Научтруд
Войти

Підготовка студентів непрофільних спеціальностей до використання інформаційних технологій у професійній педагогічній діяльності

Научный труд разместил:
Thetanius
20 сентября 2020
Автор: Галина Шмигер

реалiзацil ще1 мети ми пропонуемо: поглибити та розширити знання й умшня студенпв з оргашзацп позакласно1 роботи з бюлогп у школi шляхом введения курсу "Методика позакласно1 роботи з бюлоги"; тд час педагопчно1 практики нацiлити студенпв на проведення рiзноманiтних позакласних заходiв, гурткових та iндивiдyальних занять; розвивати у стyдентiв iнтерес до науково1 розробки питань методики позакласно1 роботи з бюлогп пiд час педагопчно1 практики в школi.

Послiдовнiсть i настyпнiсть у постановцi методичних питань перед студентами зумовлюють резyльтативнiсть професшно1 пiдготовки стyдентiв до керiвництва позакласною роботою yчнiв школи.

Л1ТЕРАТУРА

1. Грицай Н.Б. Методика поза^асн^ роботи з бюлогп: Курс лекцш. — Ршне: МЕГУ, 2005. — 108 с.
2. Грицай Н.Б. Методика позакласжа роботи з бюлоги: Програма курсу. — Рiвне: МЕГУ, 2005. — 23 с.
3. Методика навчання бюлогп. Програма навчального курсу для студенпв вищих педагогiчних закладш освiти / Автори-yкладачi: 1.В. Мороз, А.В. Степанюк, Н.Й. М!щук, Г.Я. Жирська, Л.С. Барна, О. Д. Гончар. — К., 2004. — 35 с.
4. Методическая подготовка молодых учителей-биологов к проведению внеклассной работы в школе. Сборник трудов. — М.: МГПИ, 1976. — 110 с.
5. Програми педагопчних вузш. Шкшьний курс бюлогп та методика його викладання: Для студ. природн. i природн.-геогр. фак. пед. вyзiв / Уклад. В.1. Шулдик. — К.: Наук. свгг, 2000. — 23 с.
6. Панкина М.Н. Подготовка студентов к решению учебно-воспитательных задач во внеклассной работе по биологии. // Вопросы воспитания школьников в обучении биологии. Межвузовский сборник научных трудов. — Ленинград, 1985. — С. 108-113.

Галина ШМИГЕР

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТ1В НЕПРОФ1ЛЬНИХ СПЕЩАЛЬНОСТЕЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ ТЕХНОЛОГ1Й У ПРОФЕСШНШ ПЕДАГОГ1ЧН1Й Д1ЯЛЬНОСТ1

Одтею з особливостей нашого часу е перехiд розвинутих кра1н свiтy вiд постiндyстрiального до шформацшного сyспiльства, що зумовлюе необхвдтсть вжиття неввдкладних заходав iз впровадження iнформацiйних та комyнiкацiйних технологiй у сферi освiти i науки.

Завдання освiти в умовах iнформацiйного суспшьства полягае в тому, щоб навчити користуватися iнформацiйними технологiями та навчатися, використовуючи ni технологи. Вiд устшного вирiшення цього завдання визначальною мiрою залежить розвиток кра1ни i ll мiсце у свiтовiй спiльнотi [1].

Як ведомо, введений академшом В. Глушком термiн "шформацшш технолопГ& спочатку трактувався як технологи та процеси, пов&язанi з обробкою шформаци. При розгляд цього ключового питання в робой була запропонована точка зору, що будь-яка методика чи технология навчання е шформацшною технологiею, оскшьки будь-яке навчання у всi часи — це передача шформаци ввд педагога до студента. I "головним для педагога е пошук шляхiв опрацювання i передачi шформаци, яка була би найкращим чином засвоена студентами" [2].

При всш розмаггосп i глибинi окремих дослiджень вироблення однозначного трактування поняття computerized teaching technology перебувае ще в процес розвитку. Вiдповiдно, найбiльш комплексно представлена структуризация iнформацiйних технологiй у робоп [3], графiчний вираз яко! наведено на рис. 1:

Рис. 1. Структуризащя тформацшних технологш

У свою чергу, структура компоненпв представлена на рис. 2:

Рис. 2. Структура компонентiв Шформацшних технологш

Феномен впровадження шформацшних технологiй в освггу е предметом уваги та обговорення вчених, викладачiв-практикiв, методистiв. Iнформацiйнi технологи е неввд&емною частиною педагогiчного процесу, а процес навчання сам е iнформацiйним процесом. Слiд наголосити, що iнформацiйнi технологи в освт е лише складовою частиною педагогiчних технологiй [2].

У наш час шхто не заперечуе того факту, що iнформацiйнi технологи здшснюють значний вплив на змют i методи навчання.

У педагопщ iнформацiйних технологий можна видiлити три кола проблем [2]. Перше — пов&язане iз методолопчними, системними аспектами. Тут визначаються новi цiлi i стратеги: осмислюються змiни i розвиток картини свiту, пов&язанi iз глобальними iнформацiйними процесами i глобальною комуткащею, банками електронно! iнформацii, розробляються новi iнтелектуальнi методи i засоби профеайно! дiяльностi — iнформацiйнi моделi та обчислювальний експеримент, банки даних та 1х аналiз, мультимедiйнiсть. Друге коло проблем — психолого-педагогiчнi аспекти. Визначаються, розробляються i дослiджуються умови ефективного використання iнформацiйних технологiй в освггнш д1яльност1, дапазон можливостей i обмежень, можливi позитивнi i негативш наслiдки, пов&язанi з розвитком особистосп.

Трете коло проблем — проблеми формування та практичного використання iнформацiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi. Виходячи зi сказаного, iнформацiйнi технологи можна класиф^вати за такими критерiями [5]:

- функцiонально-орiентованi технологи;

- предметно-орiентованi технологи;

- проблемно-орiентованi технологи.

Важливим аспектом методики навчання шформацшних комп&ютерних технологш е розвиток единого тдходу до 1х вивчення, уявлень про науковi основи iнформацiйних технологш. Реалiзацiя цього пiдходу знайшла ввдображення в побудовi методики вивчення шформацшних технологш на основi таких принцитв:

1. Вивчення iнформацiйних технологiй не повинно бути зведено до конкретних засобiв шформацшних i комунiкацiйних технологш, необхвдно, насамперед, формувати науковi основи, базу для нових технологш.
2. При вивченш шформацшних технологш шформащя, шформацшш процеси, алгоритми, формалiзацiя та моделювання, телекомушкаци виступають науковою основою шформацшних процеав.
3. Ключовими питаннями вивчення iнформацiйних технологiй повиннi бути питання едностi засобiв i методiв представления рiзноi функцюнально! повноти i зведення до мiнiмуму операцiй по 1! обробщ.

Процес освоення шформацшних технологш базуеться на принципах системности комплексной i пов&язаний iз розглядом шформацшних технологш як навчального матерiалу.

Метою статтi е аналiз особливостей яшсно! пiдготовки студентiв до майбутньо! професiйноi дiяльностi iз застосуванням шформацшних технологш.

Становлення професiйного потенцiалу особистосп значно змiнюеться завдяки застосуванню у вузiвськiй системi освiти нових шформацшних технологш.

Курс "Сучасш iнформацiйнi технологи в навчальному процесi", який упродовж тривалого часу читаеться у нашому вузi, постiйно розвиваеться, змiнюеться його змют, методи викладання та оргашзацшш форми, формуеться система неперервного i диференцiального вивчення цiеl дисциплiни. Вагомi результати можуть бути досягнут1, якщо:

- iнформацiйнi технологiï у сферi освiти розглядатимуться як предмет вивчення i 3aci6 навчання;

- уведення iнформацiйних технологiй базуватиметься на створенш предметно-орieнтованих багатофункцiональних навчально-шформацшних засобiв;

- процес входження шформацшних технологш в освггу спиратиметься на мщний педагогiчний фундамент, оскiльки тдвищення ефективностi навчального процесу зумовлено не стшьки розширенням технiчних можливостей комп&ютера, скшьки розробкою i застосуванням дидактичних i методичних принципiв в освт;

- студенти отримуватимуть вмiння i навички, необхiднi для життя в шформацшному суспiльствi: вмiння планувати свою дiяльнiсть, будувати iнформацiйнi моделi процесш та об&eктiв, структурувати повiдомлення, а також навички використання iнформацiйних технологш.

Для формування ршня функцiональноï готовносп до професiйноï дiяльностi необхiдний аналiз iнформацiйного забезпечення, актуалiзацiя готовностi до дiяльностi, визначення професiйно значущих прюритепв.

Таким чином, технологiю органiзацiï процесу формування iнформацiйноï основи дiяльностi майбутнього спещалюта ми представили у виглядi трир1внево1& пiдготовки:

1. Актуалiзацiя готовносп до дiяльностi у професiйному середовищг
2. Формування рiвня функцiональноï готовность
3.м Формування ршня системно!& готовносп до професiйноï дiяльностi.

Нашi до^дження i досвiд практичноï роботи колег [3] показав, що:

1. Процес тдготовки спещалюта повинен бути оргашзований з урахуванням основних напрямш шформатизаци системи освiти.
2. Iнформацiйнi технологи в навчально-шзнавальнш дiяльностi студентiв виступають як предмет вивчення i заиб навчання, а також засоби виршення професiйно-орieнтованих задач.
3. Професiйна тдготовка здiйснюeться шляхом реалiзацiï системи методичних принцитв використання засобiв iнформацiйних технологш.
4. Процес освоення iнформацiйних технологш базуеться на принципах комплексностi, системности наступносл i пов&язаний з розглядом шформацшних технологш як навчального матерiалу.

Професшна пiдготовка в умовах вузу включае в себе спецiальним чином оргашзовану систему виробничих i педагопчних практик, спрямованих на формування iнформацiйноï основи дiяльностi спецiалiста в умовах шформатизаци професшного середовища [4].

Умови, ям створюються за допомогою комп&ютера та шформацшних технологш, повинш сприяти формуванню мислення того, хто навчаеться, орiентувати його на пошук системних зв&язк1в та закономiрностей, що сприяе становленню професiйного потенцiалу.

Необхвдшсть посилення прикладноï спрямованост курсу "Сучасш iнформацiйнi технологiï в навчальному процесГ& зумовлена соцiальною потребою в серйознш пiдготовцi майбутнiх спецiалiстiв у галузi застосування iнформацiйних та комунiкацiйних технологш у свош професiйнiй дiяльностi та практичною необхвдшстю розвитку в студенпв самостiйно i творчо застосовувати, розвивати, постшно поповнювати та поеднувати своï знання з базових дисциплiн через зв&язок iз iнформацiйним простором.

Практичною основою реалiзацiï прикладноï спрямованостi курсу "Сучасш шформацшш технологи в навчальному процесГ& е:

1. Вивчення основ комп&ютерного моделювання об&екпв, процесiв та явищ: аналiз будови iнформацiйних систем.
2. Робота з навчаючими мультимедiа-системами, тренажерами.
3. Робота в мережах Intranet, Internet, використання E-mail, WWW, USENET, IRC, ICQ, створення Web-сторшок — засобами HTML i Java.
4. Формування у студента iнформацiйноï культури спещалюта, яка повинна проявится у знанш закономiрностей потоков шформаци у галузi професiйноï д1яльност1, можливостей рiзних систем пошуку iнформацiï, вмшня працювати з рiзними джерелами шформаци та оволодшня основними способами переробки iнформацiï, вмiння вирiшити конкретне завдання за допомогою комп&ютерних iнформацiйних технологш.
1нновацшною формою i структурно-оргатзацшним елементом оргатзаци навчального процесу е ттерактивт комплексы науково-методичного забезпечення дисциплт (1КНМЗД). 1КНМЗД може розроблятися pi3HH^ iнстументально-програмними засобами i використовуватися в електроннш фоpмi на комп&ютерах лабораторш, об&еднаних в 1нтранет-мережу навчального закладу, та бути доступними для використання i3 Web-сайтiв факультетв чи ушверситепв або 3i спецiалiзованих Web-сайтiв науково-методично1& пiдтpимки певних дисциплш

Для вивчення курсу "Сучасш iнфоpмацiйнi технологiï в навчальному процесГ& студентами непpофiльних спещальностей у нашому унiвеpситетi розроблено спещальний сайт: www.sit.fizmat.tnpu.edu.ua. Складовим елементом цього сайту е 1КНМЗД "1нформатика та шформацшш технологй" для студентiв геогpафiчного факультету за спецiальнiстю "Туризм". Цей штерактивний комплекс складаеться з таких роздшв: "Головна сторшка", "Лекцй", "Лабораторш роботи", "Iндивiдуально-навчально дослiднi завдання", "Тестовий контроль знань", "Список лiтеpатуpи".

Зважаючи на те, що однiею iз умов успiшноï роботи спецiалiста е його вмшня використовувати iнфоpмацiйнi технологи в свош пpофесiйнiй дiяльностi, при створенш 1КНМЗД ми здiйснюемо диференцшований пiдхiд до розробки завдань для студенпв кожного факультету. Наприклад, для студенпв факультету iноземних мов актуальними е такi знання:

- комп&ютерний переклад, з використанням комп&ютерних пpогpам-пеpекладачiв;

- використання комп&ютерних словникiв;

- автоматична обробка текспв;

- пошук iнфоpмацiï в текстових базах даних;

- створення пpезентацiй на украшськш, pосiйськiй, англiйськiй, нiмецькiй, польськiй та французьких мовах;

- робота в меpежi 1нтернет, використання електpонноï пошти.

На нашу думку, для студенпв геогpафiчного факультету спещальносп "Туризм" важливим е:

- робота iз офiсним програмним забезпеченням;

- пошук шформаци в меpежi 1нтернет за допомогою пошукових сеpвеpiв та каталопв;

- комп&ютеpнi програми для створення публшацш (спецiальноï програми Microsoft Publisher);

- створення Web-сайпв за допомогою програми Microsoft Front Page (див. рис. 3).

1М1СГ TFOP1ÏI . Ijl^t^lt 1 Ек|Ы|| те< - ги ■ i иди

и-лишт tr-t-iiMl itV ilillLJli EidZIlü;

tw rl-»J hi V1^* HV& i** im« >HI [nwj

jlz^ÎJM >±__< a _a / .. ^.üirirf. J ELU

- I**" __- : Г1J — - 1 J <| ( i 4 ■ л .* " A - J

Гг«Т| »-I .ItF. & L n I Ни

У —J^.IJ

■втоа.........

■Ч- & "if:! &¿wW & " & &"

Microsoft

Front Page

V .. "i ,. - S]gciÉjn^i ■ ■ ^пм^ч J

Рис. 3. Web-сайт i3 вiдкрытою сторткою лабораторных робт з вивчення програми Microsoft Front Page

При розробщ штерактивних комплекив науково-методичного забезпечення дисциплш ми оpiентуемося на новi технологи та методики навчання, якi повинш використовуватися в пpоцесi пpофесiйноï тдготовки при викоpистаннi iнфоpмацiйних технологiй [4], зокрема:

1. Модульна технологiя навчання. Вона визначае змютовний аспект навчання i оргашзацш занять. Для модульноï органiзацiï навчання характерна специфiчна оргашзащя дiяльностi студентiв. Основним видом роботи стае самоспйна робота з навчальним матерiалом. Така робота проходить за iндивiдуальною програмою, в iндивiдуальному темт. Модульнi програми навчання звичайно передбачають вiльний вхiд у програму i вшьний вихiд iз не".
2. Технологiя "електронний портфолiо". Ця технолопя е одтею iз найпопулярнiших стратегш технологiï розвитку критичного мислення. Суть ïï у тому, що в процес навчання збираються i групуються за рубриками роботи, виконаннi студентами. "Порт-фолю" може оформлятися в "паперовому" чи електронному варiантi.
3. Проектний метод навчання. У реалiзацiï цього методу студенти зможуть засвогги основш поняття дисциплiни на основi дiяльного пiдходу до органiзацiï навчання, опанувати культуру пошуку, оформлення i подання iнформацiï, засвогги навики командноï роботи.
4. Учбовi третнги. Третнги у педагопчному вузi стають формою штерактивного навчання, метою якого е розвиток компетентносп мiжособистiсноï i професiйноï поведшки у спiлкуваннi, вони виступають як один iз важливих методiв у системi професiйноï пiдготовки вчителя.
5. Лещи. Проведения лекцш дозволить сформувати у студенпв так1 вмiння: самостiйно структурувати матерiал, виявляти основнi блоки в представленш проблемi, використовувати рiзнi джерела iнформацiï. Види лекцiй, якi можуть бути використанi в процесi навчання з використанням iнформацiйних технологiй: шформацшш, проблемш, оглядовi, лекцiï-дiалоги.
6. Рейтингова оцточна система. Рейтингова оцшка знань студенпв базуеться на систематичному ощнюванш всiх робiт, а також урахуванш коефiцiентiв рiзних видiв робiт.

Шдсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що весь перюд навчання студентiв нашого унiверситету супроводжуеться iнтенсивним використанням шформацшних технологш з метою тдвищення ефективносп i якосп навчання для тдготовки спецiалiстiв у рiзних напрямах професiйноï практики i науково-методичноï роботи, що задовольняють висок1 вимоги у сферi освiти, а використання iнформацiйних комп&ютерних технологiй у навчаннi забезпечуе:

- штенсифшацш всiх рiвнiв навчально-виховного процесу;

- багатоаспектний розвиток студента;

- тдготовку випускнишв вищоï школи до життя в iнформатизованому суспшьствц

- реалiзацiю соцiального замовлення, зумовленого процесами глобальноï iнформатизацiï.

Iнформацiйнi технологи стають неввд&емною частиною нашого життя, допомагаючи краш увiйти у мiжнародне спiвтовариство i стати частиною свiтовоï системи якост1 Це одна iз галузей, що найбiльш динамiчно розвиваеться i вiдкривае нам широк! перспективи розвитку. Роблячи ставку на шформацшш технологи сьогодш, наше суспшьство гарантуе со6! усшшну iнтеграцiю у свиове спiвтовариство завтра. Л1ТЕРАТУРА

1. Державна програма "1нформацшт та комуиiкацiйнi технологи в освт i наущ" на 2006-2010 роки. // Постанова Кабшету Мшстр!в Укра1ни в!д 7 грудня 2005 року №1153.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 2001. — 272 с.
3. Виленский М.Я., Образцов П. И., Уман А. А. Технологии профессионально-ориентованного обучения в высшей школе. — М.: Педагогическое общество России, 2004. — С. 18.
4. Овчаров А. В.. Информатизация образования как закономерный процесс в развитии педагогических технологий. — http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html
5. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 544 с.
Другие работы в данной теме: