Научтруд
Войти

Використання Інтернету при вивченні англійської мови у ВНЗ

Научный труд разместил:
Aggey
20 сентября 2020
Автор: Тетяна Галай

ти); вивчити теоретичний матерiал i выпи його самостiйно викласти; отримати допуск до вико-нання робiт ввд викладача. При заюиченш лабораторно! роботи: студент прибирае робоче мк-це; здае звгг по роботi та захищае !!. Звiт складаеться i3: а) титульно! cторiнки та вступу, де вка-зуеться тема, мета роботи, обладнання та iнcтрументи, шструкцп; б) теоретично! частини (опи-суються об&екти, методи, влаcтивоcтi, змiннi, яю плануеться використати; даються вiдповiдi на теоретичш питання для контролю); в) описуеться хвд роботи (вказуеться порядок та результати виконання (cкрiни, таблищ, роздрукiвка результатiв i т. ш.); змicту коду написаних програм (необхiдно робити коментарi пояснень коду); г) висновюв; д) електронно! документацп та програм на електронному носи шформацп [7].

Курс заюичуеться виконанням шдиввдуально! (самостшно!) роботи зпдно з рекомендациями [8], де студент вiдповiно свого варiанту отримуе комплексне завдання, яке вимагае ввд ньо-го знань i вмшь з математики та програмування. Дану роботу виконують за допомогою рiзних математичних пакетiв для того, щоб майбутнiй фахiвець порiвняв 1х i зробив оcобиcтi виснов-ки.

Лабораторнi роботи, присвячеш математичним ППП, дають наочний аналiз технiчних рiшень, що складае практичну цiннicть для майбутнiх науковщв, вчител1в математики та фiзи-ки, шженерно-техшчних працiвникiв.

Висновки. Розроблений 42-годинний курс призначений для cтудентiв техтчно! ^зико-математично!) cпецiальноcтi, але його окремi елементи можуть використовуватися у cкладi cпецiальних курciв для студенлв економiчного напрямку, а також для самостшного вивчення в планi використання математичних пакетiв прикладних програм у наукових доcлiдженнях. Рекомендуеться:

• в перcпективi звертати бiльшу увагу на елементи модульного програмування, яю ди-намiчно впроваджуються розробниками математичних програм;

• щоб студенти одночасно iз вивченням даних програмних пакетв проходили або пройшли курс iз вивчення класичних мов програмування (Pascal, Delphi, Fortran, Basic, ^++).

Л1ТЕРАТУРА

1. Глинський Я. М. Практикум з шформатики. — Льв1в: СПД «Глинський», 2008. — 296 с.
2. Дьяконов В. П. Компьютер для студентов. — СПб: Питер, 2001. — 592 с.
3. Шанайда В. В. Пакет MathCad в шженерних розрахунках. — Терношль: Видавництво ТДТУ, 2001. — 163 с.
4. Рыжиков Ю. И. Решение научно-технических задач на персональном компьютере. — Спб.: Корона, 2000. — 272 с.
5. Флёнов М. Е. Библия Delphi. — СПб.: БХВ — Петербург, 2004. — 880 с.
6. Войскобойников Ю. Е., Очков В. Ф. Программирование и решение задач в пакете MathCad: Учеб. пособие. — Новосибирск: НГАСУ, 2002. — 136 с.
7. Арыдин В. М., Атанов Г. А. Учебная деятельность студентов. — Донецк: ЕАИ-пресс, 2000. — 80 с.
8. Методичш вказ1вки до виконання лабораторних роб1т з дисциплши «Основи САПР» в пакетах MathCad i P-CAD / Оробчук Б. Я. — Терношль: ТДТУ, 2000. — 80 с.

Тетяна ГАЛАЙ, 1ванна ОЗАРКО ВИКОРИСТАННЯ 1НТЕРНЕТУ ПРИ ВИВЧЕНН1 АНГЛ1ЙСЬКО1 МОВИ У ВНЗ

У cmammi розглядаються методи використання тформащйних технологш при вивчент тоземног мови зокрема англ^ьког у ВНЗ. Особлива увага придтяеться ролi 1нтернету у формуванш навичок та умть читання, письма, говортня та сприйняття тоземног мови на слух.

У зв&язку з штегращею Укра!ни у свгтове ствтовариство та розвитком мiжнародних ввд-носин, все бшьший штерес проявляеться до зростання ролi iноземноl мови в дiяльноcтi випуск-ниюв вищих навчальних закладiв. Основним завданням професшно! оcвiти стае тдготовка ква-лiфiкованого працiвника належного рiвня, компетентного фахiвця, додатково ефективно пра-цювати за cпецiальнicтю на рiвнi cвiтових стандарт1в. Випускник ВТНЗ мае бути спроможний скласти конкуренщю спещалютам за кордоном. Разом iз зростанням попиту на фахiвцiв з iro46 Науков1 записки. Серш: Педагог1ка. — 2008. — №7

земних мов зростають вимоги до ефективносл та якостi навчання. 1нтенсивно здшснюеться пошук нових методiв навчання, 1х удосконалення, розробка та впровадження нових засобiв у навчальний процес.

Швидке розповсюдження комп&ютерно1 технiки та 1нтернету сприяе використанню цих технологiй у навчальному процесг Проблемами дослвдження можливостей використання комп&ютера у навчаннi iноземноl мови займаються Е. Г. Азiмов, Н. I. Мулiна, П. I. Сердюков, В. М. Кухаренко, Е. С. Полат та шпа. Однак питання застосування iнтернет-ресурсiв у вивченш iноземних мов у ВНЗ е ще недостатньо дослiдженим.

Мета ще1 статтi — розглянути можливостi використання iнтернет-ресурсiв при вивченнi iноземноl мови зокрема, англшська.

Як вiдомо, ефективне навчання потребуе стимулювання активностi студента. Саме висо-ка мотивацiя е ознакою ефективно1 дiяльностi. Особливо це стосуеться немовного ВНЗ, в якому iноземна мова (англшська) не е профiлюючим предметом, але де саме мотиващя може стати реальною рушшною силою процесу оволодшня шоземною мовою та одним з основних факторiв штенсифжацп навчально1 дiяльностi. Шдвищена мотивацiя —визначальна риса комп&ютеризованого навчання шоземно! мови. Вона створюеться завдяки особливому характеру взаемодп студента з комп&ютером, природнiй мовнш формi дiалогу, емоцiйнiй забарвленостi та вщноснш легкостi спiлкування з комп&ютером.

Науковщ пiдкреслюють, що психологiчний клмат в аудиторп — дуже важливий фактор для розвитку процесуально1 мотивацп та формування позитивного ставлення до оволодшня шоземною мовою (англшською). Побоювання помилитись при виконаннi вправ i читаннi анг-лiйською мовою створюють напружену атмосферу та гальмують процес оволодшня вмшнями й навиками читання. Комп&ютер гарантуе конфiденцiйнiсть. У випадку, коли не ведеться запис результата для викладача, тальки сам студент знае, яю помилки вш зробив, i не бо1ться, що вони стануть вiдомi iншим. Таким чином, самооцшка студента не занижуеться, а на занятл створюеться психолопчно комфортна атмосфера [1, 8].

Враховуючи велику роль та серйозну защкавлешсть студентiв iнформацiйними техноло-пями, можна використовувати цю можливiсть як могутнш iнструмент розвитку шзнавально! та профеийно! мотивацп на заняттях з iноземноl мови (англшсько!).

Спiлкуючись в природному мовному середовищ^ надане мережею 1нтернет, студенти опиняються у справжшх життевих ситуацiях. Задiянi у виршенш важливих проблем, студенти навчаються спонтанно реагувати на них, що стимулюе створення оригiнальних висловiв, а не шаблонне використання мовних формул. Першочергове значення надаеться розумiнню, пере-дачi змiсту i вираженнi ще1, що мотивуе до вивчення структури i словникового запасу шоземно! мови. Таким чином, увага студентiв концентруеться на використанш форм, а не на них самих, та на вивченш граматики, яке ввдбуваеться опосередковано [3, 16].

Мультимедшш засоби та 1нтернет дозволяють виконати наступнi завдання:

• оптишзувати процес навчання;

• тдвищити якiсть навчання;

• iнтенсифiкувати процес навчання iноземноl мови;

• створити природне середовище як вагомий чинник у навчаннi iноземноl мови;

• тдвищити мотиващю до вивчення iноземних мов, що найбiльш актуально для студента немовних специальностей;

• надати можливкть одержувати iнформацiю та навчити 11 ощнювати й аналiзувати;

• розширити знання з краезнавчо! тематики;

• вивчити iноземну лексику [4, 56].

Наприклад, на сторшщ К. Мелонi е тест, складений з типових помилок у написанш слiв. Студент може виконати цей тест, отримати правильнi ввдповвд i виконати роботу над помил-ками. На сайтах http://www.better-english.com/vocabulary.html, http://www.soft-one.com/words, http://www.mtu-net.ru/words знаходяться численш вправи на збагачення словникового запасу. Для студента, яю щкавляться iдiомами та сленгом англшсько! мови, iснують наступнi сайти:

• http://www.anriintern.eom/eng//leseng18_proverb/index.asp,

• http://idioms.thefreedictionary.com,

• http://www.goenglish.com/Idioms.asp,

Науковi записки. Серiя: Педагопка. — 2008. — №7 47

• http://bits.westhost.com/idioms/index.htm,

• http://www.anriintern.com/eng/leseng16_sleng_aforizmy/intro.asp,

• http://www.urbandictionary.com,

• http://www.whitehousedrugpolicy.gov/streetterms/default.

Ввдомо, що будь-який мовний трешнг тримаеться на чотирьох «китах»: читання, письмо, говорiння та сприйняття мовлення на слух.

Використання iнформацiйних сайтiв дозволяе:

• формувати навички та умiння читання, безпосередньо використовуючи матерiали мережi рiзного ступеня складностi. Наприклад:

http://www.washinhtonpost.com, http: //www. abcnews.go.com/index.html, http://cnn.com/world, http://www.bbc.co.uk/wotldservice. Основною перевагою роботи над медiасайтами е те, що студенти одержують доступ до шформацп з перших рук i долучених до обговорення свiтових подiй. На сайтi http://englished.ru студенти можуть вивчати англiйську мову, читаючи казки, прислiв&я та кторж> англомовних кра1н. Використовуючи сайти http://promonet/pg, http://www.anova.org, http://www.bartleby.com, студент отримуе доступ до он-лайн шдручниюв, журналiв, газет та художньо1 лiтератури.

• формувати навики письма за допомогою електронних листiв. Використання e-mail пiдвищуе терес до самого процесу вивчення iноземноl мови. Присутнiсть реального сшвбеЫдника забезпечуе покращення якостi написання певного матерiалу. Змiнюеться сам процес написання — бшьша увага придiляеться редагуванню по-милок. Студенти все частше звертаються до сво1х друзiв або до вчителя за пора-дою. Знайти друга за листуванням можна на сайтах:

http://www.native-english.ru/penpal, http://www.mylanguageexchange.com/.

• формувати навики аудтовання на основi автентичних звукових текстiв, взятих з ме-режi 1нтернет. Для прикладу, сайт компанл Lucent Technologies, ll пiдроздiл Bell Labs дозволяе почути, як звучить будь-яка фраза iноземною мовою. Тут розробле-ний синтезатор мовлення, що перетворюе друкований текст в звук. На сайт http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html можна вибрати одну iз п&яти мов: анг-лiйську, нiмецьку, французьку, iталiйську, iспанську. Потiм потрiбно вписати у вь конце що-небудь на обранш мовi. Через декшька секунд написане буде вимовлено нехай трохи мехашчним, але все-таки голосом. Тобто озвучити можна будь-яку фразу з тдручника або з будь-якого шшого посiбника, i особливо пiдiйдуть онлайн поЫбники, звiдки можна котювати уривки тексту, не передруковуючи 1х. Все вимовлене можна не просто прослухати, але й зберегти на диску, щоб за необхвдно-cri повернутися до прослуховування, не заходячи в 1нтернет [3, 17].

• вдосконалювати знання з граматики. Слщ вiдмiтити, що поряд iз традищйними методами формування у студента граматично1 компетенцл, cучаcнi педагоги вводять у навчання використання вiдеоматерiалiв для демонстраци функцюнування грама-тично1 структури у «живому» мовленнi. Вiдеофрагмент наочно шюструе, як функ-цiонуе певна граматична структура в «живому» мовлент [2, 13].

Крiм вiдеоматерiалiв, можна використовувати ряд сайлв для закршлення знань з граматики. Наприклад, такi iнформацiйнi сайти, як: http://content.mail.ru/arch/arch_11819.html,

http://www.classes.ru/grammar/02.cambridge-english-grammar/unit_1.htm,

http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm,

http://anriintern.com/eng/tense_verb/spisok.html

http://www.fluent-english.ru/index.php?section=grammar_guide#top,

http://www.englishpage.com/verbpage/pastperfectcontinuous.html,

http://www.mystudy.ru/

На даних сайтах можна знайти не тшьки безкоштовнi он-лайн уроки, граматичш вправи, тести, кросворди, а також ввдповвд на будь-якi запитання, пов&язаш iз використанням грамати48

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — 2008. — №7

чних правил. Для студентш, якi захоплюються музикою та прагнуть вивчити iH03eMHy мову, ic-нуе сайт http://www.efmf.ru. Для того, щоб зробити вивчення iH03eMH0i мови цiкавiшим, можна використати таю сайти, як: http://www.free-english.com, http://english4u.dp.ua, http://www.native-english.ru. Використовуючи данi сайти, студент зможе вдосконалити знання з iноземноi мови за допомогою шор, анекдотiв та комiкciв.

Слiд зазначити, що 1нтернет може й повинен використовуватися не тiльки пасивно, але й активно. Студенти можуть спробувати себе в ролi не лише cпоживачiв, а й поcтачальникiв ш-формацп. Сайт The young voices of the world — ввдкритий форум, що представляв собою певне видавництво, де бажакч можуть опублжувати сво1 роботи. Вci роботи супроводжуються елек-тронною адресою [3, 17].

Отже, ми бачимо, що використання навчальних iнтернет-cайтiв — це досить ефективний та доцiльний заciб у навчанш cтудентiв англшсько! мови, спрямований на розвиток комушка-тивних здiбноcтей cтудентiв. Крiм цього, такий метод дозволяв вдайти вiд традицiйних форм навчання й тдвищити iндивiдуалiзацiю навчально! дiяльноcтi cтудентiв, оптимiзувати засво-ення мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотоншсть занять при фор-муваннi мовленнево! та комушкативно! компетенцп cтудентiв при навчанш шоземно! мови зо-крема, англшсько!.

Л1ТЕРАТУРА

1. Радецька С. В. Методика навчання майбутшх економicтiв професшно спрямованого читання англш-ською мовою з використанням комп&ютера: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02. / Ки!в. нац. лшгв. ун-т. — К., 2005. — 20 с.
2. Палш О. А. Комплексне використання техшчних заcобiв навчання для формування шмецькомовно! граматично! компетенцп& студенпв (на базi англшсько! мови): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Ки!в. нац. лшгв. ун-т. — К., 2002. — 20 с.
3. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка. // ИЯШ. 2001. — №2. — С. 14-19.
4. Титова С. В. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных языков. — М.: Изд-во МГУ, 2003.— 268 с.

Макс ФАРТУХОВ

ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ОДИН З МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМ1В ОВОЛОД1ННЯ АНГЛШСЬКОЮ МОВОЮ

У cmammi розглядаються загальт принципи використання програмування в методищ вивчення англшськог мови, окреслюються методи, програмне забезпечення для ефективного вивчення англтськог мови студентами факультетiв тоземног фтологп вищих навчальних закладiв.

Комп&ютери, як ввдомо, використовують сьогодш практично в уих галузях сустльного життя. Тому вмшня працювати, використовуючи знання сучасних шформацшних технологш, розглядаються у нашш державi як обов&язковi та необхвдш для кожного спещалкта. Саме з ще! причини заслуговуе уваги проблема тдготовки майбутшх фахiвцiв, яю б володiли комп&ютерними знаннями i вмiли застосовувати !х у сво!й профеciйнiй дiяльноcтi; адже вищi заклади оcвiти готують випускниюв ХХ1 cтолiття, в якому cтрiмко розвиваються iнформацiйнi технологii; з кожним днем зростають iхнi можливоcтi, розробляються удосконалет та новi зра-зки як програмного, так i техшчного забезпечення. Тому й можливоcтi використання цих тех-нологiй у навчальному процем, на нашу думку, е невичерпними.

Данi бiлiнгвicтичного доcлiдження мови i стилю англiйcькоi науково! i технiчноi лiтера-тури виявили проблему серйозно! небезпеки перенесення методики викладання розмовно! мови i читання художньо! лiтератури на процес вивчення i перекладу науково-технiчноi лiтератури [5; 18].

В першу чергу це стосуеться «частотних» ^в, «частотних» граматичних форм i «безпе-рекладного читання».

Ввдомо, що при викладаннi iноземних мов велика увага придiляетьcя засвоенню i закрiп-ленню студентами «частотних» ^в, тобто cлiв, якi найчаcтiше повторюються в розмовнш мовi i в художнш лiтературi.

Шауков1 записки. Серш: Педагог1ка. — 2008. — №7 49