Научтруд
Войти

Огляд навчальних програм з інформатики для учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу

Научный труд разместил:
Gapon
20 сентября 2020
Автор: А. В. Кузьменко

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Кузьменко А. В. Огляд навчальних програм з &¡нформатики для y4Hie старших клаав загальноосвтнього навчального закладу // Ф&зико-математична освта : науковий журнал. - 2017. - Випуск 3(13). - С. 93-99.

Kuzmenko A. The Review Of Computer Science Curriculums For High School Pupils Of General Educational Institution // Physical and Mathematical Education : scientific journal. - 2017. - Issue 3(13). - Р. 93-99.

УДК 37.016:004]:37.013.3

А.В. Кузьменко

Нац1ональний педагог1чний ушверситет &¡мен&! М.П. Драгоманова, УкраУна

kuzmenko.dtl@gmail.com

ОГЛЯД НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З 1НФОРМАТИКИ ДЛЯ УЧН1В СТАРШИХ КЛАС1В ЗАГАЛЬНООСВ1ТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анота^я. Пр1оритетним напрямом навчання в умовах ¡нформатизацп суспльства е навчання ¡нформатики та ¡нформац1йно-комун1кац1йних технолог1й. У наукових дослдженнях та практиц роботи загальноостнього навчального закладу залишаеться проблема змсту вивчення ¡нформатики для учнв старших класв в умовах стр>мкого розвитку ¡нформац1йно-комун1кац1йних технолог1й. При визначенн змсту ¡нформатики розр1зняють два принципових типи спецкурав - «фундаментальш» та «прикладш». Метою впровадження «фундаментальних» курав е формування свтогляду (наукового), а «прикладних» -пдготовка до практичноУ д&1яльност&1. З аналзу зм>сту навчальних програм з ¡нформатики 1985-го, 2000-го та 2016 роюв для старших класв загальноостнього навчального закладу можна зробити висновок, що юльюсть годин, що выводиться на вивчення алгоритм&зацп i програмування зменшуеться, а натом>сть вивчаеться робота в прикладних програмах. Вiдповiдно до методичних рекоменда^й у 20172018 навчальному роц у старших класах вивчення iнформатики здйснюеться в&дподно до рiвня стандарту, академ&чного р&юня, рiвня поглибленого вивчення та профльного рiвня. Проте в чинних навчальних програмах з iнформатики для учшв старшоУ школи не в&>дводиться час на вивчення веб-технологй, розробки веб-додатшв, програмування мобльних пристроУв тощо. Проведений огляд навчальних програм з iнформатики вказуе на те, що сучасний стан змсту навчання iнформатики все ж потребуе вдосконалення i мае перспективи розвитку. Основою можуть стати курси за вибором, тому виникае потреба у розширеннi Ух тематики.

Ключовi слова: загальноостнш навчальний заклад; 1КТ; iнформатика; курс за вибором; л>цей; навчальна програма, старша школа.

Постановка проблеми. Метою модершзаци освп"и в УкраТш визначено пщвищення и якосп, ефективносл та доступност для формування та розвитку конкурентно спроможнот особистосп. Досягнення поставлено&! мети передбачае насамперед оновлення структури та змiсту загальноТ середньоТ осв^и, приведення Тх у вщповщшсть з сучасними шформацшними технолопями. Одним i3 прюритетних напрямiв навчання в умовах шформатизацп сусшльства е навчання шформатики та шформацшно-комушкацшних технологи (1КТ).

Аналiз актуальних дослщжень. Питання впровадження шформатики в загальноосв^ньому навчальному закладi пов&язане з iменами видатних учених А. П. Ершова, М. I. Жалдака, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамського. Науковi дослщження в галузi навчання шформатики виконували Н. Р. Балик,

B. Ю. Биков, О. М. Гончарова, А. М. Гуржш, В. 1.Клочко, Г. О. Кузьмшська, П. М. Маланюк, В. О. Огнев&юк,

C. А. Раков, В. Н. Редько, В. Д. Руденко, Ю. В. Триус, З. С. Сейдаметова, Е. М. Смiрнова, С. О. Семертов, Ю. С. Рамський та шшк У розробц поабнишв i пщручнимв з шформатики брали участь I. Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, Л. М. Забродська, В. Д. Руденко, М. О. Патланжоглу, Я. М. Глинський, Й. Я. Ривкшд, В. А. Ребрина, В. В. Шакотько, Н. В. Морзе, Г. О. Кузьмшська, В. П. Вембер, В. Ю. Габрусев, В. В. Лапшський та шшк

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

Багато хто з вчителiв шформатики проводять HayKOBi дослiдження i захищають дисертацп, пишуть CTaTTi в збiрникaх наукових праць, науково-методичних журналах, е авторами програм i навчальних поабнишв з шформатики, зокрема, М. О. Войцехкький, С. М. Дзюба, С. П. Параскевич, Н. С Павлова, I. Л. Семещук, Т. Г. Крамаренко, О. Г. Кузьмшська, Л. В. Грамбовська, О. П. Зеленяк В. В. Ребрина, В. О. Поленко, О. А. Фурман,

B. В. Шакотько, Л. А. Черткова тощо.

Над оновленням зм^у навчальноТ програми з шформатики працювали: М. I. Жалдак, С. М. 1щеряков, Ю. В. Горошко, О. В. Коршунова, Б. В. Кудренко, Н. В. Морзе, £. В. Мотурнак, Т. В. Нанаева, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкшд, Н. А. Саражинська, I. О. Завадський, В. В. Лапшський, А. В. Паньков, О. В. Паачник,

C. М. Бондаренко, Л. В. Булигша, Г. Ю. Громко, О. Б. Коротка, Л. В. Палюшок.

Але у наукових дослщженнях та практик роботи загальноосв^нього навчального закладу залишаеться проблема змiстy вивчення шформатики для учшв старших клaсiв в умовах стрiмкого розвитку 1КТ.

Мета CTaTTi. Огляд змiстy навчальних програм з шформатики для учшв старших клаав загальноосв^нього навчального закладу та висв^лення необхiдностi Тх осучаснення.

Виклад основного мaтерiaлу.

Розвиток курсу iнформaтики. Автор [1] провiв дослiдження про ^ор№ становлення iнформатики як науки i навчального предмету, &ТТ мкця в системi сучасноТ науки, ТТ методологи та змiстy (структури), а також актуальних i перспективних нaпрямiв дослiджень науки. Дослiдник робить висновок що, за перiод iснyвaння шформатики ТТ розвиток був тiсно пов&язаний з розвитком комп&ютерноТ технiки, фтософп пiзнaння, та в гaлyзi осв^и - з становленням методiв, зaсобiв та технологiй навчання з використанням комп&ютерноТ техшки. Також робиться наголос на тому, що продовжуються дискуси вiдносно мiсця i структури шформатики як навчального предмету в загальноосв^шх навчальних закладах, цтей ТТ вивчення. Частина дослщнишв вiдмiчaють необхiднiсть подальшоТ фyндaментaлiзaцiТ змiстy iнформaтики в школi в поеднaннi з активним оволодшням сучасними iнформaцiйними технологiями.

Навчальний предмет «1нформатика» вперше було введено в навчальш плани загальноТ середньоТ осв^и як обов&язковий предмет в 9-10-х класах з 1985 року. Поабник [2, 3] з цього предмета був випущений в двох частинах i м^ив тaкi роздiли:

1. Алгоритми. Алгоритмiчнi мови.
2. Побудова aлгоритмiв для розв&язування задач
3. Будова ЕОМ.
4. Знайомство з програмуванням.
5. Роль ЕОМ у сучасному свт.

Отже, зм^ шктьноТ програми з iнформaтики був орiентовaний на вивчення aлгоритмiзaцiТ та програмування та принцитв фyнкцiонyвaння обчислювальноТ техшки. В середин 90-х за Ыщативи aкaдемiкa М.1. Жалдака в школах УкраТни введено новий предмет «Основи iнформaтики та обчислювальноТ технiки» [4]. Зм^ цього курсу базувався на таких поняттях: iнформaцiя - алгоритм - ЕОМ.

Автори дослщження [5] стверджують, що оскiльки система сучасних комп&ютерних наук е надзвичайно динaмiчною i гнучкою, тому визначення системи вщповщних знань та навичок теж е динaмiчним процесом. Та при визначенш змiстy iнформaтики розрiзняють два принципових типи таких спецкурав -«фундаментальш» та «приклaднi». Метою впровадження «фундаментальних» кyрсiв е формування св^огляду (наукового), а «прикладних» - подготовка до практичноТ дiяльностi.

Нayковцi дослщжували розвиток курсу iнформaтики, нaвчaльнi програми та поабники для навчання починаючи з 80-рр [6-11]. Вченi стверджують, що зм^ курсу iнформaтики потрiбно систематично i своечасно «удосконалювати».

Анaлiз змiстy навчальних програм з шформатики 1985-го [7], 2000-го [12], та 2016 рошв [13], як наведен у тaблицi 1, свiдчить, що ктьшсть годин вивчення aлгоритмiзaцiТ i програмування зменшуеться, а нaтомiсть вивчаеться робота в прикладних програмах. Щодо самих прикладних програм, то вони обмежуються вивченням офкного пакету MS Office: текстовий процесор Word, презентацп Power Point, електронш тaблицi Excel та система управлшня базами даних Access.

Автор [10] стверджуе, що в ^орп шктьноТ шформатики можна визначити два основш перюди ТТ розвитку, перший - aлгоритмiчно-прогрaмiстський, другий - користувацький. Також дослiдник робить наголос на такш проблемi шктьного курсу iнформaтики як нaдмiрне захоплення «кнопковою технологiею», тобто навчання за принципом, що при натисканш певноТ кнопки вiдбyвaеться певна дiя. Учням не доведеться думати про сутшсть дш, що виконуються, на вщмшу вiд програмування, коли у учшв розвиваеться лопчне i aлгоритмiчне мислення. Дослщник наголошуе, що в шкшьному кyрсi iнформaтики лише aлгоритмiзaцiя та програмування розвивае мислення й сприяе розвитку особистосп учня. Отже, теми aлгоритмiзaцiТ та програмування необхщно вивчати вже в середнш школi.

Таблиця 1

Змкт навчальних програм з iнформатики 1985-го, 2000-го та 2016 рошв

Змкт 1985 2000 2016

Вступ. 2 - Вступ. 1нформа^я та шформацшш процеси - 3 Обчислювальна система. 12 - 1нформацшна система. - 5 Операцшш системи. - 9 Основи роботи з дисками. - - Прикладне програмне забезпечення. - 46 42

1нтернет та основш можливостi його використання. - 6 12

Основи алгоритмiзацiТ та програмування. 48 28 8

ЕОМ у сусшльствк 2 - Практичнi роботи на комп&ютерi (за наявностi комп&ютерiв у школi). 34 - Усього 102 102 70

Базовий курс шформатики. Базовий курс шформатики вивчаеться за единою державною програмою. Для курсу шформатики у 10-11 класах з урахуванням р1знор1вневосл передбачаеться розробка вар1ативних навчальних програм [13]. Вщповщно до методичних рекомендацш у 2016-2017 та 2017-2018 навчальному роц1 у старших класах вивчення шформатики здшснюеться вщповщно до р1вня стандарту, академ1чного р1вня, р1вня поглибленого вивчення та профтьного р1вня (таблиця 2).

Автор дослщження [14] робить висновок що, формування зм1сту курсу 1нформатики залежить в1д таких чинник1в як соц1окультурн1, економ1чн1, р1вень розвитку 1нформац1йно-комун1кац1йних технолог1й, р1вень розроблення методики курсу i можливост реал1зац1Т& науково-теоретичних напрацювань на практицк

Розроблення змiсту навчальних програм з шформатики вiдрiзняеться вiд iнших предмелв тим, що навчальний матерiал i його структура швидко втрачае актуальшсть та постiйно потребуе замiни бшьш сучасним.

В чинних навчальних програмах з шформатики для учшв старшоТ школи не вiдводиться час на вивчення мови ппертекстово&Т розмiтки, таблиць каскадних стилiв та ^ентськоТ мови програмування, без знання яких учень не може в повнш мiрi використовувати засоби Всесв^ньоТ павутини. Створення та публтащя власних веб-сторiнок дае змогу учневi бути активним учасником веб-процеав, а не пасивним спостеркачем. Тому постае проблемне питання щодо чинних програм з iнформатики з розглядом вщповщних питань у загальноосв^шх навчальних закладах та, особливо, у лщеях, гiмназiях, спецiалiзованих школах з поглибленим вивченням шформатики [15].

Важливе мкце в галузi навчання шформацшних технологiй займають лще&Т. Дослiдники [16] сприймають лiцей як середнiй загальноосв^нш навчальний заклад академiчного рiвня, що здшснюе загальноосвiтню, спецiальну, допрофесiйну та науково-практичну пщготовку здiбноТ i обдарованоТ молодi. Серед них слiд зазначити так як УкраТнський фiзико-математичний лщей КиТвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Киево-Печерський лiцей № 171 «Лщер», Лiцей "1нтелект", Лiцей "Наукова змiнаи, Технiчний лiцей НТУУ "КиТвський полiтехнiчний iнститути, Природничо-науковий лiцей №145, Дшпропетровський лiцей iнформацiйних технологiй при ДНУ iм. Гончара", Вiнницький техшчний лiцей, Кловський лiцей №77, Техшчний лщей м. Киева, Одеський лщей "Приморський" тощо.

Календарнi плани з предмелв побудовано згiдно з навчальними програмами МЫстерства освiти i науки УкраТни для загальноосвiтнiх шкiл. Деяк предмети, зокрема фiзика, математика, хiмiя, iнформатика, вивчаються за спецiальною поглибленою програмою, затвердженою профiльним мiнiстерством. Пкля закiнчення лiцею учнi мають достатньо сформовану базу для продовження навчання за профтьними спещальностями в найкращих вищих навчальних закладах краТни.

Для вивчення 1КТ автор дослiдження [17] пропонуе у старшш класах ЗНЗ передбачити профтьш класи i Тх бiльш чiтку професiйну орiентацiю (напрями спецкурсiв основноТ школи - алгоритмiзацiя (програмування), комп&ютерна графiка, веб-технологи, аналiз даних тощо).

Для орiентовного змiстового наповнення лiнiй веб-технологГТ обрано тат роздiли:

• Розмiтка веб-сторiнок, HTML.

• Графiчний дизайн веб-сторiнок. Створення графiчних елементiв у графiчному редакторк

• Проектування сайтiв, каскаднi таблиц стилiв (CSS).

• ТехнологГТ веб-програмування. Client-side програмування JavaScript.

• Технологи веб-програмування. Server-side програмування. Основи PHP.

• Проектування динамiчних сайлв.

• Основи баз даних для веб. Командна робота над сайтом.

Таблиця 2

Модель pi3HopiBHeBoro вивчення шформатики

ИНФОРМАТИКА 10 клас 11 клас

Рiвень навчання ь .6 л Л Тема ь тн .У S Л Ct ло Тема

Рiвень стандарту 10 Текстовий процесор 8 Моделювання. Основи алгоритмiзацií

6 Служби 1нтернет 11 Системи опрацювання табличних даних
14 Комп&ютерн презентаци 7 Бази даних. Системи управлшня базами даних
6 Автоматизоване створення й публтащя веб-ресурав. Сучасн сервки 1нтернет

Академiчний рiвень 2 1нформацшж технологи у навчанш 8 1нформацшш технологй& в навчаннi

7 Текстовий процесор 28 Основи алгоритмiзацií та програмування
6 Комп&ютерш презентаци
11 Системи опрацювання даних, розмщених у таблицях 12 Бази даних. Системи управлшня базами даних
6 Служби 1нтернет 16 1нформацшш технологи персонально&&& та колективноТ комушкаци

Рiвень поглибленого вивчення 30 Технологи обробки числовоТ& шформаци 30 Технологи обробки графiчноТ шформаци

20 Технологи обробки, пошуку та сортування шформаци 46 Об&ектно- орiентоване програмування
16 Технологи офiсного програмування 32 Комунiкацiйнi технологи
100 Методи побудови алгоритмiв 22 Основи комп&ютерного проектування
14 Бази даних
22 Основи комп&ютерного проектування

Профтьний рiвень 4 Служби 1нтернет 26 Бази даних

16 Комп&ютерна графiка 22 Основи створення комп&ютерних презентацш
16 Текстовий процесор 24 Основи веб-дизайну
30 Табличний процесор 22 Методи побудови алгоритмiв
102 Основи алгоритмiзацií та програмування 10 Основи об&ектно- орiентованого проектування
16 Програмування графти та мультимедiа
15 Автоматизащя роботи в офкних програмах за допомогою VBA
22 Основи створення комп&ютерних презентацiй

У травж 2015 року МОН Укра&ши затвердило навчальну програму «1нформатика» в 10-11 класах шформацшно-технолопчного профiлю [18], яка складаеться з двох паралельних змiстових лшш:

iнфоpмaцiйно-комунiкaцiйнi тeхнологiï i aлгоpитмiзaцiя тa пpогpaмувaння. Лiнiю вивчeння aлгоpитмiзaцiï тa пpогpaмувaння aдaптовaно шд пpофeciйнi вимоги cучacного cвiтового pинку pозpобки пpогpaмного зaбeзпeчeння. Вибip мови Java aвтоp apгумeнтуe нacтупними фaктоpaми:

- нaйбiльшою пошиpeнicтю нa cучacному pинку pозpобки пpогpaмного зaбeзпeчeння, в тому чи^ для пpогpaмувaння мобшьних зacобiв;

- aкaдeмiчнicтю, що виpaжaeтьcя в cувоpому дотpимaннi вимог об&ектноУ пapaдигми.

Елективнi курси. Kуpcи 3a вибоpом (eлeктивнi куpcи) для учшв cтapших клaciв 3H3 вiдiгpaють у cиcтeмi пpофiльного нaвчaння вaжливу pоль. Ha вiдмiну вiд фaкультaтивних ^ав, якi icнують нинi в школ^ eлeктивнi куpcи е обов&язковими для cтapшоклacникiв.

Елeктивнi куpcи вiдноcятьcя до вapiaтивного компонeнту, Ух тeмaтикa можe бути нaйpiзномaнiтнiшою. Kуpcи 3a вибоpом у нaвчaльному пpоцeci 3H3 до пeвноï мipи aнaлогiчнi cпeцкуpcaм вищих нaвчaльних зaклaдiв [19] дaють змогу зaбeзпeчити iндивiдуaльну оpieнтовaнicть змicту о^^и. Зaвдяки вapiaтивнiй чacтинi нaвчaльного плaну кожeн учeнь мae можливicть обиpaти пpeдмeти i ^pc^ якi поглиблюють, pозшиpюють i доповнюють зaгaльнообов&язковий, визнaчeний дepжaвою нaвчaльний змicт.

Сepeд вeб-оpieнтовaних пpогpaм куpciв 3a вибоpом е «О^ови Iнтepнeт» [20] тa «О^ови вeб-дизaйну» [21], якi фоpмують в учшв pозумiння пpинципiв оpгaнiзaцiï вeб-pecуpciв, pозвиток нaвичок pоботи з пpогpaмними зacобaми pозpобки вeб-cтоpiнок, a тaкож виховaння культуpи офоpмлeння caйтiв й умшь cтpуктуpувaння дaних, pозмiщeноï нa них. Пpотe в них нe pозкpито питaння зacтоcувaння тaблиць кacкaдних cтилiв тa тeхнологiю cтвоpeння динaмiчних вeб-cтоpiнок.

Доcлiдник [7] cтвepджуe, що pоль пpофiлiзaцiï зpоcтae i для iнфоpмaтики оcновним шляхом peaлiзaцiï е ^p^ 3a вибоpом. Тому можнa очiкувaти pозшиpeння Ух тeмaтики.

Висновки. Пpивeдeння змicту зaгaльноï cepeдньоï о^^и у вiдповiднicть з cучacними iнфоpмaцiйними тeхнологiями е пpiоpитeтним нaпpямом iнфоpмaтизaцiï оcвiти. Огляд pозвитку змicту iнфоpмaтики для учнiв cтapших клaciв 3H3 вкaзуe нa тe, що вiдбувaютьcя поcтiйнi змiни у пiдходaх до вивчeння пpeдмeту. Пpотe нeобхiднe вивaжeнe поeднaння aлгоpитмiзaцiï тa пpогpaмувaння з pоботою в piзних пpиклaдних пpогpaмaх.

Пpовeдeним доcлiджeнням покaзaно, що cучacний cтaн змicту нaвчaння iнфоpмaтики вce ж потpeбуe вдоcконaлeння i мae пepcпeктиви pозвитку. Оcновою можуть cra™ куpcи зa вибоpом, тому виниле потpeбa у pозшиpeннi Ух тeмaтики у нaпpямaх вивчeння вeб-тeхнологiй, обpобки дaних, бif-дaтa, Iнтepнeт peчeй, мaшинного нaвчaння, хмapних тeхнологiй, pозpобки вeб-додaткiв, пpогpaмувaння мобiльних пpиcтpоïв.

Список використаних джерел

1. Шaкотько В. В. Iнфоpмaтикa в cиcтeмi оcвiти y^arn^ cтaновлeння, пepcпeктиви I В.В.Шaкотько II Iнфоpмaцiйнi тeхнологiï в оcвiтi. - 2016. - № 29. - С. 116-130. DOI: 10.14308/ite000615
2. О^овы инфоpмaтики и вычиcлитeльной тeхники : Пpоб. уч. поcобиe для cpeд. учeб. зaвeдeний. В 2-х ч. Ч. 1 I А. П. Еpшов, В. M. Mонaхов, С. А. Бeшeнков и дp. ; Под peд. А. П. Еpшовa, В. M. Mонaховa - M. : Пpоcвeщeниe, 1985. - 96 c.
3. Оcновы инфоpмaтики и вычиcлитeльной тeхники : Пpоб. уч. поcобиe для cpeд. учeб. зaвeдeний. В 2-х ч. Ч. 2 I А. П. Еpшов, В. M. Mонaхов, А. А. Kузнeцов и дp. ; Под peд. А. П. Еpшовa, В. M. Mонaховa - M. : Пpоcвeщeниe, 1986. - 143 c.
4. О^ови iнфоpмaтики тa обчиcлювaльноï тeхнiки : Пpогpaмa для cepeднiх зaклaдiв оcвiти I M. I. Жaлдaк, H. В. Mоpзe, Г. Г. Haумeнко. - K. : 1996. - 12 c.
5. Жaлдaк M. I. Пpофiльнe нaвчaння iнфоpмaтики I M. I. Жaлдaк, H. В. Mоpзe, О. Г. Kузьмiнcькa II Kомп&ютepно-оpieнтовaнi cиcтeми нaвчaння: збipник нaукових пpaць. - [Вщп. peд. M. I. Жaлдaк]. - 2004. -Вип. 8. - C. 13-18.
6. Лaпiнcький В. В. Рeтpоcпeктивно поpiвняльний aнaлiз змicтових лiнiй нaвчaння оcнов iнфоpмaтики в y^arni I В. В. Лaпiнcький II Iнфоpмaтикa тa iнфоpмaцiйнi тeхнологiï в нaвчaльних зaклaдaх. - 2008. -№6(18). - С. 4-10.
7. ^пняк H. Б. ^pc iнфоpмaтики: минулe, cучacнicть тa пepcпeктиви I H. Б. Kопняк II Haуковий чacопиc HПУ iмeнi M.^ Дpaгомaновa. Сepiя №2. Kомп&ютepно-оpieнтовaнi cиcтeми нaвчaння: Зб. нaукових пpaць| Рeдкол. - K.: HПУ iм. M.П. Дpaгомaновa. - №3 (10). - 2005. - С. 102-111.
8. Буpдун О. В. Iнфоpмaтикa як вiдобpaжeння тeндeнцiй iнфоpмaтизaцiï оcвiти I О. В. Буpдун II Haуковий чacопиc HПУ iмeнi M. П. Дpaгомaновa. Сepiя 2 : Kомп&ютepно-оpieнтовaнi cиcтeми нaвчaння. - 2010. - № 10. - С. 58-65.
9. Haумeнко Г. Г. Пepeгляд змicту - новa потpeбa школи I Г. Г. Haумeнко II Haуковий чacопиc HПУ iмeнi M. П. Дpaгомaновa. Сepiя 2 : Kомп&ютepно-оpieнтовaнi cиcтeми нaвчaння. - 2010. - № 9. - С. 127-130.
10. Рудeнко В. Д. Шкiльнa iнфоpмaтикa: cучacнi пpоблeми тa погляд у мaйбутнe| В. Д. Рудeнко II Kомп&ютep у школi тa ом&Т. - 2009. - № 5. - С. 3-7.
11. Спiвaковcький О. В. Maйбутнe шкшьноУ iнфоpмaтики. Тeндeнцiï pозвитку оcвiтнiх iнфоpмaцiйно-комунiкaцiйних тeхнологiй II Kомп&ютep у школi тa ам&У. - 2005. - №5. - С.24-27.
12. Биков В. Ю. Яким бути шктьному курсу шформатики в загальноосвiтнiх навчальних закладах / В. Ю. Биков, В. М. Мадзкон, В. Д. Руденко // Комп&ютер у школi та ам&&. - 2001. - №6. - С.3-6.
13. Навчальн програми з iнформатики для учшв 10-11 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв (рiвень стандарту, академiчний рiвень, профтьний рiвень, поглиблене вивчення) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
14. Донченко Я. Розроблення змiсту навчання шформатики в загальноосв^шх школах Укра&&ни: ретроспективний аналiз / Я. Донченко // Професiоналiзм педагога: теоретичш й методичнi аспекти. - 2015. - № 1. - С. 191-197.
15. 1васьтв I. С., Програмний комплекс „Денвер": можливост використання у процес вивчення основ Web-програмування / I. С. 1васьтв, Ю. С. Рамський, В. П. Олексюк // Науковий часопис НПУ iменi М.П. Драгоманова Серiя № 2. Комп&ютерно-орiентованi системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: НПУ iм. М.П. Драгоманова. - № 4 (11). - 2006. - С. 66-69.
16. Загородня А. А. Аналiз навчальних програм та моделей подготовки фахiвцiв економiчноТ галузi в Укра&ш / А. А. Загородня // Освпюлопчний дискурс. - 2016. - № 3. - С. 152-162.
17. Коршунова О. В. Удосконалення зм^у й структури навчання шформатики в школi вщповщно до вимог сучасного сусптьства / О. В. Коршунова, £. В. Мотурнак // Комп&ютер у школi та ам&|. - 2015. - № 4. - С. 2023.
18. Програма для клаав шформацшно-технолопчного профiлю за редакцш С.М. 1щерякова (лист Мастерства освiти i науки Укра&ни вщ 21.05.2015 № 1/11-7136 з грифом «Рекомендовано Мастерством освiти i науки Укра&ни»).
19. Самойленко Н. Особливост змiсту курсiв за вибором з шформатики / Н. Самойленко, Л. Семко // Науковi записки [Мровоградського державного педагопчного унiверситету iменi Володимира Винниченка]. Сер. : Педагопчш науки. - 2010. - Вип. 90. - С. 241-243.
20. Дорошенко Ю. О. Програма курсу за вибором „Основи 1нтернет" / Дорошенко Ю. О., Завадський I. О., Прокопенко Н. С. // 1нформатика та шформацшж технологи в навчальних закладах. - 2006. - №4-5. - С. 4148.
21. Завадський I. О. Програма курсу за вибором „Основи Веб-дизайну" / Завадський I. О., Прокопенко Н. С. // 1нформатика та шформацшш технологи в навчальних закладах. - 2006. - №4-5. - С. 48-55.

References

1. Shakotjko V. V. Informatyka v systemi osvity Ukrajiny: stanovlennja, perspektyvy / V.V.Shakotjko // Informacijni tekhnologhiji v osviti. - 2016. - № 29. - С. 116-130. DOI: 10.14308/ite000615. (in Ukrainian)
2. Osnovbi ynformatyky y vbichyslyteljnoj tekhnyky : Prob. uch. posobye dlja sred. ucheb. zavedenyj. V 2-kh ch. Ch.
1 / A. P. Ershov, V. M. Monakhov, S. A. Beshenkov y dr. ; Pod red. A. P. Ershova, V. M. Monakhova - M. : Prosveshhenye, 1985. - 96 s. (in Russian)
3. Osnovbi ynformatyky y vbichyslyteljnoj tekhnyky : Prob. uch. posobye dlja sred. ucheb. zavedenyj. V 2-kh ch. Ch.
2 / A. P. Ershov, V. M. Monakhov, A. A. Kuznecov y dr. ; Pod red. A. P. Ershova, V. M. Monakhova - M. : Prosveshhenye, 1986. - 143 s. (in Russian)
4. Osnovy informatyky ta obchysljuvaljnoji tekhniky : Proghrama dlja serednikh zakladiv osvity / M. I. Zhaldak, N. V. Morze, Gh. Gh. Naumenko. - K. : 1996. - 12 s. (in Ukrainian)
5. Zhaldak M. I. Profiljne navchannja informatyky / M. I. Zhaldak, N. V. Morze, O. Gh. Kuzjminsjka // Komp&juterno-orijentovani systemy navchannja: zbirnyk naukovykh pracj. - [Vidp. red. M. I. Zhaldak]. - 2004. - Vyp. 8. - C. 1318. (in Ukrainian)
6. Lapinsjkyj V. V. Retrospektyvno porivnjaljnyj analiz zmistovykh linij navchannja osnov informatyky v Ukrajini / V. V. Lapinsjkyj // Informatyka ta informacijni tekhnologhiji v navchaljnykh zakladakh. - 2008. - №6 (18). - С. 410. (in Ukrainian)
7. Kopnjak N. B. Kurs informatyky: mynule, suchasnistj ta perspektyvy / N. B. Kopnjak // Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Draghomanova. Serija #2. Komp&juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. naukovykh pracj/ Redkol. - K.: NPU im. M.P. Draghomanova.- #3 (10) - 2005. - S. 102-111. (in Ukrainian)
8. Burdun O. V. Informatyka jak vidobrazhennja tendencij informatyzaciji osvity / O. V. Burdun // Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Draghomanova. Serija 2 : Komp&juterno-orijentovani systemy navchannja. - 2010. - #10. - S. 58-65. (in Ukrainian)
9. Naumenko Gh. Gh. Pereghljad zmistu - nova potreba shkoly / Gh. Gh. Naumenko // Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Draghomanova. Serija 2 : Komp&juterno-orijentovani systemy navchannja. - 2010. - # 9. - S. 127-130. (in Ukrainian)
10. Rudenko V. D. Shkiljna informatyka: suchasni problemy ta poghljad u majbutnje/ V. D. Rudenko // Komp&juter u shkoli ta sim&ji. - 2009. - # 5. - S. 3-7. (in Ukrainian)
11. Spivakovsjkyj O. V. Majbutnje shkiljnoji informatyky. Tendenciji rozvytku osvitnikh informacijno-komunikacijnykh tekhnologhij // Komp&juter u shkoli ta sim&ji. - 2005. - #5. - S. 24-27. (in Ukrainian)
12. Bykov V. Ju. Jakym buty shkiljnomu kursu informatyky v zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladakh / V. Ju Bykov, V. M. Madzighon, V. D. Rudenko // Komp&juter u shkoli ta sim&ji. - 2001. - #6. - S.3-6. (in Ukrainian)
13. Navchaljni proghramy z informatyky dlja uchniv 10-11 klasiv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv (rivenj standartu, akademichnyj rivenj, profiljnyj rivenj, poghlyblene vyvchennja) [Elektronnyj resurs] - Rezhym dostupu do resursu: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (in Ukrainian)
14. Donchenko Ja. Rozroblennja zmistu navchannja informatyky v zaghaljnoosvitnikh shkolakh Ukrajiny: retrospektyvnyj analiz / Ja. Donchenko // Profesionalizm pedaghogha: teoretychni j metodychni aspekty. - 2015. - # 1. - S. 191-197. (in Ukrainian)
15. Ivasjkiv I. S., Proghramnyj kompleks „Denver": mozhlyvosti vykorystannja u procesi vyvchennja osnov Web-proghramuvannja / I. S. Ivasjkiv, Ju. S. Ramsjkyj, V. P. Oleksjuk // Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Draghomanova Serija # 2. Komp&juterno-orijentovani systemy navchannja: Zb. nauk. pracj / Redkol. - K.: NPU im. M.P. Draghomanova. - # 4 (11). - 2006. - S. 66-69. (in Ukrainian)
16. Zaghorodnja A. A. Analiz navchaljnykh proghram ta modelej pidghotovky fakhivciv ekonomichnoji ghaluzi v Ukrajini / A. A. Zaghorodnja // Osvitologhichnyj dyskurs. - 2016. - # 3. - S. 152-162. (in Ukrainian)
17. Korshunova O. V. Udoskonalennja zmistu j struktury navchannja informatyky v shkoli vidpovidno do vymogh suchasnogho suspiljstva / O. V. Korshunova, Je. V. Moturnak // Komp&juter u shkoli ta sim&ji. - 2015. - # 4. - S. 2023. (in Ukrainian)
18. Proghrama dlja klasiv informacijno-tekhnologhichnogho profilju za redakciju S.M. Ishherjakova (lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny vid 21.05.2015 # 1/11-7136 z ghryfom «Rekomendovano Ministerstvom osvity i nauky Ukrajiny»). (in Ukrainian)
19. Samojlenko N. Osoblyvosti zmistu kursiv za vyborom z informatyky / N. Samojlenko, L. Semko // Naukovi zapysky [Kirovoghradsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser. : Pedaghoghichni nauky. - 2010. - Vyp. 90. - S. 241-243. (in Ukrainian)
20. Doroshenko Ju. O. Proghrama kursu za vyborom „Osnovy Internet" / Doroshenko Ju. O., Zavadsjkyj I. O., Prokopenko N. S. // Informatyka ta informacijni tekhnologhiji v navchaljnykh zakladakh. - 2006. - #4-5. - S. 4148. (in Ukrainian)
21. Zavadsjkyj I. O. Proghrama kursu za vyborom „Osnovy Veb-dyzajnu" / Zavadsjkyj I. O., Prokopenko N. S. // Informatyka ta informacijni tekhnologhiji v navchaljnykh zakladakh. - 2006. - #4-5. - S. 48-55. (in Ukrainian)

THE REVIEW OF COMPUTER SCIENCE CURRICULUMS FOR HIGH SCHOOL PUPILS OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION Alla Kuzmenko

National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine Abstract. The priority of training in conditions of Informatization of the society is the training of Informatics and information and communication technologies. In research and the practice of secondary schools remains the problem of the maintenance of studying of Informatics for high school students in the conditions of rapid development of information and communication technologies. When determining the content of computer science there are two fundamental type of courses - "fundamental" and "applied". The purpose of introduction of "fundamental" courses is the formation of a worldview (science) and "applied" - preparation for practical activity. From the analysis of the content of educational programs in computer science in 1985, 2000 and 2016 for the senior classes of General educational institutions it can be concluded that the number of hours devoted to the study of algorithms and programming is reduced and, instead, studied the work in applications. Accordance with the guidelines in the 2017-2018 school year in high school exploring computer science is carried out in accordance with the standard level, academic level, level of higher learning and the relevant level. However, existing curricula on computer science for students of senior school are given the time to learn web technologies, developing web applications, programming mobile devices and the like. A review of the curricula on Informatics indicates that the contemporary state of Informatics training content still needs to be improved and has potential for development. The basis can be elective courses, therefore there is a need to expand their topics.

загальноосвітній навчальний заклад ІКТ інформатика курс за вибором ліцей навчальна програма старша школа general educational institution ict computer science
Другие работы в данной теме: