Научтруд
Войти

Використання багаторівневих тестових завдань контролю знань для імітаційної моделі практичного заняття з фізики

Научный труд разместил:
Conjuswyn
20 сентября 2020
Автор: Надія Оляніна

2. Васильев В. И., Тягунова Т. Н., Хлебников В. А. Триадная сущность шкалы оценивания // Дистанционное образование. — 2000. — №6. — С. 19-25.

3. Глова В. И., Дуплик С. В. Модели педагогического тестирования обучаемых // Вестник Казан. гос. техн. ун-та им. А. Н. Туполева. — 2003. — №2. — С. 74-79.
4. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов. — М., 2000.
5. Попов Д. И. Способ оценки знаний в дистанционном обучении на основе нечётких отношений // Дистанционное образование. — 2000. — №6.
6. Тарасов В. А. Проектирование компьютерных тестов с открытыми ответами // Информатика и образование. — 2003. — №1. — С. 72-76.
7. Гультяев А. К. Macromedia Authorware 6.0. Разработка мультимедийных учебных курсов. — СПб.: Корона-принт, 2002. — 400 с.

Над1я ОЛЯН1НА, Володимир ЗУБКОВ, Антон МИСЬК1В

ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОР1ВНЕВИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ДЛЯ Ш1ТАЦШНО1 МОДЕЛ1 ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З Ф1ЗИКИ

Стаття присвячена використанню 6asamopieneeux тестових завдань контролю знань для тдви-щення ефективностi процесу навчання з фiзики.

Постановка проблеми. Змши, яю ввдбуваються в суспшьств^ вимагають створення тако! осв^и, яка б готувала конкурентноздатних пращвниюв. Навчальний процес повинен врахову-вати тенденцл сустльного розвитку i психолопю молод!, а форми i методи реал!зацл навчаль-ного процесу — принципи демократа!, справедливостi, конкуренцл, всеохоплюючого контролю i самоконтролю, дисциплши й ввдповвдальноста, педагопки сшвробггництва в систем! студент — викладач. Це означае застосування у навчальних закладах нових методiв i засоб1в навчання, в тому числ! й для контролю знань, як! дозволять виршити це складне й важливе за-вдання.

Перевiрка знань студентiв е довол! складним процесом у теоретичному та методичному аспектах його практичних розробок, у психолопчному й органiзацiйному ввдношеннях. Одним з! шлях!в тдвищення ефективност навчання е розробка та широке впровадження в навчальний процес комп&ютерного тестування.

Основною метою тестового контролю е тдвищення якоста навчання. Серед локальних цшей можна назвати: об&ективну оцшку знань; тдсумкову оцшку атестацп (акредитащя) нав-чального закладу; оцшку ефективност роботи шдроздЫв навчального закладу, наприклад, оцшка якост викладання предмепв тощо.

Правильно розроблет тести та добре налагоджене тестування дозволяють не лише здшс-нювати ефективний контроль за роботою студенлв та об&ективно ощнювати !х знання, але й допомагати !м при вивчент дисципл!ни концентрувати увагу на вузлових питаннях.

Аналiз останшх дослiджень i публжацш. Питанню розробки автоматизованих систем тестування присвячено чимало праць. Необхщно враховувати, що тзнавальна д!яльшсть су-часного студента здшснюеться в спещально оргашзованому середовищ!, структура й складов! якого ввдображають р!вень технолопчного розвитку сустльства й уявлення оргашзатор!в навчального процесу, як! домшують сьогодш. Таким чином, необхвдною умовою оновлення освгги стае пошук не тшьки нових способ!в оцшки навчально! дшльноста, частина яких здшснюеться суб&ектом навчання, але й створення методик !х реал!зацп [1-3].

Впровадження комп&ютерних технологш у практику навчання ф!зики е одшею з форм тдвищення ефективност навчального процесу. Комп&ютерш засоби природно вписуються у процес навчання, ефективно допомагають значно ур!зномаштнити процес навчання [4].

Але слвд вщмггити, що не кнуе загальновизнаних систем, за допомогою яких можна було б оргатзовувати проведення кпипв, практичних занять тощо.

Мета статл полягае в тому, щоб розглянути основш засади розробки автоматизовано! си-стеми для проведення практичного заняття з ф!зики i продемонструвати технолопю проведення заняття з використанням розробленого за участю автор!в комплексу програм «AnMTest».

134

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Для тдвищення оргашзаци проведення практичних занять з фiзики у Гусятинському ко-леджi ТДТУ iменi 1вана Пулюя було сформовано та розроблено техшчш завдання щодо розро-бки автоматизовано1 системи, а саме:

• створено комплекс програм, за допомогою яких можна здiйснювати тдготовку та проведення практичного заняття з фiзики;

• розроблено iнтерфейс системи так, щоб практичт заняття могла проводити особа, яка володiе ПК на рiвm користувача;

• реалiзувано мент-серверну систему;

• забезпечено такий рiвень збереження даних, щоб навпъ квалiфiкованi програмiсти не змогли 1х розшифрувати;

• реалiзовано передачу результата тестування та виведення шформаци на патр.

Автоматизована система «AnMГest» мктить чотири програми:

• серверна частина — працюе на комп&ютерi викладача. Саме ця програма генеруе завдання, розсилае 1х на термшали студентв, аналiзуе вiдповiдi та роздруковуе резуль-тати;

• ^ентська частина — працюе на ПК студента, контролюе час проходження завдань i вщсилае вiдповiдi на сервер;

• конструктор тестiв — програма, за допомогою яко1 вноситься база завдань i ввдпо-вiдей;

• програма перевiрки достовiрностi тестових завдань — дозволяе викладачу попере-дньо перевiрити ум внесенi в систему завдання та вщповщ.

Лише двi перших програми працюють безпосередньо пiд час проведення практичного заняття, а завдання двох наступних — пiдготовка самого заняття.

Проведення практичного заняття з фiзики за допомогою автоматизовано! системи «АпМ^Ъ> складаеться з трьох етатв: вхiдного тестування, розв&язування кiлькiсних задач i вихiдного тестування.

Вхiдне тестування мктить 12 завдань. Першi 9 завдань (I рiвень) — це тест на перевiрку знань основних понять, законiв, формул, одиниць вишрювання фiзичних величин, принцитв. Правильна ввдповвдь на кожне завдання оцiнюеться 1 балом.

Наступш 3 завдання (II рiвень) — це тест на розумшня фiзичних явищ, вмiння читати електричш схеми, застосовувати знання для розв&язування яюсних задач, типових кшьюсних задач на 1-2 ди, обчислення результату, який можна отримати ус но. Правильна ввдповщь на кожне завдання ощнюеться 2 балами. У завданнях перших двох рiвнiв е чотири варiанти ввдпо-вiдей, з яких по^бно вибрати одну правильну. Якщо студент помилився, то правильну ввдпо-вiдь буде вiдображено на екраш, але бали не зараховуються. За правильне розв&язання всiх завдань вхщного тестування можна набрати 15 балiв.

На другому етапi пропонуеться розв&язати 6 задач, зробивши необхвдш записи у зошитi та вщповщь внести у задане поле. Якщо немае окремих зауважень, то ввдповвдь (число) мае бути внесена в одиницях С1. Для виконання обчислень дозволяеться користуватися калькулятором. Правильна ввдповвдь оцiнюеться 5 балами. Якщо ж вщповвдь неправильна або студент не знае, як розв&язати задачу, то можна скористатися першою тдказкою i спробувати знову розв&язати задачу. Тепер уже правильна вщповщь ощнюватиметься 4 балами. Кожна наступна тдказка зменшуе студенту кiлькiсть отриманих балiв на 1. Зрештою увесь розв&язок задачi повинен бути записаний у зошил, а правильна вщповщь внесена в задане поле. За правильно розв&язаш всi задачi можна набрати 15 балiв.

Вихвдне тестування — це тест на вмшня застосовувати знання для розв&язування задач середнього рiвня складностi. Цей етап складаеться з трьох задач, кожна з яких ощнюеться 3 балами. Спочатку також потрiбно записати повний розв&язок задачi у зошил, а потiм число-вий результат внести в задане поле. На цьому етат пiдказок немае. За правильне розв&язання вмх задач можна набрати 9 балiв.

На розв&язання задач кожного етапу вiдводиться певний час: першого — 10 хвилин, другого — 35 хвилин, третього — 20 хвилин. Якщо студент не вкладаетеся у вказаний штервал часу, то тестування переходить на наступний етап i втрачаються бали за нерозв&язаш задач^ а

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2008. — №7

135

якщо дати вiдповiдi завчасно, то буде додатковий час для роботи над завданнями наступного етапу.

Шсля завершення виконання тестування на екран виводиться повiдомлення про загальну кiлькiсть набраних балiв (максимальна ïx кiлькiсть — 55) та оцшку за роботу на занятп. У результата устшноУ роботи протягом уЫх трьох етапiв заняття можна отримати за 12-бальною системою ощнювання оценку «11». Якщо студент отримав оценку «10» або «11», то йому про-понуеться розв&язати задачу високого рiвня складностi з ввдповвдним обгрунтуванням i пояс-ненням i подати розв&язок на перевiрку викладачу. У випадку нижчоï оцiнки студенту пропону-еться ознайомитись з правильними розв&язками запропонованих йому задач i внести ввдповвдш корективи у зошип.

Висновки. У статтi охарактеризовано досввд розробки автоматизованоï системи «AnMTest», роз&яснено призначення структурних елементiв системи, а також описано технолопю проведення практичного заняття з фiзики.

Л1ТЕРАТУРА

1. Анциферов Л. И. ЭВМ в обучении физике. — Курск: КГПИ, 1991. — 181 с.
2. Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании. — М.: ИОШ РАО, 1999. — 228 с.
3. Жук Ю. О. ¡нформацшш технологи у вивченш ф1зики / Технологи неперервноУ осв1ти: проблеми, досвщ, перспективи розвитку / Зб. статей. — МиколаУв, 2002. — С. 28-31.
4. Атаманчук П. С. ¡нновацшш технологи i управлшня навчанням ф1зики. — Кам&янець-Подшьський: К-ПДУ, 1999. — 174 с.

Людмила РУС1НА, Василь ГАЛАН

ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГ1ЧНИХ СХЕМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ

У cmammi розкрито змаст поняття «структурно-лог1чна схема» та особливостi використання структурно-лог1чних схем на рiзних етапах навчального процесу. Запропоновано технологiю розробки тестових завдань у формi структурно-лог1чних схем рiзного рiвня складностi. ОбТрунтовано переваги таког форми тестових завдань як засобу актив1зацИ& й оптитзацп контролю й ощнювання знань учтв.

У процес навчання математики учш не завжди бачать зв&язок мiж окремими елементами знання, не готов! лопчно пов&язати мiж собою рiзнi теми шкшьного курсу математики. Наслвд-ком цього е неглибоке засвоення як поточноУ теми, так i мети ïï вивчення, що, у свою чергу, веде до втрати учнями штересу до предмету в щлому, утворенню суттевих прогалин у знаннях. Цю проблему можна розв&язати лише за умови щлеспрямованого та систематичного розвитку лопчного мислення учнiв.

Одним з дiевиx засобiв розвитку лопчного мислення на уроках математики е структур-но-лог(чт схеми (СЛС). Вони ввдображають у графiчнiй формi змкт i структуру матерiалу, який вивчаеться. До певноУ мiри Ух можна вважати спрощеними листками опорних сигналiв, створе-ними за методом видатного педагога, вчителя математики та фiзики В. Ф. Шаталова.

Методика В. Ф. Шаталова суттево економила час уроку, давала можливкть придiляти бь льше уваги формуванню вмiнь i навичок учнiв, застосовувати здобутi знання на практищ. Од-нак для розробки опорних сигналiв необxiдно використовувати особливi позначення, рисунки, символи, яю мали б нагадувати про конкретш приклади чи факти. Тому без пояснення вчителя та свiдомого використання тдручника учень не мiг самостшно засвоУти навчальний матерiал лише за опорними сигналами. Саме з цих причин бiльшiсть учителiв, якi пробували працювати з використанням опорних сигналiв, вiдмовились вiд цiеï методики.

1дея розбивати навчальний матерiал на частини, пов&язаш мiж собою логiчними зв&язками, надалi знайшла свiй розвиток у структурно-лопчних схемах, процес розробки та використання яких е значно простшим.

Структурно-лопчш схеми будують на принцип! структурування навчальноУ шформацп, без якого неможливо формувати в учшв умшня аналiзувати, порiвнювати, абстрагувати, узага-льнювати, синтезувати тощо.

136 Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7
Другие работы в данной теме: