Научтруд
Войти

Роль студентського наукового товариства як шлях у формуванні самостійної роботи студентів

Научный труд разместил:
Grilbine
20 сентября 2020
Автор: Третяк Н. Г.

© Третяк Н. Г., Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря I. П. УДК 616.1/.4:378.147

Третяк Н. Г., Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря I. П.

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЯК ШЛЯХ У ФОРМУВАНН1 САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТ1В

Вищий державний навчальний заклад Укра&Гни «УкраГнська медична стоматологiчна академiя» (м. Полтава)

yarduk@mail.ru

ЗмЫи, що вiдбуваються в сусптьств^ зумовлю-ють змiни в системi освiти та подальшу Ытегра^ю в мiжнародний i европейський освтм простiр. За-провадження европейських стандар^в освiти не мае здiйснюватися мехаычно, оскiльки Болонський про-цес е не ттьки шляхом модернiзацiI освгги, але й дае можливiсть презентувати осв^ Укра1ни, зберегти кращi методи викладання та освiтянськi традицiI. Якють пiдготовки майбутнього лiкаря з урахуванням специфки дiяльностi значно залежить вщ оргаыза-цiI самостiйноI роботи, форм, методiв i контролю II ефективностг Самостiйна робота студентiв (СРС) е невщ&емною частиною навчального процесу та способом осягнення навчального матерiалу [5].

Основною метою СРС е покращення професм-но1 пiдготовки спещалю^в високо1 квалiфiкацiI, яка направлена на формування дючо1 системи фунда-ментальних, професюнальних умiнь та навичок, як б вони могли вiльно та самостмно використовувати в практичнiй дiяльностi [5].

Мова йде про подготовку спецiалiстiв завтраш-нього дня, конкурентоздатних в свгговому масштабi, якi вмтть творчо, оперативно вирiшувати нестандарты виробничi, науковi, навчальнi задачi з максимально значимим ефектом, як для себе, так i в цто-му для суспiльства.

За словами К.Д. Ушинського, самостiйнi думки виткають тiльки з самостiйно добутих знань. Життя пiдтверджуе, що знання, яю студент здобув само-стмно, завдяки власному досвiду, е наймщншими.

До самостiйноI роботи вiдносять роботу, яку студент виконуе без безпосередньо! участ викладача, але за його завданням i в спещально видiлений час.

Головна мета СРС - це розвиток вмшня набути науковi знання через самостiйний пошук Ыформа-цiI, формування активное зацкавленост до творчого пiдходу в навчальнм роботi [4].

Вирiшальна роль в оргаызацп СРС належить ви-кладачу, який повинен працювати не з студентом «взагалЬ>, а з конкретною особистютю, з II сильними та слабкими сторонами, шдивщуальними здiбностя-ми.

Одним iз факторiв СРС е участь майбутнього лкаря в науково-дослiднiй робот (НДР), яка ви-являеться ефективним методом подготовки якiсно нових фахiвцiв у вищiй школi. Вона розвивае творче мислення, Ыдивщуальы здiбностi, дослщы навички студентiв, дозволяе здiйснювати пщготовку шща-тивних фахiвцiв, розвивае наукову штущю, творчий

пiдхiд до сприйняття знань i практичне застосування ix для вирiшення завдань i наукових проблем [2].

До НДР молодь залучаеться через студентське наукове товариство (СНТ). Участь студенев в наукових дослщженнях у СНТ поширюе загальний та професмний кругозiр майбутых спецiалiстiв, навчае самостiйностi, бiльш поглибленому та творчому за-своенню матерiалу, що вивчаеться. Завдяки СНТ майбутым лiкарям прищеплюються навички НДР, що сприяе поглибленому вивченню навчального ма-терiалу з вибраноi дисциплiни, навчанню студентiв методам лабораторних та ктычних дослiджень, вивченню сучасноi медично|& апаратури, опануванню новими методами дiагностики, лiкування та про-фiлактики захворювань - сприянню публiкацiй та впровадження в практику винаxодiв, рацiональниx пропозицм та кращих студентських наукових робгг.

Традицiйною формою органiзацii науковоi сту-дентськоi роботи, яка широко використовуеться у вузi е студентське наукове товариство. Останне об&еднуе велику ктьюсть ентузiастiв, якi вивчають принципи, методи та прийоми ведення науково&| роботи. Наукова спрямованють студентського това-риства - глибока розробка найважливших питань медицини загалом та окремих ii профiлюючиx на-прямкiв. Специфiчною в органiзацii роботи е спть-нiсть наукових iнтересiв викладачiв та студенев [1,2].

З метою залучення студенев до науковоi роботи на кафедрi внутрiшньоi медицини № 1, xiрургii № 1 створено та працюють студентськi науковi гуртки, членами якого е студенти IV-VI курЫв. Керiвництво роботою гуртка здiйснюе науковий керiвник, який вiдповiдае за ефективну його роботу, забезпечуе участь студенев в наукових заходах рiзного рiвня, звiтуе про роботу на засщаны кафедри та надае звiтнi матерiали проректору з науковоi роботи за пщсумками навчального року. Органiзацiйну роботу гуртка покладено на старосту, якого обирають вщ-критим голосуванням на засщаны гуртка. Староста спiльно з керiвником гуртка бере участь у пщготовц засiдань, вiдповiдае за Ыформування учасникiв про 1х проведення, передачу Ыформаци членам гуртка, його взаемодю з iншими студентськими органiзацi-ями.

Для активних членiв студентського наукового гуртка передбачаеться можливють опублiкування в наукових виданнях кращих робгг, подання на все-украшсью конференцii та конкурси орипнальних дослiджень, користуватися пiльгами при вступ до

магiстратури та аспiрантури за умови досягнення ю-тотних успiхiв у науково-дослiдницькiй роботi, висо-ко1 успiшностi у навчаннi [6].

Основна мета гуртка - надати студентам навички професмного зростання у терапевтичнм та хiрурпч-нiй галузi, в^^р та вивчення спецiальноI медично! лтератури, вмiння робити висновки та узагальнен-ня, вести науково-дослiдну роботу, використову-вати сучаснi iнформацiйнi технологiI у пщготовц та професiйнiй дiяльностi лкаря [3,6].

Однieю з форм прац гуртка е дискусiя, яка спи-раеться на зробленi студентами доповд i повщо-млення з певно! теми. Тематикою для обговорення стають найбiльш актуальнi та проблемнi питання те-рапií та хiрургil.

Саме на засщаны гуртка обговорюються науковi доповiдi, часто вперше в житт написанi студентами. На обговорення членами гуртка виносяться не лише студентськ науковi доповiдi, а й доповд написанi пiд керiвництвом вчених групою студентiв або Ыди-вiдуально.

Особливу цЫнють засiдань гурткiвцiв е участь в них хворих, викладачiв кафедри, що дае змогу студентам отримати максимум корисно! iнформацiI, почути думки фахiвцiв, отримати вiдповiдi на за-питання. Студенти завжди мають змогу висловити свою точку зору з приводу предмета обговорення. Атмосфера гуртка дозволяе майбутым лiкарям вщ-чути себе справжыми фахiвцями-правниками та на-уковцями, а проведення засщань надае студентам можливють зрозумiти тонкощi майбутньо! профе-сi!. Гурток сприяе пiдготовцi студенев, як наукового резерву, посиленню впливу творчо! роботи на вир^ шення навчальних та виховних задач, формуванню особистостi шляхом пiдвищення науково! активност пiд час роботи у ньому, розширенню науково! ствп-рацi iз молоддю iнших вищих навчальних закладiв.

Одним iз основних способiв апробаци наукових результатiв студентiв е участь у вузiвських конфе-ренцiях, Всеукрашських студентських олiмпiадах з навчальних дисциплш i спецiальностей, Всеукраш-ських конкурсах студентських наукових роб^, якi до-зволяють об&ективно виявити обдаровану молодь,

формують фахiвцiв нового типу, створюють системи широкого залучення студентiв до участ у науково-дослiдну дiяльнiсть [7]. На конкурс подаються са-мостiйно пiдготовленi науковi роботи студенев або студентських колективiв з актуальних проблем ме-дицини.

На кафедрах науковою роботою охоплен студенти IV-VI курЫв, вiдвiдувачi якого неодноразово посщали призовi мiсця на Всеукра1нських та Мiжна-родних студентських наукових форумах. Тематика студентських наукових робгг вщповщае тим проблемам, якi розробляються на кафедрах. Результати проведених дослщжень подаються на загальну на-укову студентську конференцiю, приймають участь у конкурсах та олiмпiадах.

За останн 4 роки студентами кафедри внутрш-ньо! медицини № 1 та хiрургiI № 1 ВДНЗУ «Украшська медична стоматологiчна академiя» опублiковано 89 статей, iз них 43 iз кафедри внутрiшньоI медицини № 1. У центральних перюдичних виданнях - 18, iз них 6 iз кафедри внутрiшньоI медицини № 1. Пщго-товлено доповiдей до пщсумково! науково! студент-сько! конференцiI УМСА - 19, iз них 14 iз кафедри внутрiшньоI медицини № 1. Нагороджен грамотами Ради студентського наукового товариства ВДНЗУ «Украшська медична стоматолопчна академiя» - 5, iз них 4 iз кафедри внутршньо1 медицини № 1.

Студенти кафедри внутршньо&! медицини № 1 також беруть участь у Республканських та Мiж-народних наукових студентських конферен^ях, на яких були нагородженi i отримали дипломи I ступеня - 3 студенти, II ступеня - 5 студенев, III ступеня - 2 студента.

Таким чином, в сво!й дiяльностi студентський науковий гурток ставить за мету пщвищення якост формування навичок науково-дослщно! роботи як складово! професiйноI пiдготовки студентiв та роз-виток наукового потенцiалу майбутнiх фахiвцiв. Сту-дентське наукове товариство е першою сходинкою перетворення звичайного студента у допитливого, ерудованого спе^алюта-лкаря, наукового пра^в-ника. Це перевiрена часом надмна кузня кадрiв май-бутых спецiалiстiв.

Лiтература

1. Бурдейна Л.В. Студентський науковий гурток - етап професмноУ орюнтацп студентiв медичного вузу / Л.В. Бурдейна, 1.1. Андрушко, Л.П. Макарова, М.С. Назарова-Бурдейна // Матерiали навч.-метод. конф. аграрникiв «Шляхи удосконалення навчального процесу i необхщнють впровадження нових пiдходiв у робот кафедр медичного унiверситету в сучасних умо-вах Молодь», (Вiнниця, 26 лют. 2014 р.). - Вшниця, 2014. - С. 21-22.
2. Клименко В.М. Формування професшноУ мотивацп студенев пiд час вивчення курсу факультетськоУ хiрурпi / В.М. Клименко, О.В. Захарчук, В.В. Вакуленко, А.С. Досаева // Запорiзький медичний журнал. - 2014. - № 1 (82). - 107-108.
3. Кочетова Л.В. Методические подходы к преподаванию курса общей хирургии / Л.В. Кочетова, Ю.С. Винник // Современные проблемы науки и образования. - 2009. - № 2. - С. 42-43.
4. Миняева Н.М. Самообразование студента в вузе в свете ключевых идей гуманитарных наук / Н.М. Миняева // Высшее образование сегодня. - 2010. - № 7. - C. 49-54.
5. Пащенко Т.М. Проблеми оргашзацп самостмноУ роботи студенев / Т.М. Пащенко // Проблеми освiти. Науково-методич-ний збiрник. - 2013. - № 33. - С. 308
6. Сокольникова Ф.М. Студенческий научный кружок в формировании будущей профессиональной стратегии / Ф.М. Сокольникова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - Т. 26. - С. 206-210.
7. Шашель В.А. Студенческая конференция как самостоятельная познавательная деятельность студента / В.А. Шашель, О.В. Первишко, Т.Г. Баум, Н.П. Биленко // Международный журнал экспериментального образования. — 2014. — № 4. — С. 274.

УДК 616.1/.4:378.147

РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЯК ШЛЯХ У ФОРМУВАНН1 САМОСТ1ЙНО1& РО-БОТИ СТУДЕНТ1В

Третяк Н. Г., Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря I. П.

Резюме. Наведено досвщ органiзацiI роботи студентського наукового товариства на кафедрi внутрш ньо! медицини № 1 та xipypní № 1 ВДНЗУ «Украшська медична стоматолопчна академiя». Показано, що за-лучення студенев у поза аудиторний час до вивчення внутршньо! медицини та xipypní сприяе формуванню пpофесiйноI мотивацп, навичок, стимулюе засвоення сучасних iнфоpмацiйниx теxнологiй у медицинi i пщви-щуе результати yспiшностi. Студентське наукове товариство е першою сходинкою перетворення звичайно-го студента у допитливого, ерудованого спещалюта-лкаря, наукового пpацiвника.

Ключовi слова: студентське наукове товариство, самостiйна робота.

УДК 616.1/.4:378.147

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА КАК ПУТЬ В ФОРМИРОВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Третяк Н. Г., Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря И. П.

Резюме. Приведен опыт организации работы студенческого научного общества на кафедре внутренней медицины № 1 и хирургии № 1 ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия». Показано, что привлечение студентов во внеаудиторное время к изучению внутренней медицины и хирургии способствует формированию профессиональной мотивации, навыков, стимулирует усвоение современных информационных технологий в медицине и повышает результаты успеваемости. Студенческое научное общество является первой ступенью превращения обычного студента в любознательного, эрудированного специалиста-врача, научного сотрудника.

UDC 616.1/.4:378.147

THE ROLE OF THE STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY AS THE WAY IN THE FORMATION OF STUDENTS& INDEPENDENT WORK

Tretyak N. G., Dudchenko M. A., Shaposhnyk O. A., Kudria I. P.

Abstract. One of the factors of independent work of students is participation in creative activities, which is manifested in research work.

The research work of the students involved via the student scientific society. Youth participation in scientific research expands the General and professional Outlook of future professionals, teaches independence, more in-depth and creative assimilation of the studied material. Thanks to the student scientific society, future doctors are imparted skills that promotes in-depth study of educational material on your chosen subject, teaching students laboratory and clinical studies, the study of modern medical equipment, the mastery of new methods of diagnostics, treatment and prevention of diseases, promotion of publications and the introduction into practice of inventions and rational suggestions and the best student research papers.

With the aim of attracting students to scientific work at the Department of Internal Medicine No. 1, Surgery No. 1 up and running student clubs and societies whose members are the students of IV-VI courses. Management of the study group conducts scientific Director, who is responsible for effective work ensures the participation of students in research activities at various levels, reports on the meeting of the Department and provides deliverables to the Vice-rector on scientific work at the end of the school year.

The special value of the meetings is the participation of students in them, the sick, teachers of the Department that allows students to obtain the maximum of useful information, to hear the opinions of experts, get answers to questions. Students always have the opportunity to express their point of view about the subject matter. The atmosphere of the circle allows future doctors to feel the real experts and scientists; the conduct of meetings provides students with the opportunity to understand the intricacies of the future profession.

One of the main ways of testing the scientific results of the students is participation in University conferences, all-Ukrainian student Olympiads in the disciplines and professions, the all-Ukrainian competitions of student scientific works, which allow to objectively identify gifted students, formed of specialists of a new type, create a system of involvement of students to participate in research activities. Submitted to the contest independently prepared the scientific work of students or student groups of the urgent problems of medicine.

Over the past 4 years students of the Department of Internal Medicine № 1 and Surgery No. 1 HEIU «Ukrainian Medical Dental Academy» published 89 articles, of which 43 from the Department of Internal Medicine № 1. In the central periodicals - 18, 6 of them from the Department of Internal Medicine № 1. Prepared presentations for the final scientific student conference of the UMDA - 19, 14 of them from the Department of Internal Medicine № 1. Awarded with diplomas of the Council of student scientific society of HEIU «Ukrainian medical Dental Academy» - 5, 4 of them from the Department of Internal Medicine № 1.

Students of the Department of Internal Medicine № 1 also participate in national and international scientific student&s conferences which were awarded diplomas of I degree - 3 students, II grade - 5 students, of III degree - 2 students.

Student scientific society is the first step of transforming an ordinary student into an inquisitive, erudite specialist doctor, scientific worker.

Стаття надшшла 01.02.2017 року

студентське наукове товариство самостійна робота student scientific society independent work
Другие работы в данной теме: