Научтруд
Войти

Деякі проблеми написання посібників з фізики для середніх шкіл і використання їх у вищих навчальних закладах

Научный труд разместил:
Miloslav
20 сентября 2020
Автор: Сергій Пастушенко

Ф1ЗИКА

його отримати з рiзних мiркувань, а не багаторазово перевiряючи один i той же ланцю-жок умовиводав.

Пiдсумовуючи сказане, ми висуваемо три головних пов&язаних мiж собою завдан-ня, що стоять перед навчальним поибником для математично! тдтримки поглибленого курсу фiзики: своечасне поввдомлення необхiдних для засвоення фiзики математичних понять i методiв; сприяння розвитку лопчно! пам&ятц сприяння розвитку гнучкосп й критичностi мислення.

Що стосуеться структурно! оргатзацп посiбника, бажано щоб вiн складався з ро-здшв, як1 можна було б читати незалежно один вiд одного.

Л1ТЕРАТУРА

1. Гнеденко Б. В. Математика в современном мире. — М.: Просвещение, 1980. — 126 с.
2. Кудрявцев Л. Д. Мысли о современной математике и ее изучении. — М.: Наука, 1977. — 112 с.
3. Математика в современном мире (пер. с англ.). Сборник статей. — М.: Мир, 1967. — 204 с.
4. Програми для середшх загальноосвггшх шкш. Ф1зика. Астроном1я. 7-11 класи. — К.: Перун, 1996. — 144 с.
5. Зельдович Я. Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике. — М.: Наука, 1968. — 576 с.

УДК 375.3

Сергш ПАСТУШЕНКО

ДЕЯК1 ПРОБЛЕМИ НАПИСАННЯ ПОС1БНИК1В З Ф1ЗИКИ

ДЛЯ СЕРЕДН1Х ШК1Л I ВИКОРИСТАННЯ IX

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Розглядаеться досввд автора щодо написання та видання навчальних посiбникiв для учнiв середшх шил, якими на сьогодшшнш день користуються не тшьки школярi, а й студенти.

Одне з таких видань — «Фiзика. Довiдник для учтв. Означення, закони й форму-ли» авторiв С. М. Пастушенка i Т. С. Пастушенко (5-е вид. — К.: НАУ, Дiал, Абетка, 2001. — 296 с). Вказане видання неодноразово перевидавалося, дещо змiнюючи кожного разу об&ем i повноту подачi навчального матерiалу, що було обумовлено щорiчними змшами у програмi вступних екзаменiв з фiзики до ВНЗ i змшами запитань екзамена-щйних бiлетiв з фiзики в 11 класi. Довiдник широко використовуеться в навчальному процес як у загальноосвiтнiх середнiх школах, так i у фiзико-математичних класах та лiцеях природничого профшю.

У 6-му виданш «Довщника» розмiщено статп:

1. Внесок учених Украгнсько! академп наук у сучасну фiзику.
2. Украша — авiацiйна держава.
3. Внесок Укра1ни в освоення космосу.

Статп е важливим спонукальним мотивом до навчання i успiшноl професшно! д1-яльност1 у майбутньому.

Науков1 записки. Сер1я: Педагогiка. — №6. — 2002.

107

Ф1ЗИКА

Розглянуто також науковi основи створення другого посiбника автора Пастушен-ка С. М. «Розв&язуемо задачi з фiзики» (К.: Дiал, Абетка, 2002. — 448 с (у трьох части-нах). Ця книжка е навчально-методичним посiбником для вчителiв та учтв, призначе-ним для оволодшня прийомами i методами розв&язування задач з елементарно! фiзики.

УДК 375.3

Серий ПАСТУШЕНКО НАУКОВИЙ П1ДХ1Д ДО НАПИСАННЯ ПОС1БНИК1В З Ф1ЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДН1Х ШК1Л I ВИКОРИСТАННЯ IX У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Загальноввдомо, що ефективнiсть вивчення фiзики в вищому навчальному закладi прямо пов&язана iз дотриманням принципу наступносл у вивченш фiзики в середнiй школi та вищому навчальному закладi.

При вивченш елементарно! фiзики в середнш школi прийнята концентрична схема викладання курсу, при як1й матерiал навчально! дисциплiни викладаеться калька ра-зiв, повторюючись щоразу на новому колi бiльшого радуса, концентричному до пер-шого [1]. Початковий цикл фiзичних знань, що вивчаються у 7-8 класах, представляе перше «коло знань». Навчальний матерiал для 9-11 клаив можна уявити колом бшьшо-го дiаметра, що оточуе перше. Знання, що вивчаються на другому кол^ характеризу-ються бiльшою юльшстю фактичного матерiалу (збiльшуеться «ширина» знань), бшьш високим рiвнем застосування математичного апарату (пiдвищення рiвня «формалiзацi!» знань) ^ нарешл, бiльшим рiвнем фундаментальной знань («поглиблення» знань). Третiм колом знань можна вважати навчання на тдготовчих вiддiленнях, п1дготовчих курсах i факультетах довузiвсько! пiдготовки при шститутах, академiях i унiверситетах, а також факультативш заняття в школi тд керiвництвом вчителя пiд час тдготовки до школьного випускного екзамену з фiзики в 11 класi.

Вщповвдно до концепцп неперервно! профеийно! освпи, освiти «впродовж усього життя» навчальний матерiал загально! фiзики, що вивчаеться у вищих навчальних закладах (далi «ВНЗ»), нам представляеться як четверте концентричне коло знань. При цьому основна задача курсу загально! фiзики полягае у виробленнi у студенпв ясних уявлень про основш поняття фiзики, !! закони, у засвоенш сучасного стилю фiзичного мислення, в оволодiннi методами наукових до^джень i у формуваннi наукового свпо-гляду. Тобто для четвертого кола знань властива ще бiльший стутнь абстрагування, формалiзацi! i глибини фундаментальной знань.

У вищих навчальних закладах, як правило, приймаеться радаальна (лшшчаста) структура навчання фiзики. Радiальна система передбачае таку послiдовнiсть навчаль-ного матерiалу, п1д час яко! уа роздали програми вивчаються один раз за весь перюд навчання, причому змiст кожного роздалу висвiтлюеться повтстю i до нього бiльше не повертаються.

108

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

Другие работы в данной теме: