно-рейтингов^ дистанцшш системи навчання у вщповвдност з вимогами «Болонського процесу», який передбачае iнновацiйнi змiни технологiй навчального процесу, зростання ролi самостшно! роботи студентш, створення iндивiдуальних програм тощо. Одним iз завдань «Болонського процессу» е створення глобального мiжнародного освггнього середовища, головною перевагою якого е подання навчального матерiалу в дидактично ушфжованому й формалiзова-ному виглядi та надання можливостi його використання у будь-якому мiсцi та у будь-який час незалежно ввд форми навчання студента.

Термiнологiя дистанцшного навчання ще не набула усталеного змкту. Серед таких тер-мiнiв — електронний навчальний курс (ЕНК), який ми визначаемо як комплекс навчально-методичних матерiалiв та освiтнiх послуг, створених для оргатзаци iндивiдуального та групо-вого навчання з використанням дистанцiйних технологiй (ДТ). Дистанц(йн( технологи навчання складаються з iнновацiйних педагогiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання. Дистанцшне навчання - це навчальний процес тд керiвництвом викладача, який реаль зуеться засобами 1нтернет-технологш, вiдео конференцiй, iнтерактивного телебачення, шших iнтерактивних засобiв. 1нновацшш педагоггчш технологи дистанцшного навчання — це технологи опосередкованого активного спшкування викладачiв зi студентами, студентiв мiж собою з використанням телекомушкацшного зв&язку та методологи шдиввдуально! роботи студентiв зi структурованим навчальним матерiалом, який подаеться у електронному виглядi та збертаеть-ся на спецiальному навчальному портал^ з урахуванням компетентнiстного та особисткно-орiентованого пiдходу, проектно1 методики навчання. ¡нформаитно-комуткаитш технологи дистанцшного навчання — це технологи створення, передавання i збертання навчальних мате-рiалiв, оргатзаци i супроводу навчального процесу дистанцшного навчання за допомогою те-лекомуткацшного зв&язку, зокрема, електронних локальних, репональних та глобальних (1нте-рнет) мереж.

Принциповою ввдмштстю ЕНК вiд електронного варiанту навчального поЫбника е: 1) чiтка структуровашсть навчально-методичних матерiалiв; 2) система штерактивно! взаемоди викладача i студента, студеилв мiж собою, органiзована з використанням ресурив ЕНК та дис-танцшних технологiй, протягом всього часу вивчення дисциплiни; 3) розклад виконання студентами навчального плану; 4) система контролю та ощнювання виконання вЫх видiв навчально! дiяльностi студентiв.

Електронш навчальнi курси можуть бути використаш як для оргашзаци навчання студента дистанцшно! та заочно! форми, так i для тдтримки навчального процесу студеилв денно! форми навчання. При цьому постае важлива проблема тдготовки якiсних навчально-методичних матерiалiв, якi будуть розмiщенi у ЕНК. Як вже було зазначено електронний навчальний курс не прирiвнюеться до електронного варiанту друкованого поЫбника. Якою ж мае бути структура такого курсу? Як мають бути оформлеш навчально-методичш матерiали? Яким

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7 3

вимогам вони мають задовольняти? Як забезпечити штерактивну взаемодж> викладача i студента, студенлв мiж собою? Як забезпечити ввдповвдшсть матерiалiв ЕНК вимогам Болонсько! конвенцп? Для вiдповiдi на поставлен запитання необхiдно, по-перше, розробити ушфжовану структуру електронного навчального курсу, яка б ввдповвдала кредитнiй модульно-рейтинговш системi навчання. По-друге, розробити чпта критерп ощнювання ЕНК, що дасть змогу забезпечити яюсне подання електронних навчальних ресурсiв, розмiщених у ЕНК. Необхвдно розробити таю критерп, за якими можна ощнити навчально-методичнi матерiали та курс у цшому з по-зицiй науковоста, змiстовностi, методики навчання, структурно! функциональной. Кожний електронний курс повинен бути ощнений з цих позицiй i сертифжований для використання у навчальному процес на одному рiвнi з навчально-методичним посiбником чи пiдручником. Оскшьки всi означен! проблеми не отримали остаточного вирiшення на сьогоднiшнiй день, пропонуемо наш варiант структури ЕНК, вимог до навчально-методичних матерiалiв, розмще-них у ЕНК, а також, критерп ощнювання якост ЕНК.

Нащональний аграрний унiверситет — один з найбшьш потужних вищих навчальних за-клад1в Укра!ни. Керiвництво ушверситету придiляе велику увагу процесу шформатизацп навчального процесу, запровадженню iннованiйних, шформацшно-комушкацшних, дистанщйних технологiй навчання. Зокрема, Вченою радою унiверситету прийнята програма шформатизацп, за дозволом Мшстерства освгти i науки здшснюеться експеримент з оргашзацп дистандiйного навчання, проводяться iнтерактивнi он-лайн заняття з! студентами регiональних вищих навчальних закладiв, що входять до структури НАУ, з використанням системи ввдеоконфере-нцзв&язку, органiзовано навчання науково-педагопчних працiвникiв з використанням шформа-цiйно-комунiкацiйних та дистанцiйних технологiй у навчальному процеи на спецiально оргат-зованих семiнарах-тренiнгах, прийнято технологiчний стандарт володшня шформацшно-комунiканiйними технологiями мапстрами та науково-педагогiчними пранiвниками университету тощо. Для забезпечення розробки електронних навчальних курив у одному формат роз-роблено та затверджено «Положення про електронний навчальний курс», у якому визначет процедури розробки та сертифжацп ЕНК, наведено вимоги до складових частин ЕНК та критерп ощнювання.

Електронш навчальнi курси розмщуються на навчальному порталi ушверситету та дос-тупш викладачам i студентам, як! зараховаш для навчання за даним курсом. У НАУ робота порталу оргашзована на основ! використання платформи дистандiйного навчання. MOODLE (Modular Object Oriented Distance Leaming Environment) — це назва системи програмних продукта CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив яко! розповсюджуеться безкош-товно за принципами лщензп Open Source. Зазначена система дозволяе студенту дистанщйно, через комп&ютерну мережу, ознайомитися з навчальним матер!алом, який подаеться у вигляд! шформацшних ресурив (текст, вщео, ашмащя, презентащя, електронний поибник), виконати завдання та ввдправити !х викладачев! (т&ютору) на перев!рку або обговорити на електронному форум! з шшими сиудентами, пройти електронне тестування для самоконтролю та контролю. Результати навчально! д!яльност кожного студента збертаються на навчальному портал!. Ви-кладач мае змогу самостшно створювати навчальш матер!али до електронних курив i проводи-ти навчання на ввдсташ, надсилати електронш поввдомлення студентам, розподшяти, збирати та перев!ряти виконаш ними шдиввдуальш завдання, вести електронш журнали обтку ощнок та ввдввдування, налаштовувати р!зномаштш навчальш ресурси курсу, вносити змши до на-вчально-методичних матер!ал!в ЕНК тощо.

Доступ до ресурив навчального порталу — персошфжований. Кожний студент та викла-дач мае доступ лише до тих електронних навчальних курив, на яких його зареестровано. Реест-ращя студента на електронному навчальному курс! здшснюеться викладачем (т&ютором) цього курсу. По заюнчент навчання за програмою курсу викладач ввдраховуе студента з числа його учасниюв.

Електронш навчальш курси можуть бути використаш як засоби навчання для студента денно!, заочно!, дистанщйно! форм навчання на вих етапах навчально! д!яльност студенлв тд час вивчення ввдповвдних дисциплш.

Пропонуеться наступна структура ЕНК (рис. 1). Приклад структурованого ЕНК, розроб-леного на баз! платформи дистанцшного навчання Moodle, наведено на рис. 2. Наведений при4

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2008. — №7

клад — ЕНК з дисциплши «Технiка презентацп та Веб-дизайн». Кожна складова частина ЕНК мае заголовок i ввдповвдае структурi, наведенш на рис. 1. У заголовку кожного модуля мктить-ся його вага у загальнш рейтинговш ощнщ з дисцишини. I ЕНК

Загальна шформацш про курс

Р о 6 оча пр огр ама

_Календарний план_|

Коитерп ошнювання 1

Друковаш та 1нтернет-джерела |

Глосасш

Оголошення

Модуль!

[ Теоретичний навчальний матер ¿ап~)

Структур об аш лекцшш матер1али Мультимедшт презентацц лекцш Аудю- та в1део- навчалвш матер1али

Практичт (семшарсьы, лабораторш) р оботи

Зтпст роботи, список шдивщуапьних

завданБ, критерц ощшовання та фориа

ггодання результатов виконання

Методичшвказдвкиз виконання |

Завдання для самостшно! роботи |

— - Методичшвказ1вкиз виконання

— Список 1ндивиуапьш1х завдань, критерл оцшгавання та форма подання результат виконання

Модулвний контроль

[ Контрольш залитаккя та типов1 завдання ]

Контволвний тест [завдання")

Модуль2

—[ Плдсумкова атестащя ]

Контр олвш запитання

Тест для самоконтролю

Шдсумковий тест

Рис. 1. Структура ЕНК

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

5

Складовi частини електронного навчального курсу повинт мiстити такi навчально-методичнi матерiали:

Загальна iнформацiя про курс:

• Робоча програма. У робочш програмi зазначаеться мета та завдання вивчення курсу, вимоги до вхiдних та вихщних знань, умiнь, установок, його змют, у якому вщобра-жаються назви тем з анотащями, кшьюстъ годин на вивчення кожного модуля.

• Календарний план. Ввдображае потижневий план проведення лекцiйних та практич-них (семiнарських, лабораторних) занять, а також виконання студентами завдань для самостайно! роботи.

Рис. 2

Критерil оцiнювання. Мiстить iнформацiю щодо системи ощнювання навчальних дося-гнень студенлв з дисциплiни, як поточних, так i пiдсумкових. З кожного модуля вказуеться розподш балiв за виконання завдань та шкала ощнювання. Приклад оформлення такого ресурсу наведено на рис. 3.

Рис.3

6

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Ресурс «Критерп ощнювання» розмщуеться у секцл «Загальна iнформацiя про курс» (1). У цьому ресурс ввдображаеться розподiл ощночних балш за кожний вид навчально! дiяльностi при вивченш модулш з дисциплши (2) та вщповвдтсть нащональних оцiнок з ощнками ECTS (3).

• Друковаш та 1нтернет-джерела. У цьому ресурс пропонуються основнi, додатковi друкованi джерела з дисциплши та 1нтернет-ресурси.

• Глосарш. Мктпть основнi термiни навчального курсу та 1х означення (рис. 4). Термь нологiчний словник або глосарш — активний ресурс ЕНК. Всi термiни та поняття, яю потребують визначення, заносяться до глосарго (рис. 4).

Рис. 4

Занесет до глосарж> термiни видiляються кольором у шших ресурсах ЕНК (рис. 5). Кла-цнувши мишею по видшеному термiну у навчальному ресурс (1), на екранi ПК отримаемо вж-но з його означенням, яке наведене у глосарп (2).

-1П| я|

о^"- ■ ^ - ^ д! ;■, и*-~ а- ^ а - и ш^р

МИ«; | «] ЛЬмг/т .гли. ЬИУ, ца^го^У «ОЧ-И/.ИГ. ■ 1 г 3 £Э <Й»«и "

к прмстрс*.

Л А. Основн! пристроГ системного блоку 1

М|КрОПрОЧ1>СОр цО и. !Й1 и и II

о номп&ютфре

Мкролрощкор прфлггашляс собою м1кроском^ або гак знаний нрметвл. эро4>мн<ыод ндомнио та »нших просидникш Ц* еиледний ПрИСТрЮ. ВСйр^ДЧт ЯКОГО зндходяться СОТН1 М1ПЬЙОН1В (бшыий ьчльйрда) грйнз/тс.р^, об&еднанк* у фуикцюнальн! бпоим мок янммм Проводить обмн даними по шим! в проуес1 обчислень.

ЛЛнролроцееоругравяяе лаом обчиспюеалыкяо пронесу \\ виконув арнфматнчн опврвф. Шоидисгъ роботи комп&ютера напряму заложить ой шеидкосп роботи мкро<1| нейввкпишшими здраиКристмямм процосора с його роэрпдмктъ. тзктооа частота. ^ системно!шиш. кчш-пам&ять лроцесорзта днтятзащя проещиимв всвредин! кристяпу

Рис. 5

Оголошення. Оголошення використовуються НПП для анонсування подiй, повщом-лень про змiни у навчальному курс тощо.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

7

Зм^т модуля включае таю матер1али:

• Теоретичний навчальний матерiал. Мостить обов&язков1 навчальш ресурси:

1) структуроват електронш матер1али, змют яких вщображае лопку навчання за курсом 1 надае студенту теоретичн вщомосп з модуля у повному обсяз^
2) мультимедшш презентаци до лекцш, 3) додатков1 електронш навчальш матер1али: електронш конспекти лекций, флеш-ролики; аудю- 1 в1деоматер1али; дов1дков1 та нор-мативш документи (форми, шаблони, стандарти, нормативы акти, закони тощо).

Структуроваш електронш навчальш матер1али можна подати як ресурс типу «Веб-сторшка». Такий ресурс розбитий на невелию порци структуровано1 навчально1 шформаци. На початку виводяться контрольш запитання або план теми. Кожний елемент такого змкту е гше-рпосиланням на шшу веб-сторшку або на закладку ще! ж сторшки, де i розкриваеться змкт пи-тання.

Наприклад (рис. 6), у роздЫ «Теоретичний матер1ал» створено ресурс типу «Веб-сторшка» — «Структура шформацшно! системи» (1). Цей ресурс вщкривае головну стор1нку з1 змктом теми (2). З ще! сторшки можна перейти до будь-якого питания, що розкриваеться у те-м1.

Рис. 6

• Практичш (семiнарськi, лабораторнi) роботи. У матер1алах курсу обов&язково мае бути перелж лабораторних (практичних, семшарських) робгг у вигляд1 окремих ресурс (рис. 7). До кожно! роботи потр1бно сформулювати мету та завдання, яю забезпе-чують формування вм1нъ та навичок, необхвдних для засвоення теми, надати методи-чн рекомендаци з !х виконання, форму подання результата виконано! роботи, крите-ри оцiнюваиня кожно! роботи, список iидивiдуальиих завдань, завдань для виконання у парах та групами. Лабораторнi роботи, для виконання яких необхiдно спещальне обладнання та реальн об&екти, виконуються в аудиторних умовах, про що зазначаеть8 Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2008. — №7

ся при формулюванн завдання. Навчально-методичнi матерiали з практичних (семь нарських, лабораторних) робiт потрiбно оформляти у виглядг веб-сторiнки (сторь нок), посилань на файли рiзних форматiв та завдань. Результат виконання лаборатор-но! (практично!) роботи студенти можуть надсилати викладачевi в електроннiй формi до навчального порталу, подавати у паперовому виглядi або усно.

УД.1. .ч&||. Л, ,1.,;-, |1&.. ЛПУ 1 -^ЕГЗ

I■ ■ 1 — гЛ»«- :ян ЦТ** __^&.&1 ^ I

Рис. 7

Ресурс «Лабораторна робота» може бути поданий одним ресурсом типу «Завдання» або двома окремими ресурсами: «Лабораторна робота (методичш вказ1вки)» типу «веб-сторiнка» i «Завдання до лабораторно! роботи» типу «Завдання».

Наприклад (рис. 7), у ЕНК «Техшка презентацп та Web-дизайн», кожна лабораторна робота представлена за допомогою двох ресурив. У першому (1) наводиться тема, мета, змкт та методичш вказ1вки до виконання роботи. У другому (2) — шдиввдуальш завдання, форма пред-ставлення результата виконання, критерй оцiнювання та термш подачi результатiв виконання роботи.

• Завдання для самостшно1 роботи. Значна частина навчальних годин при вивченнi кожно! дисциплши вiдводиться на самостiйне опрацювання. У матерiалах електрон-ного навчального курсу необхвдно розмiстити додатковий теоретичний матерiал, завдання для самостайного виконання та методичний матерiал, який забезпечить його якiсне виконання студентами. Завдання формулюеться у такш формг текст завдання, форма подання результата виконання, критерй оцшювання, термiн виконання, список додаткових друкованих та 1нтернет-джерел. Результати виконання завдання мож-на надсилати викладачевi в електроннш формi до навчального порталу, подавати у паперовому виглядi або усно.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

9

Платформа МооИе дозволяе створювати завдання рiзного типу для самостшно! роботи студентiв. Можна сформулювати завдання, ввдповвддю на яке буде файл. Студент формуе вщ-повiдь на завдання у виглядi файлу i через навчальний ресурс «Завдання» ввдправляе його на сервер (див. рис. 8).

ЕЕШП

Рис. 8

1нший тип завдань, який можна використати тд час роботи з платформою МооШе, — завдання з ввдповвддю у виглядi тексту (рис. 9). Студент вводить вщповщь у вшт завдання, вiдк-ривши текстовий редактор (1).

Рис. 9

10

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Викладач оцiнюе надiсланi на сервер ввдповвд та надсилае студентам коментарi з приводу результапв виконаного завдання. На рис. 10 наведено ввдгук викладача на роботу студента.

Рис. 10

• Модульний контроль. Для оцшювання знань, умнь та навичок, набутих пiд час ви-вчення кожного модуля курсу, використовуються iндивiдуальнi завдання, тести та опитування за допомогою контрольних запитань. Платформа Moodle дозволяе ство-рювати тестовi завдання рiзних тишв. Кожний модуль мае мiстити тест для самоконтролю, контрольт запитання та контрольний тест. Результати оцiнювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу тсля тестування.

Приклади тестових завдань, якi можна сформувати у ЕНК на базi платформи Moodle: 1. Завдання з вибором одтеI правильноI вiдповiдi (допомагае дiагностувати рiвнi засво-ення навчального матерiалу: знання, розумiння, застосування — за Б. Блумом). Наприклад,

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

11
2. Завдання з можливiстю множинного вибору (дозволяе дiагностувати рiвнi: знання, розумшня, застосування). Наприклад,

Т«¥ ыалуль Н>1 МкпноМ Мегпг! ЬрЪисг

пв^&вдПглят.^&аЦвт^-ИвТврлде-! * Пвд:.ол № | , Т.в

Стропа (Лс *юр(|*<1н) ■ 2 3 < » в Т в 9 Ю 11 12 13 14 1» 1Й 1? 1в 30 Шаг*) РйОфрДОЛГн и 1 пниини ня «днт (ТОрмц!

2 До «нсте-ыного БалИ: 1 програмнсго эаВеэпвчвння вщнасятъс я:

Внберль 0ди|Г ЛР.П ДГ-ИП1.1П НДПОНДВЙ * Оп«*н)нн» систем» ь Драйвери С Архишрл а модль еос # АнтаИруги

НПЦрнп Е4И1 Я «1АП041Д1 0П.

СторШка: (По передний) 1 2 3 4 5 6 Г в в 10 11 12 13 1* 15 16 1? Ю ...30 (Даш)

3. Завдання на визначення вiдповiдностi (дозволяе дiагностувати рiвнi: знання, розумш-ня). Наприклад,

•Э Перегляд Встановити в1дпов1днкть мЬк характеристиками «¡кропроцесора та оди -1п1*1

1 я5 Бал1в: - -л А

Встановити вщповщьпсть м!ж характеристиками м!кропроцесора та одиницями (х вимфювання

емысть кеш-памят! | Обрати..

р1вень детал^аци провщниюв | Обрати.. _

розрядысть | Обрати.. "3

тактова частота | Обрати.. "3

Перев1рити |

4. Завдання на встановлення правильноI послiдовностi (дозволяе дiагностувати рiвнi: знання, розумшня, вмшня аналiзувати). Наприклад,

ЕТвЯШЯШИИЯЯвЯИЯИЯНЯЯЯМИЯ

1 ч А

Бал!в - -л

Обериь правипьну посл1довн1сть д!й при коп1юванн1 файп!в з одн1бТ папки в ¡ншу:

Команда "Вставити" п—

Команда "Коп1ювати"

Вщкрити папку, у яку потр|бно скотювати файли Видтити файли

Вщкрити папку, яка мктить файли

Перевфити | А

12

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2008. — №7

5. Завдання вiдкритого типу: коротка eidnoeidb (дае можливкть дiагностувати piBHi: знання, розумшня): Наприклад,

■"З Перегляд Шрифт - Microsoft Internet Explorer *J

3
1 й Який мшшальний poaMip щрифта рекомендуется використовувати у презентация? (вщповщь -Бал!.:-Я ЦИФРОЮ).

Вщповщь: I Перев1рнти | —&

1 d
6. Завдання вiдкритого типу: есе (дозволяе дiагностувати piBHi: знання, розумiння, ана-лiз, синтез, ощнювання). Наприклад:
1 < Bàniil ■■ Л нззвт» сучасн» пакти компютерно! графи« (5 пакепв). вказавши t< осноене мризначення Вдовдь JfijXj J

TrabuM ¿J|l(M) ill ^J |Mwa В / il S ** W Ю <n mrnrnm l= := * « Tj, On — J. » «■ * fp <> 0

в ПврвЕ РИТИ 1 d

7. Завдання типу True/False (правильно/неправильно) (дае можливкть дiагностувати piB-Hi: знання, розумiння). Наприклад,

© Ек1нформ: Тест - модуль N°1 - Microsoft Internet Explorer UL-ü

»авка Вид Избранное Сервис Справка Prag™ г

Q Назад & Q - ß LÜ ^ PП0ИСК °Ù №6PaHHDe ^Г Медиа .0 0& ^ Щ []

Адресу http : //moodle, nauu. kiev, ua/mod/quiz/re view .php?attempt=ll 87page=2 v Переход Ссылки " ßf TrendProtecl

Сторука: (Попередшй) 1 23 4567891011 121314151617 18..30 (flani)

ЕНдображати eci питания на одн!й сторжц!

3 ^ AHTMBipycHi пограми вщиосимо до групи прикладного програмного забезпечеиня та пщгрупи антив1русних програм.

Вщповщь: BipHo

HeBipHO ■

Сторшка: (Попередшй) 1 234567891011 121314151617 18...30 (flani)

¿jjj Готово j) Интернет

HayKOBi записки. Сеpiя: Педагогiка. — 2008. — №7

13
8. Завдання на отримання числовог вiдповiдi (допомагае дiагностувати рiвнi: знання, ро-зумiння, застосування). Такий тип питання передбачае допустиму похибку при виконанш об-числень. Наприклад,

Шдсумкова атесташя — передбачае наявшсть матерiалiв для пiдготовки студентiв до складання залiкiв та iспитiв (наприклад, контрольнi запитання, типовi завдання) та тдсумковий тест.

Як оцiнити якiсть ЕШК? Це питання вимагае комплексного тдходу. Адже, як i будь-який друкований навчальний тдручник чи посiбник, електронний навчальний курс потребуе дозво-лу на використання. Експертиза з ощнювання якостi електронних курсiв повинна бути рiзнобi-чною. Вона повинна передбачати аналiз наявностi обов&язкових складових курсу та визначення вiдповiдностi кожно! складово! вимогам, аналiз науковостi матерiалiв курсу, вщповвдност змк-ту державним стандартам освгги, щлям i завданням електронного навчального курсу, аналiз ме-тодичних аспектiв оргашзащ! електронного навчального курсу, педагопчно-психолопчних засад оргатзащ! навчально! дiяльностi студентiв та викладач1в, !х взаемодп, оргашзащ! системи контролю та ощнювання тощо.

Ми пропонуемо критерп для проведення трьох вид1в експертиз: структурно-функщонально!, змктовно-науково! та методично!.

1. Структурно-функщональна експертиза передбачае аналiз наявност обов&язкових складових ЕШК та визначення вщповвдност кожно! складово! вимогам. Критерп ощнювання наведет у таблищ 1.

Таблиця 1

Критерп, за якими здшснюеться структурно-функ^ональна експертиза

Критерш

■е .5

Складова ЕНК

Робоча програма

К-ть бажв

Календарний план

Критерп ощнювання

Подано у формат! Веб-сторшки Наявшсть мети та завдань вивчення курсу

Наявшсть вимог до знань, умшь та навичок (вхщних та вихщ-них)

Вказано юльюсть годин на вивчення кожного модуля Вщображаються назви тем з анотащями Подано у формам Веб-сторшки

Наявшсть потижневого планування проведення лекцшних та практичних (семшарських, лабораторних) занять у форм! таблиц Наявшсть потижневого планування виконання студентами завдань для самостшно! роботи Подано у формам Веб-сторшки

Вказуеться розподш ощночних бал1в за виконання р1зних вид1в навчально! д!яльност з кожного модуля

Вказуеться «вага» кожного модуля у загальнш рейтинговш ощнщ Наведена таблиця сшввщношень нацюнальних ощнок та ощнок ЕСТ8

* без дотримання вказано! вимоги курс на експертизу не приймаеться

14 Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Складова ЕНК

Друкованi та 1нтернет джерела

Термшолопчний словник

Оголошення Теоретичний матерiал**

Практичнi (семiнарськi, лабораторнi) роботи***

Завдання для самостийно!& роботи

Модульний контроль

ГОдсумкова атестацiя Усього

Критерiй

Подано у формат Веб-сторiнки

Вказуються основш друкованi джерела з дисциплiни

Вказуються додатковi друкованi джерела

Наводяться 1нтернет-джерела з активними гiперпосиланнями

Подано у формат глосарiя

Означення наводяться до вах термiнiв у словнику Юльгасть термiнiв (1 бал за 10 термов) Подано у форматi форуму

Електронш навчальнi матерiали представленi у виглядi елект-ронного посiбника з гшерпосиланнями з пунктiв плану на розд> ли посiбника (розраховуеться пропорцшно загальнiй кiлькостi лекцiй (тем))

Наявшсть додаткових мультимедiйних навчально-методичних матерiалiв

Наявшсть презентацш до всiх лекцiй (тем) (розраховуеться пропорцшно загальнш юлькост лекцiй (тем))

Наявнiсть окремих ресурйв для кожно! практично! (лаборатор-но!) роботи, яю мiстять основнi структурш елементи: тема, мета, методичнi рекомендаций список завдань, форма подання резуль-татiв виконано! роботи, критери оцшювання, термiн виконання (для всiх роб^) (розраховуеться пропорцiйно загальнiй кiлькостi роб^)

Наявнiсть методичних рекомендацiй з виконання завдань або додаткових навчально-методичних ресурйв для самостшного опрацювання або посилань на зовшшш iнформацiйнi ресурси Наявшсть окремих ресурйв iз завданнями для самостшного виконання, яю мютять основнi структурнi елементи: список шдив> дуальних завдань, форма подання результатв виконаного завдання, критери оцiнювання, термiн виконання Наявнiсть контрольних запитань

Наявшсть навчального тесту для самоконтролю (5-10 тестових завдань) з коментарями

Наявшсть тесту або практичного завдання для модульного контролю

Наявшсть контрольних запитань

Тест для шдсумково! атестаци мютить 30 тестових запитань

К-ть бажв

5
1-20
10 1-10 1-20
5
5
100
2. Змктовно-наукова експертиза передбачае анал1з науковоста матер1ал1в курсу, ввдпо-ввдност змюту державним стандартам освгти, щлям [ завданням електронного навчального курсу. Ощнюеться актуальшсть зтсту, новизна матер1алу, що подаеться, його завершешсть [ ло-пчна узгоджешсть. Критери оцшювання наведеш у таблиц 2.

Критери, за якими здшснюеться змiстовно-наукова експертиза

Складова ЕНК в Робоча програма

м Календарний план

а г а

Критери оцшювання Друкованi та 1нтернет-джерела

Термiнологiчний

Критерш

Вiдповiдае типовiй навчальнiй програмi або анотаци освiт-нього стандарту

Вiдповiдае робочiй навчальнш програмi

Вiдповiдають вимогам виидних знань, умшь та навичок Запропонованi друковаш та 1нтернет джерела мiстять основш та додатюж навчально-методичнi матерiали з дисциплi-ни

Основнi термiни з дисциплши поданi у глосари до курсу Вс означення термiнiв у глосари до курсу коректнi

Таблиця 2

К-ть бажв 2

1
5 5
5
5

** наявшсть обов&язкова незалежно в1д розпод1лу годин у навчальному плаш

*** можуть виконуватися як самостийна робота тд кер1вництвом викладача

нуков! записки. Серiя: Педагопка. — 2008. — №7

15

Складова ЕНК

Критерш

К-ть бал1в

словник Оголошення

Теоретичний матер1ал*

Практичн1 (сем1нарськ1, лабораторн1) роботи**

Завдання для самостшно! роботи студентов

У оголошеннях та форумах подаш акгуальш питания для 2 обговорення

Кожна тема висв^лена в о6сяз! достатньому для оволодшня 5 студентами навчальним матерклом

Теми курсу мають практичне значення, пов&язаш з майбут- 5 ньою професюю

Графшш зображення, модел^ розмщеш у навчальних ресу- 5 рсах, доречш, коректно виконаш, вщповщають мет !х ви-користання

Мультимедiйиi навчально-методичш материли вщповща- 5 ють мет навчання

Мультимедшш презентащ! вщповщають змюту лекцшного 5 матерклу

Лiигвiстичиа чистота навчально-методичних матерклш 5

Методичш вказшки з виконання лабораторно! роботи дають 5 повне пояснення щодо порядку виконання роботи Вщповщшсть змюту практичних завдань необхщному рш- 5 ню оволодшня вмшнями та навичками

Додатков1 навчальш материли або методичш вказшки з ви- 5 конання завдань для самостшно! роботи або посилання на зовншш шформацшш ресурси подаш в о6сяз! достатньому для самостшного оволодшня студентами навчальним мате-ршлом

Вщповщшсть змюту завдань необхщному ршню оволодшня 5 вмшнями та навичками

Завдання для самостшно&! роботи передбачають викорис- 5 тання ФАО-ресурсш ***

Завдання для самостшного виконання передбачають досл!- 5 дницьку навчальну дшльнють студентш

Завдання або тест охоплюе весь матер!ал з модуля та вщпо- 5 в!дае вимогам до знань, умшь та навичок, якими необхщно оволод!ти п!д час вивчення модуля

Змют контрольних запитань в!дпов!дае вихщним вимогам 5 до знань, умшь та навичок

Тестов! завдання сформован! у тест таким чином, щоб охо- 5 пити навчальний материл вс!х модул!в курсу

100

» Методична експертиза передбачае оцшювашя методичних аспектш оргатзацл елек-тронного навчального курсу, педагогiчио-психологiчиих засад оргатзацл навчаль-но! д!яльност! студеитiв та НПП, !х взаемоди, оргатзаци системи контролю та ощ-нювання. Рiзиобiчиiсть ще! експертизи вимагае залучення для !! проведення спеща-л!ст!в з питань тестувашя, використання iитерактивиих методiв, сучасних шфор-мацiйио-освiтиiх техиологiй. Критерп оцшювання для цього виду експертизи наведет у таблиц 3.

Модульний контроль

ГОдсумкова атестацiя

Усього

* наявшсть обов&язкова незалежно в!д розпод^ годин у навчальному плаиi

** можуть виконуватися як самостiйиа робота пщ керiвииптвом викладача

*** для природничо-гумаштарних диспиплiи достатньо Iитериет-ресурсiв

16 няуков! записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Критерш y4acib студенив тa виклaдa-4a у фoрyмax

Вiдпoвiднiсть жyрнaлy ouiiiou-зaдеклaрoвaним критерiям oцiнювaня

Предстaвлення теoретичнoгo мaтерiaлy у виглядi елект-рoннoгo iiocifHiiika з оперто-силaннями

^д^в^щсть виклaдениx презентaцiй лекцiй вимoгaм:

Пoдaння метoдичниx ре^ме-ндaцiй дo вивд^ння ^aKra-чниx (лaбoрaтoрниx, сaмo-cim!^) рoбiт

Таблиця 3

Критерп MemodmHoï експертизи

Рoзпoдiл бaлiв

• активтегь на форуш бшьше l разу на тиждень; 5

• активтегь на форуш l раз на тиждень i менше; 2

• вщновщае нoвнicтю, наявн poзpaxyнкoвi показники 5 для нiдpaxyнкy рейтинпв з навчальжй роботи та ате^ таци;

• вщновщае нoвнicтю, poзpaxyнкoвиx показникв немае;

• вщновщае не новтстю;

• матер1ал cтpyкгypoвaний, розбитий на норци, працю-ють гiнеpнocилaння, наявт граф1чт зображення;

• гiнеpнocилaння працюють, матер1ал розбитий на норци, недocтaтньo cтpyктypoвaний, недocтaтньo граф1ч-rnx зображень;

• гiнеpнocилaнь немае або працюють некоректно, мате-р1ал неструктурований, немае графжи; Уcьoгo з ник:

• викopиcтoвyютьcя ключов1 cлoвa i фрази, а не речення;

• на одному стайд1 вивoдитьcя одне ключове ноняття;

• теоретичний матер1ал cтpyктypyeтьcя та нoдaeтьcя у cxемax та opгaнiзaцiйниx дiaгpaмax, цифров1 дат но-дaютьcя у вигляд1 таблиць та д1аграм;

• теоретичний матер1ал пiдкpiнлюeтьcя граф1чними зо-браженнями та ввдео-фрагментами;

• ocнoвний змicт подается лопчно та грамотно;

• оргашзацшт д1аграми i граф1чт зображення викорж-тoвyютьcя ввдновщно до нocтaвленoï мети;

• ефекти атмаци зacтocoвyютьcя для акцентування ува-ги на визнaчениx мoментax, ноетанного виведення вмicтy стащу на екран, для демoнcтpaцiï pyxy або но-cлiдoвнocтi дай;

• для подання текcтoвoгo матер1алу викopиcтoвyeтьcя шрифт з мшмальним розм1ром - 20 пт;

• фон, кол1р текcтy та д1аграм вщноввдають правилу 3-x кольор!в та ïx вщтшюв (у презентаци викopиcтoвyвaти 3 ocrnrnm кольори та ïx вщтшки);

• презентащя нocить проблемний xapaктеp, не е точною котею друкованого поЫбника;

• наявт теоретичт вiдoмocтi щодо змicтy та номадов-нocтi виконання роботи, граф1чт зображення, нриклад виконання завдання;

• наявн теоретичт вiдoмocтi щодо змicтy та номадов-ност1 виконання роботи, приклад виконання завдання, немае гpaфiчниx зображень;

• наявт лише теоретичт вiдoмocтi щодо змюту та rnc-лiдoвнocтi виконання роботи

5
2O
2 2 2
2
2
2
5

Hy^ei запжки. Cеpiя: Педагопка. — 2008. — №7

Критерш Вiдповiднiсть обраних типiв завдань до практичних (лабо-раторних, самостшних) роб^

поставленiй мет

Наявнiсть завдань для роботи в групах, парах Чiткiсть та зрозумiлiсть фор-мулювання завдань:

Достатшсть коментар1в при оцiнюваннi навчальних дося-гнень студентов: Наповнення банку тестових питань

Наявнiсть категорш у банку тестових питань для перев!р-ки р1зних ришт засвоення навчального матерiалу (за Б.Блумом):

Изномаштшсть тип1в тесто-вих завдань

Використання графгси у тес-тових завданнях

Формування модульних та ш-дсумкового тесту

Розпод1л бал1в

ус! обраиi типи завдань дощльно використовувати для перевiрки иеобхiдиих вмшь та навичок; е завдання, тип яких не дощльно використовувати для перевiрки иеобхiдиих вмшь та навичок;

завдання з деталiзацiею форми подачi результатiв, з критер!ями оцiиюваиия, термiиом виконання; завдання з деталiзацiею форми подачi але без критерйв опiиюваиия;

завдання зрозумiле, але без детал!заци форми подачi результата та критерш ощнювання комеитарi з вказ!вками на помилки прост! коментар! типу «достатньо добре»

бiльше 150 питань; вщ 100 до 150 питань; вщ 30 до 100 питань;

наявт категори для кожного модуля, у кожному з яких е категорй за складтстю завдань, в кожнш категори не менше 10 тестових завдань;

немае категорiй за складиiстю або модулями, наявш

категорп без тестових завдань;

банк тестових питань заповнений без категорш;

5 i бiльше р!зних титв;

в!д 3до 5 р!зних титв;

1-2 типи;

графiчиi зображення використовуються у формулю-ваииi завдань i як варiаити вiдповiдей; графiчиi зображення використовуються тшьки у фор-мулюваииi завдань;

здшснюеться за допомогою вибору випадкових питань з р!зних категорiй складност у визначених ствввдно-шеннях;

здшснюеться за допомогою ручного вибору питань з р!зних категорш складност у визначених спiввiдио-шеннях;

не дотримаиi стввщношення за р!внями складиостi

5 3
10
8 5 5
1 100

Висновки.

1. Структура електронного навчального курсу у запропонованому вигляд! повшстю в!д-повiдае вимогам Болонсько! конвенцп стосовно модульно-рейтингово! системи оргашзаци навчального процесу. Електронний навчальний курс — педагопчний програмний зас!б, який до-зволяе ф!ксувати виконання студентами вс!х вид!в навчально! д!яльност!, проводити тдсумко-ву атестац!ю у тестовш форм!, орган!зовувати самост!йну роботу студеплв.
2. Електронний навчальний курс повинен бути наповнений яюсними, методично-грамотними навчальними матер!алами. Лише за умови наповнення ЕНК навчально-методичними матер!алами можна вести мову про тдвищення можливостей студент!в щодо освоення навчальних матер!ал!в, опанування практичними вм!ннями та навичками, самоконтролю.
5
3
1
3
3
18

Науков! записки. Сер!я: Педагог!ка. — 2008. — №7

Л1ТЕРАТУРА

1. Смирнова-Трибульська С. М. Дисганцшне навчання з використанням системи MMODLE: Навчаль-но-методичний посiбник. — Херсон: Айлант, 2007. — 492 с.:ш.
2. Bloom B. S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.
3. http://moodle.org/
4. Карасик А. А., Третьяков В. С. Структура электронного учебника. Технология создания и использования V Всероссийская объединенная конференция «Технологии информационного общества — Интернет и современное общество» (IST/IMS-2002). 26.05.2008.
5. http://www.ict.edu.ru/vconf7index.php?a=vconfc=getFormr=thesisDescd=lightid_sec=81id_thesis=2889

Роман ЛУЧИЦЬКИЙ

ШНОВАЦШШ ТЕХНОЛОГИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ Ф1ЗИКИ В ТЕХН1ЧНОМУ ВНЗ1 ДЛЯ ДИСТАНЦШНО1 I СТАЦЮНАРНО1

ФОРМ НАВЧАННЯ

Проведено комплекс до^джень теоретичного, методичного та оргатзацтного характеру для ефективного впровадження тновацшних технолог1й в процес викладання фiзики для студентiв дистан-щйног та стащонарноХ форм навчання.

Завдання, визначет Нацюнальною доктриною розвитку освгга Укра!ни у XXI столгт, орГентують викладачГв впроваджувати таю методи навчання, яю розвивають «умГння самостш-но вчитися, критично мислити, здатшсть до самотзнання i самореалГзаци особистост у рГзних видах творчо! дГяльноста» [1].

Сучасна траекторГя трансформаци освiти — це посилення особистiсного вимiру в педаго-пчнш практицi i наущ. Орiентацiя на людину, фундаментальнi цiнностi, рiшуча демократизация освiти — ось тi тдвалини, на яких мае базуватись освгга третього тисячолiття. Гармонiйно роз-винена особистють мае стати головною метою i змiстом уме! системи освгга [2, 11]. Виникае об&ективна потреба у посилення уваги до дослвджень проблем педагопки i психологи неперер-вно! профеЫйно! тдготовки, здiйснення спещальних дидактичних дослiджень з рГзних проблем профеийного навчання фахiвцiв, а також методик викладання спещальних дисциплш з ураху-ванням специфiки навчального закладу освгга, вадповадно! фахово! тдготовки [2, 7].

Адже слад суттево тдвищити iндивiдуальну роботу зГ студентами. Особливо! уваги за-слуговуе запровадження нових прогресивних методГв навчання, мультимедшних засобГв та ди-станцшного навчання. Не менш важливим е орГентащя на сучаст засоби навчання, таю як: нав-чальн модулГ, кейси, дшовГ Ггри, консультативт проекти, шформацшт технологи, модульно-тьюторська система оргашзаци навчання тощо.

Постановка проблеми. Тому нашим завданням було використання шформащйних тех-нологш в поеднант з комплексним тдходом до оргашзаци ефективного освггаього середови-ща та дослвдження потреб та проблем студеилв для !х ефективного самонавчання фГзики в тех-тчному ВНЗ для рГзних форм навчання, що ввдповвдае вимогам впчизняних дослвдниюв проблеми педагопчних технологш (О. М. Пехота та шшГ), зокрема включае в себе двГ групи пи-тань, перша — застосування сучасних техшчних засобГв у навчальному процеЫ, друга — Гз си-стемним тдходом до його оргашзаци [3, 14].

Тому дана робота мае на мета двГ цЫ: 1) дослвдивши особливост впровадження дистан-цшно! форми навчання в Украш i пор1внявши першГ результати цього процесу Гз зарубГжними аналогами, виробити рекомендаци щодо бшьш ефективного впровадження ще! сучасно! форми навчання, зокрема в техшчному вузГ i, в тому числГ, на основГ свого скромного досввду дистан-щйного вивчення фГзики; 2) вивчити можливост використання методичного та технолопчного оснащення дистанцшно! освгга для шдиввдуалГзаци i розвитку творчих здГбностей студеилв.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

19
Другие работы в данной теме: