Научтруд
Войти

Інтерактивні технології до організації практичних занять з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»

Научный труд разместил:
Androfyn
20 сентября 2020
Автор: Карпець М. В.

© Карпець М. В.

УДК 378.147+614.253.4+577.1 Карпець М. В.

1НТЕРАКТИВН1 ТЕХНОЛОПТ ДО ОРГАН1ЗАЦ1Т ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛ1НИ «БЮЛОГ1ЧНА ТА Б1ООРГАН1ЧНА Х1М1Я»

lвано-Франкiвський нацiональний медичний ушверситет (м. lвано-Франкiвськ)

mkarpets@mail.ru

В умовах сучасного суспiльства освiта стала од-нieю з самих великих аспекпв людсько! дiяльностi. Значно збтьшилась II роль: вiд напрямку i ефектив-ностi освiти залежить перспектива розвитку люд-ства. Освiта розглядаеться як головний чинник со-^ального i економiчного прогресу. Причиною цього е розумЫня того, що важливою цiннiстю i основним капiталом сучасного сусптьства е людина, здатна до виршення та прийняття нестандартних ршень [1]. Сучасне суспiльство потребуе ново1 систе-ми освiти, яка формуе серед оЫб, якi навчаються, здатност до проективное детермiнацiI майбутнього, вщповщальност за нього, вiри в себе та сво1 про-фесiйнi здiбностi. Залучення студентiв до виршен-ня актуальних проблем суспiльного життя, зв&язок ново1 iнформацiI з ранiше набутими знаннями потребуе ефективно! ствпрац та взаемодiI мiж науко-во-педагопчним колективом i студентами. Не юнуе чiтких методик або вказiвок щодо пiдвищення ефек-тивностi навчального процесу, як були б уывер-сальними для кожного вищого навчального закладу. 1х вибiр залежить вiд умов, за яких вЫ вiдбуваеться, рiвня активностi студентiв, залучення студентiв до науково-тзнавально! дiяльностi та багатьох Ыших факторiв. Компетентнiсть i професiоналiзм педагога визначаеться у вмшы пщбирати методи навчання та ефективно 1х використовувати iндивiдуально для кожного студента [4]. Мета медичних вузiв забез-печити пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв, вщ яких у майбутньому буде залежати потен^ал розвитку кра1ни, що вимагае вщ викладачiв ВНЗ професю-налiзму у використаннi сучасних методiв навчання та орiентацiю на шдивщуальне формування у студента професiйних навичок. Одним з шляхiв вирiшення ^е! проблеми е рацiональне застосування сучасних методiв навчання на рiзних етапах подготовки спец^ алiстiв. Найбiльш поширеними iнновацiйними тех-нологiями в Укра&|ы е iнтерактивнi, iдея яких полягае в тому, що процес тзнання вщбуваеться за умови постiйноI активно! взаемодп всiх студентiв.

lнтерактивнi методи навчання (1АМН) - це спе-цiальна форма органiзацiI пiзнавальноI дiяльностi, яка мае конкретну, передбачувану мету - створити комфортн умови навчання, за яких кожен студент вщчувае свою успшнють та iнтелектуальну спро-можнiсть. Особливiсть iнтерактивного навчання полягае в тому, що навчальний процес здмснюеть-ся за умови постмно!, активно! взаемодiI усiх його

члеыв. Аналiзуючи сво! дИ та дм партнерiв, учасники навчального процесу змiнюють свою модель пове-дiнки, бтьш усвiдомлено засвоюють знання та вмн ня, тому е сенс говорити про штерактивы методи не ттьки як засiб покращення навчання, але й як заЫб посилення виховних впливiв. Високий рiвень ефективностi результа^в 1АМН можливий лише при оргаызацм роботи студентiв малими групами (3-5 студентiв).

У результатi застосування Ытерактивних техно-логiй розвиваються процеси сприйняття, пам&ятi, уваги, уяви тощо; забезпечуеться формування таких штелектуальних умiнь, як аналiз, умiння порiвнюва-ти, видтяти головне, а на основi цього - критично мислити та приймати вщповщальы ршення. Студент учиться робити свщомий вибiр серед широкого спектру альтернатив i брати на себе вщповщаль-нiсть приймати самостмы рiшення. Всi вище вказан позитивнi результати застосування iнтерактивних технолопй вiдповiдають загальним завданням, якi ставляться новою парадигмою сучасно! вищо! осв^ ти в УкраIнi в цтому та в медицинi зокрема [2].

1нтерактивн методики розрахованi не на запам&ятовування, а на вдумливий, творчий процес тзнання св^, на постановку проблеми та пошук !! ршення [3]. Треба поеднати педагогiчну майстер-нiсть + мистецтво комунiкативностi + новi технологiI.

Для прикладу, на практичному занятт з теми «Моносахариди», можна використовувати такi н терактивн методи:

1. Метод «Мiкрофон» застосовуеться на етап ак-туалiзацiI знань. Вш дае змогу кожному висловити свою думку, в той же час викладач може побачити рiвень пщготовленост групи. Запитання для обго-ворення обираються бiльш загальнi, щоб студенти могли розпiзнавати альдози i кетози, гексози i пен-този; знали поняття енантiомери i етмери; засво!ли правила переходу вiд формул Фшера до формул Хеуорса; могли прогнозувати хiмiчнi властивостi та бюлопчне значення моносахаридiв.
2. Пiсля узагальнень пропонуеться «Робота в малих групах». Студенев необхiдно подiлити на 4 групи, кожнм з яких пропонуеться речовина, для яко! необхiдно записати структурну та циклiчнi форми: 1 - глюкоза, 2 - фруктоза, 3 - рибоза, 4 -дезоксирибоза. Представник кожно! групи пише на дошц формули, шин - обговорюють хiмiчнi власти-востi та застосування.
3. «Прес-метод» використовуеться пщ час ви-вчення нового матерiалу. Можна використовувати наступнi питання:
1) За яких умов з глюкози утворюються глюконо-ва, глюкарова, глюкуронова кислоти;
2) Якiснi реакцiI на глюкозу, фруктозу;
3) Роль фосфа^в моносахаридiв для органiзму;
4) Будова та бюлопчне значення аскорбiновоI кислоти;
5) Одержання нукле!нових кислот з рибози та де-зоксирибози.
4. Для перевiрки отриманих знань використовуеться метод «Мозковий штурм», який потребуе коротко!, швидко!, точно! вщповщ. Проводиться усне опитування слабших студентiв (I команда), а сильы-шим студентам (II команда) пропонуеться письмово розв&язувати запропонован завдання.

Запитання 1-! команди:

1. Як речовини вiдносять до вуглеводiв i звiдки ця назва походить?
2. Як класиф^ють вуглеводи?
3. Завдяки яюй реакцп у природних умовах вщ-буваеться синтез вуглеводiв?
4. Як побудована молекула глюкози? Як функцю-нальнi групи мютяться в нiй?
5. Як можна довести наявнють у молекул глюкози альдегщно! групи?
6. Як дослщним шляхом довести, що в молекулi глюкози е п&ять гщроксильних груп?
7. Навести рiвняння реакцiй, у яких глюкоза ви-являе:

а) вщновы властивостi; б) окисн властивостi.

8. Яке значення глюкози в життевих процесах тварин i людини?
9. Як iснують види бродЫня глюкози? Назвати !х практичне значення.
10. Якi групи речовин дають реак^ю «срiбного дзеркала»?

Завдання для 2-! команди:

1. Довед^ь наявнють речовини:

а) довед^ь, що в вермiшелi е крохмаль.

6) довед^ь, що морква мiстить багатоатомний спирт сахарозу.

в) довед^ь, що бтий хлiб (картопля) мiстить крохмаль.

г) доведггь, що стигле яблуко мютить глюкозу.

2. Розрахуйте об&ем вуглекислого газу, приведений до нормальних умов, який видтиться при спиртовому бродЫы глюкози масою 450 г;
3. При бродЫы глюкози отриманий етанол масою 110,4 г вихщ якого склав 80%. Визначте масу глюкози, яка тддалася бродшню.

Для активiзацi! тзнавально! дiяльностi студентiв використовуються рольовi iгри. Особливо цкаво !х застосовувати пiд час виконання лабораторно! ро-боти з елементами колективно-групового навчання

- навчання об&еднаних сптьною навчальною метою студенев у малих групах. Кожен студент у груп мае сво! обов&язки: спкер - керiвник, пропонуе хщ про-ведення дослiду; секретар - веде записи; лаборант

- проводить дослщ; доповщач - чiтко висловлюе думку групи. Пюля завершення лабораторно! ро-боти студенти колективно обмiрковують результа-ти дослiду i формулюють висновки. Перша група до^джуе наявнють гщроксильних груп у глюкозi за допомогою свiжоприготовленого купрум гщро-ксиду; друга - проводить пробу Троммера; третя

- здмснюе реак^ю Фелшга на глюкозу; четверта -доказуе наявнють фруктози за допомогою реактива Селiванова.

Не дивлячись на можливють колективного виконання завдання, кожен студент пщ час захисту протоколу самостмно пояснюе результати дослiдiв, формулюе висновок i робить звiт.

Рольовi iгри допомагають формувати в студенев такi якостi, як комунiкативнi здiбностi, самостiйнiсть мислення i iн. Вони проходять в формi групового мисленневого пошуку, що потребуе залучення до комункацп всiх учасникiв гри. Завершуеться дiлова гра пiдведенням пiдсумкiв, де основна увага при-дiляеться аналiзу отриманих результатiв, найбiльш значущих для практики [5].

1нтерактивн методи застосовуються на рiзних етапах заняття: пщ час вивчення нового матерiалу, закртлення, формування вмiнь та навичок. Викла-дач повинен виступати лише як керiвник розумово! дiяльностi студентiв, спрямовуючи !! допомагати, послуговуючись фактами, дмти певних висновкiв. За цих умов з&являеться новий акцент ролi виклада-ча (викладач - не той, хто навчае, а той, у кого навча-ються) i студента (студент - не той, кого навчають, а той, хто навчаеться).

Залучення штерактивних технолопй навчання у педагопчний процес дало можливють ютотно по-кращити успiшнiсть засвоення нового матерiалу студентами-першокурсниками.

Лiтература

1. Василик В.С. Впровадження сучасних методiв ocBi™ у викладанш базових дисциплiн як ключовий компонент професмно&|& пiдготовки майбутшх лiкарiв / В.С. Василик // Шляхи удосконалення навчального процесу i необхщнють впровадження нових пiдходiв у робот кафедр медичного унiверситету в сучасних умовах: тези доповщей навч.-метод. конференцп. -Вiнниця. - 26 лютого 2014 р. - С. 28-29.
2. Дудк О.П. Використання штерактивних методiв навчання на практичних заняттях у студентiв стоматологiчного факультету / О.П. Дудк, Н.А. Драчук // Шляхи удосконалення навчального процесу i необхщнють впровадження нових пiдходiв у робот кафедр медичного ушверситету в сучасних умовах: тези доповщей навч.-метод. конф. - Вшниця. - 26 лютого 2014 р. - С. 69-70.
3. 1льченко О.1. 1нтегральний пiдхiд до викладання у вищих медичних навчальних закладах / О.1. 1льченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Медична осв^а. - 2012. — № 3 (додаток). - С. 70-72.
4. Ортинський В.Л. Педагопка вищоУ школи / В.Л. Ортинський. - К.: Центр учбово&|& лп"ератури, 2009. - 450 с.
5. Пометун О.1. lнтерактивнi технологи навчання: теорiя, досвiд: метод. noci6. / О.1. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002. — 136 с.

УДК 378.147+614.253.4+577.1

1НТЕРАКТИВН1 ТЕХНОЛОГИ ДО ОРГАШЗАЦП ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛ1НИ «Б1ОЛОГ1ЧНА ТА Б1ООРГАН1ЧНА Х1М1Я»

Карпець М. В.

Резюме. У статт1 розкрито суть нов1тн1х педагопчних технолог1й, як1 забезпечують оптим1зац1ю навчального процесу у вищих медичних закладах освгги. Одними з основних Ыновацм у галуз1 осв1ти е штерактивы технологii навчання, основна мета яких — створити комфортн умови навчання, за яких кожен студент вщчуе свою успшнють, iнтелектуальну спроможнiсть.

Сучасн свiтовi стандарти в галузi освгги передбачають пiдготовку висококвалiфiкованих спецiалiстiв, здатних штегрувати теоретичнi знання i практичн умiння в цiлiсну систему, оволодгти новими технологiями тощо. Трансформацiя освгти вимагае, в першу чергу, виршення таких нагальних питань, як орiентацiя на людину, фундаментальнi цiнностi, ршуча демократизацiя освiти. На допомогу класичним технологiчним аспектам приходять новi, зокрема, Ытерактивы технологii навчання.

Ключовi слова: Ытерактивы методи навчання, мозковий штурм, робота в грут, рольова гра.

УДК 378.147+614.253.4+577.1

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Карпец М. В.

Резюме. В статье раскрыта суть новейших педагогических технологий, обеспечивающих оптимизацию учебного процесса в высших медицинских учебных заведениях. Одними из основных инноваций в области образования являются интерактивные технологии обучения, основная цель которых - создать комфортные условия обучения, при которых каждый студент почувствует свою успешность, интеллектуальную способность.

Современные мировые стандарты в области образования предусматривают подготовку высококвалифицированных специалистов, способных интегрировать теоретические знания и практические умения в целостную систему, овладеть новыми технологиями. Трансформация образования требует, в первую очередь, решения таких актуальных вопросов, как ориентация на человека, фундаментальные ценности, решительная демократизация образования. На помощь классическим технологическим аспектам приходят новые, в частности, интерактивные технологии обучения.

UDC 378.147+614.253.4+577.1

INTERACTIVE TECHNOLOGIES TO THE ORGANIZATION PRACTICAL EMPLOYMENTS ON DISCIPLINE «BIOLOGICAL AND BIOORGANIC CHEMISTRY»

Karpets M. V.

Abstract. Modern world standards in the industry of education envision preparation of highly skilled specialists with the abilities to integrate theoretical and practical knowledge in the integral system, mastering new technologies, etc. Transformation of education requires the decision of such general questions as an orientation on a main fundamental values and decisive democratization of education. For help with the new application of classical studied technologies, by the introduction of interactive study technologies.

In today&s society education has become one of the biggest aspects of human activity. It&s role significantly increasing: on the direction and effectiveness of education depends on perspective of human development. Education is seen as a factor in social and economic progress. The reason for this is to understand what an important value and fixed capital of modern society is a person capable of solving and decision-making custom. Modern society requires a new education system. The involvement of students to solve urgent problems of social life, communicates that new information with previously acquired knowledge requires effective collaboration and interaction between research and teaching staff and students.

There are no clear procedures or indications for improving the learning process, that would be universal for each university. Their choice depends on the conditions under its student&s activity level, involvement in scientific and cognitive activity and many other factors. Competence of teachers is determined by the ability to select teaching methods and use them effectively for each individual student. The purpose of medical university is to provide training of qualified staff, of which in the future will depend on the potential development that requires professional university teachers to use modern teaching methods and orientation on the individual student&s formation in professional skills. One way of solving this problem is the rational use of modern teaching methods at different stages of training. The most common innovative technologies in Ukraine is interactive, the idea that the learning process is subject to constant active cooperation of all students. Depending on the purpose of occupation, types of learning activities using interactive technology cooperative learning, collective group learning, situational simulation study of controversial issues.

Interactive teaching methods (ITM) - are a special form of cognitive activity of a specific, predictable purpose — to create a comfortable learning environment in which every student feels that they can be successful and perform. Features of interactive learning are that the learning process is subject to a constant and active cooperation of all its members. Analyzing their own actions and the actions of their partners, training participants to change their pattern of behavior more consciously to learn the knowledge and skills, so it makes sense to talk about interactive methods not only as a means to improve education, but also as a mean to enhance educational influences. High level of efficient results ITM possible only if the organization of the students in small groups (3-5 students).

As a result, the use of interactive technologies developed processes of perception, memory, attention, imagination, etc.; ensured the formation of such intellectual skills as analysis, the ability to compare, select general, and upon this - think critically and make responsible decisions. The student learns to make informed choices among a wide range of alternatives and to take responsibility to make independent decisions. All the above mentioned positive results of using interactive technologies meet common challenges that include new paradigm of modern higher education in Ukraine in general and medicine in particular.

Interactive methods are not designed to memory, and the thoughtful, creative process of knowing the world, for posing the problem and find its solution. It is necessary to combine pedagogical skills + art + new communicative technologies.

ITN promotes activation of cognitive process, the formation of a deep inner motivation, provides opportunities for intellectual and creative development of display initiative and communication skills. Therefore, the use of this type of training is an integral part of the training future physicians.

Стаття надшшла 04.12.2016 року

інтерактивні методи навчання мозковий штурм робота в групі рольова гра interactive teaching methods brainstorming group work role-playing game.
Другие работы в данной теме: