Научтруд
Войти

Формирование культуры самообразовательной деятельности студентов в процессе профессиональной подготовки

Научный труд разместил:
Filipp
20 сентября 2020
Автор: Сергеенко О.М.

ISSN 2226-2849

ВГСНИК MAPIУПOЛЬCЬKOГO ДEPЖABHOГO УHIBEPCИTETУ CEPIЯ: ФIЛOCOФIЯ, KУЛЬTУPOЛOГIЯ, COЦIOЛOГIЯ, 2014, ВИП. V

УДК 378.184 CepreeHKo O. M.

ФOPMУBAHHЯ KУЛЬTУPИ CAMOOCBITHbOÏ ДIЯЛЬHOCTI CTУДEHTIB У ПPOЦECI ПPOФECIЙHOÏ ПIДГOTOBKИ

Вpo6omipoзглядaюmьcяpiзнoмaнimнi niдxoдu дo вuзнaчeння noняmmя „кyльmypa", щo noв&язyemьcя з дiяльнicmю людuнu, a caмe caмoocвimньoю дiяльнicmю.

Ocoблuвa yвaгa npuдiляemьcя шшуку нanpямкiв фopмyвaння кyльmypu caмoocвimньoï дiяльнocmi. Haгoлoшyemьcя, щo кyльmypa caмoocвimньoï дiяльнocmi - нeoбxiднa, nocm^a cклaдoвa жummя кyльmypнoï, ocвiчeнoï людuнu, зaняmmя, щo cynpoвoджye ïï зaвждu, „ нa npomnsi вcьoгo жummя".

Ключов1 слова: кyльmypa, caмoocвima, caмoocвimня дiяльнicmь, кyльmypa niзнaвaльнoï дiяльнocmi, кyльmypa poзyмoвoï npaщ, кyльmypa caмoocвimньoï дiяльнocmi, фopмyвaння кyльmypu caмoocвimньoï дiяльнocmi.

Cyчacнi yмoви пocтiндycтpiaльнoгo cyra^o^a, „^OT^c^a зтань" (П. Дpaкep), cym^i змши в coцioкyльтypнiй тa coцiaльнo-eкoнoмiчнiй cфepax cycпiльcтвa, пpиcкopeння тeмпiв cтapiння знaнь, е^м^ cкopoчeння „пepioдy нaпiвpoзпaдy кoмпeтeнцiй" (П. Бepтo), poзшиpeння iнфopмaцiйниx пoтoкiв, нecтaбiльнicть нa pинкy пpaцi, змiнa cтaтycy бaгaтьox пpoфeciй, пoшиpeння iнфopмaльнoï ocвiти aктyaлiзyють зaвдaння пiдгoтoвки мaйбyтнix фaxiвцiв, здaтниx aдaптyвaтиcя y швидкoзмiнниx пpoфeciйниx тa ocoбиcтicниx cитyaцiяx, caмocтiйнo здoбyвaти тa ocвoювaти нoвy iнфopмaцiю, 6УТИ гoтoвими дo мoбiльнocтi нa pинкy пpaцi, кpитичнo миcлити, caмocтiйнo пpиймaти oбгpyнтoвaнi piшeння, мaкcимaльнo викopиcтoвyвaти влacнi мoжливocтi, oвoлoдiвaти cпocoбaми opгaнiзaцiï влacнoгo миcлeння й дiяльнocтi.

Пocтae oчeвидним, щo знaння тa вмiння, oтpимaнi фaxiвцeм y вищoмy зaклaдi ocвiти, дoвoлi швидкo втpaчaють cвoю aктyaльнicть тa cтaють нeдocтaтнiми для якicнoï opгaнiзaцiï ocвiтньoгo пpoцecy, щo y cвoю чepгy пepeдбaчae нeпepepвнe oнoвлeння знaнь тa пpoфeciйнoï кoмпeтeнтнocтi.

Ocoбливoгo знaчeння в пpoцeci тдготовки кoмпeтeнтниx фaxiвцiв piзнoгo пpoфiлю дo yмoв cyчacнoгo pинкy пpaцi тa фopмyвaння кoнкypeнтocпpoмoжнocтi кoжнoï людини нaбyвae фopмyвaння кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi.

Пpoблeмa кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi poзглядaeтьcя в мiждиcциплiнapнoмy кoнтeкcтi фiлocoфcькoгo, coцioлoгiчнoгo, кyльтypoлoгiчнoгo, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo знaння. У кoнтeкcтi oнтoлoгiчниx кaтeгopiй „буття", ,^яльшсть" як фeнoмeн люд^^& життeдiяльнocтi caмoocвiтy тa caмoocвiтню дiяльнicть poзглядaли M. Бaxтiн, M. Бepдяeв, M. Maмapдaшвiлi, В. Coлoвйoв, В. Швиpьoв тa iн.

Coцioлoгiчнi acпeкти caмoocвiти тa caмoocвiтньoï дiяльнocтi в кoнтeкcтi пpoблeм poзвиткy шщуму тa вiльнoгo чacy людини як нeфopмaльнoï ocвiтньoï дiяльнocтi peпpeзeнтoвaнo в дocлiджeнняx I. Гpaбoвeць, Г. Збopoвcькoгo, O. Шyклiнoï, I. Шaxoвoï. Caмoocвiтy як coцioкyльтypнe явищe вивчaлa O. Бypлyкa.

Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi зacaди фeнoмeнy caмoocвiти poзглядaли тaкi нayкoвцi, як А. Aйзeнбepг, В. Бoндapeвcький, А. Гpoмцeвa, В. Пpoкoпюк, Б. Paйcький, Г. Cepикoв тa iн., як cклaдник пpoцecy caмoвиxoвaння, caмopoзвиткy ocoбиcтocтi - А. Apeт, O. Koвaльoв тa iн., як зaciб пoдoлaння пpoфeciйнoгo вигopяння - Л. Miтiнa.

Зтачну yвaгy в cyчacнiй пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi пpидiлeнo питaнням пpoфeciйнoï пiдгoтoвки мaйбyтнix фaxiвцiв cфepи кyльтypи тa миcтeцтвa (T. Бopтникoвa,

^БМ 2226-2849

В1СНИК МАР1УП0ЛЬСЬК0Г0 ДЕРЖАВНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ СЕР1Я: Ф1Л0С0Ф1Я, КУЛЬТУР0Л0Г1Я, С0ЦЮЛ0Г1Я, 2014, ВИП. 7

С. Волков, Т. Кисельова, 0. Кудрша, П. Кузяев, С. Курганський, Т. Мангер, 0. 0вчарук, М. Паршиков, В. Солодухш, 0. Стукалова, I. Шамес та ш.). 0нтогенез системи тдготовки фах1вщв творчих професш у контекст! соцюкультурних 1 педагопчних трансформацш представлено в дослщженш I. Слеференко.

Теор1ю й практику професшно&! самоосв1ти розглянуто в наукових розвщ-ках I. Ганченка, Ю. Калугина, Г. Коджастрово&! та ш., самоосв^ньо&! д1яльност1 студентсько&! молод! - В. Буряка, Н. Михайлово&!, Л. Павлово&!, М. Рогозшо&!, Н. Сидорчук та ш.

Проблеми оргашзацп самоосв^ньо&! д1яльност1 студенев виш1в р1зного фахового спрямування висв1тлено в наукових дослщженнях останшх рок1в (М. Бал1каева, 0. Карпова, В. Корвяков, Л. Скопцова). Проте особливосп формування культури самоосв^ньо&! д1яльносп студенев мистецько-педагопчних спещальностей у процес професшно&! тдготовки, на нашу думку, розглянут недостатньо.

Анал1з теорп й практики з дослщжувано&! проблеми дозволив виявити протир1ччя м1ж: потребою суспшьства в компетентних фах1вцях, здатних до творчосп, самооргашзацп, самоосв1ти й самореал1зацп, та недостатньою розроблешстю засоб1в 1 метод1в оргашзацп самоосв1тньо&1 д1яльносп студенев.

Поняттево-категор1альне поле дослщження проблеми культури самоосв^ньо&! д1яльност1 майбутшх фах1вщв включае таю поняття, як „самоосв1та", „^яльшсть", „самоосв1тня д1яльн1сть", „культура", „культура самоосв1ти". Преф1кс „само" акцентуе увагу на особистюному характер!, виршальнш рол1 особистюних зусиль, самокерування, вщповщальносп, штересу, зростанш, профес1онал1зац1&1.

Анал1з науково&! л1тератури засвщчуе трактування поняття „самоосв1та" в р1зних аспектах. У фшософському контекст - М. Князева, 0. Бурлука, у соцюлопчному аспект! -0. Шуклша, I. Грабовець, I. Шахова та ш. Так, М. Князева вважае, що без самоосв1ти немае саморозвитку, а без саморозвитку - самоосв1ти: „самоосв1та е творча робота з розвитку свое! особистосп, розширенню ерудицп, поглибленню св^орозумшня" [4, с. 49].

У педагопчнш л1тератур1, присвяченш проблем! самоосв1ти особистосп, представлен! р1зш тдходи до визначення поняття „самоосв^а": системний, функцюнальний, аксюлопчний, сощальний, д!яльшсний.

Розглянемо бшьш конкретно деяю трактовки самоосв^и, пов&язаш з д!яльшсним тдходом. На думку А. Громцево&!, тд самоосв^ою розум!еться цшеспрямована самостшна тзнавальна д!яльшсть по вдосконаленню юнуючих ! придбанню нових пол^ичних, професшних ! осв^шх знань [3, с. 23]. Г. Коджастрова вщзначае, що слщ вщр!зняти два розумшня цього явища. 3 одного боку, все людське життя е джерелом постшного саморозвитку й самоосв^и. У такому контекст! щ поняття виступають як синошми. Але з шшого боку, на думку Г. Коджастрово&!, тд самоосв^ою варто розум^и „спещально оргашзовану, самостшну, систематичну тзнавальну д!яльн!сть, спрямовану на досягнення певних особистюних або суспшьно значущих цшей" [5, с. 69].

Узагальнюючи науков! тдходи до визначення сутност поняття „само-осв!тня д!яльн!сть" (А. Громцева, 0. Шуклша, Л. Павлова, Н. Сидорчук, I. Грабовець, М. Рогозша, Н. Михайлова, В. Корвяков, Н. Мшяева) визначимо &!&! як процес самостшного, цшеспрямованого оволодшня студентом системою знань, практичного досвщу, технолопчними умшнями пошуку шформацп ! буде бшьш устшним при орiентацii його на потреби та запити у власному розвитку та професшному вдосконаленш.

Виходячи з того, що процес самоосв!тньо! д!яльност! в!дбуваеться у складному простор! культури, слщ визначити сутшсть поняття „культура" та &!&! значення у процесах самоосв!тньо! д!яльност!.

При всьому своему р!зноман!тт! визначень поняття культура, зупинимося на тих, як! мають в!дношення до базового поняття нашого досл!дження - культура самоосв!тньо!

ISSN 2226-2849

BICHИK MAPIУПOЛЬCЬKOГO ДEPЖABHOГO УHIBEPCИTETУ CEPIЯ: ФIЛOCOФIЯ, KУЛЬTУPOЛOГIЯ, COЦIOЛOГIЯ, 2014, ВИП. V

дiяльнocтi:

- кyльтypa - cyкyпнicть дocягнeнь виpoбничиx, cycпiльниx i дyxoвниx вiднocин людeй, виcoкий piвeнь чoгo-нeбyдь, виcoкий poзвитoк, yмiння (C. Oжeгoв);

- кyльтypa - зaгaльнoпpийнятий otocí6 миcлeння (K. Юнг);

- кyльтypa - цe фopмa вiльнoгo piшeння й пepepiшeння cвoeï дoлi y cвiдoмocтi ïï icтopичнoï й зaгaльнoï вiдпoвiдaльнocтi (В. Бiблep).

Baжливим e poзгляд зв&язку кyльтypи й дiяльнocтi людини тa piзнoмaнiтниx ïï пpoдyктiв: кyльтypa пpeдcтaвляeтьcя aбo y виглядi cyкyпнocтi (cиcтeми) пeвниx видiв дiяльнocтi тa ïï peзyльтaтiв (M. Kara^, aбo як cпociб дiяльнocтi, ïï тexнoлoгiï (E. Mapкapян), aбo як дiяльнicть взaгaлi, aктивнa твopчa дiяльнicть людини й, oтжe, poзвитoк ïï як cyб&eктa дiяльнocтi (В. Meжyeв). Aлe, який би acпeкт y тpaктyвaннi кyльтypи нe poзглядaвcя, зaгaльним для вcix визнaчeнь e тe, щo cyтнicть кyльтypи пpoявляeтьcя в дiяльнocтi.

Haявнi пiдxoди дo визнaчeння cyтнocтi пoнять „caмoocвiтa", ,^яльшсть", „caмoocвiтня дiяльнicть", „кyльтypa", „кyльтypa caмoocвiти" нaдaють мoжливicть визнaчити пoняття „кyльтypa caмoocвiтньoï дiяльнocтi". Kyльтypa caмoocвiтньoï дiяльнocтi - де iнтeгpaльнa xapaктepиcтикa ocoбиcтocтi фaxiвця, якa вiдoбpaжae caмocтiйнy цiлecпpямoвaнy caмoocвiтню дiяльнicть, щo cпoнyкaeтьcя внyтpiшнiми мoтивaми з мeтoю poзвиткy тa caмoyдocкoнaлeння ocoбиcтocтi, зaбeзпeчeння пpoфeciйнoï ycпiшнocтi, кoнкypeнтoздaтнocтi y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Ocнoвними xapaктepиcтикaми кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi ocoбиcтocтi одщ визнaти тaкi: poзгляд кyльтypи як ^т^ксту тa yмoви cтaнoвлeння кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi ocoбиcтocтi; цiлicний, iнтeгpaтивний xapaктep; дiяльнicний xapaктep, визнaння ocoбиcтocтi cyб&eктoм caмoocвiтньoï дiяльнocтi; динaмiчний xapa^ep, щo зyмoвлюe змiнювaнicть y чaci тa iндивiдyaльний тeмпopитм poзвиткy; нaявнicть cиcтeми нopм тa зacoбiв (^^repue) здiйcнeння caмoocвiтньoгo пpoцecy; гyмaнicтичнa cпpямoвaнicть, тoбтo „eкoлoгiчний" вимip poзвиткy тa caмopoзвиткy людини; cпpямoвaнicть нa кyльтypoтвopчy фyнкцiю дiяльнocтi людини, aктивнicть y caмoocвiтнiй дiяльнocтi; opieнтaцiя нa coцiaльнo тa ocoбиcтicнo знaчyщi цiлi caмoocвiтньoï дiяльнocтi; cпpямoвaнicть нa зaбeзпeчeння нaвчaльнoï aвтoнoмiï cyб&eктa ocвiтньoï дiяльнocтi; peфлeкcивний xapaктep ycix cклaдникiв. Kyльтypoвiдпoвiдний xapa^ep caмoocвiтньoï дiяльнocтi зyмoвлюeтьcя мoтивaми тa нaмipaми людини, якими вoнa кepyeтьcя.

У дiяльнicнoмy плaнi фopмyвaння кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi пoлягae, го-пepшe, в peaлiзaцiï ocвoeниx cyб&eктoм нopм пiзнaвaльнoï дiяльнocтi (в ïxньoмy дyxoвнo-пpaктичнoмy тa пpeдмeтнo-змicтoвнoмy виpaжeннi), пo-дpyгe, в здaтнocтi дo твopчocтi, дo пepeвизнaчeння нopм, дo пoдoлaння peпpoдyктивниx фopм ocвoeння дiйcнocтi.

Taким чинoм, aнaлiз нayкoвoï лiтepaтypи зacвiдчив, щo ocoбливoï aктyaльнocтi кyльтypa caмoocвiтньoï дiяльнocтi нaбyвae y cyчacнoмy iнфopмaцiйнoмy cyra^cm, кoли нaбyтi знaння швидкo зacтapiвaють i icнye гocтpa нeoбxiднicть xx^ora пocтiйнoгo пoпoвнeння тa oнoвлeння. Пepeдyмoвoю ycпiшнocтi фopмyвaння кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi e cyб&eктнa aктивнicть, якa являe coбoю дiяльнicний cтaн ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyeтьcя пeвним piвнeм caмocвiдoмocтi тa caмoдeтepмiнaцiï, пpи якoмy cyб&eкт зaймaeтьcя cвiдoмoю дiяльнicтю, cпpямoвaнoю нa змшу внyтpiшньoгo тa зoвнiшньoгo cвiтy, виявляe piзнi види aктивнocтi (зaгaльнy, нaвчaльнy, iнтeлeктyaльнy, пoшyкoвo-твopчy, opгaнiзaцiйнy, iнтeнцioнaльнy, caмoaнaлiтичнy, eмoцiйнo-цiннicнy). Caмoocвiтня дiяльнicть -тайбшьш cклaдний вид ocвiтньoï дiяльнocтi, o^^m пoв&язaний iз пpoцeдypaми caмopeфлeкciï, caмooцiнки, caмoiдeнтифiкaцiï тa виpoблeнням yмiнь тa нaвичoк caмocтiйнo нaбyвaти aктyaльнi зтання тa тpaнcфopмyвaти ïx y пpaктичнy дiяльнicть.

Пoдaльшoгo дocлiджeння вимaгaють пш^ння opгaнiзaцiï caмoocвiтньoï дiяльнocтi cтyдeнтiв ВГО, зoкpeмa зaклaдiв кyльтypи тa миcтeцтвa в Iнтepнeт-cepeдoвищi, взaeмoзв&язкy кyльтypи caмoocвiтньoï дiяльнocтi cтyдeнтiв тa eфeктивнocтi пpoцecy фopмyвaння

ISSN 2226-2849

В1СНИК МАР1УП0ЛЬСЬК0Г0 ДЕРЖАВНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ СЕР1Я: Ф1Л0С0Ф1Я, КУЛЬТУР0Л0Г1Я, С0ЦЮЛ0Г1Я, 2014, ВИП. 7

професшно&1 компетентности майбутшх фах1вц1в в умовах диверсифшацп осв1ти.

Список використано¥ лггератури:

1. Айзенберг А. Я. Самообразование: история, теория и современные проблемы : учеб. пособ. для вузов по спец. „Библиотековедение и библиогр." / А. Я. Айзенберг. - Москва : Высшая шк., 1986. - 127 с.
2. Грабовець I. В. Самоосв1та як автономний вид д1яльносп в процес професшно&1 самореал1зацп особистосп (соцюлопчний аспект проблеми) / I. В. Грабовець // Методология, теор1я i практика соцюлопчного анал1зу сучасного суспшьства. - Харюв : Видав. центр Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразша, 2003. - С. 517-520.
3. Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию : учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. институтов / А. К. Громцева. - Москва : Педагогика, 1983. - 145 с.
4. Князева М. Л. Ключ к самосозиданию / М. Л. Князева. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 256 с.
5. Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самообразования педагога : пособ. / Г. М. Коджаспирова ; под ред. Ю. М. Забродина ; Всерос. научно-практ. центр профориентации и псих. поддержки населения. - Москва, 1994. - 344 с.
6. Сидорчук Н. Г. Категоршний аналiз поняття „самоосв^ня дiяльнiсть майбутнього вчителя" / Н. Г. Сидорчук // Вюник Житомир. пед. ун-ту. Серiя : Педагопчш науки. -1999. - № 3. - С. 59-63.

Sergienko O.M.

FORMATION OF THE STUDENT&S CULTURE SELF EDUCATION

DURING TRAINING

The article deals with the determination of the concept „culture", which contacts with human activity, namely by self-educational activity. A special attention is given to the search of directions of forming of self-educational activity&s culture. It is marked that self-educational activity&s culture is necessary, constant part of life of an educated man, a thing which accompanies him/her always, „ during all life". It is stressed that knowledge and skills which a specialist gets at High School loose their topicality and are insufficient for a qualitative organization of the educational process that in its turn provides a continuous knowledge updating and professional competence. That&s why a special importance is given in the process of preparation of the competent specialists of different spheres to the conditions of the modern labour market and the formation of the competitiveness of each person gains the formation of the culture of a self-educational activity.

САМООБРАЗОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА КУЛЬТУРА САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ culture self-education self-educational activity culture of informative activity