Научтруд
Войти

Підготовка студентів педагогічних ВНЗ до впровадження методу проектів у школі

Научный труд разместил:
Fofan
20 сентября 2020
Автор: Сергій Лопай

нiстю пiдiйти до дiагностики новоутворень тдивадуальноста, до проектування формування i пiдвищення рiвня ергож^чно! культури фахiвця.

Фахiвець-учитель, у якого сформований високий рiвень професiйно-ергономiчноl культури, при наявност неадекватно1 ситуацп може використовувати власт особистiснi якостi, проявити свою iндивiдуальнiсть, цiннiснi орiентацu, естетичт установки, етично-педагогiчне ставлення до шших людей. У цьому випадку результати пращ можуть бути осмислет не лише з сощальних, але й особисткних позицiй. Формування ергож^чно! культури сприяе особисть сно-професiйному розвитку майбутнього вчителя — це фахiвець з яскраво вираженою профе-сiйною спрямоватстю, з розвиненою психiчною сферою особистоста, що володiе високим рГв-нем профеийно! компетенцп, сформованим iндивiдуальним стилем профеийно! дiяльностi, по-стiйно прагнучий до пiдвищення квалiфiкацil та самоосвгги, фах1вець, якш свiдомо змГнкю себе в процем трудово! дiяльностi та вносить свш iндивiдуальний творчий доробок до професп.

Л1ТЕРАТУРА

1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. — М.: Педагогика, 1980. — Т. 1. — 232 с.
2. Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности / Отв. ред. Л. И. Анцыферова. — М., 1981. — С. 3-15.
3. Версан В. Г. Сертификация. Отечественная и зарубежная практика: Серия «Международная инженерная энциклопедия». — М.: Центр «Наука и техника», 1994. — 215 с.
4. Гвишиани Д. М. Организация и управление. — М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 1998. — 332 с.
5. Завельский М. Г. Экономика и социология труда. — М.: Кнорус, 1998. — 208 с.
6. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические вопросы психологии. — М.: Наука, 1984. — 444 с.
7. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие: 2-е изд. пере-раб. и доп. — М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. — 320 с.

Серий ЛОПАЙ

П1ДГОТОВКА СТУДЕНТ1В ПЕДАГОГ1ЧНИХ ВНЗ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТ1В У ШКОЛ

Нова ситуащя в сусптьств^ тновацшт процеси в oceimi спричиняють neo6xidnicmb тдготовки вчителя нового типу, здатного працювати i3 сучасним обсягом тформацп, планувати процес навчання в щлому, конструювати його на рiзних етапах i рiвнях, прогнозувати й аналiзуваmи результати роботи з наступною корекщею своег педагoгiчнoг дiяльнocmi. Метою нашог cmаmmi е виcвimлення особливостей тдготовки майбуттх педагoгiв до впровадження проектног дiяльнocmi iз застосуванням тформацшно-комуткацшних технологш у школу.

Постановка проблеми. У державнш нацюнальнш програмi «Освгга» зазначаеться, що «вища освгга спрямована на забезпечення фундаментально!, науково!, загальнокультурно!, практично! тдготовки фахiвцiв..., на формування штелектуального потенщалу наци та всебiч-ний розвиток особистост як найвищо! щнност сустльства» [1]. Для виконання поставлено! мети вища школа мае робити акцент на таю осв^т технологи, яю б формували у майбуттх фах1вщв певт особисткт якоста, вмшня та здГ6ности гнучко адаптуватися у життевих ситуащ-ях, що змГнюються, самостшно здобувати необхвдт навички i застосовувати !х на практищ; критично мислити, вмгш бачити проблеми, що виникають у реальному житп й, використовую-чи сучаснi технологи, шукати шляхи рацюнального !х виршення; грамотно працювати з шфо-рмащею; працювати спшьно (у командi) у рГзних ситуащях; самостiйно працювати над розвит-ком особисткно! моральностi, iнтелекту, культурного рГвня.

Нова ситуацiя у сустльств^ шновацшт процеси в освт обумовлюють необхвдтсть тд-готовки вчителя нового типу, здГ6ного працювати з сучасним об&емом шформацп, нетрадицш-но тдходити до виршення рiзноманiтних педагогiчних ситуацiй, проектувати, планувати процес навчання в щлому, конструювати його на рГзних етапах i рГвнях, прогнозувати й аналiзува-ти результати роботи з наступною рефлекскю й корекцiею свое! педагопчно! дГяльностг Це приводить до того, що сьогодт широке розповсюдження у практищ вищих навчальних закла-дГв отримали такi нетрадипiйнi технологи, як метод проекта, технологiя штегрованого навчання, груповГ форми роботи.

80

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Питанню пiдготовки майбутнiх педагога до впровадження iнновацiйних педагогiчних технологш присвяченi роботи О. М. Пехоти, I. А. Зязюна [2], М. I. Жалдака, Н. В. Морзе [3].

Методу проекта учеш-педагоги придшяють зараз велику увагу (Полат в. С., Гузеев В. В., Елькш М. В., Левченко В. та ш.). Однак попри те, що сьогодш наукова думка схвалюе вклю-чення методу проектiв у освгтнш процес, результати дослiдження Н. В. Кубриково! [4, 31-37] свiдчать, що 48% учите лiв недостатньо знажм з методикою оргашзаци навчальних проектiв.

Формулювання цiлей статтi. Метою дано! статл е висвiтлення особливостей пiдготовки майбутшх педагогiв до впровадження проектно! дiяльностi iз застосуванням шформацшно-комунiкацiйних технологш у школу.

Виклад основного матерiалу дослщження. Узагальнюючи визначення методу проекта, що надають Е. С. Полат [5], В. В. Гузеев [6], А. В. Хуторський [7], необхвдно вщмггити, що на-вчальний проект мае направлешсть на практичний результат, який можна досягти при вмiннi самостiйно мислити, вирiшувати проблеми, залучати для цього знання й вмiння з рiзних галу-зей дiяльностi, вмiння обгрунтовувати й приймати ршення, вмiння формулювати думки, вмш-ня встановлювати соцiальну взаемодiю.

Серед щей, на яких будуеться метод проекта, можна назвати:

• в основi проекту лежить навчальна проблема, що носить дослвдницький характер та потребуе iнтегрованого знання для !! виршення;

• виконання проекту мае передбачати ум етапи навчального дослiдження (визначення проблеми, формулювання дослвдницьких завдань, висунення гiпотез, визначення ме-тод1в дослщження, проведення дослiдження, аналiз отриманих даних, оформлення висновкв та кiнцевих результата);

• застосування методу проекта передбачае використання учасниками набутих нових знань у реальних умовах життя, аналiз i синтез цих знань;

• проект заздалепдь сплановано, сконструйовано, але вш разом з тим допускае гнуч-юсть у ходi виконання;

• за умов реалiзацi! методу проекта однаковою мiрою можна застосовувати рiзнi фор-ми оргатзацл шзнавально! дiяльностi учасникв проекту, але робота мае бути самос-тiйною та практично значущою для кожного;

• результат проектно! дшльност мае нести практичне, теоретичне або пiзнавальне зна-чення.

Для яюсно! реалiзацi! методу проекпв доцшьно використовувати новi шформащйш та ко-мунiкацiйнi технологи. Переваги застосування шформащйних технологiй пов&язанi з додаткови-ми можливостями iндивiдуалiзацi! навчання, зокрема, з&являеться можливкть iндивiдуально тд-бирати об&ем i складнiсть завдань, шдиввдуально п1дбирати послiдовнiсть вивчення матерiалу, можливкть для кожного учасника проекту вибрати свою форму представлення результатiв проекту. Разом з тим сучаст програмш засоби, застосування локально! мережi зумовлюють новi мо-жливостi групово! роботи. Використання iнформацiйних технологiй дозволяе вирiшувати бiльш складнi та об&емш завдання, отримати навички роботи з прикладним програмним забезпеченням для обробки текстово!, числово!, звуково!, графiчно! шформацй, будувати iнформацiйно-логiчнi моделi для оптимального виршення завдання, вiдкривае доступ до рiзноманiтних джерел iнфор-мац1!. Завдяки застосуванню електронно! пошти й електронних конференций долаються просто-ровi бар&ери, що сприяе розвитку комунiкативно! компетенцй учасник1в проекту.

У педагогiчнiй практищ найпiкавiшим е метод проектiв при робоп у малих групах, бо групове спiлкування мае велике значення для розвитку особистостi: воно сприяе утворенню дi-лових, колективних i мiжособистiсних вiдносин, забезпечуе кожному учаснику розвиток його творчих здiбностей. Завдяки проведенню занять iз застосуванням групово! форми роботи ввд-буваеться тдвищення iнтересу до предмету, вироблення позитивного ввдношення до нього i, як наслвдок цього, покращення результативностi навчального процесу. Групова робота сприяе ви-робленню тих якостей, що сприяють бiльш успiшному спiлкуванню з шшими людьми, у проце-сi спшкування учасники проекту вчаться правильно ощнювати сво! власнi вчинки, регулювати свою власну поведiнку в залежностi вщ умов оточення, що швидко змiнюються.

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — 2008. — №8

81

У Харкiвському нацiональному педагопчному унiверситетi iменi Г. С. Сковороди тдго-товка майбутнiх викладачiв до впровадження методу проектiв вiдбуваеться у рамках програми «1п1е1®Навчання для майбутнього» з квiтня 2006 року. Навчанню майбутнiх викладачiв за про-грамою придiляють увагу пiд час проведення рiзноманiтних форм занять, наприклад, на прак-тичних заняттях з курсу «Методика навчання iнформатики», п1д час обчислювально! практики, студенти природничого факультету засвоюють методику впровадження проектно! дiяльностi пiд час практикуму, а студенти мапстратури у процесi проходження навчально-дослвдно! практики.

Реалiзацiя програми «1п1е1®Навчання для майбутнього» сприяе активному впровадженню у процес навчання шновацшних педагогiчних технологш iз використанням засобiв шформацш-них i комунiкацiйних технологiй. У рамках треншгу майбутнi вчителi залучаються у дослвдни-цьку роботу з двох позицiй: учителя-дослiдника й учня-дослiдника. Перебуваючи на позицi! учня, майбутнiй вчитель по-шшому дивиться на його дiяльнiсть, бачить його слабю сторони й його утруднення. Такий пiдхiд дозволяе визначити також переваги й недолжи застосування метода проектiв при проведення дослвдження та експериментально! роботи.

На сьогодш велику увагу придшяють наступностi навчання у середнiй та вищш школi, яка може бути реалiзована у рамках безперервно! освгга. При пiдготовцi студентiв до проведення педагопчного дослiдження iз застосуванням iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй саме метод проектш, зокрема у рамках програми «1п1е1®Навчання для майбутнього», допоможе викладачу-дослвднику пiднятися на сходинку у розвитку сво!х дослiдницьких навичок i набли-зить учня до област дослiджень учителя.

Для прикладу наведемо перелж тем проектiв та сти^ описи навчальних проектiв, що були розроблеш майбутнiми викладачами фiзики та шформатики фiзико-математичного факультету ХНПУ iменi Г. С. Сковороди тд керiвництвом автора статтi.

Таблиця 1

Проекти студентiв

Основне питання проекту Предмети (основний пiдкреслено) Тривалiсть проекту Стислий опис проекту Класи

Як не потонути в басей-т? 1нформатика Фiзика Три тижня У рамках проекту учш будуть вивчати дта сили Архiмеда експериментальним шляхом; визначати умови плавання тiл у рвдинах; пiдтвердять вiдкриття Арх1меда. Тiла та предмети, з якими будуть експериментувати учт, будуть створенi на заняттях з трудового навчання, рвдини будуть ввдбраш за до-помогою вчителя хшп. Результатом проекту буде створення учнями довiдника, який вмщатиме вiдомостi стосовно того, у яких рiдинах тiла, створенi з рiзних речовин, будуть плавати, а у яких тонути. 7

Хiмiя Трудове нав-чання

Чи iснуе альтер- нативний шлях прогре- су? 1нформатика Еколопя Фiзика Один мкяць У ходi проекту учт будуть збирати шфор-мацiю про види енергi! та вплив !! викорис-тання на навколишне середовище, порiвню-вати нешкiдливi джерела енергi! та умови !х широкого використання з метою зниження екологiчно! забрудненостi в майбутньому. Результати свого дослщження учнi оформлять у виглядi розширеного листа до облас-но! адмiнiстрацi! стосовно бшьш ширшого використання альтернативних джерел енер-гiй з примiтками, в яких викладеш будуть зiбранi учнями статистичш данi. 8-9

82

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

Internet — це звалище, чи культура? 1нформатика Два мкяця Учш спочатку на уроках вcеcвiтньоï кторп та кторп Укрaïни, образотворчого мистецт-ва, музики ознайомлюються з музеями, ви-ставками, галереями, що icнyють у рiзних крaïнaх cвiтy. Потiм, мандруючи 1нтерне-том, здiйcнюють пошук електронних верciй цих об&екпв культури. Результатом проекту буде створення учнями пулвника сторшка-ми 1нтернету. 10-11

Музика Образотвор-че мистецтво Всесвггня ic-торш Icторiя Укра-ши

Чи змо- же наро- джений повзати полеть ти? 1нформатика Три тижш Учнi будуть дослвджувати прояв сили Архi-меда експериментальним шляхом, визнача-ти умови плавания тiл у газах. У ходi проекту на заняттях з трудового навчання учш створять повпрят кyлi, за допомогою яких будуть проводити експерименти, наповню-ючи ïх рiзними газами. Результатом експе-рименту буде брошура порад для людей, що полюбляють мандрувати на повiтряних кулях. 7

Фiзикa

Трудове навчання

Висновки з даного дослщження. Створивши портфолiо проектов, майбутнi викладачi не лише здобули знання в галузi iнформацiйно-комунiкацiйних технологш, навички роботи з про-грамним забезпеченням, а й усв1домили, як цi вмшня можна буде використовувати в майбутнш педагогiчнiй д1яльност1, засво!ли принципи застосування iнновацiйних педагогiчних технологiй у процеи навчання.

Можливостi використання методу проектов iз застосуванням шформацшно-комунiкацiйних технологш при професiйнiй пiдготовцi майбутнiх викладачiв дозволяють шд-вищити яюсть навчання, активiзують пiзнавальну дiяльнiсть студентiв, сприяють пiдвищенню самостiйностi й розкривають практичну значимiсть вивченого матерiалу, а також сприяють фо-рмуванню професiйно значимих якостей майбутнiх педагопв.

Л1ТЕРАТУРА

1. Державна Нацюнальна програма «Осв1та» («Украша ХХ1 стол1ття») // 1стор1я укра&шсько! школи 1 педагопки: Хрестомат1я / Упоряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. — К.: Знання, 2003. — 766 с.
2. Пщготовка майбутнього вчителя до впровадження педагопчних технологш: Навч. пос1бник / За ред. I. А. Зязюна, О. М. Пехоти. — К., 2003.
3. Морзе Н. В. Методика навчання шформатики: Навч. пос1б.: У 4 ч. / За заг. ред. акад. М. I. Жалда-ка. — К.: Навчальна книга, 2003. — Ч. I: Загальна методика навчання шформатики. — 254 с.
4. Кубрикова Н. В. Формування самоосв1тньо! компетентност1 учшв в основнш школ1 сшьсько! мюце-вост1 // Педагопка 1 психолопя формування творчо! особистост1: проблеми 1 пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т. I. Сущенко (вщп. ред.) та ш. — Ки!в — Запор1жжя, 2005.
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 2002.
6. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология. — М.: Народное образование, 2000. — 240 с.
7. Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2001.
8. Ше1®Навчання для майбутнього. — К.: Нора-пршт, 2005.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

83