Научтруд
Войти

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів під час лекційних занять з курсу «Теорія чисел»

Научный труд разместил:
Lanara
20 сентября 2020
Автор: Людмила Русіна

МАТЕМАТИКА

Зауважимо, що тдготовка таких матерiалiв не е легкою роботою для викладача, оскiльки вимагае чiткого вщбору i розташування матерiалу на аркуш, щоб вiн компактно демонструвався з допомогою мультипроектора на екран. Крiм того, пiдбiр ключових сл1в у схемах, стршок, рисунк1в тощо таких, щоб це не засмiчувало виклад, а допомагало здшс-нювати студенту розгорнуту вiдповiдь, е дуже важливим i потребуе не абияких зусиль. Однак знання, як1 демонструють студенти на екзаменах, вартують цих зусиль.

Л1ТЕРАТУРА

1. Ананасян Л. С., Базылев В. Т. Геометрия. — М.: Просвещение, ч. 2. — 1987. — 348 с.
2. Потоцький М. В. Преподавание высшей математики в педагогическом институте. — М.: Просвещение, 1975. — 208 с.
3. Иржавцева В. П., Федченко Л. Я. Систематизация и обобщение знаний учащихся в процессе изучения математики. — К.: Рад. школа, 1988. — 208 с.

УДК 371

Людмила РУС1НА

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В

П1Д ЧАС ЛЕКЦ1ЙНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ТЕОР1Я ЧИСЕЛ»

Основними формами самостшно! роботи студенпв у вищш школi протягом бага-тьох рок1в залишаються письмовi контрольнi роботи та семестровi завдання, мета яких — перевiрка та оцiнювання знань студентiв. Сприймання та засвоення теоретичних знань тд час лекцп дуже рiдко грунтуеться на самостiйнiй навчально-пiзнавальнiй дая-льносп студентiв, осюльки викладачевi простiше провести И в традицшнш формi словесного викладення готово! шформацл.

Шд час традищйно! лекци основна дiяльнiсть студентiв спрямована на те, щоб найбшьш повно i точно законспектувати той навчальний матерiал, який подаеться ви-кладачем. Дослiдження впливу конспектування пiд час лекцп на об&ем та яюсть засвоення навчального матерiалу засвiдчили, що пiд час лекцп конспектування перешкоджае сприйняттю та розумшню шформацл i для бшьшосп студентiв е фактично недоскона-лим стенографуванням.

Упродовж останнiх трьох рок1в на кафедрi математики та методики И викладання Тернопiльського державного педагогiчного ун1верситету в процес вивчення курсу «Теорiя чисел» лекцшш заняття будуються таким чином, щоб активiзувати самостiйну роботу студенпв пiд час лекцiй. Для цього було тдготовлено i видано навчальш посiб-ники для самостiйноl роботи студенпв над даним курсом (створено також 1х електрон-ний варiант). Посiбники мiстять:

• тексти лекцш;

• приклади розв&язування основних титв задач;

• завдання до практичних занять;

• тексти контрольних робщ

• iндивiдуальнi навчально-дослiдницькi завдання.

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — №6. — 2002.

49

МАТЕМАТИКА

Дiяльнiсть студенпв пiд час лекцшного заняття будуеться таким чином:

• студент попередньо готуеться до лекцп, використовуючи навчальний мате-рiал за даною темою чинних пiдручникiв та поибниюв, виданих кафедрою, за планом i вказiвками, як викладач готуе до кожно! лекцп i поввдомляе студентам на попередньому лекцiйному заняттц

• п1д час лекцп, оскшьки потреби у конспектуваннi немае, студенти пiд керь вництвом викладача у формi активного дiалогу (евристично! бесвди) опра-цьовують найбiльш важливi та складш питання нового матерiалу;

• тсля спiльного опрацювання навчального матерiалу, викладач пропонуе студентам ще раз звернутися до тексту лекцш з метою написания власного конспекту за даною темою;

• лекцшне заняття завершуеться створенням кожним студентом конспекту лекцп.

За цими конспектами викладач може перевiрити та ощнити результати самостш-но! роботи студенпв пiд час лекцiйного заняття. Так конспекти, як продукт власно! ро-зумово! дальноси студенпв, е ефективним засобом систематично! пiдготовки до семе-стрових та державних iспитiв.

Досввд свiдчить, що такий спосiб оргатзацп навчального процесу мае значнi переваги над традицшною лекцiею, iмпонуе студентам i сприяе бiльш глибокому та яшс-ному засвоенню знань.

УДК 371

Людмила РУС1НА, Вiкторiя ГАЛАН САМОСТ1ЙНА РОБОТА УЧН1В НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕР1АЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ППЗ «GRAN»

Самостшна робота е важливим фактором процесу засвоення знань на вах його етапах: вiд початкового сприймання i розумiния навчального матерiалу — до повного оволодання ним. Як правило, оргатзащя самостiйноl роботи учтв, викликае в учителiв значнi труднощi i зводиться, найчаст1ше, до виконання контролюючих самост1йних ро-бiт iз метою перевiрки та оц1нювання знань школярiв. Етап засвоення нових знань до-волi рiдко будуеться на основi самостiйноl навчально-пiзнавальноl дiяльностi учтв, оскшьки вчителю простiше провести урок такого типу в традицшнш формi словесного викладення та пояснення готових знань. При такому пiдходi учiння зводиться до паси-вного запам&ятовування, заучування i вiдтворения завченого. Розвиваеться лише пам&ять i тiсно пов&язане з нею репродуктивне мислення. Зввдси випливае обмеженiсть застосування традицiйного методу подачi нового матерiалу в сучаснш школi, його до-помiжиа роль, надання переваги активним формам учiння i, насамперед, самостiйнiй експериментально-пошуковiй та лопчно-пошуковш роботi учнiв на урощ.

У процесi виконання таких роби учнi самостiйно видiляють суттевi та несуттевi ознаки понять, зв&язки мiж ними, lхнiми властивостями та вiдношениями, що приво50

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — №6. — 2002.