Научтруд
Войти

Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини

Научный труд разместил:
Nikita
20 сентября 2020
Автор: Мізюк М. І.

© Мiзюк М. I., Суслик З. Б., Ионда М. е., Мищенко I. А., Гречух Л. С. УДК 371.322 + 378.147.111

Мiзюк М. I., Суслик З. Б., Йонда М. €., Мищенко I. А., Гречух Л. С.

ОРГАН1ЗАЦ1Я САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В П1Д ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОФ1ЛАКТИЧНО1" МЕДИЦИНИ

ДВНЗ «1вано-Франмвський нацiональний медичний ушверситет»

(м. lвано-Франкiвськ)

lgrechukh@ifnmu.edu.ua

Вступ. Створення европейського единого осв1т-нього простору фунтуеться на систем! трансферних кредипв (ЕОТБ) [3]. Входження в Болонський про-цес дае змогу наблизити систему пщготовки л1кар1в в Укра1н1 до европейсько! I, таким чином, забезпечи-ти моб1льн1сть студент1в у процес1 навчання - мож-ливють навчання у будь-якому ВНЗ европи; зробити випускник1в ВМНЗ Укра!ни конкурентоспроможни-ми у будь-як1й держав! свггу; створити умови для активно! участ1 студент1в у навчальному процес1; збтьшити об&ем самостмно! роботи студент1в I, зрештою, покращити як1сть медично! допомоги на-селенню Укра!ни [1].

У сучасному сусп1льств1 всеб1чний розвиток осо-бистост1 можливий лише за умови безперервного навчання. У нашнй кра!н1 осв1та I виховання - це про-цес, що продовжуеться все життя людини. Тому, у формуванн майбутнього фах1вця в пер1од його навчання у вишн велике значення мае пщготовка до постмно! самоосв1ти та самовдосконалення [4,6]. Основне завдання ВНЗ полягае в тому, щоб не ттьки давати знання, але й учити самостмно здобувати !х, правильно оргаызовувати самост1йну роботу [2,5].

Самостмна робота студент1в - це активна п1зна-вальна д1яльнють, що включае в себе не ттьки за-кр1плення отриманих знань, але I творчий шдивщу-альний розумовий процес у навчаны. Самостмна робота студент1в розвивае самост1йн1сть мислення, сприяе виробленню в1дпов1дних навичок.

Вважають, що самост1йна робота студент1в е од-н1ею з форм навчально-виховного процесу, що охо-плюе як доаудиторну, аудиторну, так I поза аудитор-ну роботу студент1в.

Мета досл1дження. Вивчити особливост1 ви-конання самостмно! роботи студентами медичного факультету пщ час опрацювання тем з профтактич-но! медицини.

Об&ект I методи дослщження. Ефективн1сть впровадження ново! освггньо! системи проводили за показниками яюсно! усп1шност1 навчання п1д час застосування нових методичних п1дход1в, розробле-них колективом кафедри зг1дно з вимогами кредит-но-модульно! технолог!! та програмою з навчально! дисципл1ни «Пг1ена та еколопя». Кр1м того, проводили анкетування студент1в, у якому враховувало-ся задоволення студент1в методикою проведення практичних занять та результатом навчання, моти-вац1я до навчання та повноту реал1зацп поставлених завдань.

Результати дослщження та Тх обговорення.

За результатами проведених дослщжень встановле-но, що основною умовою усп1шного навчання е цте-спрямована д1яльн1сть, що узгоджуеться з ц1льовим принципом навчання, який традицмно практикуеть-ся на кафедр1. Перевагами даного п1дходу е чггке ви-значення завдань, що поставлен! перед студентом у вигляд! вмЫь, якими потр!бно оволод!ти. Це по-требуе розробки адекватних методик, а також форм д!алогу м!ж викладачем ! студентом та критерив оц1-нювання. Осктьки йдеться не просто про формуван-ня знань, а про набуття практичних навичок ! вмЫь, тому реал!зувати таку роботу можливо саме пщ час аудиторного часу. Але виникають запитання: яким чином одночасно поеднати так! вимоги до процесу навчання, як самостмна робота студенев, необхщ-нють обов&язково! оцшки !х д!яльност та при цьому не втратити сутност! самого процесу навчання.

Опитування студенев показало, що розгляд ма-тер!алу необхщний та кращий результат навчання отримано в групах, де обговорення матер!алу з теми практичного заняття проводилося з урахуванням наступних фактор!в:

1) форма д!алогу - ствбесща;
2) системний розгляд матер!алу з широким за-стосуванням нормативно! документац!!;
3) використання елемент!в ¡ндивщуально! твор-чост! студента пщ час саытарно-ппеычного обсте-ження пщконтрольних об&екпв;
4) вщпрацювання навичок ппеычного мислення на пщстав! вивчення впливу фактор!в навколиш-нього середовища на оргаызм ! здоров&я, закладае основи здорового способу життя, профтактики за-хворювань, майстерност! д!агностики захворювань;
5) г1г1ен1чна та еколопчна мотивац!я теми ствбе-сщи, що пщвищуе зацкавленють студенев до про-фтактично! медицини.

Для цього на кафедр! використовуеться концеп-туальний тдхщ. В1н полягае у створены певних си-туацмних завдань, як! необхщно ¡нтерпретувати на основ! вивчено! студентом ¡нформац!!. Наприклад, тему з розслщування випадюв харчових отруень можна розглядати класичним шляхом, ставлячи студентам питання та отримуючи вщповщк Альтернативою цього е концептуальний пщхщ: розгляд того ж матер!алу в певнм концепци чи ситуаци. Наприклад, розглядати харчов! отруення як ппеычну проблему (визначення, етюлопя, д!агностика, клшка, принципи профтактики) або розслщувати випадок

Вiсник проблем бюлоп&Гi медицини - 2016 - Вип. 4, Том 2 (134)

147

харчового отруення (розглядаючи причину харчових отруень, участь та обов&язки лкаря-ппенюта та л^ карiв л^вального профiлю; шструктивно-методич-нi та законодавчi документи, якi використовуються при розслщуваны; розробка профiлактичних захо-дiв щодо лiквiдацiI та запобiгання харчових отруень).

Останнм пiдхiд створюе цiлiсну уяву про методику розслщування випадюв харчових отруень i дае змогу студентам трансформувати теоретичну ш-формацю в практичнi навички та вмшня, якi засто-совуються в нових ситуа^ях. Крiм того, це створюе умови для розвитку ппеычного мислення i стиму-люе творчу активнють студентiв i викладачiв, робля-чи процес навчання цкавим та вщкритим для впро-вадження ново! науково! iнформацiI.

Висновки. Таким чином, знання i практичнi умш-ня, якими студенти оволодiвають у процесi вивчення

ппени та екологiI, в майбутнм 1х професiйнiй дiяль-HOCTi будуть необхщы пiд час проведення диферен-цiйноI дiагностики захворювань, вирiшення питань працевлаштування i лiкарсько-трудовоI експерти-зи; пщ час оцiнки санiтарно-гiгieнiчного та проти-епiдемiчного режимiв лiкувально-профiлактичних, дошктьних навчальних закладiв, шкiл, закладiв гро-мадського харчування; для профiлактики внутрш ньолiкарняних iнфекцiй, харчових отруень; для проведення саытарно-осв^ньо1 роботи та ппеычного виховання рiзних груп населення.

Перспективи подальших дослiджень. Пер-спективи дослiдження полягають в обфунтуваны важливост впровадження iнновацiйних методiв навчання як умови успшно! адаптацiI студенев до Бо-лонсько! системи освiти.

Лiтература

1. Вища освiта УкраУни i Болонський процес. Навчальний поабник / За редакцiею В.Г. Кременя. — Упорядники М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубiянко, 1.1. Бабин. — КиУв, Тернопшь, 2004. — 286 с.
2. Гриценок Л.1. Мотивацiя навчальноУ дiяльностi як психолого-педагогiчна проблема / Л.1. Гриценок, Л.В. Дзюбко // Психолшгвютика. Науково-теоретичний збiрник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ iм. Григорiя Сковороди». — 2009.

— № 4. — С. 33-43.

3. Пщаев А.В. Болонський процес в бврот / А.В. Пщаев, В.Г. Передерш. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. — 190 с.
4. Поляченко Ю.В. Медична освп"а у свт та в УкраУн / Ю.В. Поляченко, В.Г. Передерш, О.П. Волосовець [та ш.]. — К.: Книга Плюс, 2005. — 384 с.
5. Пошук шновацшних форм проведення практичних занять в умовах европейськоУ кредитно-трансферноУ системи навчання та реформування вищоУ школи / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, Ю.1. Попович, М.О. 1ванщв, Т.З. Кобрин // Досвщ впровадження европейськоУ кредитно-трансферноУ системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття III-IV рiвнiв акредитацп. Перша украУнсько-польська академiя з медсестринства та реаб^толопУ: наук.-метод. конф., 20 травня 2016 р.: тези доп.

— 1вано-Франювськ, 2016. — С. 145-147.

6. Скорський П.1. Кредитно-модульна технологiя навчання / П.1. Сiкорський. — К.: Вид-во бвропейського ун-ту, 2006. — 127 с.

УДК 371.322 + 378.147.111

ОРГАН1ЗАЦ1Я САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В П1Д ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОФ1ЛАКТИЧНО1& МЕДИ-ЦИНИ

Мiзюк М. I., Суслик З. Б., Йонда М. €., Мищенко I. А., Гречух Л. С.

Резюме. У статт обфунтовуеться актуальнють дослiдження щодо виконання самостiйноI роботи студента у вищому медичному навчальному заклад^ як пщфунтя до мотивацп здобування якiсних знань.

K^40Bi слова: вищий медичний навчальний заклад, навчальний процес, самостiйна робота студенпв, гiгiенiчне мислення студентiв.

УДК 371.322 + 378.147.111

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Мизюк М. И., Суслик З. Б., Йонда М. Е., Мищенко И. А., Гречух Л. С.

Резюме. В статье обосновывается актуальность исследования по выполнению самостоятельной работы студента в высшем учебном заведении, как основа к мотивации получения качественных знаний.

UDC 371.322 + 378.147.111

ORGANIZATION OF INDIVIDUAL STUDENTS& WORK DURING LEARNING OF PROPHYLACTIC MEDICINE Mizyuk M. I., Suslyk Z. B., Yonda M. Ye., Myshchenko I. A., Grechukh L. S.

Abstract. Individual students& work is active cognitive work which includes not only reinforcement of learning but creative individual intellectual process as well. Individual students& work develops individuality of thinking and triggers skills& acquisition.

It is assumed that individual students& work is a form of educational process, which includes pre-classroom work, classroom work and extracurricular activity of students.

According to results of conducted research it was established that goal-directed activity is the main kind of education. It corresponds to principle of objective learning conducting at the department. Advantages of this approach are: clear definition of tasks necessary to solve and skills to master. All of above require developing of adequate

148

Вюник проблем бюлопУi медицини - 2016 - Вип. 4, Том 2 (134)

MEflMHHA OCBITA

methodological approaches and different forms of dialogs between teachers and students and criteria of estimation. Because it is necessary not only building engagement in learning but mastering practical skills as well, its implementation is possible during class-work.

At the same time several questions arise e. g. how to link such requirements to educational process as individual students& work, necessity of its estimation and not to losing meaning of educational process.

Knowledge and practical skills mastering by students during learning of Hygiene and Ecology will be essential in future work: for making correct diagnosis, recommendation for reducing negative impact of working condition, conducting of expertise of working process, during assessment of sanitary and antiepidemic regimes at preschools, schools, public catering services, for prophylaxis of nosocomial infections, food poisonings and for conducting of health education for different population groups.

CTarrn Haflmwna 28.11.2016 poKy

BicHUK npo6.eM 6io.onY i MeA^MHM - 2016 - Bun. 4, Tom 2 (134)

149
вищий медичний навчальний заклад навчальний процес самостійна робота студентів гігієнічне мислення студентів higher medical school learning process individual students’ work hygienic thinking of students
Другие работы в данной теме: