Научтруд
Войти

Методика допрофесійної підготовки майбутніх соціальних педагогів: з досвіду роботи

Научный труд разместил:
Ariy
20 сентября 2020
Автор: Віра Поліщук

Вiра ПОЛ1ЩУК

МЕТОДИКА ДОПРОФЕС1ЙНО1 П1ДГОТОВКИ МАЙБУТН1Х СОЦ1АЛЬНИХ ПЕДАГОГ1В: З ДОСВ1ДУ РОБОТИ

Розкрито досвгд роботи колективу викладач1в психолого-педагоггчного факультету Тернопшьського нацюнального педагоггчного утверситету шет В.Гнатюка щодо апробацИ I впровадження багатовар1антноХ модел1 здтснення допрофесшно&! тдготовки майбутшх сощальних педагог1в.

У цшснш системi професшно! шдготовки сощальних педагопв етап допрофесшно! пiдготовки займае особливу роль. У нашш кра!ш нагромаджений певний досвщ здiйснення допрофесшно! пiдготовки старшокласниюв. Сьогоднi спостерiгаеться стiйка тенденцiя до зростання чисельностi класiв, якi здшснюють допрофесiйну пiдготовку майбутнiх фахiвцiв, орiентованих на соцiально-педагогiчну дiяльнiсть. Дане явище зумовлене поширенням ново! професп сощального педагога, запровадженням 11 у загальноосв^шх навчально-виховних закладах, можливостями майбутнього працевлаштування i добором дисциплiн, якi пропонуються для вивчення. Проте аналiз дослщжень з дано! проблеми (Ю. Галагузова, Ю. Гилязова, Р. Куличенко, Л. Мщик, Н. Шмельова [1; 2; 5; 6; 8] та ш.), досвщ здiйснення допрофесшно! пiдготовки майбутшх соцiальних педагогiв на базi психолого-педагопчного факультету Тернопiльського нацiонального педагогiчного ушверситету iменi Володимира Гнатюка дае шдстави для висновку, що форми допрофесшно! шдготовки майбутшх сощальних педагопв можуть i повинш бути рiзними.

Вважаемо, що недощльно орiентуватися тiльки на традицшш форми здiйснення допрофесшно! шдготовки на базi загальноосвiтнiх закладiв: спецiалiзованi класи шкiл (лще!в, гiмназiй) i групи, укомплектованi iз учнiв паралельних класiв одного чи декiлькох закладiв. Адже доволi неприродною виглядае картина, коли учш цiлого класу виявляють бажання опановувати фах соцiального педагога. Тим бшьше, що створення спецiалiзованих класiв е проблемним у маленьких мютечках i сiльськiй мiсцевостi. Тому викладачами психолого-педагогiчного факультету Тернопшьського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi В.Гнатюка апробовано рiзнi форми здiйснення допрофесшно! шдготовки майбутшх сощальних педагопв на базк

- загальноосв^шх закладiв (шкш, лiце!в, гiмназiй);

- закладiв додатково! освiти (будинкiв дитячо! творчостi, сощально-педагопчних клубiв, гурткiв, факультативiв, Товариств Творчо! молодi, Мало! академi! наук та ш.);

- вищих навчальних закладах (факульте^в, вiддiлень довузiвсько! пiдготовки, очно-заочних шкiл) та iншi.

Програми допрофесiйно! пiдготовки складалися з огляду на виршення таких завдань допрофесшно! шдготовки :

- розширення загального свiтогляду учнiв;

- актуалiзацiя процешв самопiзнання i професiйного самовизначення;

- формування iнтересу до професi! сощального педагога;

- первинна дiагностика професшно! придатност до роботи в системi "людина-людина";

- ознайомлення з щнностями соцiально-педагогiчно! дiяльностi, !! суттю, основними завданнями i функцiями;

- ознайомлення з вимогами, яю пред&являе профеая соцiального педагога до суб&екта професшно! дiяльностi;

- розвиток здiбностей адекватного сприймання та розумшня iнших людей, !х психологiчного стану;

- формування комушкативно! культури, навичок спiлкування з людьми рiзних вiкових категорiй (дошкшьниками, ровесниками, людьми похилого вiку, людьми з особливими потребами);

- формування мовленнево! культури;

- формування первинних вмшь i навичок соцiально-педагогiчно! дiяльностi;

- вiдпрацювання методики надання волонтерсько1 сощально-педагопчно1 допомоги рiзним групам населення чи окремим Рентам;

- формування вмiнь пошуково-дослщно1 дiяльностi.

Програма допрофесшно1 пiдготовки соцiальних педагогiв будувалася з врахуванням орiентовного перелiку знань i вмiнь, якими повиннi оволодгш учнi в процесi допрофесшно1 тдготовки. Аналiз праць з питань допрофесшно! пiдготовки соцiальних педагогiв (З. Гилязова, В. Келасьев, Н. Шмельова [2; 3; 8] та ш.) свщчить, що у процесi допрофесшно1 тдготовки майбутш соцiальнi педагоги мають оволодгги знаннями про:

- цiнностi, цш, завдання i функци дiяльностi професшного соцiального педагога;

- сфери професшно1 сощально-педагопчно1 дiяльностi;

- основи проведення спостереження i первинного дiагнозу сощально-педагопчно1 ситуаци i стану клiента;

- етичш стандарти професшно1 сощально-педагопчно1 дiяльностi;

- основи теори i практики волонтерсько1 сощально-педагопчно1 дiяльностi;

- сильш i слабкi сторони свое1 особистость

До найважливiших вмiнь на еташ допрофесшно1 пiдготовки данi дослiдники вщносять умiння:

- цiлеспрямовано й уважно слухати iнших ;

- встановлювати i пiдтримувати стосунки, спрямованi на вияснення сощально-педагопчно1 ситуаци i надання вщповщно1 сощально-педагопчно1 допомоги;

- спостертати та iнтерпретувати вербальну i невербальну поведiнку людини;

- використовувати знання з теори i практики сощально-педагопчно1 дiяльностi;

- налагоджувати дiловi контакти iз представниками соцiальних i соцiально-педагогiчних служб з метою виршення проблем клiента;

- спрямовувати зусилля ктенпв на вирiшення 1хшх проблем i завойовувати довiру;

- обговорювати делiкатнi проблеми з увагою i пiдтримкою, викликаючи довiру клiентiв;

- знаходити творче виршення проблем клiента;

- виступати в ролi посередника i вести переговори мiж конфлштуючими сторонами;

- уважно i доброзичливо реагувати на емоцшш i кризовi ситуаци;

- оцiнювати власну поведшку i почуття;

- будувати взаемини на основi етичних стандартiв сощально1 i сощально-педагопчно1 дiяльностi.

Цiлком очевидно, що модель, графш i освггая програма допрофесiйноl пiдготовки мають визначатися особливостями навчального закладу, на базi якого вона здiйснюегься, можливостями учшв, договiрними зобов&язаннями учасникiв цього процесу.

Типовий навчальний план пiдготовки сощальних педагогiв в соцiально-педагогiчних класах складаеться iз трьох частин: загальноосвiтньоl, психолого-педагопчно1 i спецiальноl соцiально-педагогiчноl пiдготовки. Психолого-педагопчна п1дготовка здiйснюегься за рахунок варiативноl частини навчального плану; спецiальна сощально-педагопчна пiдготовка — курсiв за вибором, факультативiв, додаткових занять та консультацш.

Виходячи iз концепцil формування клашв загального педагогiчного спрямування з наступним подшом учнiв на групи для здшснення вузько1 спецiалiзацil загальна психолого-педагопчна тдготовка була спрямована на самотзнання, професiйне самовизначення школярiв, розвиток у них психолого-педагогiчного мислення, шзнавально1 активностi, спостережливостi, залучення !х до таких загальнолюдських цiнностей, як цшшсть i неповторнiсть життя кожно1 людини, формування культури взаемин. Даний блок передбачае вивчення таких дисциплш: самовиховання та саморозвиток особистостi, основи професшного самовизначення, основи педагопки, основи психологи, людина та суспiльство, культура дшового мовлення, охорона життя людини, валеолопя, соцiально-правовий захист населення, соцiальна педагопка, соцiальна екологiя.

Блок дисциплiн сощально-педагопчно1 пiдготовки включав такi дисциплiни: система сощальних служб Украши, витоки благодшноси та милосердя, основи соцiальноl педагопки, теорiя i практика соцiально-педагогiчноl дiяльностi, основи волонтерського руху в Украш,

основи теори i практики сощально-педагопчно1 дiяльностi в Укра1ш i за рубежем, етика професшно1 дiяльностi соцiального педагога та iншi.

З урахуванням того, що далеко не в ушх школах е реальна можливють створювати педагогiчнi, соцiально-педагогiчнi класи, професшно зорiентованi факультативнi групи, на факультет довузiвськоl пiдготовки при Тернопшьському нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi Володимира Гнатюка було започатковано роботу вщдшення зi спецiальностi "Сощальна педагопка". Пщготовка слухачiв на даному вiддiленi передбачала вивчення блоку загальноосвiтнiх предметiв, яю виносилися у як вступнi випробування i блоку сощально-педагогiчних дисциплш.

Для учнiв 10-11 класiв iз вщдалено1 мiсцевостi, якi не мали реально1 змоги вiдвiдувати данi заняття, при психолого-педагогiчному факультетi Тернопiльського нащонального педагогiчного унiверситету iменi В.Гнатюка у 1998 рощ була вщкрита очно-заочна школа майбутнього сощального педагога. Метою И створення було надання реальное& можливостi всiм бажаючим отримати допрофесшну пiдготовку у сферi сощально-педагопчно1 дiяльностi. Програма ща школi передбачала вивчення таких предмеив: основи загально1 психологи i педагогiки, соцiальна педагогiка, теорiя i практика сощально-педагопчно1 дiяльностi, волонтерський рух в Укра1ш, особливостi сощально-педагопчно1 роботи з рiзними категорiями клiентiв та iнше.

Графiк навчального процесу школи передбачав оптимальне поеднання навчальних занять, консультацiй, самостшно1 роботи i волонтерсько1 сощально-педагопчно1 практики. Практика, як правило, проходила за мюцем проживання тд керiвництвом педагогiв (психологiв) середньо1 загальноосв^ньо1 школи чи працiвникiв центрiв соцiальних служб им&1 i молодо Слухачi школи виконувати також творчi роботи, реферати, авторськi дослiдження. У зв&язку з тим, що слухачами очно-заочно1 школи були, як правило, учш з вщдалених населених пунктов проживання якi не мали реально1 змоги систематично користуватися послугами бiблiотеки i читальних залiв унiверситету, тому особлива увага була придшена забезпеченню !х необхiдними навчально-методичними матерiалами, пошбниками i пiдручниками.

Мiжвiдомчiсть професи "сощальний педагог" дозволяе залучити до здшснення допрофесшно1 пiдготовки майбутнiх соцiальних педагопв соцiальнi i соцiально-педагогiчнi установи. Ця iдея знайшла реальне втiлення тд час створення у 1998 рощ при Тернопшьському обласному центрi сощальних служб для им&1, дiтей та молодi "Школи волонтерiв — помiчникiв соцiального педагога". Основне завдання функщонування школи полягало у виявленнi сощально активних дiтей, ознайомлення 1&х з основами сощально1 i сощально-педагопчно1 дiяльностi i навчання основам волонтерсько1 роботи сощально-педагопчного спрямування. Програма роботи "Школи волонтерiв — помiчникiв соцiального педагога" передбачала вивчення таких куршв: система сощальних служб в Укра1ш, основи сощально1 педагогiки, технолог^ соцiально-педагогiчноl дiяльностi, змiст i основнi напрями дiяльностi волонтера, органiзацiя дозвiльневоl дiяльностi, сощально-педагопчна допомога людям з особливими потребами, сощально-педагопчна робота за мюцем проживання та ш. Навчально-виховний процес у "Школi волонтерiв — помiчникiв сощальних педагопв" був оргашзований таким чином, щоб актуалiзувати процеси самопiзнання, професшного самовизначення, створити сприятливi умови для ознайомлення з суттю i особливостями сощально-педагопчно1 дiяльностi, методикою волонтерсько1 дiяльностi соцiально-педагогiчного спрямування. Зi слухачами проводилися заняття з основ самотзнання, самовиховання та саморозвитку особистостi, професiйного самовизначення, основ шформацшних технологiй, тренiнг комушкативних вмiнь та iнше.

У процеш здiйснення рiзних форм допрофесiйноl тдготовки поряд з традицшними формами роботи (уроки, лекци, семiнари, лабораторно-практичнi заняття, контрольш роботи, реферати та ш.) широко використовувалися тренiнги, дискус^, дiловi та рольовi iгри, аналiз конкретних соцiально-педагогiчних ситуацiй (проблем), реферування науково-дослщно1 лiтератури, вивчення праць педагогiв-новаторiв, вивчення досвщу соцiально-педагогiчноl роботи, перегляд з наступним обговоренням навчальних вщео- i кiнофiльмiв, виконання iндивiдуальних завдань дослщного характеру, розробка i захист творчих проекпв i програм,

тощо. Навчально-виховний процес здiйснювався таким чином, щоб теоретичне навчання органiчно поеднувалося з практичною волонтерською сощально-педагопчною дiяльнiстю.

Мета соцiально-педагогiчно! практики полягае у створенш умов для тзнання сутi соцiально-педагогiчно! дiяльностi, виконання учнями соцiально-педагогiчно! роботи волонтерського характеру. Базами здшснення волонтерсько! дiяльностi були школи, дитячi притулки, герiатричнi центри, шм&! учнiв та !х родини, сусщи, знайомi, центри соцiальних служб для молод^ дошкiльнi та позашкшьш заклади, заклади соцiально! допомоги i соцiального захисту, охорони громадського порядку, вщпочинку, дозвiльнево! дiяльностi та шшь

Аналiз лiтературних i документальних джерел, а також досвщ здiйснення допрофесшно! шдготовки майбутшх сощальних педагопв свщчить про дощльшсть виокремлення в програмi практики наступних основних компонентiв: ознайомлювального, активно! сощально-педагогiчно! дiяльностi i пошуково-дослiдного характеру. Ознайомлювальний компонент сощально-педагопчно! практики передбачае ознайомлення учнiв iз можливими сферами соцiально-педагогiчно! дiяльностi, рiзними соцiально-педагогiчними установами. З цiею метою оргашзовувалися екскурсi!, зустрiчi iз сощальними педагогами, "крут столи".

Соцiально-педагогiчну практику учшв 10-11 класiв доцiльно оргашзовувати у:

- мiкрорайонi: допомога людям з особливими потребами (швалщам, одиноким людям, людям похилого вшу); допомога багатод^ним шм&ям, органiзацiя дозвiлля; робота в комтетах територiального громадського самоврядування; впорядкування територi! мiкрорайону;

- школi — органiзацiя колективних творчих справ, оргашзащя дозвiлля учнiв початково! школи, благодшних марафонiв, шефських концертiв, акцш збору одягу для дiтей iз притулкiв; здiйснення iндивiдуального шефства над важкими шдл^ками, гувернерська допомога учням молодших класiв;

- закладах сощально-педагопчного спрямування (центрах соцiальних служб для шм&!, дiтей та молодi, сощального забезпечення, сощальних притулках, герiатричних центрах, Червоному Хрест^ благодiйних органiзацiях i фондах та iн. );

- дитячих i юнацьких об&еднаннях, л^шх таборах та iнше.

Результати проходження практики знаходили вiдображення в щоденниках учнiв, аматорських вiдеофiльмах, творах-роздумах тощо.

У "Школi волонтерiв — помiчникiв соцiальних педагопв" окрiм теоретичних i практичних занять, проводилися численнi акци, заходи i програми, мета яких полягала в залученнi учасникiв до конкретно! сощально-педагопчно! дiяльностi. Так, наприклад, слухачi школи при Тернопiльському обласному центрi соцiальних служб для шм&!, дiтей та молодi здiйснювали шефство над дитячим притулком для неповнол^шх (м. Тернопiль, вул. Стрiмка 6) i благодiйною органiзацiею "Каркас" (м. Тернопшь, вул. Кн. Острозького 2), брали участь у проведеш благодшних акцш i програми "Щасливе дитинство", основний змiст яко! полягав у здшсненш шефства i наданнi конкретно! допомоги дгам, якi в силу об&ективних чинникiв, не мали змоги вщвщувати школу. Волонтери спiльно з пращвниками Тернопiльського мiського центру сощальних служб для шм&!, дiтей та молодi стали iнiцiаторами довготривалих акцш "Волонтер", направлено! на розвиток дитячо! та юнацько! iнiцiативи з надання волонтерсько! допомоги людям, якi !! потребують: одиноким людям похилого вшу, шватдам. За !х активною участю були проведенi такi акцi!: "Сощально-педагопчна екологiя мiкрорайону", основне призначення яко! полягало в полшшенш соцiально-педагогiчного мшроктмату школи, мiкрорайону та "Подiлись теплом", призначення яко! — оргашзащя i проведення культурно дозвiльнево! дiяльностi, творчих зустрiчей i музичних вечорiв для д^ей-шваладв, людей так званого "третього вiку" тощо.

Як свiдчать результати спостережень, анкетування, бесщ iз старшокласниками, залучення !х до рiзних видiв волонтерсько! соцiально-педагогiчно! роботи сприяе кращому осмисленню !! цiнностей, сутi, позитивних i негативних аспектiв, формуе досвщ органiзацi! спiльно! дiяльностi дiтей i дорослих, розвивае почуття милосердя, доброти, взаемодопомоги, формуе усвщомлене ставлення до сощально-педагопчно! дiяльностi, сприяе усвiдомленому професшному самовизначенню.

Результати нашого дослiдження дають пiдставу для висновку про доцшьшсть залучення учасникiв допрофесiйноï пiдготовки до виконання iндивiдуальних чи групових завдань пошуково-дослщного характеру. Учнi, що брали участь у рiзних формах допрофесiйноï пiдготовки, мали можливiсть обрати тему, яка вщповщала ïx iнтересам i запитам. Нами розроблено орieнтовний перелш таких проектiв i програм: Проблема захисту прав дитини в Украш; Проблема захисту прав школяра; Проблема здорового способу життя сучасного школяра; Мое бачення вирiшення проблеми культурно-дозвiльнeвоï дiяльностi школярiв у моему мют (селi); Мое бачення вирiшення проблеми безроботя у нашому населеному пункп; Дiти-iнвалiди: шляхи вирiшення ïx проблем; Д^и вулицi: хто вони?; Алкоголь у краш дитинства; Палiння i дитинство; Проект Центру реабштацп дтей-шваладв; Проект Центру дитячих i молодiжниx iнiцiатив; Тимчасове безробiття як соцiально-економiчна проблема; Моя модель сучасного культурно-оздоровчого центру мшрорайону; Проект програми вихщного дня для школярiв; Проект програми: "Наукова органiзацiя життедiяльностi сучасного школяра"; Проект програми: "Педагопка сшвпращ у нашш школi"; Проект програми вихщного дня для дiтей i батьюв; Проект програми вихвдного дня для людей похилого вшу; Проект програми: "Я у своему майбутньому"; Проект програми: "Щаслива старють наших дщуив i бабусь"; Проект створення i функщонування центру молодiжноï моди.

Результати проведеного дослщження свiдчать, що учш з цiкавiстю вивчають лiтературу, ознайомлюються з методами дослiджень, здiйснюють просто сощально-педагопчш дослiдження (тестування чи анкетування). Своï науково-пошуковi роботи випускники спецiалiзованиx класiв (груп, шкiл, факультетiв чи вщдшень) виконували пiд керiвництвом педагопв i пращвниюв соцiально-педагогiчниx установ. Це були творчi роботи, реферати, авторсью програми, проекти, аналiз досвiду роботи конкретного закладу чи виршення проблемно!& сощально-педагопчно1& ситуацiï (за вибором старшокласника).

Специфiка мети, завдань функцiонування рiзниx форм допрофесiйноï пiдготовки передбачае використання поряд з традицiйними системи ощнки знань i умiнь (iспитами, залшами) i нетрадицiйниx. Пiдсумкова атестацiя допрофесiйноï пiдготовки здiйснювалася за вибором учасниюв навчального процесу у формi: захисту творчого проекту, творчоï роботи за вибором (наприклад, "Хто я, чого я прагну у житп?", "Моï друзi", "Моя сiм&я", "Клас, в якому я навчаюся", "Людина, якш я зумiв допомогти у житп"); реферативноï доповiдi за однiею iз тем курсу, яка для учня (слухача) е актуальною; аналiзу дiяльностi соцiально-педагогiчного закладу (благодiйноï органiзацiï, центру сощальних служб для сiм&ï, дтей та молодi, дитячого садка, будинку дитини, дитячого молодiжного об&еднання, реабштацшного центру, вiддiлу у справах неповнол^шх, притулку для неповнолiтнix тощо).

Цшком закономiрно, що не всi учш сощально-педагопчних класiв, груп, вiддiлень, школи волонтерiв продовжують навчання за спещальшстю соцiальний педагог. Позитивом допрофесiйноï е те, що в процес ïï здiйснення створюються сприятливi умови для самотзнання, усвiдомлення свого "Я", самовизначення, саморозвитку, формуються життево необxiднi щнносп i особистiснi якостi, котрi е вагомим чинником успiшноï соцiальноï адаптаци випускникiв школи.

Л1ТЕРАТУРА

1. Галагузова Ю.Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки социальных педагогов: Дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. — М., 2001. — 373 с.
2. Гилязова З.М. Допрофессиональная подготовка социального педагога в среднем профессиональном учебном заведении технического профиля: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. — Казань, 1998. — 170 с.
3. Диагностика профессиональных способностей, система профессионального отбора социальных педагогов и социальных работников: Сб. науч. трудов / Отв. ред. В.Н. Келасьев. — М.: Академия, 1994. — 127 с.
4. Капустша О.В. Педагопчш умови актив1зацп професшного самовизначення старшокласнишв у навчально-виховнш д1яльносп загальноосвггньо1 школи: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07.- К., 2004. — 19 8с.
5. Куличенко Р.М. Социальная работа и подготовка социальных работников в современной России. — Тамбов: Тамбовський гос. пед. ун-т, 1997. — 288 с.
6. Мщик Л.1. Соц1альна педагогжа: досввд та перспективы. — Запоргжжя, Запоргжський держ. ун-т. — 1999. — 248 с.
7. Сластенин В.А. Социальный педагог: готовность к профессиональной деятельности // Научные труды. Серия психолого-педагогические науки. — М.: Mill У, 1995. — С.2-12.
8. Шмелева Н.Б. Профессиональная подготовка студентов — будущих специалистов по социальной работе (акмеологический подход) // Российский журнал социальной работы. — 1996. — №1. — С. 109—113.

Ольга ЛАЗАРЕВСЬКА, Майя Н1ВЕЛЬТ

ДОСВ1Д МОДЕРШЗАЦИ MHCTE^KOÏ ОСВ1ТИ В КОНТЕКСТ еВРОШТЕГРАЦИ

Багато в чому для виршення сьогоденних проблем навчання може сприяти досвщ, який накопичили европейсью школи в напрямках 1ндив1дуал1зацИ& роботи з учнями, створення умов для самореал1заци талашгв, для активного штелектуального розвитку у вщповщност до зд1бностей, оргашзаци роботи в гомогенних та гетерогенних класах, модифшаци шкшьних програм вщповщно до природних можливостей, створення штегрованих та спещальних куршв для зниження навантаження тощо.

1нтеграцшш тенденци е характерною ознакою сучасного життя. Не оминули вони i сферу музично! освiти. Поряд з ними, як першорядш в процес здобуття знань та навичок, визнаються сьогоднi i проблеми комплексного шдходу до змiсту навчання. Розглянемо дане питання на прикладi Тернопшьсько! обласно! експериментально! комплексно! школи мистецтв та 1нституту мистецтв ТНПУ iм. В. Гнатюка.

Предметна структура навчання у ^d^i загальноосвiтньоï пiдготовки призводять до того, що кожен предмет починае працювати "на себе", на "самовдосконалення" не враховуючи можливостей нахилiв, та часу учнiв. Перелiк предмеив навчального плану за своею кшьюстю та змiстом також не "працюе на учня".

Позитивнi зрушення почались в перiод реформи освiти. "Формування всебiчно розвиненоï особистостi шляхом виховання та навчання, побудованого на принципах системност та iнтегративностi, розвиток здiбностей учня, його наукового свiтогляду" — таю основш завдання, визначенi Законом Украши "Про загальну середню освггу". Закон змiщуе акцент у навчанш iз простого засвоення навчального матерiалу на розвиток духовного потенцiалу дитини здатносп пiсля закiнчення школи, активно i гармоншно влитися в життя суспшьства.

За словами академiка О. Савченко в освт сьогоднi вщбуваеться "переорiентацiя соцiально-педагогiчних поглядiв та оцшки мiсця мистецтва в навчально-виховному процесГ&. Вперше в Базовому навчальному плат пропонуеться в iнварiантнiй частинi галузь "Художня культура", метою якоï е "розкриття багатств духовноï культури людства, залучання учнiв до творчоï дiяльностi в рiзних видах мистецького самовиразу" (музика, спiв, лiплення, танок, акторська гра тощо). Але теоретичне викладання ïï предметiв та ix просв^ницька спрямованiсть не будуть сприяти творчому розвитку школярiв. Тiльки практичне музикування, малювання, гра в театрi, xореографiя вирiшують завдання розвитку здiбностей, виховання навичок творчо].& дiяльностi, необxiдниx в будь-якш сферi майбутнього життя. Водночас саме ця галузь вщкривае шлях до поглиблення iнтеграцiйниx процесiв шд час навчання. За рахунок створення штегрованих програм з рiзниx гумаштарних та мистецьких предметiв можливо закласти дшсно глибокi знання, уяву про свгг, етапи розвитку суспiльства. Основою для розробки таких програм може бути програма предмету "Iсторiя" (витримуеться принцип комплементарносп). Вивчаючи певну епоху, учень, завдяки лтературним творам, музищ, живопису, арxiтектурi, грi в театр^ хореограф^ тощо, не тiльки отримуе глибою знання, а через емоцшний вплив наближаеться до атмосфери, в якш тодi перебувала людина, що безпосередньо впливае на його духовне самовдосконалення. В напрямку "природш умови сощальний розвиток" можуть iнтегруватися програми предмеив "Географiя" та "Iсторiя". Школа вже мае досвщ використання iнтегрованоï програми "Природознавство", яка охоплюе матерiал предметiв: бiологiя, xiмiя, фiзика, географiя.

Другие работы в данной теме: