Научтруд
Войти

Тестування як компонент навчального процесу

Научный труд разместил:
Gavilar
20 сентября 2020
Автор: Людмила Білоусова

1НФОРМАЦ1ЙН1 ТЕХНОЛОГИ У СИСТЕМ1 ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Людмила Б1ЛОУСОВА, Олександр КОЛГАТ1Н ТЕСТУВАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Проведено аналiз педагог1чних можливостей комп &ютерного тестування на основi лШературних джерел i власного досвiду проведення дiагностики навчальних досягнень у загальноосвШньог школi й ут-верситетi. Систематизовано переваги комп &ютерного тестування.

Постановка проблеми. Сучасний педагопчний процес як у вищш, так i в загальноосвгг-нш школi ввдбуваеться в умовах кнування iнформацiйно-навчального середовища, створюва-ного для забезпечення тзнавально! дiяльностi учшв або студента навчальними та методични-ми ресурсами, засобiв пiдтримки 1х тзнавально! дiяльностi

Унiкальнi властивостi педагопчних програмних засобiв (iнтерактивнiсть, мультимедш-тсть, гiпертекстовiсть, можливiсть унаочнення абстракцiй, моделювання будь-яких явищ i процесiв) зумовлюють ефективнiсть 1х застосування у навчальному процеи як iнструментiв т-знавально! дiяльностi.

Зорiентовашсть педагогiчних програмних засобiв на самостiйне навчання зумовлюе не-обхiднiсть такого компоненту, який дозволяе користувачевi здiйснювати перевiрку результати-вност власно! навчально! дiяльностi, спiввiдносити досягнутий рiвень навченостi з норматив-ними вимогами. Таким компонентом зазвичай виступае вбудована система автоматизованого контролю навчальних досягнень, яка реалiзуе ощнювання навчальних досягнень користувача на засадах тестування [1].

Незважаючи на багаторiчний досввд вггчизняно! i св^ово! освiти з впровадження автоматизованого контролю на засадах комп&ютерного тестування, цей ефективний метод застосову-еться не повною мiрою. З одного боку, тому е економiчнi пiдстави. С деяю технiчнi проблеми. Але головним, на наш погляд, е вщсутшсть системного усввдомлення освiтянською спiльнотою принципових переваг застосування шформацшних систем у системi педагогiчного контролю

Аналiз останнiх дослщжень i публiкацiй. Можливiсть автоматизаци контролю навчальних досягнень було обгрунтовано в працях В. П. Беспалька на основi введення поняття дiагнос-тичностi цiлей навчання [2]. Теорж> та методику комп&ютерного тестування розроблено у працях I. С. Булах, з досввду 1! впровадження визначено, що «...використання комп&ютерного тестового контролю приводить до параметрично! адаптацй системи навчання, викликаючи змiни характеристик !! пiдсистем i мотивацшного елементу у того, хто навчаеться, активiзацiю та вдосконалення професшно! дiяльностi у того, хто навчае, i збiльшення шформацшно! значущо-стi й обсягу шформаци, яку повиннi засвоювати як викладач, так i студент» [3, 19]. Рiзнi аспек-ти застосування шформацшних систем у шкшьному й ушверситетському навчальному процесi проробляються в рамках проекту «Технологи тестування» [4]. Екожмчну доцiльнiсть застосування комп&ютерного тестування знань студентiв обгрунтовано на основi аналiзу фактичних витрат часу викладача [5]. Переваги комп&ютерного адаптивного тестування у навчальному процеи вiдмiчаються у наукових працях закордонних авторiв [6]. В. С. Аванесов, аналiзуючи переваги адаптивного навчання, вiдмiчае, що «...доцiльнiсть адаптивного контролю випливае з мiркувань рацiоналiзацil традицiйного тестування. У рамках адаптивного контролю застосову-ються завдання, якi вiдповiдають реальному рiвню пiдготовленостi. Це дозволяе суттево тд-вищити точнiсть вимiрювання i мiнiмiзувати час iндивiдуального тестування до 5-10 хвилин» [переклад з рос. наш — автори] [7, 230]. Накопичено багатий досвiд ефективного застосування комп&ютерного тестування у шкшьнш практищ [8].

118 Науков1 записки. Сер1я: Педагогка. — 2008. — №7

Поряд з тим, ввдсутне системне узагальнення переваг, якi надае комп&ютерне тестування. Потрiбно вичленити педагопчт можливостi цього ефективного педагогiчного засобу, щоб спрямувати зусилля розробникiв ввдповвдного програмного забезпечення i викладачiв-методистав.

Формулювання цiлей статтi. Метою дано! статп е систематизацiя й узагальнення переваг комп&ютерного тестування в дидактичних умовах поточного контролю

Класифжащя переваг комп&ютерного тестування. Комп&ютерне тестування мае низку суттевих переваг поршняно з бланковим. Цi переваги можна подати штегрованими у кiлька груп.

Переваги, пов&язанi з постановкою тестових завдань:

• можливiсть використання графiчних форм у поданнi завдань (наприклад, вказати пот-рiбний фрагмент зображення; скомпонувати зображення, схему тощо iз заданих фрагмента; доповнити зображення вщсутшм фрагментом або пiдписом; знайти вщповвд-нiсть мiж текстовими i графiчними компонентами тощо [9]);

• можливкть використання завдань, розрахованих на !х виконання в iнгерактивному режиш, що дозволяе будувати серго послщовних запитань стосовно деякого твер-дження, ситуацп, задано! текстовим описом, або ввдносно графiчного об&екта, пред-ставленого на екраш.

Переваги, пов&язанi зi створенням бази тестових завдань:

• можливкть систематизованого зберiгання тестових завдань зпдно з !х специфiкацiею [4] (предметно-змютова орiентацiя, тип, рiвень складност тощо);

• можливiсть автоматичного генерування фасетних завдань [7];

• зручтсть редагування й модифжацп тестових завдань.

Переваги, пов&язаш iз формуванням тесту:

• можливкть автоматизованого формування тесту задано! структури;

• можливiсть автоматизованого формування тесту задано! складностц

• можливкть автоматизованого створення iнтегрованого тесту на матерiалi кшькох ди-сциплш;

• можливiсть формування задано! кшькост екв1валентних варiангiв тесту.

Переваги, пов&язаш з оргашзащею процедури тестування:

• можливкть надання орiентовноl допотжно! шформаци випробуваному (час, який за-лишаеться для виконання тесту; кiлькiсть завдань тесту та кшьюсть виконаних завдань; номер завдання, що виконуеться; вказ1вник переходу до завдання iз заданим номером (якщо допускаеться розв&язання завдань у довiльному порядку або виправ-лення наданих вiдповiдей); контекстш вказ1вки, до яких може звернутися випробува-ний у випадку виникнення у нього технiчних затруднень);

• мiнiмiзацiя часу на тестування за рахунок запровадження зручних засоб1в оперування об&ектами на екранi, що пот^бно для надання вiдповiдi (перетягування об&екта мишкою, пiдсвiчування вибрано! вщповда, клiк мишкою на номерi вибраного варiанту, використання спецiально створених шструменпв, якi полегшують надання вiдповiдi на тестовi завдання вiдкритого типу тощо);

• можливкть реалiзацil зовнiшнього спостереження за поточним станом проходження тестування;

• можливкть реалiзацil адаптивних алгоритмiв тестування, що сприяе оптишзаци процедури i тдвищенню точностi вимiрювання [10], [7].

Переваги, пов&язаш з поданням результату вишрювань:

• одержання результату тестування ввдразу тсля його завершення;

• автоматичнi фiксацiя i збертання деталiзованих даних про дiяльнiсть випробуваного та !! результати (особистi даш випробуваного, дата виконання тесту, завдання, яю бу-ло запропоновано, яю вiдповiдi було подано, скiльки часу витрачено на виконання

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

119

кожного завдання, характеристика правильносп виконання окремих завдань i тесту в цшому);

• можливiсть застосування спещального алгоритму ощнювання правильностi ввдповщ (з урахуванням частково правильно! ввдповда, грубих помилок тощо);

• можливють ощнювання як ргвня навчальних досягнень випробуваного, так i структу-ри його знань;

• можливють автоматичного перенесення пiдсумкового результату виконання тесту в електронний журнал або стандартний бланк вiдомостi;

• можливiсть вщтворення результата тестування як у числовш, так i графiчних формах;

• можливкть автоматичного переведення результату тестування в задану шкалу;

• можливкть реалiзацil монiторингу навчально! дiяльностi окремого випробуваного й одержання прогностичних даних;

• можливють контролю якосп навчального процесу на пiдставi статистично! обробки результатiв групи випробуваних;

• можливiсть ощнювання якостi використовуваного iнструментарiю вимiрювань на т-дставi нагромадження та статистично! обробки результата виконання кожного тестового завдання;

• можливкть поеднати конфщенщйшсть iндивiдуального результату тестування i ввдк-ритiсть узагальнено! шформаци про структуру навчальних досягнень у груш завдяки розвиненим системам доступу до бази даних.

Умови ре^заци дидактичних можливостей комп&ютерного тестування. Уи вище перерахованi переваги в комплекс не реалiзованi в жоднiй юнуючш системi комп&ютерного тестування, бшьшкть перелiчених можливостей залишаються потенцiйними. Це пов&язано з тим, що розробники педагопчних програмних засобiв здебiльшого розглядають вбудовану систему тестування як обов&язковий, проте не основний !! компонент i намагаються технiчно не перева-нтажувати засiб за його рахунок.

Як правило, сучасна розвинена система комп&ютерного тестування надае можливкть якь сно реалiзувати дiагностику лише за наявност професiйних банкiв тестових завдань, правильно! оргашзацп технологи комп&ютерного тестування й використанш якiсних програмних засо-бiв у навчальному процесс

Висновки з даного дослiдження.

1. Узагальнеш та систематизованi переваги застосування комп&ютерного тестування в навчальному процесг
2. Означено, що яюсне програмне забезпечення та наявнiсть професшних банкв тестових завдань е умовою ефективного використання комп&ютерного тестування.

Перспективою розвитку даного дослвдження е деталiзацiя вимог до програмного забезпечення автоматизовано! дiагностики з урахуванням !х дидактичного призначення.

Л1ТЕРАТУРА

1. Людмила Бшоусова, Олександр Колгатш. Система контролю й ощнювання як складова курикулуму [Електронний ресурс] / Виклик для Украши: розробка рамкових основ змюту загально! середным осв> ти для 21-го столгття. Матер1али Всеукрашсько! науково-практично! конференци 26-27 червня 2007 р. м. Ки!в. — C. 227-232 — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/rn/conf.pdf
2. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров. — М.: МПСИ; Воронеж: МО-ДЕК, 2002. — 352 с.
3. Булах I. С. Теорiя i методика комп&ютерного тестування усшшносп навчання (на матерiалах медич-них навчальних закладiв) // Дис.... д-ра пед наук: 13.00.01 / Ки!вський ун-т iм. Т. Шевченка. — К., 1995. — 430 с.
4. Биков В. Ю. Проект «Технологи тестування» / Ю. В. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук, О. I. Воль-невич, П. С. Ухань // Комп&ютер у школ i им&!. — 2005, №1. — С. 16-18.
5. Паплик Олена, Шуневич Богдан. Комп&ютерне тестування знань студенпв iз предмета «Теорiя i практика перекладу» // Пед. i псих. проф. осв™. — №6. — 2005. — С. 40-47.
6. Hadwin A. F., Winne P. H., Nesbit J. C. Annual review: Roles for software technologies in advancing research and theory in educational psychology // British Journal of Educational Psychology. — V. 75, Part 1, March 2005. — p. 1-24.
120 Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7
7. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. — М.: Центр тестирования, 2002. — 240 с.
8. Паращенко Л. I., Леонський В. Д., Леонська Г. I. Тестов1 технологи у навчальному заклад^ Метод. пойбник / Наук. ред. О. I. Ляшенко. — К.: ТОВ «Майстерня книги», 2006. — 217 с.
9. Кравцов Г. М. Особливост контролю знань у системах дистанцшного тестування знань // Вим1рювання навчальних досягнень школяр1в i студенпв: гумашстичш, методичш, технолопчш аспекти: Матер{али 2-й Мiжнародноi науково-методично!& конференцп, 13-14 грудня 2007 р. — Х., 2008. — С. 64-68.
10. Зайцева Л. В., Прокофьева Н. О. Модели и методы адаптивного контроля знаний [Електронний ресурс] // Образовательные Технологии и Общество. — 2004. — Том 7. — №7. — Режим доступу: http://ifets.ieee.Org/russian/depository/v7_i4/pdf/1.pdf.

Людмила СТЕЛЬМАЩУК

ДЕЯК1 ПИТАНИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ВИЩО1 МАТЕМАТИКИ

У статтi розглянуто деят питания тестового контролю знань студентiв з вищог математики. Зокрема, розглянуто рiзнi варiанти використання тестiв тд час проведення тдсумкового та рубiжного контролю. Наведено ряд прикладiв, що характеризують кожен вид запропонованог класифтацп.

Постановка проблеми. Запровадження тестово! перев!рки знань з умх предмета зумов-лене вимогою часу та, поруч з шшими методами програмованого контролю, слугуе для ство-рення не заангажованого та позбавленого будь-яких суб&ективних момента ощнювання знань студента. До очевидних переваг тестового контролю ввдносять: можливкть перев!рки велико! юлькост слухач!в за пор!вняно короткий час, отримання рейтингового мкця конкретного студента серед шших, наприклад, одногрупни^, лiквiдацiя пiдказок та списування, покращення психолопчно! атмосфери навчального процесу тощо. Зауважимо, що це стосуеться саме комп&ютерного незалежного тестування з паралельним тдрахунком балiв та отриманням результату вiдразу ж по заюнченш роботи.

У той же час юнуе ряд момента, яю вказують на недостатнiй р!вень розробки тестiв та !х слабку пристосовашсть до перевiрки окремих дисциплш, особливо природничо-математичного циклу. Традицiйнi тести, у яких подано запитання та чотири-п&ять правильних вiдповiдей, не можуть повшстю вiдобразити рiвень знань студента.

Аналiз останнiх дослiджень i публжацш дае довол1 повний опис сучасних методiв тестування та практичних особливостей проведення тестового контролю [1, 2]. Шсля приеднання Укра!ни до Болонського процесу та вимоги застосування передбачено! Болонською декла-рацiею системи академ!чних кредитiв, що аналогiчна ЕСТ Б (Свропейсьюй кредитно-трансфернiй системi) ще гострше постало питання об&ективностi оцшки досягнень студента без суб&ективiзму викладача. Широке впровадження тестування навчальних досягнень дасть можливкть створити кожному студентов! цЫсну картину його знань, умшь i навичок та, за потреби, коригувати !х. Бшьшкть автс^в пов&язуе тестування 1з застосуванням сучасних шфор-мацiйних технологiй та описують загальнi вимоги до комп&ютерних навчальних систем [3] та практичного досввду !х використання.

До основних можливостей використання тестiв ввдносять:

• проведення контролю на б^ завдань закритого та вщкритого тишв;

• формування зовшштх бiблiотек тестових завдань;

• використання юлькох бiблiотек при проведенш одного тесту;

• використання бiблiотек тестових завдань у незашифрованному вигляд1, що дозволить ознайомитися з його змютом;

• оценка правильно! вщповщ на кожне тестове завдання певною юльюстю балiв i пiдрахунок загально! юлькост набраних балiв за заданою шкалою;

• можливкть обмеження часу ввдповщей;

• використання режиму щентифжаци за еталонними вщповщями;

• ви61р тестiв до виконання з перелжу наявних;

• збереження результатiв тестування для подальшого !х використання тощо.

шуков1 записки. Серiя: Педагопка. — 2008. — №7 121