Научтруд
Войти

Підвищення моральної культури офіцерів національної академії державної прикордонної служби України

Научный труд разместил:
Veanmat
20 сентября 2020
Автор: Ігор Грязнов

ВИВЧАСМО ДОСВ1Д

1гор ГРЯЗНОВ, Григор1Й ТЕРЕЩУК

п1двищення морально! культури оф1цер1в нащонально! академп державно! прикордонно! служен укра!ни

Виршення проблемы формування морально! культури в офщерських колективах вищих вшсысових навчальних заклад ¡в (ВВНЗ) е актуальным 1 зумовлене серйозними змшами, що вщбулись у суспшьств! за останш роки, а також необхщшстю пщвищення якосп шдготовки офщерських кадр ¡в для вшськових формувань Украши. Проблем! формування та розвитку морально! культури офщерських кадр!в вищо! в!йськово! школи присвячено декшька дослщжень [1; 2].

Матер!али дослщжень показують, що в сучасних умовах командно-викладацькому складу ВВНЗ вже недостатньо мати психолого-педагопчш та методичш знания або володпи педагопчною майстершстю проведения навчальних занять ! виховних заход!в. Сьогодш особливо значущими для усшшного здшснення начально-виховного процесу е загальна та моральна культура, штелектуальш ! моральш якост! командно-викладацького складу, !х гуманне ставлення до вихованщв, колег, самих себе, спрямованють на педагопчну д!яльшсть, психолопчна стшюсть, штелтентшсть та ерудищя, прагнення до безперервного морального самовдосконалення.

Пщвищення морально! культури командно-викладацького складу Нацюнально! академ!! Державно! прикордонно! служби Украши (НАДПСУ) обгрунтовуеться як одна з! складових системи морального виховання майбутн!х оф!цер!в-прикордонник!в. Як показало вивчення зазначеного процесу, в академп командний склад проводить певну роботу щодо шдвищення морально! культури офщер1в. Однак, ця робота проводиться недостатньо. Вона не е цшеспрямованою та систематичною, це пов&язано з вщсутнютю вщповщних програм 1 методик.

Метою ститпи е висвтгення орган!защйно-педагог1чних заход ¡в щодо шдвищення морально! культури офщер1в НАДПСУ.

У процса навчання та виховання курсант1в як н1коли важливо, щоб командно-викладацький склад мав високу загальну \\ моральну культуру. Аналп 1 сто р и ко - пс даго г 1 ч но го досв1ду, сучасно! в1тчизняно! та заруб1жно! практики показав, що гармоншне поеднання ¡нтслсктуальних { моральних якостей та ¡нш1 складов! морально! культури командно-викладацького складу виршально впливають на вихованщв. Тому пщвищення загально! ! морально! культури командно-викладацького складу розглядаеться як важлива складова вдосконалення процесу морального виховання майбутшх оф!цер!в-прикордонник!в, для реал!защ! яко! в академп повинш створюватися необхщш педагопчш умови.

Матер!али досл!дження показали, що шдвищення морально! культури офщер!в академп зумовлено впливом велико! кшькосп чинниклв. Виявлення, вивчення та розгляд р1зних чинниклв дають можлив1сть побачити !хнш д1алектичний зв&язок \\ на основ! цього вважати шдвищення морально! культури офщер!в академп вагомою складовою системи морального виховання майбутшх офщер!в-прикордонншав.

Практика засвщчуе, що система роботи щодо добору, розподшу та виховання командно-виховного складу в сучасних умовах е не лише прерогативою кер!вництва ! кадрових оргашв, але й правом офщерських колекптав. Сл!д вщзначити, що сьогодш у практищ роботи як кер!вництва НАДПСУ та кафедр, так ! безпосередньо викладач!в щодо забезпечення передумов для усп!шного пщвищення морально! культури офщерського складу, простежуються нов! тенденц!!, яю характеризуют и вдосконалення. До найб!льш значущих слщ вщнести:

- удосконалення кадрово! пол1тики, закршлення та розвиток сшвпращ командування НАДПСУ з кафедральными колективами;

- розвиток демократичних засад у стшп д1яльност1 кер1вниюв окремих шдроздшв;

- прагнення до сощально! справедливое^, правдивосп в ощнщ виховно! роботи;

- шдвищення вимогливосп1 вщповщальносп за кшцев1 результата проведених заход1в;

- удосконалення шдивщуально! виховно! роботи з офщерами у вшськових колективах академи.

Як евщчать матер1али дослщження, командно-викладацький склад академи р1зною м1рою впливае на процес морального виховання майбутшх офщер1в-прикордонник1в. Найзначшший педагопчний вплив здшенюють т1 офщери, з якими курсанта мають постшш стосунки. Це -викладацький склад та командири тдроздЫв курсанпв. На вдосконалення морально! культури цих категорш офщерського складу, насамперед, I була спрямована увага в процеа дослщження.

Викладацький склад академи. як вщомо, е неоднорщним за р1внем свое! професшно! шдготовки, доевщом вшськово! служби та стажем виховно! д1яльностг Узагальнеш даш показують, що бшышеть викладач1в (80%) мають доевщ виховно! роботи з шдлеглим особовим складом до чотирьох рога в. Цей факт евщчить про те, що викладацький склад академи за останнш час значно обновився 1 представлений переважно молодими офщерами. в яких ще немае достатньо! практики виховно! д1яльносп у ВВНЗ та, отже, високо розвинуто! морально! культури.

Пор1вняльний анал1з педагопчно! д1яльносп 72 викладач1в НАДПСУ дав можливють виявити три групи офщер1в, в яких моральна культура досягае високого, достатнього 1 низького р1вня (табл. 1).

Спостереження за практичною д1яльшстю викладач1в та командир!в тдроздЫв курсанпв щодо здшенення виховних заход ¡в з курсантами показали, що рпш показники морально! культури виявляються не окремими автономними частинами, а комплексно 1 цшюно, характеризуючи р1вень морально! культури кожного викладача та командира в щлому. Цей факт ураховувався в процеа оргашзацн заход ¡в педагопчного впливу щодо шдвищення морально! культури командно-виховного складу академи.

Таблиця 1.

Ркич й ознаки морально! культури офщерського складу

Р1вш Ознаки морально!& культури

Високий (виявлено в 24% офщер1в) - розвинуп особистюш моральш якосп; - сформована потреба в услх члешв колективу завжди \\ в усьому д1яти чесно, порядно, справедливо; - систематична, цшеспрямована робота кожного члена колективу над сво!м моральным самовихованням; - сформована щннюно-ор1ентащйна едшеть; - безконфлпегне. справедливе виршення услх питань у службовому колектив1, ввдеутнють необгрунтованих привше!в; - задоволенють члешв колективу та кер1вншав стосунками \\ творчою атмосферою життя та д1яльносп; - гармошя особистих \\ колективних ¡нтсрсслв.

Достатшй (характерный для 72% офщер1в) - особиспсш моральш якосп сформоваш; - прагнення вщлшувати вел питания справедливо; - бажання викладач1в та кер1внишв колективу систематично працювати над шдвищенням свое! морально! культури; - едшеть з основных питань навчання \\ виховання курсанпв; - в основному безконфлпегне виршення проблем у колсктивк - середшй стушнь шдготовленосп члешв колективу до формування моральных взаемостосуншв; - наявшеть поодиноких випадмв порушення етичних норм.

Низький (6 %) зазначеш вище ознаки не проявляються або д1ють ситуативно та короткочасно

3 метою наближення командно-викладацысого складу низького 1 достатнього р1вшв до високого стану морально! культури шд час досл!дження було выявлено та проанал!зовано причини недолшв в и розвитку у викладач!в ! командир!в шдроздшв курсаьтв. Результата бесщ !з 18 начальниками кафедр та !х заступниками, анкетне опитування 62 викладач!в академ!! показали, що основними причинами е (подаються за ступенем зменшення кшькосп в!дпов!дей):

- в!дсутн!сть базово! загально-педагог!чно! осв!ти у викладач!в;

- небажання систематично ! ретельно займатися моральним самовдосконаленням;

- низький р!вень етичних знань;

- невм!ння працювати планово, щлеспрямовано та наполегливо;

- недостатня увага до власно! психолого-педагопчно! осв!ти ! виховання.

Ураховуючи диференщащю оф!церського складу за р!внем розвитку морально! культури,

а також причини недолтв и розвитку, у процес! експериментально! роботи було впроваджено комплекс цшеспрямованих заход!в та створювалися умови для того, щоб командно-викладацький склад академ!! мав високий або достатнш р!вень морально! культури. Ця робота передбачала заходи в масштаб! академн, кафедр, факультета, а також самостшну роботу командно-викладацького складу. При цьому вона мала диференцшований характер ! шдрозд!лялася на роботу з молодими педагогами, викладачами, старшими викладачами, командирами шдроздшв та !х заступниками з виховно! роботи.

Як показують спостереження, центральною ланкою в робот! з пщвшцення морально! культури командно-викладацького складу залишаються структурш пщроздши (кафедри, факультета, вщдши). Саме в цих шдроздшах, де оф!цери безпосередньо здшснюють свою д!яльшсть з навчання ! виховання курсаыпв. створюються умови, яю найб!льше впливають на шдвищення !хньо! морально! культури.

Ид час дослщження було також виявлено, що бшыпе 68 % оф!цер!в факультета (командир!в шдроздшв курсанта) НАДПСУ, маючи загальне уявлення про процес формування морально! культури у курсанта, недостатньо уваги прид!ляють його оргашзацп в сво!х шдроздшах. Причина тому - незнания, як краще оргашзувати та забезпечити практичну реатзащю формування морально! культури у курсанта.

У шдвшценш морально! культури командир!в шдроздшв курсаыпв академн основну роль вдаграе вивчення офщерами етики, в!йськово! педагог!ки ! психологи. На запитання про те, чи задовольняе !х викладання психолого-педагог!чних питань у систем! професшно! шдготовки, вщповцц "задовольняе" дали 33 %, "в основному задовольняе" дали лише 18 % офщер!в шдроздшв; вщиовщно "не задовольняе" - 48 % опитаних.

Отже, факультета залишаються основними центрами пщвшцення морально! культури командир!в шдроздшв курсанпв. У них бшып конкретно й !ндив!дуально можна здшснювати роботу з молодими оф!церами, проводит заняття з етики та естетики, створювати умови для мщних ! здорових моральних стосунюв, а також розвивати навички та вм!ння командир!в шдрозд!л!в курсанпв щодо шдвищення морально! культури офщерського складу.

Ид час дослщження розроблено схему оргашзацн шдвищення морально! культури офщер!в. I! суть полягае в реатзацн комплексу заход!в, спрямованих на забезпечення повсякденно! взаемодп суб&екпв та об&екпв виховання на основ! комплексно! програми шдвищення морально! культури офщер!в.

Мета тако! оргашзацн - забезпечення всеб!чного вивчення моральних якостей кожного офщера ! на основ! отриманих знань иобудова процесу пщвшцення морально! культури офщера, а також кер!вництва ним, створення умов для повного розвитку можливостей особистосп кожного оф!цера та реал!защя !х у иовсякденн!й виховшй робот!. Ураховуючи дану обставину, у дослщно-експериментальнш робот! основна увага придшялася виховним заходам, яю сприяють шдвищенню морально! культури в офщерських колективах.

По-иерше, в штересах шдвищення морально! культури командно-викладацького складу в колективах створювалися умови для того, щоб у них склалися здоров! моральш стосунки, атмосфера шновацшних пошуюв у галуз! змюту, методики й оргашзац!! навчання та виховання курсанпв. У зв&язку з цим реатзовувалися теоретичш висновки ! ирактичш рекомендац!!, розроблеш в!йськово-иедагопчною наукою [1; 2], а також нов! форми роботи, виявлеш в

процса вивчення передового досвщу й апробоваш в дослщженш. До них належать: ушановування кращих командир!в та виховател1в, етичш бесди з офщерами.

По-друге, розвиток навичок 1 вмшь педагопчного сшлкування командно-викладацького складу з курсантами. У процса експериментально! роботи в офщер1в здшснювалося цшеспрямоване формування комушкативних умшь, товариськосп як стшкого прагнення до педагопчних контактов ¡з курсантами та колегами, щиросп [ конфщенщйносп стосунюв.

У формуванш комушкативних умшь у командно-викладацького складу найбшып продуктивним е використання !хньо! педагопчно! д1яльносп як основного засобу, який передбачае виршення комушкативних завдань. Саме в процса навчання та виховання курсантов вщбуваеться педагопчне сшлкування за допомогою виршення комушкативних завдань. Спостереження, проведеш шд час дослщження, шдтвердили, що при виршенш комушкативного завдання послщовно замшяються дсюлька основних ланок: ор1ентування в умовах завдання, що виршуеться; планування 1 вщб1р змюту сшлкування; виб1р мовних засоб1в; сам процес говоршня та зворотний зв&язок.

Виходячи и змюту цих ланок, в шдивщуальних 1 колективних формах навчання в офщер1в, яю мають низький та достатнш р1вень розвитку морально! культури, формувалися 1 розвивалися таю навички та вмшня:

- швидко 1 правильно ор1ентуватися в умовах ситуаци сшлкування;

- правильно планувати змют свое! промови;

- знаходити адекватш засоби для передач! цього змюту (тон, слова, сила голосу тощо);

- уловлювати зворотнш зв&язок у процса сшлкування.

У процса дослщження з&ясувалось, що для забезпечення сфсктивносп практично! реал1зацп шдвищення морально! культури офщер1в е необхщним повсякденне кер1вництво ними з боку командного складу академи.

Сутшсть кер1вництва в процса шдвищення морально! культури офщерського складу - це забезпечення оптимального функцюнування процесу вивчення шдлеглих, педагопчного впливу на них, а також взаемодп з ними з метою досягнення вщповщного р1вня розвитку морально! культури та стимулювання !хнього самовиховання.

Змютом кер1вництва е вщповщш напрямки роботи командир1в структурних шдроздшв. Загальне кер1вництво передбачае таю складов!:

- конкретизащя цшей 1 завдань шдвищення морально! культури офщер1в у шдроздЫ. визначення перспектив зазначеного процесу;

- планування виховних заход ¡в з окремими офщерами.

ГПд час дослщження було вивчено та проаналповано близько 55 робочих план ¡в заступниюв начальниклв: факультет!в. кафедр, видЫв. командир1в дивЫошв по робот! з особовим складом. При цьому виявлено характерну залежнють, яка полягае в тому, що чим ближче за службовим становищем перебувае суб&ект процесу шдвищення морально! культури до об&екта, тим бшыпе заход ¡в щодо зазначеного процесу мютиться в його планах.

Аналп. проведений у 20 структурних шдроздшах НАДПСУ, показуе, що практично не використовуються таю методи шдвищення морально! культури офщер1в, як:

- обмш доевщом роботи кращих виховател1в академи:

- надання допомоги призначеним на кер1вш посади в академ1ю офщерам з орган ¡в ДПСУ з боку доевщчених офщер1в академи:

- стимулювання в процесс шдвищення морально! культури офщер1в уах суб&остов виховання.

Опитування 33 офщер1в НАДПСУ дозволяе зробити висновок про те, що шдвищення морально! культури офщер1в - один ¡з важливих елементов роботи командир!в структурних шдроздЫв. На !хню думку, вагомий стимулюючий вплив могли б зробити таю методи, як:

- заохочення в дисциплшарному порядку тих командир!в шдроздшв, яю заслуговують цього (46 % опитаних);

- пропаганда досвщу найбшып доевщчених у цьому вщношенш суб&ектов виховання (20 % опитаних);

- аналп результат! в. пошук шлях1в подальшого вдосконалення процесу шдвищення морально! культури офщер1в (14 % опитаних).

Кер1вництво шдвищенням морально! культури офщер!в залежить, насамперед, вщ умшня команднр!в структурных п!дрозд!л!в анал!зуватн стан справ серед шдлеглих, в!д набутого досвщу п!двищення морально! культури, а також спроможностей визначення оптимальних вар1ант1в удосконалення зазначеного процесу.

Поряд !з загальним кер!вництвом д!яльшсть командир!в структурних шдроздшв передбачае ! повсякденне кер!вництво. Серед його основних складников необхщно вид!лити таю:

- надання шдивщуально! допомоги заступникам командир!в структурних шдроздшв академ!! в процес! формування морально! культури в офщер!в;

- розгляд !хшх проиозищй щодо вдосконалення шдвищення морально! культури оф!цер!в та прийняття в!дпов!дних р!шень.

Розглянут! основн! складов! загального ! поточного кер!вництва шдвищенням морально! культури оф!цер!в реал!зуються у вщиовщних заходах. Вивчення в!йськово-иедагог!чно! л!тератури та кер!вних докуменпв ДПСУ дозволило класифшувати !х таким чином:

а) заходи навчання суб&екпв шдвищенню морально! культури офщер!в;

б) заходи кер!вництва зазначеним ироцесом.

До заход!в навчання суб&екпв шдвшценню морально! культури офщер!в вщнесено:

- збори командир!в структурних шдроздшв;

- заняття в систем! професшно! шдготовки за в!диов!дними темами;

- обмш досв!дом оргашзаци шдвищення морально! культури офщер!в командирами структурних шдроздшв. Це найиоширен!ший зах!д командного складу вс!х категор!й, ос юлыш вш дае можлив!сть глибше вникати в практичш питания зазначеного процесу.

Практичш результата проведеного дослщження щодо шдвищення морально! культури офщер!в НАДПСУ дали можливють заиропонувати заходи в систему морального виховання майбутшх оф!цер!в-прикордонник!в у масштаб! академп, кафедр, факультет!в. окремих шдроздшв, а також самоспйну роботу офщер!в.

Отже, ищвищення морально! культури офщер!в НАДПСУ е одшею !з важливих умов морального виховання майбутшх офщер!в-прикордонник!в. I! реал!защя передбачае практичш дп кер!вництва академ!!, кафедр, факультет!в. шших структурних ищрозд!л!в, а також самостшну роботу оф!цер!в з формування гармошйного розвитку в них: штелектуальних ! моральних якостей, исихолого-иедагог!чно! ерудицп, високо! иедагог!чно! майстерност! й оргашзованосп у виховн!й д!яльност!, сукуиност! особистюних моральних якостей педагога, педагог!чно спрямованого епшкування ! иовед!нки, а також иостшну сирямован!сть до морального самовдосконалення свое! особистост!.

3 точки зору подалыпого розвитку шдвищення морально! культури офщер!в НАДПСУ дослщження доц!льно проводити за такими напрямками: визначення змюту д!яльност! з навчання, виховання, розвитку, психолопчно! шдготовки оф!церського складу до морального самовдосконалення; форми та методи розвитку морально! культури в офщерських кадр!в; гумашзащя стосунклв ус!х учасниклв морального виховання в умовах ВВНЗ.

Л1ТЕРАТУРА

1. Видиш М.М. Педагопчш основи формування моральних взаемовщносин у колектив1 кафедри

в1йськового навчального закладу: Дне... канд. пед. наук: 20.02.02. - Хмельницький: НАДПСУ,

1999.-236 с.
2. Крук С. Л. Формування морально! культури у курсанпв-прикордонншав: Дис... канд. пед. наук:
13.00.04. - Хмельницький: НАДПСУ, 2003. - 167 с.