Научтруд
Войти

До проблеми комп’ютеризації навчання у вищій школі

Научный труд разместил:
Lanaznya
20 сентября 2020
Автор: Ігор Моісеєнко

1НФОРМАТИКА

• юторичт вiдомостi, а також цiкавi матерiали, як1 традицiйно не знаходять мiсця на сторiнках звичних пiдручникiв. Це дозволяе розширити кругозiр учнiв, !х знания про вчених та етапи формування науки.

Даний електронний пiдручник розмiщено на WEB-серверi фiзико-математичного факультету Тернопiльського державного педагопчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка. А це дозволяе мати до нього доступ через мережу 1нтернет.

Осюльки навчально-виховний процес — це, передушм, процес формування осо-бистосп, то при розробщ ЕП ми висували додатковi вимоги, враховуючи i системний пiдхiд, i логiку навчання, взаемозв&язки при вивченнi шк1льних предметiв, звертаючи значну увагу на дотримання техшко-педагопчних i санiтарно-гiгiенiчних норм, а також норм техшки безпеки.

УДК 378.1

1гор МО1СЕеНКО, Сергiй ПРИЙМЕНКО ДО ПРОБЛЕМИ КОМП&ЮТЕРИЗАЦП НАВЧАННЯ У ВИЩ1Й ШКОЛ1

У зв&язку iз широким впровадженням в останнi роки обчислювально! технiки в вищi навчальнi заклади автоматизованi навчальнi системи займають чшьне мiсце в нав-чальному процесс За своею суттю АНС забезпечуе iндивiдуальну роботу кожного студента, тому основною 11 характеристикою е iндивiдуалiзацiя навчання. Крiм того, АНС здшснюе навчання через ЕОМ, що веде до строго! реалiзацi! будь-якого алгоритму, будь-яко! методики навчання, ЕОМ «не утомлюеться» i «не забувае» закладенi в не! плани проведення занять i, звичайно, дуже швидко реагуе на питання студентiв. Усе це дозволяе здшснити ряд дидактичних прийомiв, що не можуть бути реалiзованими жод-ними iншими засобами навчання:

• ведения навчального дiалогу з кожним студентом окремо в прийнятному для нього темпi;

• видачу вiдповiдио до запиту будь-яко! доввдково! iнформацi! за темою навчання;

• можливосп моделювання процесiв i явищ, вивчення !хньо! динамiки;

• збiр, накопичення, обробку й аналiз даних про хвд процесу навчання [2].

1нформацшна функцiя е основною при будь-якому навчаннi, вiдомi труднощi при

цьому — корекцiя подачi шформацл кожному студентовi. АНС позбавлена цього недо-лiку. Навчальна програма обслуговуе шдив^ально кожного студента, як правило, во-на розбита на илька крок1в, на кожному з яких обов&язково присутнiй кадр зворотного зв&язку. Навчання в АНС у бшьшому ступеш, нiж при традицiйному навчанш, зв&язане з активною розумовою даяльшстю студенлв. Навчальна програма гостшно вимагае ви-конання студентами тих чи шших розумових оиерацiй, тому в АНС реалiзуеться бiльш високий рiвень iнтелектуального розвитку, вона iнтенсифiкуе i рацiоналiзуе роботу

162

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

1НФОРМАТИКА

студента. 1ншою важливою перевагою АНС е можливiсть проведения адаптивного нав-чання [1]. АНС дозволяе вибрати таю параметри адаптаци:

• метод викладання навчального матерiалу;

• час, наданий студенту для вiдповiдi на запитання;

• наявнiсть чи ввдсутшсть необхiдно! допомоги студенту при тестувант. АНС забезпечуе студенту можливiсть постшного самоконтролю за засвоенням

необхiдиих знань, ^м того, ця система видае оперативну iнформацiю про хiд навчан-ня, що створюе позитивну мотиващю до скорiшого оволодiния новим матерiалом, сприяе iнтелектуальному настрою на активiзацiю тзнавально! дiяльностi [3]. Навчаль-на програма передбачае можливiсть повторного викладання всього матерiалу або його частини. Авторами розроблено калька комп&ютерних навчальних програм «Сшнчет автомата», «Сшнчет розтзнаваш», «Контекстно-вшьт граматики» тощо, як застосову-ються при навчаннi i перевiрцi знань студентiв iз курсу «Системне програмування» у Донецькому нащональному унiверситетi на математичному факультетi.

Л1ТЕРАТУРА

1. Борк А. Компьютеры в обучении: чему учит история //Информатика и образование. — 1990, №5. — С. 110-118.
2. Машбиц Е. Н. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. — М.: Педагогика, 1988. — 191 с.
3. Христочевский С. А. Информатизация образования //Информатика и образование. — 1994, №1. — С. 13-19.

УДК 371

Василь ОЛЕКСЮК

ВИКОРИСТАННЯ INTERNET-СЕРВЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕС1

ЗАГАЛЬНООСВ1ТНЬО1 ШКОЛИ

Устхи в науково-техшчному розвитку людства, розвиток комп&ютерно! технiки, постiйне удосконалення апаратно-програмного забезпечення вносять в систему освии значнi позитивнi змiни i разом з тим породжують закономiрнi проблеми. Новi шформа-цiйнi технологи навчання нииi вимагають залучення усе бшьших ресурсiв загальноос-виньо! школи. Таю змiни закономiрно ставлять перед вчителями шформатики новi ви-моги.

З огляду на це, при використант вiдповiдного програмного забезпечення i методично! тдтримки, розроблено! з урахуванням наукових прииципiв вiдбору змiсту навчального матерiалу i психологiчних особливостей учнiв застосування новiтнiх шфор-мацшних технологiй (Н1Т) дозволяе яюсно покращити навчальний процес.

Однiею з таких новггтх технологiй, яка, на нашу думку, повинна бути використа-на у кожшй школi, е Internet-сервер. З&ясуемо, який змiст ми вкладаемо у цей термiн. Сервер — це комп&ютер, який надае найрiзноманiтнiшi ресурси для iнших комп&ютерiв-клiентiв. Сервер, який працюе в межах глобально! мереж! 1нтернет, тобто

Науков1 записки. Серш: Педагогiка. — №6. — 2002.

163