Научтруд
Войти

Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу)

Научный труд разместил:
Tygrallador
20 сентября 2020
Автор: Піжук Т. Г.

© Пiжук Т. Г., Височан В. З.

УДК 378.147+371.018.554+614.253.4

Шжук Т. Г., Височан В. З.

ОРГАН1ЗАЦ1Я САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В-МЕДИК1В У

ПРОЦЕС1 ВИКЛАДАННЯ 1НОЗЕМНО1 МОВИ

ЗА ПРОФЕС1ЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

(ЗА МАТЕР1АЛАМИ ПРОВЕДЕНОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ)

ДВНЗ «1вано-Франмвський нацюнальний медичний ушверситет»

(м. lвано-Франкiвськ)

tan4ik71@ukr.net

У медичн1й сфер1 головним завданням навчаль-ного процесу вважаеться розвиток ключного мис-лення у майбутых л1кар1в, тобто опанування метод1в анал1зу та синтезу, узагальнення 1нформацИ, вмш-ня ч1тко сформулювати проблему, проанал1зувати шляхи II вир1шення, знайти оптимальний результат I довести його правильнють. Самостмна робота сту-дент1в (СРС) вщ1грае важливу роль у навчальному процесс особливо п1сля зм1н у навчальних планах, згщно яких, СРС стае основним засобом осв1т-нього процесу, його основою. Ефективнють само-ст1йно1 роботи залежить в1д II оргаызаци, зм1сту, взаемозв&язку та характеру завдань [3].

Упродовж вивчення курсу «1ноземна мова за про-фесмним спрямуванням» значна к1льк1сть навчаль-ного матер1алу в1дводиться на самост1йне опрацю-вання, тому з метою оптим1зацИ процесу оргаызаци СРС на кафедр1 мовознавства 1ФНМУ було проведено майстер-клас для фах1вц1в у режим! демонстро-вано1 педагог1чно1 технологи. Мета майстер-класу полягала в тому, щоб познайомити слухач1в з но-вими методиками I авторськими напрацюваннями щодо ефективно1 оргаызаци СРС, впроваджувати ц1 1нновац1йн1 технологи у навчальний процес та спри-яти розширенню осв1тньо1 бази як фах1вц1в, так I сту-дент1в-медик1в.

У ход1 проведення майстер-класу анал1зували-ся сукупн1 складов! оргаызацп СРС, а саме чотири блоки цього процесу: мотивац1йний, технолопчний, орган1зац1йний, контрольний [5]. Найвагом1шим мо-тивуючим фактором вважаеться пщготовка студен-т1в до подальшо1 ефективно! профес1йно1 д1яльност1. В основ! технолопчного блоку лежить завдання на-вчити студент1в вм1ло користуватися л1тературою, особливо додатковими джерелами (глосар1ями, енциклопед1ями, словниками, базами даних), що забезпечуе можливють з1ставлення матер1алу, узагальнення, пор1вняння, анал1зу, класифкаци, а також р1зними 1КТ. Застосування сучасних 1нформац1йних технолопй у процес1 оргаызаци самост1йно1 роботи мае низку переваг:

• навчальний матер1ал подано на сучасному р1вн1;

• можливють вибору студентом Ыдивщуального режиму роботи;

• використання можливостей переносу навчаль-ного матер1алу на електронн1 носи;

• вар1ативнють завдань з особистюно-зор1енто-ваним урахуванням можливостей та зд1бностей сту-дент1в;

• п1двищення професмно! мотивацп студент1в;

• можлив1сть об&ективного електронного контролю за станом засвоення студентом необхщного на-вчального матер1алу.

Це не просто засоби навчання, а - якюно нов1 технологи в п1дготовц1 конкурентоспроможних фа-х1вц1в, в переход! вщ початкового до вищого р!вн1в самост1йност1 [2].

У процес! оргаызацп самост!йно1 роботи студен-т1в-медик1в реал1зуються р1зноман1тн1 методолопчы пщходи: диференцмний, що дозволяе розширити доступнють навчання, впровадження Ыновацмних технолопй, використання додаткових освггых ресур-с1в, що сприяе ефективност! самост!йно1 роботи студенев. Системний п1дхщ характеризуемся активним використанням Ыформацмних технолопй як ефек-тивних метод1в, що забезпечують структурно-функ-цюнальний зв&язок навчального матер1алу. Метод циклового навчання («метод занурення») дозволяе штенсифкувати вивчення матер1алу, так як скоро-чення 1нтервалу м1ж заняттями сприяе досягненню високого р1вня опанування 1ноземною мовою [2].

Контроль за результатами СРС - це невщ&емна складова частина навчального процесу, що мае на мет1 забезпечити зворотнм зв&язок «студент-ви-кладач» I виявити на основ! цього правильнють II ор-гаызацп, можливост1 I зд1бност1 студент1в, причини труднощ1в та помилок, як1 можуть виникати в процес! виконання завдань СРС. Мета контролю СРС - допомогти студентам методично правильно, з м1-ымальними затратами часу самостмно засвоювати теоретичний матер1ал, а також здобувати навички виконання певного р1вня завдань з ¡ноземно! мови за професмним спрямуванням. На основ! даних проведеного контролю засвоених знань, набутих умшь студент1в, викладач зд1йснюе також корекц1ю I свое&: власно^ д1яльност1 [1].

Основна увага пщ час майстер-класу придтя-лась ур1зноман1тненню завдань, як1 б сприяли ефек-тивному опануванню 1ноземно^ мови за професй ним спрямуванням. Використання п1рамщи Блума дозволило продемонструвати два р1вн1 складност1 завдань вщповщно до мовленневих навичок: т1, котр1 вимагають початкового р1вня мовно&| компетенцп

(lower order thinking skills - LOTS), й TaKi, що 3opieH-тован на високий piBeHb володiння фаховим слов-никовим запасом (higher order thinking skills - HOTS) [4]. Типи завдань для СРС було вщповщно структу-ровано i подано з перелiком 1нтернет-ресурЫв для ïx ефективного виконання. Так, авторами запропо-новано до завдань, що вимагають початкового рiвня компетенци вiднести:

• укладання глосaрiю (термЫ+пояснення+синон iм+aнтонiм);

• укладання тез;

• укладання повщомлення (з тезами та глосар^ ем).

До завдань, виконання котрих вимагае достат-нього та високого рiвня володiння iноземною мовою, можна вщнести:

• укладання тестових завдань (multiple choice questions; quizzes; flash-cards; yes-no questions);

• реферування енциклопедично&| статт чи стaттi з наукового журналу (з розгорненим планом та гло-сaрiем);

• створення презентаци з урахуванням стилю-тичних, лексичних, граматичних та техычних вимог;

• проектна робота (з презента^ею, повiдомлен-ням, виготовленням унаочнення);

• створення електронного навчально-методичного поЫбника-довщника, як носiя навчально-наукового змюту навчально! дисциплiни, який вщпо-вiдаe вимогам професiйноI подготовки майбутнiх фахiвцiв [5].

Кожен тип завдань супроводжувався роздатко-вим демонстрацмним матерiалом, з вiдповiдними критерiями його оцшювання.

У процесi роботи майстер-класу та пiд час пщ-ведення пщсумюв по його завершенню, учасниками неодноразово висловлювалася думка, що основна мета СРС полягае в тому, щоб навчити студента самостмно опановувати та оперувати спе^альною термiнологiею, аргументовано висловлювати власну думку, аналiзувати факти, опонувати та вмiти вести дискусю Досягнення поставлено! мети стане мож-ливим завдяки сукупностi методiв засвоення знань i способiв дiяльностi на основi взаемодiI викладача, студента та використаних джерел лiтератури i за-собiв 1КТ, спрямованих на досягнення результату навчального процесу. Найефективншим способом викладання вважаеться той, який дае змогу навчити студента як думати, а не що саме думати. Необхщно перевести студента з пасивного споживача шфор-мацп на активного творця сво!х знань та вмшь.

Л^ература

1. Вггвицька С.С. Основи з педагогiки вищоУ школи. Пщручник за модульно-рейтинговою системою навчання. - 2-ге вид. / С.С. Вггвицька. - К.: Центр учбовоУ лггератури, 2011. - 384 с.
2. Драч 1.1. Самостмна робота студенев вищих навчальних закладiв як важливий елемент сучасноУ пiдготовки фахiвцiв / 1.1. Драч // Новi технологи навчання: наук.-метод. зб. - К.: Наук.-метод. центр вищоУ освiти, 2004. - Вип. 37. - С. 86-90.
3. Солдатенко М. Самостшна тзнавальна дiяльнiсть у контекстi Болонського процесу / М. Солдатенко // Рщна школа. -2005. - № 1. - С. 49-51.
4. Applying Bloom&s Taxonomy in the Classroom [Electronic Resource]. - Mode of access : URL : http://oupeltglobalblog. com/2010/09/27/applying-blooms-taxonomy-in-the-classroom/ [Електронний ресурс]
5. http://www.curee.co.uk/files/publication/[sitetimestamp]/ Whatisindependentlearningandwhatarethebenefits.pdf [Електрон-ний ресурс].

УДК 378.147+371.018.554+614.253.4

ОРГАН1ЗАЦ1Я САМОСТ1ЙНО1& РОБОТИ СТУДЕНТ1В-МЕДИК1В У ПРОЦЕС1 ВИКЛАДАННЯ 1НОЗЕМНОТ МОВИ ЗА ПРОФЕС1ЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (ЗА МАТЕР1АЛАМИ ПРОВЕДЕНОГО МАЙСТЕР-КЛАСУ) Пiжук Т. Г., Височан В. З.

Резюме. У статт описано методики i авторськ напрацюваннями щодо ефективно! органiзацiI самостмно! роботи студентiв-медикiв, сукупнiсть методiв засвоення знань i способiв дiяльностi на основi взаeмодiI викладача, студента та використаних джерел лтератури i засобiв 1КТ, спрямованих на досягнення результату навчального процесу, представлен пщ час проведеного майстер-класу для фахiвцiв кафедри мовознавства 1ФНМУ у режимi демонстровано! педагогiчноI технологiI.

Ключовi слова: самостмна робота студентiв, iнформацiйнi технологи, мовленневi навички, завдання СРС.

УДК 378.147+371.018.554+614.253.4

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕДЕННОГО МАСТЕР-КЛАССА) Пижук Т. Г., Височан В. З.

Резюме. В статье описана методика и авторские наработки по организации эффективной самостоятельной работы студентов-медиков, методы улучшения усвоения знаний и способов деятельности при взаимодействии преподавателя и студентов, а также использование источников литературы и средств ИКТ, нацеленных на достижение результатов учебного процесса, которые были представлены во время проведения мастер-класса для специалистов кафедры языкознания ИФНМУ в режиме демонстрационной педагогической технологии.

UDC 378.147+371.018.554+614.253.4

MANAGING MEDICAL STUDENTS& INDIVIDUAL WORK WHILE TEACHING THE COURSE OF FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES (FOLLOWING THE PERFORMED WORK-SHOP)

Pizhuk T., Vysochan V.

Abstract. The article deals with the students& individual work (SIW) management and effectiveness, because it plays an important role in the educating process, especially after the changes in the curriculum under which SIW is considered to be its basis. The effectiveness of SIW depends on its reasons, contents, types and relevance of tasks to be performed. These issues were in the focus of work shop which took place at the Linguistics Department of IFNMU.

While doing the course «Medical English», the students must cope with the significant amount of educational material on their own. To make this process smoother and more effective, there was arranged a work shop for the tutors and lecturers which was focused on presenters& practices and experiences, as well as new techniques, used for making educating process effective.

During the work shop, there were analyzed four basic constituents of SIW: motivation, technical means, process management and results evaluation. Most significant motivating factor is considered to be medical students& future career prospects. The technical means involvement includes use of ICT and various reference sources (glossaries, encyclopedias, dictionaries and numerous databases), which enable the students to material comparison, synthesis, analysis and classifying. Process of SIW management is provided by various methods: differential, systemic, dipping method of immersion and problem solving. They allow to intensify the study material, as well as to reduce the interval between classes that contribute to the high level of foreign language mastering. The purpose of results evaluation is to help students to manage their time and efforts in acquiring skills to perform certain tasks on «Medical English» and to achieve the highest possible results in the subject. Based on the conducted monitoring of students& acquired skills, teachers also correct their own activities, tasks relevancy and their complexity.

Furthermore, the main attention was drawn to the variety of tasks to facilitate effective learning of English for specific purposes. Bloom&s taxonomy allowed the presenters to show two levels of tasks complexity according to the language skills level: lower order thinking skills - LOTS, and the ones that are oriented to a high level of professional vocabulary mastering, higher order thinking skills - HOTS. The tasks were structured and presented with a list of references on literature and the Internet resources for their effective performing.

So, to the LOTS may belong the following:

• composing professional vocabulary (term explanation+antonym+synonym);

• making abstracts;

• presenting a short piece of information (with the abstract and professional vocabulary to follow).

The HOTS tasks may include:

• making tests (multiple choice questions; quizzes; flash-cards; yes-no questions);

• abstracting encyclopedic or scientific articles (with the abstract and professional vocabulary to follow);

• making presentation according to appropriate stylistic, lexical, grammatical and technical requirements;

• project work (ICT presentation, report and illustratives);

• designing electronic guidebook that meets the requirements of health care professionals.

Each task type was accompanied with appropriate handouts and the relevant criteria of tasks evaluation.

To sum it up, achieving of the set goals will be possible due to the interaction of teacher and students, reasonable use of literature sources and ICT.

Стаття надшшла 01.12.2016 року

самостоятельная работа студентов информационные технологии речевые навыки задания СРС. students’ individual work ict language skills tasks for siw
Другие работы в данной теме: