Научтруд
Войти

Система створення сучасних підручників і посібників

Научный труд разместил:
Kuzma
20 сентября 2020
Автор: Вадим Страхов

Ф1ЗИКА

мацшна, змютова, лопчна структура тдручниюв ф1зики i взагал1 тдручниюв природ-ничих дисциплш XXI столтя.

Л1ТЕРАТУРА

1. Уемов А. И. Аналогия и учебный процесс. //Логика и проблемы обучения. Под ред. Б. В. Бирюкова, В. Г. Фарбера. — М.: Педагогика, 1977. — С. 11-37.

УДК: 370. 182+371.31+53.01+51.31

Вадим СТРАХОВ, Лариса ЯТВЕЦЬКА, Олег ВАЛЛЬС, Натал1я ШАП1РОВА

СИСТЕМА СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ П1ДРУЧНИК1В I ПОС1БНИК1В

У сучасний перюд питання розробки, тдготовки, створення п1дручник1в, навча-льних поибниюв, як1 були б адекватш вимогам освии ХХ1 столтя, вимогам сучасних освитх стандарлв е одшею ¡з нагальних проблем. Це обумовлено втшенням особисть сно-ор1ентованого навчання, необхвдтстю урахування особливостей псих1ки, сввдомос-■п, самосввдомосп, особливостей мислення учтв i вчител1в, тобто наявшстю великого розма!ття систем «учень — вчитель». Один з1 шлях1в розв&язання зазначено! проблеми полягае в системному тдхода, а саме у створенш шдустрп сучасних засоб1в навчання, в основу створення яко! пропонуемо покласти органiзацiю холдингу, який мае складати-ся з координащйного центру, що вивчае освiтянськi потреби на вах рiвнях, здiйснюе менеджмент, розповсюдження та рекламу продукцп холдингу; науково-методичного експертного центру, який проводить експертизу матерiалiв iз рiзних питань освiти; на-уково-виробничого комплексу iз забезпечення матерiальноl бази навчальних закладiв, що мае у своему складi iснуючi науково-до^дш iнститути та вiдповiднi пiдприемства; центру п1дтримки використання шформацшно-комушкащйних технологiй, який сприяе забезпеченню закладiв освiти комп&ютерною технiкою, сприяе розповсюдженню про-грамно! продукцп та шших аудiовiзуальних засобiв; видавничого центру. Холдинг та його тдроздши мають розгалужену будову та перебувають у вертикальному i горизонтальному ствпорядкуванш.

УДК: 370.182+371.31+53.01+51.31

Вадим СТРАХОВ, Лариса ЯТВЕЦЬКА, Олег ВАЛЛЬС, Наталiя ШАП1РОВА ДЕЯК1 ПОГЛЯДИ НА СИСТЕМУ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ П1ДРУЧНИК1В I ПОС1БНИК1В

У сучасний перюд питання розробки, тдготовки, створення тдручниюв, навчальних поибниюв, як1 були б адекватш вимогам освiти ХХ1 столiття, вимогам сучасних освiтнiх стандартв е одшею з нагальних проблем. З одного боку — дуже мала юльюсть тдручни-к1в високого наукового i методичного р1вня, значна кiлькiсть усiляких посiбникiв, як1 за змютом навчально! шформаци просто не можна використовувати в навчальному процеа, а з iншого боку — крайня необхвдтсть мати з кожного предмета достатню к1льк1сть як1сних альтернативних пiдручникiв i навчальних посiбникiв, в тому числ i таких, яю забезпечува140

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — №6. — 2002.

Другие работы в данной теме: