Научтруд
Войти

Парні та групові форми роботи в оволодінні учнями комп’ютерних засобів тестування

Научный труд разместил:
Avrelievich
20 сентября 2020
Автор: Ольга Шевчук

Текстовий процесор Microsoft Word Buoip теми О Початок роботи в еередовшив текстового

процесора 0 Системи опрацювання текста

Для чого призначена кнопка v :

I и | ш 9 т \\ В :Е iW ip I Тя I — ®® □ / П <>

Навчальний Профшь навчання: Макишальшш бал:

BapiaHT вщповда

|Правильний

1 рмши р озм1р is в ¿вена пр о грами

виклику приковано 1 опци у списку меню

|3 |зм1ни наявних опцш у списку меню | О

4

переходу до наступного списку меню

Д1113 ВЩП0Е1ДЮ

Редагувати

Редагувати

Вилучити

Вилучити

Додати вар1ант BianoBifli

Рис. 2

Тестову базу середовища (так як i бази теоретичних матерiалiв, запитань, вправ) учитель легко може редагувати чи доповнювати. На рис. 2 зображено ввдповвдт сторшки «1нфоН1С». Для складання тестового запитання слiд ввести данi щодо навчального профiлю, рiвня (почат-ковий, середнш, достатнiй, високий), максимальний бал. Для введення запитань та варiантiв вь дповiдей використовуеться вбудований Ь1т1-редактор, що дае змогу форматувати текст, встав-ляти малюнки тощо. Можливе редагування запитань, варiантiв вiдповiдей, 1х кiлькостi.

Висновок. Таким чином, створення та використання нових засобiв на основi шформацш-но-комунiкацiйних технологiй сприяе навчанню. Одним iз таких засобiв, на нашу думку е на-вчально-iнформацiйне середовище «1нфоН1С». Систематичне його використання на уроках дае змогу проводити контроль дiяльностi учнiв достатньо часто та з урахуванням шдиввдуальних досягнень, що забезпечить надiйний зворотний зв&язок. «1нфоН1С» може використовуватись на уроках рiзного типу i е доцшьним в умовах змiни тдходу до пiдсумкiв результатiв навчання у загальноосвггшх навчальних закладах.

Л1ТЕРАТУРА

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 1967.
2. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. — М., 2000. — 352 с.
3. Техшчш засоби навчання: Курс лекцш: Навчальний пойбник /за ред. е. О. Перепелищ. — К.: НПУ ¡м. М. П. Драгоманова, 2001. — 148 с.

Ольга ШЕВЧУК

ПАРН1 ТА ГРУПОВ1 ФОРМИ РОБОТИ В ОВОЛОД1НН1 УЧНЯМИ КОМП&ЮТЕРНИХ ЗАСОБ1В ТЕСТУВАННЯ

Iнтегральнi процеси у сустльсга обумовлюють необхiднiсть урахування свггово! педаго-пчно! практики в здшснення освггньо! полiтики держави. Одним i3 прояв1в тако! полггики, з огляду на приеднання Укра!ни до Болонського процесу, е широке використання тестових тех-нологiй. «Наша учнi, студенти й астранти, якi вже зараз ви!жджають для продовження освiти в зарубiжнi кра!ни, повиннi звикнути до тестово! перевiрки досягнень i можливостей шдиввда»[ 1; 16]. Тому сучасна наукова та педагогiчна думка намагаеться сформувати нову культуру освгг-нього процесу, яка пов&язана з уявленням про призначення та педагогiчнi можливост тестiв, !х форми, формати запитань, методи обробки та штерпретацп результата тестування, !х тдготов-ки, апробацп, методики проведення [2, 3, 4, 5, 6, 7].

114

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.

Враховуючи можливостi iнформацiйного сустльства, особливе значення мають комп&ютернi засоби шдтримки технологш тестування. Це зумовлюе необхiднiсть придiлення уваги не тшьки розробцi засобiв контролю якостi знань, умшь i навичок, а й формуванню в уч-нiв ввдповвдного рiвня користувача, який пов&язаний з роботою у всеможливих середовищах тестування, що i складае мету дано! статтi.

Розробцi методiв оценки розумового розвитку дитини у впчизнянш та зарубiжнiй психологи придiляеться увага у роботах Н. А. Менчинсько!, Д. М. Богоявленського, Л. В. Занкова, Н. Д. Левггова, Д. Б. Ельконша та ш. Розробкою проблеми застосування тестово! дiагностики в навчальному процеи займалися В. С. Аванесов, Л. I. Бшоусова, I. е. Булах, М. М. Олшник, О. А. Романенко та ш. [7, 8, 9]. Однак на сьогодшшнш день залишаеться вiдкритим питання коли, де i як навчити учшв користуватися програмами для тестово! ощнки навчальних досягнень.

На уроках шформатики, як вiдомо, комп&ютер е i предметом вивчення, i засобом на-вчально-шзнавально! дiяльностi, що вiдповiдним чином впливае на органiзапiю навчального процесу [10; 156]. Враховуючи тенденци використання iнновацiйних технологiй при викладан-т шкiльних дисциплiн та темпи створення педагогiчних програмних засобiв для !х пiдтримки, вивчати прийоми роботи в середовищi тестування слiд уже в середшх класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

Це зумовлюеться рядом аспектiв: часовим, психологiчним, змiстовим, навчальним i виховним.

Часовий аспект пов&язаний iз формуванням громадянина iнформацiйного суспiльства. Адже навички, отриманi учнями 7-8 класiв, у майбутньому дадуть !м змогу користуватися уйма технолопями на рiвнi значно вищому, нiж коли вони отримаш 2-3 роки пiзнiше. Психологь чнi особливостi учнiв молодшого шдлп&кового вiку, пов&язанi з намаганням визначити свою роль серед ровесниюв, ощнити сво! можливостi у порiвняннi з членами учшвського колективу, становлять другий аспект. Навички вибору об&еклв та введення простих текстiв, якi опанову-ються згiдно з Програмою з шформатики для 7-9 клас1в [11; 184] на першому роцi навчання е щлком достатнiми для вироблення навичок роботи з комп&ютерними тестовими технолопями, а також iз засобiв, що сприяють практичному використанню набутих знань та вмiнь, що i стано-вить змiстовний та навчальний аспект. I, насамкiнець, виховний аспект реалiзуеться у вихован-нi ввдчуття вiдповiдальностi учнiв за навчальну працю, дисциплiнованостi, а також у форму-ваннi таких рис характеру як чесшсть, правдивiсть та зiбранiсть.

Згадана вище Програма [11; 184] не передбачае видшення специального заняття для вивчення системи тестово! перевiрки знань. Ми пропонуемо вирiшення питання про мкце !х опа-нування, яке Грунтуеться на двох тдходах. Перший, найлегший з точки зору оргашзацп та най-гiрший з точки зору ефективност — це можна зробити тд час вивчення теми «Програмш засоби навчального призначення», скориставшись однiею з наявних програм. Прикладом може служити генератор теств, який входить до електронного програмно-методичного комплексу «Фiзика-7» [13]. Низька ефектившсть такого п1дходу пов&язана з тим, що з кожним днем таких систем тестування стае усе бшьше, i завдання вчителя не вивчити з учнями iнтерфейс кожно! програми зокрема, а ознайомити учшв з основними прийомами роботи, сформувати вмiння самому опановувати програмне середовище, опираючись на вивченi загальш засади, розвинути навики аналiзу та порiвняння, що власне i становить основу другого тдходу. Суть його полягае у тому, що середовища тестування будуть вивчатися опосередковано в процем вивчення тем базового курсу шформатики.

Розглянемо форми оргашзацп навчально! роботи учшв на уроках шформатики, яю сприя-тимуть реалiзацil другого тдходу.

На нашу думку, бшьш доцшьними в цьому планi е методи навчання у спiвробiтництвi [12; 29-36], яю реалiзуються в процем парно! та групово! роботи.

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — 2005. — №6.

115

Можна видшити такi окремi груповi види дiяльностi учнiв на уроках шформатики [10;

152].

• Парне взаемонавчання — учт в стабшьних парах або парах змшного складу по-яснюють однi одним деяке питання, захищають свою тему, ощнюють результат товариша.

• Групова робота над стльною темою. Учш об&еднаш в групи, взаемодiють мiж собою: пояснюють новий матерiал, обговорюють його, ощнюють свою дiяль-нiсть, готують виступи.

• Учень у ролi вчителя. Один чи два учш навчають весь клас, ведуть урок, прово-дять заняття з комп&ютером, здшсняють допомогу при виконанш практичних робiт.

• Парна робота за комп&ютером у процем опанування ново! теми: двое учшв мають змогу обговорювати проблеми, що виникають при вивченш розглядува-ного питання, що не завжди досягаеться в процес шдив^ально! самостшно! роботи.

Так, при вивченш теми «1нформацшна система» у 7-му клам учням пропонуеться вивчи-ти теоретичний матерiал за допомогою тестав закритого типу (коли користувач вибирае готову ввдповвдь iз запропонованого перелшу) у середовищi, де е одразу можливкть побачити прави-льний результат чи отримати коментар щодо його вибору.

Учнi об&еднуються у пари та за допомогою електронних iнструкцiй упродовж 2-3 хви-лин, вивчають основнi дидактичнi одинищ запропонованого середовища, режими його роботи та застосування, а також перевiряють однi одних на предмет рiвня опанування матерiалу. За-значимо, що можна застосовувати рiзнi способи створення пар: на основi уже кнуючого роз-мiщення учнiв у клаЫ, за бажанням учнiв, за розподшом вчителя або за «iнтересами», де тд ш-тересом розумiеться защкавлешсть учня, наприклад, iнтерфейсом одше! з перелшу запропоно-ваних програм. Тому, на нашу думку, при пiдборi програмних середовищ для комп&ютерно! дь агностики учитель повинен керуватися вимогами, що вiдповiдають вiковим i педагопчним осо-бливостям учнiв 11-14 роюв а також рiвню !х навченоста роботи з ПК.

Наступним етапом уроку е об&еднання учнiв у малi групи (по 4-6 оиб) для виконання за-вдань навчального тесту. До того ж, яюсть засвоення матерiалу учасниками груп залежали ввд умiлого використання середовища навчального тесту. Проблему його вибору у групах можна оргатзувати прийомом «моза!ки» [10; 157], коли учень стае експертом програми, яку розглядав на першому етапi й дiлиться з друзями тим, про що вш довiдався. Учнi формують критерiй ощ-нки середовища та, обговоривши сильт й слабкi сторони кожного, домовляються про свш ви-бiр.

Подальше вивчення матерiалу пов&язане з виконанням завдань вибрано! тестово! програми. Запитання до тесту пов&язанi з опануванням понятiйного апарату теми i можуть бути, для прикладу, такими: Пристрш введення тформаци в пам&ять комп&ютера: А) дисплей; Б) клавiатура; В) принтер.

При цьому робота в таких невеликих групах дае учням змогу набути навичок, яю необ-хвдш для спшкування та сшвпращ. 1де!, що виробляються у груш, допомагають учасникам бути корисними один одному. Висловлення думок щодо вибору правильно! вщповвд на запропоно-ване питання допомагае !м в^ути власнi можливостi та змiцнити !х.

Ще одним позитивним аспектом використання тестав у процесi навчання шформатики у 7-9 класах е розвиток в учшв мислинневих операций аналiзу та порiвняння, на основi яких школярi можуть сформулювати для себе основш вимоги до формування тестових запитань та вiдповiдей: точнiсть, лакошчтсть, однозначнiсть, правильнiсть тощо.

Робота в тестових середовищах вщкритого типу (ввдповвд на запитання формуються ко-ристувачем самостiйно) вимагае попередньо! пiдготовки, яка передбачае вироблення умiнь вве116

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — 2005. — №6.

дення тексту з клавiатури та культури формулювання вiдповiдей. Вивчення комп&ютерних систем пiдготовки текста та документа завершуеться на початку курсу шформатики 8-го класу, тому використання тако! категори тестiв, на нашу думку, стае можливим саме починаючи i3 цього перiоду. Однак, враховуючи вiковi та педагогiчнi особливост учнiв середнього шюльно-го вшу, тут доцiльно зупинитися на тестах формату SA (Short Answer — коротка ввдповвдь) [7].

Практика свщчить, що система доцiльно пiдiбраних навчальних завдань дозволяе без особливих затрат навчального часу виробити в учшв навички побудови таких вiдповiдей. Так, для прикладу, парам учшв з метою контролю засвоення термiнiв можна запропонувати завдан-ня, яке полягае у виборi серед наведених ^в синонiмiчного ряду. Розглядаючи запропонова-ний список: 1) каталог, 2) форматування тексту, 3) перелк фа^в, 4) Ha6ip програм, 5) вста-новлення типу шрифту, 6) вiдкривання вжна програми, 7) встановлення розмiрiв лтер, 8) листок, 9) вибiр стилю написання лтер, 10) параметр, учш спшьно або шляхом взаемоперевiрки знаходять синошми.

Для розумшня вивченого поняпйного апарату малим групам учшв (кожнш групi iз 4-6 учшв даеться однакове завдання) пропонуеться з поданих слiв побудувати зв&язне речення. На-приклад, таким списком при вивченш теми «Шдготовка текстiв i документiв за допомогою комп&ютера» може бути шрифт, команда, меню, тип, формат, роздЫ. З наведених ^в можна скласти речення: Для встановлення типу шрифту використовують команду Шрифт роздту меню Формат. Групи доповвдають про результати свое! роботи i вибирають переможщв — чие речення ввдповвдае усш встановленим критерiям.

Жвавий iнтерес викликае в учнiв проведення гри-змагання мiж двома командами, на яю розбиваеться клас для послвдовного знаходження характеристик та властивостей деякого об&екта. У процес проведення гри вчитель називае слово, а учш з кожно! команди послщовно подають його опис. Переможцем вважаеться та команда, яка останшм назвала нову властивкть об&ектiв. Наприклад, вiдповiдi для термiну клавiшi: керування, функ^ональна, алфавтно-цифрова, введення, видалення та т.

Поряд iз цим, тестовi програми iз запитаннями SA з ввдповвдями у формi математичного виразу служать одночасно i середовищем для практичного застосування набутих у процесi вивчення курсу шформатики вмшь записувати формули за допомогою вiдповiдних редактс^в.

Висновки:

1. Запропоновано пiдходи до вироблення в учнiв навичкiв роботи у середовищах тесту-вання, яю дозволяють не тiльки подати новi знання а й розвинути критичне мислення, набути прийомiв роботи в команд^ виховати вiдповiдальнiсть за доручену справу та сформувати риси шформацшно! культури.
2. Проаналiзовано застосування теста при вивченш окремих тем курсу шформатики у середшх класах загальноосвггшх навчальних закладiв.

Перспективним продовженням роботи е розробка методики застосування парних та гру-пових методiв не тшьки для пiдготовки учнiв до використання тестових програм, а й для орга-шзацп процесу формування комп&ютерно! грамотностi учнiв у ходi вивчення основних тем курсу шформатики у 7-9 класах.

Л1ТЕРАТУРА

1. Слепкань З. I. Методика навчання математики. — К.: Зод1ак-ЕКО, 2000. — 512 с.
2. Про проведення експерименту щодо зовшшнього тестування навчальних досягнень учшв. — Наказ МОН Украши № 409 вщ 17 липня 2002 р.
3. Бшоусова Л. I., Колгатш О. Г. Методика обробки та штерпретаци результат1в педагопчно&! д1агнос-тики // Комп&ютер у школ1 та им&!. — 2003. — №8. — С. 28-31.
4. Булах I. е. Комп&ютерна д1агностика навчально! усшшност1. — К.: ЦМК МОЗ Украши, 1995. — 221 с.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2005. — №6.

117
5. егорова М. Е. Контроль знань на уроках шформатики // Комп&ютер у школ1 та им&1. — 2001. — №»4. — С. 11-14.
6. Пузирьов В. В. Автоматизована обробка статистично! шформацп, здобуто! при тестуванш // Комп&ютер у школ1 та им&1. — 2003. — №3. — С. 40-41.
7. Раков С. А. Педагопчш можливост тест1в з математики формату 8А // Комп&ютер у школ1 та с1м 1. — 2004. — №1. — С. 14-18.
8. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М.: Наука, 1982. — 198 с.
9. Олшник М. М., Романенко Ю. А. Тест як шструмент юльюсно! д1агностики р1вня знань в сучасних технолопях навчання. Навч. пойбник. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — 84 с.
10. Морзе Н. В. Методика навчання шформатики: Навч. пойбник.: У 3 ч. /За ред. акад. М. I. Жал-дака. — К.: Навчальна книга, 2004. — Ч.1: Загальна методика навчання шформатики. — 256 с.
11. 1нформатика. Програми для загальноосв1тшх навчальних заклад1в. — Запор1жжя: Прем&ер, 2003. — С. 184-2005.
12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для ст. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. — М.: Издательський центр «Академия», 2003. — 272 с.
13. Коваль В. С. Дидактичш можливост та особливост побудови програмно-методичного комплексу «Ф1зика -7» // Комп&ютер у школ1 та с1м&1. — 2004. — №7. — С. 18-21.

Галина ШМИГЕР

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ УСШШНОСТ1 В РАМКАХ 1НТЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕКС1В НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛ1Н

Мета до^дження: властивост тестових тдсистем iнтерактивних комплекс1в науково-методичного забезпечення дисциплiн.

Впровадження кредитно-модульно! системи оргатзацп навчального процесу у вищих навчальних закладах вимагае вирiшення професорсько-викладацьким складом якiсно нових за-вдань щодо органiзацiйно-методичного забезпечення навчальних дисциплш (розробка навчальних планiв, графтв навчального процесу, структури навчальних дисциплш та навчально! дiя-льностi студенлв, органiзацiя контролю успiшностi та якост навчання) [1, 12-31]. Сучасне ш-дустрiальне та iнформатизоване суспiльство збшьшуе рiвень вимог до шформацшно! культури майбутнх фахiвцiв та оволодiння ними шформацшними комп&ютерними технологiями. Це вимагае розробки i реалiзацil нових форм науково-методичного забезпечення в умовах кредитно-модульно! системи оргашзацп навчального процесу.

1нновацшною формою i структурно-оргатзацшним елементом оргатзацп навчального процесу е ттерактивт комплекси науково-методичного забезпечення дисциплш (1КНМЗД) [1, 35-36]. 1КНМЗД може розроблятися рiзними iнстументально-програмними засобами i використовуватися в електроннiй формi на комп&ютерах лабораторiй, яю об&еднат в 1нтранет-мережу навчального закладу, та бути доступними для використання iз Web-сайтiв факультетв чи ушверситеттв або зi спе-цiалiзованих Web-сайтiв науково-методично! пiдтримки певних дисциплш.

Для вивчення курсу «Сучаснi iнформацiйнi технологи оргашзацп навчального процесу» студентами непрофшьних спецiальностей у нашому унiверситетi розроблено спещальний сайт: www.sit.fizmat.tnpu.edu.ua. Складовим елементом цього сайту е 1КНМЗД «1нформатика i комп&ютерна техшка» для студенлв географiчного факультету за спецiальнiстю «Туризм». Да-ний iнтерактивний комплекс, ^м загальноприйнятих структурних елементiв [1, 36], мктить рубрику органiзацii тестового контролю знань.

Тестова форма контролю усшшноста студенлв може використовуватися пiд час прове-дення поточного контролю з певно! теми за певний змютовий модуль та пiд час проведення т-дсумкового контролю з певно! дисциплши. З точки зору технолопчност для такого автомати-зованого контролю тдходять всi види закритих тестових завдань. Системи тестових завдань повинш володгти вiдповiдними дидактичними властивостями:

• змктовна валiднiсть: вiдповiднiсть завдань навчальнш програмi та стандарту;

118

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.

Другие работы в данной теме: