Научтруд
Войти

Використання засобів мультимедіа в компетентнісній підготовці майбутнього учителя фізики

Научный труд разместил:
Nilarn
20 сентября 2020
Автор: Володимир Заболотний

Володимир ЗАБОЛОТНИЙ

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБ1В МУЛЬТИМЕД1А В КОМПЕТЕНТН1СН1Й П1ДГОТОВЦ1 МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ Ф1ЗИКИ

У статтi розглянуто використання засобiв мультимедiа при формувант фiзичних понять та за-безпечення компетенттсног тдготовки учителя фiзики

Постановка проблеми. Для розвитку сучасно! системи освгти характерним е дiалектичне протирiччя мiж двома стратегiчно важливими напрямками 11 спрямування. Перший напрямок визначаеться змiною парадигми. На сьогоднi це гуманiстична - особисткно орiентована, прио-рiтети яко! — врахування iндивiдуальних особливостей учня (студента), розвиток його тзнава-льних здiбностей. Звiдсiля одне з основних завдань — забезпечення найсприятливiших умов для саморозвитку особистоста.

Другий напрямок, пов&язаний зi змiнами в екож^чних вiдносинах, де вiдбуваеться пере-хвд до ринкового регулювання. Вiн досить помггно впливае на освiтню сферу i визначае напрямок 11 руху вбiк штенсифжацп та технолопзацп навчального процесу. Вiдокремлений рух у кожному з цих напрямкiв взаемовиключний, так як кожен учень — неповторна особисткть, що вимагае вщ педагога творчого, дiяльнiсного пiдходу до свого розвитку. При цьому, очевидно, що заперечливою е i повна алгоритмгзацш стльно! дiяльностi педагога та учня.

Особливо! гостроти за рiзновекторних вимог сьогодення до освiти набуло навчання з ди-сциплiн природничого циклу, з фiзики зокрема. Постiндустрiальне суспiльство вимагае вiд ви-пускника школи, вищих навчальних закладiв освгга, фундаментальних фiзичних знань, як одного iз чинникiв працiвника сфери виробництва. З другого боку, гумаштаризащя i гуманiзацiя освiти визначае, як прюритетний, напрямок на задоволення шдиввдуальних потреб учня, студента, яю в багатьох ситуацiях зовсiм не пов&язаш з фiзикою. За невеликим виключенням це при-зводить до недостатньо сформовано! природничо-науково! пiдготовки випускника середньо! школи, що в подальшому може суттево вплинути на його наступне сощальне становлення.

Концептуальною основою навчання фiзики мае стати формування особистостi, що живе i працюе в свiтi технiки i складних технологiй, а не лише ноия певно! суми знань;

• розвиток змюту i органiзацiя процесу навчання повинт здiйснюватися на основi дь яльнiсного пiдходу i гумаштаризаци процесу навчання;

• у методищ «повинен бути здшснений кардинальний пiдхiд до дшльтсного пiдходу, спрямованого не лише на засвоення знань, але й на способи цього засвоення, на зразки та способи мислення i дiяльностi, на розвиток пiзнавальних i творчих здiб-ностей учшв i студентв» [1, 63].

В умовах шформатизацп навчального процесу педагоги вищо! школи отримують новi можливостi управлшня пiзнавальною дiяльнiстю студентiв, якi рiзняться вiд тих, що викорис-товуються при традицiйних способах навчання. При цьому виникае необхвдтсть розв&язання питань про обсяг, яюсть, кiлькiсть та способи отримання i подання (представлення) навчально! шформаци студентам. Нова роль комп&ютерiв в педагогiчнiй дiяльностi, як банку професшно структуровано! шформаци, поршняна простота доступу до не!, змiнюють цiльовi установки навчання ввд запам&ятовування великого обсягу матерiалу на умшня здiйснювати його пошук i осмислення, на предмет визначення, яка саме шформацш необхiдна для розв&язання навчальних i прикладних задач. Це вимагае формування у студенлв шформацшно-аналп&ичних умiнь i на-вичок. Тому використання шформацшних технологiй навчання у вищш школi мае бути зорiен-товано на досягнення стратегiчноl мети — тдготовки спещалкта, який здатен до творчого мислення, постшного удосконалення i саморозвитку.

Важливою ланкою в компетентшснш пiдготовцi вiдiграе комплексне використання засо-бiв наочностi та навчального фiзичного експерименту. Причому ефектившсть розвитку мислення та формування мотивацп до навчально-пiзнавальноl дiяльностi мають спрямування у процем навчання фiзики за принципом «вiд загального до конкретного», а використання засо-бiв наочностi згiдно з принципом «вщ абстрактного до конкретного».

Практика навчання сввдчить, що курс фiзики втрачае сенс без лекцiйних демонстрацiй, яю пiдсилюють експериментальну основу фiзичноl науки. Однак не вм навчальнi заклади, в

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2008. — №7 73

тому чи^ i шкiльнi кабiнети фiзики, мають належне та необхiдне обладнання для якiсного за-безпечення навчання фiзики.

З метою повноти висвгтлення та всебiчного розгляду певного фiзичного явища, ми вико-ристовуемо в такш ситуацiï вiдеозаписи реальноï фiзичноï демонстрацiï та створену на його ос-новi комп&ютерну демонстрацiйну модель. Перший компонент забезпечить реальну фiзичну си-туацiю, хоча не дае змоги замши порядку дш з приладами; другий — варiативний, як за змю-том, так i за дидактичними цiлями використання його на урощ. Разом таке поеднання забезпечить реалiстичнiсть розглядуваного процесу, можливкть зосередження уваги на суттевих озна-ках явища тощо.

При розробцi демонстрацiйних комп&ютерних програм необхiдно враховувати те, що оптимальна тривалiсть демонстрацiï зпдно з психолого-педагогiчними вимогами складае 10-15 хвилин, оскiльки саме у цьому часовому iнтервалi можна пiдтримувати високий рiвень уваги учнiв.

При створенш комп&ютерних демонстрацiй необхiдно враховувати принципи використання гами кольорiв, а саме:

• яскравi кольори привертають увагу;

• схожi кольори використовують для передавання однакових зображень, а контраст-нi — для рiзних;

• рамки або вiльний простар навколо iнформацiï використовують для досягнення ед-ностi зображень;

• використовувати на екранi не бiльше чотирьох кольор1в з ïх вiдтiнками.

Для фжсацп уваги до певноï шформаци варто застосовувати мигаючi символи — 3-4 ми-гання з штервалом 0,5-1 с.

Аналiз останшх дослщжень. Одним iз головних напрямкiв у професшно-педагопчнш пiдготовцi майбутнiх учителiв, на нашу думку, е вдосконалення ïх пiдготовленостi як до профе-сшжи дiяльностi в целому, так i до впровадження сучасних педагогiчних шформащйних техно-логiй зокрема.

Проблема готовност особистостi до дiяльностi широко висвгтлюеться у теорiï та практи-щ як психологiï, так i педагопки. У працях М. Д. Левггова, В. О. Моляко, Л. С. Нерсисяна, О. В. Проскури, В. Н. Пушюна, О. Н. Чебиюна та ш. готовнiсть викладача до рiзних видiв педа-гогiчноï пращ дослвджувалась як психологiчний феномен. Окремi аспекти дослiджуваноï про-блеми знайшли вiдображення у працях О. А. Абдулшо^ I. А. Зязюна, Г. О. Балла, Н. В. Кичука, С. О. Сисоево^ А. I. Щербакова, Р. I. Хмелюка.

Отже, проблемi впровадження сучасних педагогiчних технологш у вищiй школi придiля-еться значна увага, але, як показуе аналiз, конкретт розробки з окремих предметiв практично вiдсутнi. Не е виключенням i курс методики викладання фiзики (МВФ).

З метою покращення стану викладання та розв&язання дажи проблеми на кафедрi методики викладання фiзики i iнформатики Вшницького державного педагогiчного ушверситету iменi Михайла Коцюбинського розробляеться та впроваджуеться власне програмно-педагопчне забезпечення (ППЗ) курсу МВФ для студенлв спецiальностi <^зика та основи шформатики». Але найважливiше, на нашу думку те, що до створення ППЗ залучаються студенти, опираючись на думку про те, що використання комп&ютера на урощ не повинно вимагати вщ учигелiв спе-цiальних завдань з програмування, а давати можливкть працювати в простому, штуггавно зро-зумiлому для них середовищ^ Гарним помiчником при проведенш рiзних тип1в урокiв може стати програма PowerPoint, яка входить до складу стандартних офiсних програм, основне приз-начення яких — створення презентацш.

Важливою особливiстю цiеï програми е те, що вона загальнодоступна i проста у користу-вант (володiння навичками роботи з текстовим редактором Microsoft World дае можливкть зрозумiти принципи роботи з PowerPoint). PowerPoint дозволяе створювати презентацл, яю складаються iз окремих слайдiв. За бажанням користувача кiлькiсть слайдiв, ïх змiст та шабло-ни оформлення можуть бути рiзноманiтними, адже в самш програмi пропонуеться велика кшь-кiсть стандартних шаблонiв оформлення. На кожному слайдi можна розташувати:

• текстову та графiчну iнформацiю;

74

Науков1 записки. Сер1я: Педагог1ка. — 2008. — №7

• вiдеоклiпи (мультплiкацiйна ашмащя, вiдеосюжети навчальних дослiдiв та експе-риментiв, тощо);

• посилання на шпй nporpaMHi засоби.

Показ слайдш можна здiйснювати i3 звуковим супроводом та за допомогою ефектiв ань мацп. Змiна слайдiв ввдбуваеться автоматично, якщо вказаний час демонстрацп слайдiв, або за допомогою мишi. На самому слайдi iнформацiя теж може з&являтися в запрограмованш посль довностг Крiм цього, при демонстрацп слайдiв можна використовувати електронний олiвець, за допомогою якого можна не тшьки видiляти, а й писати безпосередньо на панелi слайда. Чис-тий слайд слугуе своерщною дошкою. Показ ввдеоклшв та запуск необхiдних навчальних про-грам здшснюеться безпосередньо з панелi слайда за допомогою мипй, що е дуже цiнним у методичному аспекта, оскшьки дозволяе сконцентровувати увагу студентiв на необхвдному нав-чальному матерiалi, в динамщ вiдобразити його структуру та лопку. Використання Microsoft PowerPoint, як показуе наш досввд, суттево спрощуе та штенсифжуе навчально-виховний про-цес з методики викладання фiзики. Зникае необхвдшсть пiдготовки та використання плакатiв, транспараплв, аудiо та вiдеотехнiки, тощо. Висока кольорова яюсть зображення, динамiчнiсть, ввдеосюжети, електронна дошка дае змогу спроектувати цiкаве i насичене заняття, тдвищити пiзнавальний iнтерес студентiв, активiзувати 1х навчально-пiзнавальну дiяльнiсть. Окрiм цього, такими презентащями можуть iндивiдуально користуватися студенти вдома чи в навчальному заклад^ якщо вони з якихось причин пропустили заняття, не засво1ли його матерiалу, чи просто з метою повторення. Файл презентацп (без ввдеоклшв) розмiщуеться на звичайнiй дискетi (1,4 МБ) [5].

Рис. 1. Схема слайд-фшьму №1 до теми «ra30Bi закони»

Потужним засобом активiзацil навчально-пошуково! дiяльностi студентiв PowerPoint ви-ступае тсдо, коли презентацп створюють студенти, готуючись до семiнарських та шших видiв занять. Як свiдчить наш досвщ, студенти завжди намагаються творчо шдшти до створення вла-сних презентацiй. Вони використовують матерiали з мережi Internet, за допомогою програми Flash створюють власну анiмацiю, використовують iншi програми.

Для реалiзацil презентацш PowerPoint необхiдний сучасний персональний комп&ютер з шстальованим на ньому пакетом офкних програм фiрми Microsoft та телевiзор з великим екра-ном (краще проектор). Для невеликих груп (до 15 осiб) достатньо використовувати моштор з великим екраном.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7 75

На семшарських заняттях студенти висвiтлюють методику викладання конкретних тем, супроводжуючи свш виступ демонстращею створених слайд-фiльмiв. Як правило, до розробки кожного завдання залучаеться декiлька студентiв, причому один iз них викладае даний матерiал традицшним методом, а iншi з використанням створених мультимедiйних вiдеорядiв. Наступ-ний етап заняття — це аналiз студентами виконаних завдань, внесення пропозицiй, зауважень, пошук шляхiв покращення формування знань, умiнь та навичок.

Як приклад, наведемо структуру семшарського заняття з теми «Методика вивчення газо-вих закошв».

Мета: розвинути i поглибити вмiння проектувати та моделювати процес навчання, вико-ристовуючи технологiчний пiдхiд на прикладi викладання теми «Газовi закони».

План

1. Науково-методичний аналiз теми.
2. Структурно-лопчна схема теми згiдно з дж>чою програмою i класно-урочною системою навчання.
3. Методичш пiдходи до вивчення газових законiв.
4. Узагальнений план вивчення фiзичних законiв i газових зокрема.
5. Особливост структури i оргашзацп навчального заняття при використання шформа-цшно-комп&ютерно1 технологи навчання.

Методичш завдання

1. Складпъ проект вивчення теми на основi традицшно1 методики.
2. Складпъ проект вивчення теми "Газовi закони" з використанням шформацшно-комп&ютерних технологiй навчання.
3. Зроб^ь порiвняльний аналiз структури i змкту уроку за розробленими проектами.

т™™

Рис. 2. Схема слайд -фiльму №2 до теми «ra30Bi закони»

Наведемо кiлька прикладiв raa^^rnbMiB, якi студенти розробили до теми «ra30Bi закони». ra30Bi закони можуть вивчатись iндуктивним методом або дедуктивним. При дедуктивно. . . . . pV му пiдходi всi частковi закони виводяться з ршняння стану iдеального газу = const.

При вдуктивному пiдходi газовi закони вивчаються як емпiричнi, отриманi при узагаль-неннi даних експерименту, а потам вводиться рiвняння iдеального газу на основi двох будь-яких законiв.

Враховуючи цi пiдходи до вивчення газових закотв, одна група студентiв склала проект вивчення теми шдуктивним методом i, вiдповiдно, розробила слайд-фiльм №1, схема якого на76 Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

ведена на мал.1; друга група студенлв спроектувала вивчення дано1 теми дедуктивним методом, розробивши слайд-фiльм, схема якого зображена на рис. 2.

Деяка частина схем i рисунюв асимшьована, при цьому зображення на екраш вiдповiдае темпу i послвдовност звичайного вiдображення цих зарисовок на класнш дошцi, виконаних ко-льоровою крейдою.

Одним iз шляхiв iндивiдуалiзацil навчання е надання учневi можливостi добору швидкос-та, обсягу i темпу подачi матерiалу, стратеги навчання, вiдповiдно до його шдиввдуально-психологiчних особливостей. Проблема подання навчального матерiалу мае два аспекти. По-перше, це питання можливостi людини сприймати iнформацiю. Експериментально встановле-но, що перевантаження учня призводить до збiльшення втрат шформацп. Тож виявлено, що при збшьшенш темпу навчання мобiлiзуються внутрiшнi резерви учня i починае дiяти цший ряд механiзмiв, направлених на подолання труднощiв. Виникае перебудова способiв дiяльностi. Однак, якщо потiк шформацп стае достатньо великим i продовжуеться тривалий час, безумовно наступае зрив дiяльностi.

Наступний аспект базуеться на тому, що ефектившсть дiяльностi людини зменшуеться не лише вiд перевантаження шформащею, а й при 11 нестач^ При монотонностi i бiдностi зовтш-нiх збудникiв в людини розвиваються уявлення, схожi, як це не парадоксально, на перевтому: збшьшуеться кшьюсть помилок, знижуеться емоцiйний тонус, розвиваеться сонливiсть. Тому не завжди основним завданням при розробцi навчальних комп&ютерних демонстраций е змен-шення темпу подачi i потоку шформацп. У цих випадках насамперед виникае необхвдтсть по-долати брак шформацп.

Вище зазначене означае, що, створюючи навчальш комп&ютернi демонстрацп, необхiдно орiентуватися на оптимальну швидкiсть подачi шформацп, яка не перевищувала б «сприймаль-но1 здатноста» людини, i водночас була достатньою для того, щоб тдтримувати активнiсть учня на належному рiвнi.

Поряд з демонстрацiйними комп&ютерними моделями в презентацiйнi ряди учитель мае можливкть включати iнформацiю, отриману iз засобiв мас-медiа, яка основана на застосуванш художньо1 лiтератури, кiнофiльмiв, комп&ютерних iгор, що, в цшому, розширюе iнформацiйну компоненту компетенттсно! тдготовки майбутнього учителя фiзики.

Як приклад, наведемо демонстраций комп&ютернi моделi, яю зручно використовувати при формуваннi електричних взаемодiй. Так, пiсля демонстрацп (або перегляду ввдеозапису) слiд пригадати з учнями сили, якi будуть дiяти при вiдхиленнi тiла на деякий кут ввд положення рiвноваги. З&ясувавши 1х дiйдемо висновку, що нове положення рiвноваги неможливе без про-яву ще! сили, що зрiвноважуе рiвнодiйну сил тяжiння та пружносп. 11 поява пов&язана з наявнь стю електричного заряду на двох гшьзах. Така комп&ютерна модель дозволяе в максимально самостшнш логiчнiй послвдовност доведень з&ясувати напрямок та величину сили взаемодп двох заряджених тш. Далi проводиться запис закону Кулона, встановлюються одинищ вишрю-вання тощо, дотримуючись послiдовностi класично1 методики формування фiзичних понять.

Висновки. Таке комплексне поеднання кiбернетичних iнформацiйних систем, спрямова-них учителем на об&ект навчання, з класичною методикою формування понять сприяють ком-петентнiснiй пiдготовцi майбутнього вчителя фiзики. Такий пiдхiд дозволяе створити модель дiяльностi вчителя, спрямовану на керування саморозвитком мислительних структур учтв на 1х мотивацil до навчання фiзики.

Застосування методу комп&ютерних презентаций у навчальному процесi при викладанш фiзики дозволяе iнтенсифiкувати засвоення навчального матерiалу i проводити заняття на якiс-но новому рiвнi, використовуючи замiсть аудиторно1 дошки мультимедшний проектор та великий екран.

Можливiсть використання презентацil як елементу сучасного уроку фiзики не виключае провiдноl ролi вчителя в навчально-виховному процесi i спрямована на пiдвищення ефективно-ста уроку, врахування iндивiдуальних особливостей учшв i, в остаточному варiантi, формування сучасно! фiзичноl картини свпу.

Л1ТЕРАТУРА

1. Булав1н Л. А., Чолпан П. П., Ящук В. М. Державш осв1тш стандарти — основа безперервно! ф1зич-но! осв1ти // Зб1рник наукових праць Кам&янець-Подшьського ун1верситету. — Кам&янецьНауков1 записки. Серш: Педагог1ка. — 2008. — №7 77

Подшьський: Кам&янець-Подiльський державний yHÎBepcMTeT, iнформацiйно-видавничий вщдш, 2004. — Вип. 10. — С. 63-65.

2. Заболотний В. Ф. Психолого-педагопчш аспекти оргашзаци процесу формування компетенцш в умовах шформадшного середовища // Збiрник наукових праць Уманського державного педагопчно-го ушверситету iменi Павла Тичини / Гол. ред. М. Т. Мартинюк. — Умань: СПД Жовтий, 2008. — Ч. 2. — С. 152-158.
3. Заболотний В. Ф., Мислщька Н. А., Сусь Б. А. Електронний пойбник для самостшно&1 роботи студе-нтiв // Вiсник Чершпвського державного педагогiчного унiверситету iменi Т. Г. Шевченка. Ви-пуск 36. Серiя: Педагогiчнi науки: Збiрник у 2-х т. — Черншв: ЧДПУ, 2008. — №46. — Т. 2.

Марина МЯСТКОВСЬКА

МОЖЛИВОСТ1 НОВИХ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ ТЕХНОЛОГ1Й В IНДИВIДУАЛIЗАЦIÏ НАВЧАННЯ СТУДЕНТ1В МОЛЕКУЛЯРН1Й Ф1ЗИЦ1

Стаття присвячена актуальнт проблема використання нових тформацшних технологш в нав-чант студентiв. У роботi викладено власний погляд на використання нових тформацшних технолог1й для реатзацп iндивiдуального тдходу в навчанш молекулярнш ф1зищ

Постановка проблеми. Прюритет безперервжй освгти — це проввдна щея политики в освт. Знания розглядаються як головний екожяшчний ресурс, тому ушверситети та шш1 за-клади освгти мають пристосуватися до вимог ринку пращ, яю зм1нюються. Навчання стае бшьш шдивщуал1зованим. Тому головною метою модершзацп у сфер1 освгти мае стати повна адапта-щя до потреб кожного студента. Виконанню цього завдання сприяе дистанцшна осв1та, що Гру-нтуеться на комп&ютерних i телекомуиiкацiйиих технолопях.

Аналiз останшх дослiджень i публжацш. Аиалiз сучасжй науково-методичжй лггерату-ри сввдчить про теидеицiю все бшьш широкого використання iиформацiйиих техиологiй в нав-чальному процесi. Питанням шформатизацп сучасного навчального процесу i основам використання тформацшних технологш при навчанш рiзним дисциплшам присвячена значна кшь-кiсть дослiджень [1-6]: В. С. Аванесова, I. О. Атсшова, П. С. Атаманчука, Ю. К. Бабанського,

B. П. Беспалька, В. Ю. Бикова, I. С. Булаха, М. В. Головка, I. Т. Горбачука, Т. Д. Двдори, М. I. Жалдака, О. I. 1ваницького, А. М. Куха, С. М. Левитського, П. М. Маланюка,

C. В. Мартинюка, С. I. Машбиця, Н. В. Морзе, Ю. А. ПаЫчника, Ю. С. Рамського, П. I. Самойленка, В. П. Серпенка, I. Ф. Следзшського, О. В. Стваковського, В. Д. Шарко, М. I. Шута та шших. Але, на наш погляд, проблема iндивiдуалiзацiï навчання молекулярнiй фь зицi не знайшла вичерпного розв&язку.

Формулювання цшей CTaTTi. У статтi ми пропонуемо власний погляд на використання нових шформацшних технологш для реалiзацiï шдивщуального пiдходу в навчаннi студентiв молекулярнш фiзицi.

Виклад основного матерiалу. Ретроспективний аналiз процесу впровадження та використання засобiв обчислювальноï технiки i комп&ютерних технологiй в навчальному процем дозволив видiлити три етапи iнформатизацiï освiти (умовно названi електрошзащею — кiнець 50-х — початок 70-х роюв, комп&ютеризацiею — середина 70-х роюв - середина 90-х роюв та iнформатизацiею освiтнього процесу — сучасний етап) [5].

Сучасний етап шформатизацп освгти характеризуеться використанням могутшх персона-льних комп&ютерiв, швидюсних накопичувачiв великоï емностi, нових шформацшних i телеко-мунiкацiйних технологiй, мультимедiа-технологiй i вiртуальноï реальностi, а також фшософсь-ким осмисленням процесу шформатизацп та його сощальних наслiдкiв.

Е. I. Машбщ до набору ктотних переваг використання комп&ютера в навчанш перед тра-дицiйними заняттями ввдносить наступне:

1. Iнформацiйнi технологiï значно розширюють можливостi представлення навчальноï шформаци. Застосування кольору, графiки, звуку, вЫх сучасних засоб1в вiдеотехнiки дозволяе ввдтворювати реальну обстановку дiяльностi.
2. Комп&ютер дозволяе ктотно тдвищити мотивацiю студеплв до навчання. Мотивацiя пiдвищуеться за рахунок застосування адекватного заохочення правильних розв&язкiв задач.
78

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2008. — №7

Другие работы в данной теме: