Научтруд
Войти

Використання інформаційних технологій при формуванні комунікативних умінь учнів на уроках української мови

Научный труд разместил:
Nikolay
20 сентября 2020
Автор: Ганна Скасків

Рис. 3 Рис. 4

Слайд-кадри ДКМ «Середня швидгастъ»

Таким чином, як результат аналiзу вищеописаного буде висновок про те, що знання зна-чення середньо1 швидкостi не дозволяе розв&язати основну задачу кiнематики — визначити по-ложення матерiальноl точки (тша) в будь-який момент часу. Однозначно, за умови вiдомого значення Ус, задача може бути розв&язана лише для всього того штервалу часу, для якого визна-чалась середня швидюсть.

Отже, з&являеться потреба введення шшо1 (чи iнших) фiзичних величин, що характеризу-ватимуть рух тша зi змiнною швидкiстю та завдяки яким можна розв&язати основну задачу кь нематики.

Висновки. На наш погляд, варто розробляти i використовувати у навчальному процеи такi демонстращйш комп&ютерт програми, якi допомагають учителю при поетапному введенш i формуванш того чи iншого поняття. Вони повинш органiчно доповнювати розповiдь учителя, не перевантажувати заняття i зосереджувати увагу на суттевих ознаках поняття, можуть вико-ристовуватись пiд час самостшно! роботи учнiв при засвоенш вiдповiдного поняття.

Л1ТЕРАТУРА

1. Вжова та педагопчна психолопя: Навч. пойб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огоро-дншчук та ш. — К.: Просвгга, 2001. — 416 с.
2. Заболотний В. Ф., Мислщька Н. А. Демонстращйш комп&ютерш модел1 в систем1 засоб1в формуван-ня ф1зичних понять. — Вшниця: ВДПУ, 2008. — 110 с.
3. Психолопя: Пщручник / Ю. Л. Троф1мов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ш. — К.: Либщь, 2003. — 560 с.
4. Програма для загальноосв1тшх навчальних заклад1в. Ф1зика, 7-11 класи. Бугайов О. I. та шш1 // Ф1зика. — 2001. — №22-23. — 94 с.
5. Комп&ютер на уроках ф1зики: Пойбник для вчител1в / М. I. Жалдак, Ю. К. Набочук, I. Л. Семе-щук. — КостошльЮ РВП «РОСА», 2005. — 228 с.

Ганна СКАСК1В, Тетяна СКАСК1В

ВИКОРИСТАННЯ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ ТЕХНОЛОГ1Й ПРИ ФОРМУВАНН1 КОМУН1КАТИВНИХ УМ1НЬ УЧН1В НА УРОКАХ УКРА1НСЬКО1 МОВИ

У статтi аналЬзуютъся переваги впровадження в навчальний процес i застосування комп &ютерних технологш при вивчент укратсъкоЧ мови, зокрема на уроках iз розвитку зв &язного мов-лення.

Постановка проблеми. Людство вступило в новий етап розвитку суспшьства на основi шформатизацп знань i високоефективних технологш. Система освгти покликана розв&язувати принципово нову глобальну проблему — тдготовку людини до життя i дiяльностi в нових для

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

55

не! умовах iнформацiйного св^у. Саме система освгти мае давати необхiднi знання про нове iнформацiйне середовище, формувати нову культуру й свiтогляд.

У зв&язку 3i швидкими темпами накопичення ново! шформацп, особливо в гумаштарних науках, необхiдно готувати yчнiв до неперервно! освгги, що потребуе формування в них на-вчально-пiзнавального штересу й самостiйностi пошyкiв шляхiв щодо його задоволення. Пот-рiбно закласти в учшв механiзми самоосвiти, самовиховання, саморозвитку, самореалiзацп, са-морегуляцп, взаеморозумшня, спiлкyвання, сшвпращ, необхiдностi для становлення особистос-■ri, здатно! без сторонньо! допомоги оволодiвати знаннями i способами дiяльностi, розв&язувати пiзнавальнi завдання з метою подальшого перетворення !х у практичш вмiння i навички. I ця властивiсть особистостi формуеться головним чином у ходi самостшно! навчально! дiяльностi yчнiв.

У сучасних умовах задовольнити вимоги до системи освгга традицiйними методами не вдаеться, тому спроби створення нових, бiльш досконалих й ефективних засобiв навчання, три-вають. Актуальними е комп&ютернi технологи навчання.

Впровадження комп&ютерiв вiдкривае принципово новi можливостi для керування на-вчально-пiзнавальною дiяльнiстю yчнiв. Вони дозволяють значно збiльшити обсяг шформацп, яку потрiбно засво!ти, завдяки тому, що вона подаеться бшьш узагальненою, систематизова-ною, причому не в статичному вигляд^ а в динамiцi. Звичайно, найефективнiший вплив на лю-дину здiйснюе та iнформацiя, яка впливае на кiлька органiв чуття, i запам&ятовуеться вона тим краще й мщшше, чим бiльше каналiв сприймання було активiзовано. Проаналiзyвавши медичнi та психолопчш дослiдження в галyзi сприйняття та оброблення шформацп, з&ясували наступне: 83% вЫе! шформацп ми отримуемо за допомогою зорових органiв, 11% — слухових, 3,5% — за допомогою запахiв, 1,5% — тактильних рецепторiв [1; 2].

Запам&ятовування шформацп вiдбyваеться таким чином: якщо сприймаеться лише слухо-ва iнформацiя, то засвоюеться 20% матерiалy; якщо шформащя отримуеться лише за допомогою зору, то запам&ятовуеться до 30% матерiалy. За умови комбiнованого поеднання слухового та зорового канал1в — до 60% отримано! шформацп. Зввдси й та роль, яку ми ввдводимо комп& ютеру, як засобу навчання.

Аналiз останшх дослiджень i публiкацiй. Укра!нський мовно-iнформацiйний фонд НАН Укра!ни разом з 1нститутом укра!нсько! мови пiдготyвали перший том двотомного Орфо-епiчного словника укра!нсько! мови, який засвщчив можливiсть yспiшно застосовувати сучасну комп&ютерну технiкy в укладанш словник1в з деталiзованою будовою текспв [10, 25]. Словник, у якому представлено близько ста сорока тисяч реестрових одиниць, просто, прозоро i багатог-ранно описуе структурш особливостi сучасного укра!нського усного мовлення. Словник розра-хований на широке коло користyвачiв: yчителiв i yчнiв, викладачiв i стyдентiв, лектс^в, праць вникiв радiо i телебачення, а також iнших сфер ус но! мовленнево! практики [10, 28].

ТОВ «ЕР-ДЖ1-ДЕЙТА УКРА1НА» у 2006 рощ видало педагопчний програмний замб (ППЗ) для загальноосвiтнiх шкiл «Укра!нська мова» (для 5, 6 клаив).

ППЗ призначений для:

1) розвитку в yчнiв цЫсного сприйняття свiтy та засвоення навчального матерiалy з укра-!нсько! мови;
2) автоматизовано! тдтримки вивчення нового матерiалy i контролю yспiхiв та досягнень у вивченш предмету в комп&ютерному класц
3) забезпечення учасникам навчального процесу миттевого зворотнього зв&язку;
4) надання допомоги у засвоеннi навчального матерiалy з укра!нсько! мови завдяки yрiз-номанiтненню форм подачi iнформацil: мультимедшш матерiали, слайди, схеми та малюнки, тексти з гшерпосиланнями, словник термшв тощо;
5) сприяння вдосконаленню навичок роботи з комп&ютером.

ППЗ, призначений для широкого кола користyвачiв, забезпечуе роботу у таких режимах:

• використання на окремому комп&ютерi;

• використання на кшькох комп&ютерах, яю з&еднанi локальною мережею п1д керуван-ням комп&ютера вчителя.

56

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — 2008. — №8

Для роботи у локальнш мережi ППЗ забезпечуе:

• трансляцию з комп&ютера вчителя на учнiвськi урокiв, створених вчителем за допомо-гою конструктора;

• мониторинг роботи учтв у локальнш мережi з комп&ютера вчителя;

• збiр даних про результати роботи учтв з тестовими завданнями, збереження статистики, вiдповiдей учтв, виведення зiбраноl шформаци на окремий носш, екран, друк тощо.

Мета статт — продемонструвати переваги i ефективнiсть активного впровадження в на-вчання дiтей укра1нсько1 мови комп&ютерних технологiй, якi полегшують виконання поставле-них завдань, розвивають вмiння працювати з комп&ютерними програмами та доввдниками.

Життя ставить перед учителем новi вимоги, завдання, проблеми, 1х багато, не вм можна вирiшити одночасно. Але е саме таю, здiйснення яких залежить вiд педагога. Це проблема якост уроков, проведення яких неможливе без урiзноманiтнення 1х форм, метсадв i прийомiв [12, 7].

Технолопчний аспект когттивно1 методики навчання укра1нсько1 мови, не впливаючи на змкт чинних програм, стосуеться насамперед вибору й ефективного поеднання форм, метсдав, прийомiв, засобiв навчання i стльно1 дiяльностi вчителя i учшв. Вона спираеться на педагопчт шновацп, пов&язанi iз застосуванням iнтерактивних метсдав навчання, п1д якими розумiемо ме-тоди, що спонукають учнiв до взаемодп, дiалогу з iншими суб&ектами навчального процесу (учителем, учнем) та засобами навчання, зокрема комп&ютером [9, 7].

У процес тривалого розвитку теорп i практики навчання укра1нсько1 мови в школi виро-блено струнку систему завдань i вправ, спрямованих на засвоення теоретичного матерiалу, фо-рмування мовних та мовленневих умiнь i навичок учнiв, перевiрку якостi засвоеного. Письмовi роботи потрiбно поеднувати з усними, якi не рвдко передують 1м [2, 21]. Мовленнева дiяльнiсть включае чотири види — аудтовання, читання, говорiння i письмо. За останнiми науковими да-ними, час, що витрачаеться на щ види дiяльностi, розподiляеться таким чином: аудтовання — 45 %, говорiння — 30%, читання — 6%, письмо — 9%. Аудтовання та читання (слухання i ро-зумiння усного мовлення) е рецептивними видами мовленнево1 дiяльностi, а говорiння i письмо — продуктивними. Використання при проведеннi такого типу робгт, як читання та ауджь вання, iнформацiйних технологш спрощуе роботу вчителя — учш слухають або читають текст з комп&ютера, а попм виконують тест. Не менш важливим е використання комп&ютера при проведенш переказiв, що включае в себе слухання, розумшня, вiдтворення, а також створення власних висловлювань (при творчому переказ^. Це допомагае зекономити час таким чином: не треба на дошщ записувати план тексту — вш автоматично з&являеться на комп&ютерi кожного учня. Iнформацiйнi технологи допомагають i в роботi над творчим переказом — дае змогу вчи-телю наочно продемонструвати подш тексту на складовi частини, вказати мкця, куди можна вводити мжротеми.

1нформатика загалом мае модернiзуючий вплив на всi сфери суспiльного життя, але сфера навчання i виховання особливi в цьому ввдношенш.

Використання iнформацiйних технологiй дае можливкть:

• пропонувати учням завдання рiзних рiвнiв складностi;

• урiзноманiтнити та збагатити методичний апарат виконання учбових завдань з розвитку зв&язного мовлення;

• використовувати як в цшому вiртуальнi уроки, так i 1х окремi фрагменти;

• перевiряти шляхом тестування ступшь сформованостi ввдповщних комунiкативних умiнь учтв;

• отримувати теоретичну iнформацiю;

• здiйснювати тдтримку групових, iндивiдуальних, iндивiдуально-групових форм навчання при формуванш комунiкативних ум^ в умовах класно-урочно1 системи орга-тзаци навчального процесу;

• тдвищити ефективнiсть формування практичних знань, ум^, навичок з синтаксису та граматики укра1нсько1 мови;

• створити умови для здiйснення самоконтролю знань в процем виконання учбових за-вдань та тестування.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

57

Висновки. Досвiд переконуе, що комп&ютер сприяе не тiльки розвитку самостшноста, творчих здiбностей учшв, його застосування дозволяе змшити саму технолопю надання освгт-шх послуг, зробити урок бшьш наочним i щкавим. Вiн забезпечуе активiзацiю дiяльностi вчи-теля та учнiв на урощ, сприяе здiйсненню диференщацп та iндивiдуалiзацп навчання, розвитку спещально! або загально! обдарованостi, формуванню знань, посилюе мiжпредметнi зв&язки. Це дае можливiсть покращити якiсть навчання.

Серед зазначених технологш використовуемо такi !х види:

• шформащйш технологи;

• електроннi тдручники;

• окремi типи файл1в (зображення, вiдео-, аудiо-, ашмацп);

• розроблет авторськi уроки (iнтеграцiя рiзних об&екпв в один — формат презентацй). Використання 1КТ сприяе тому, що за короткий час особисткть спроможна засво!ти та

переробити великий обсяг шформацп. Саме тому, на нашу думку, наочне подання шформацп мае велике значення пiд час проведення уроюв розвитку зв&язного мовлення.

Власний досввд створення та використання презентацш у процесi вивчення укра!нсько1 мови дозволяе визначити низку фактс^в, яю впливають на ефективнiсть навчально-виховного процесу:

• зростання впливу виступу на аудиторгю, оскшьки значний обсяг шформацп сприйма-еться зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

• полегшення розумiння i сприйняття поданого матерiалу;

• запам&ятовування навчального матерiалу на значний перюд;

• збiльшення психолопчно! вiрогiдностi прийняття правильних висновкiв, суджень, узагальнень;

• скорочення часу на розкриття проблеми.

У сво!й практичнiй дiяльностi найчастiше використовуемо презентацй, створенi за допо-могою програми Power Point.

Компонування матерiалу програми в цьому випадку слугуе своервдною формою опорного конспекту. Вважаемо, що систематичне використання комп&ютера на урощ, зокрема систем презентацш, сприяе наступному:

• тдвищению яюсного р1вня використання наочност на урощ;

• зростанню продуктивностi уроку;

• реалiзацп мiжпредметних зв&язкiв;

• оргатзацл проектно! д1яльносп учшв зi створення навчальних програм пiд кер1вниц-твом учителiв шформатики та укра!нсько1 мови;

• лопчному викладу навчального матерiалу, що значно тдвищуе р1вень знань учнiв;

• покращенню взаемин «учень — учитель», особливо з учнями, якi зазвичай захоплю-ються iнформатикою;

• сприйманню школярами комп&ютера як унiверсального шструмента для роботи в будь-як1й галузi людсько! дiяльностi.

Звичайно, що уроки з використанням комп&ютерних технологiй потребують значно! пiд-готовки педагога. Учитель повинен вмгги користуватися рiзноманiтними програмами: графiч-ними, flesh-анiмацil, web-редактора, програмами для створення презентацш, програмами для роботи зi звуком та ввдео тощо.

Л1ТЕРАТУРА

1. Бахтина О. И. Информатизация гуманитарного образования // Педагогика. — 1990. — №1.
2. Б1ляев О. Методика мови як наука // Дивослово. — 2002. — № 11.
3. 1нформатизащя середньо! осв1ти: програмш засоби, технологи, досвщ, перспективи / Ред. В. М. Мадз1гон та Ю. О. Дорошенко. — К.: Шаукова думка, 2003.
4. 1нформацшш технолог1! в навчанш. — К.: Видавнича група BHV, 2006.
5. Мархель И. И. Компьютерная технология обучения // Педагогика. — 1990. — №5.
6. Микитюк В. Тестування знань з теорп л1тератури // Дивослово. — 2006. — №5.
7. Оксман В. М. Компьютерная грамотность и профессиональная компетентность // Педагопка. — 1990. — №4.
58

Шауков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №8

8. Осв1тт технологи: Навчально-методичний пойбник / О. М. Пехота, А. З. Юктенко, О. М. Любарська та ш.; за заг. ред. О. М. Пехоти. — К.: А.С.К., 2001.
9. Пентилюк М., Кктна А., Горюшюна О. Концепщя когштивно! методики навчання укра&шсько! мо-ви // Дивослово. — 2004. — №8.
10. Пещак М. Комп&ютерне вщтворення сучасно! укра&шсько! орфоеип // Дивослово. — 2003. — №2.
11. Сороко Н. В. Реал1защя д1яльшсного тдходу при комп&ютерному навчанш в умовах оновлення мов-но! осв1ти в Укршт // Засоби ! технологи единого шформацшного осв1тнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. — К.: Атжа, 2004.
12. Юрчук Т. П. Актив1защя розумового й творчого мислення на уроках словесност // Вивчаемо укра&ш-ську мову та л1тературу. — 2008. — №11(159).

Галина ПОЛЮГА

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕД1ЙНИХ ТЕХНОЛОГ1Й У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕС1 ВНЗ

У статтi розглянуто питания доцiльностi використання мультимедтних засобiв у навчальному процес ВНЗ, проаиалiзоваио дидактичш можливостi та ефективтсть комп &ютерних презентацш.

1нформацшт технологи — вимога сьогодення, що дозволяе створити сустльство, засно-ване на знаннях. Новiтнi iнформацiйнi технологи стрiмко ввiйшли в усi сфери нашого життя, стали такою ж реальшстю, як телефонний зв&язок чи подорожування лiтаком. Вони спрощують стлкування та спiвробiтництво. Суспiльство, яке дбае про свое майбутне, мае усввдомити ко-лосальнi можливостi, привнесенi новими iнформацiйними технологiями, та навчитися грамотно застосовувати 1х у навчально-виховному процем.

Ведуться дискусп з приводу ефективност та доцiльностi використання iнформацiйних технологш на уроках чи заняттях у ВНЗ^ але не використовувати !х було б безглуздям. Можли-восп сучасного уроку й системи освгти значно розширюються завдяки використанню мульти-медiйних, iнтерактивних технологiй, 1нтернету. Сьогодш перед педагогами сто1ть важливе за-вдання — виховати та тдготувати молодь, спроможну активно включатися в яюсно новий етап розвитку сучасного сустльства, пов&язаний з iнформацiею. Ш для кого не е новиною, що дити-на опановуе комп&ютер рашше, нiж навчаеться грамотно писати та читати. Зпдно з сучасною концепцiею навчання дедалi бiльше уваги придiляеться оптимiзацil та iндивiдуалiзацil шкшьно! освiти.

Проблемами пiдвищення якостi вищих навчальних дисциплiн засобами мультимедiйних технологш займались Н. В. Морзе, Н. П. Деменлевська, I. В. Засядько, Л. I. Скалш, Л. Й. Ястребов та шпй.

В Украш використання iнформацiйних технологiй у навчальному процем, окрiм урокiв iнформатики, почалося декшька рок1в тому. До цього мало хто використовував iнформацiю з 1нтернету з дидактичною метою. Але за остант роки наше сустльство зробило крок уперед.

Комп&ютери стрiмко увшшли в рiзноманiтнi сфери нашо! повсякденно! дiяльностi, тому широке запровадження комп&ютерно! технiки в процесi навчання е важливим завданням. Найо-птимальшшими е так! етапи оволодiння цими технологiями.

Необхiдним е осмислення критерпв доц!льност! використання мультимедiйних засобiв в процем навчання:

• п1двищуеться ефективтсть навчання, шж при використаннi традицшних засоб1в навчання;

• неможливкть реалiзацil певних засобiв навчання у вигляд! матерiальних об&ектiв (оригiнали у природних або штучних умовах);

• недостатня наочн!сть та зрозум!л!сть або надлишкова складн!сть в!дпов!дних верба-льно-знакових, граф!чних (статичних або динам!чних), знакових, лог!чно-математичних моделей.

Використання мультимед!йних технолог!й не може забезпечити суттевого педагог!чного ефекту без суб&екта, оскшьки ц! технологи е т!льки засобами навчання, ефективтсть яких за-лежить в!д умшь 1х використання викладачем для досягнення педагог!чних ц!лей на основ! глиНауков1 записки. Сер1я: Педагог!ка. — 2008. — №8

59
Другие работы в данной теме: