Научтруд
Войти

Тестові іспити — запорука прозорої вступної кампанії

Научный труд разместил:
Gleb
20 сентября 2020
Автор: Павло Басістий

вивчАемо ДОСВ1Д

Павло БАС1СТИЙ, 1гор ЧЕБОЛДА

ТЕСТОВ1 1СПИТИ — ЗАПОРУКА ПРОЗОРО1 ВСТУПНО1 КАМПАН11

Педагопчна освiта Укра!ни — органiчна складова национально! вищо! освгти, яка переживав перюд оновлення i системно! реоргашзацп. Входження укра!нсько! вищо! школи до ев-ропейського освiтнього простору (залучення до Болонського процесу) висвгтлило як переваги, так й ктотт недолiки в пiдготовцi висококвалiфiкованих кадрiв для усiх галузей народного го-сподарства.

Розв&язання освiтнiх проблем набувае особливого значення в свiтлi штегращ! Укра!ни в европейське спiвтовариство. Свiдчення тому — перспективи розвитку вищо! освгти i науки Ук-ра!ни, визначеш в Указi Президента Укра!ни «Про заходи щодо вдосконалення системи вищо! освгга» та у вiдповiднiй програмi дiяльностi уряду.

Одне слово, як будь-яка змша у сталiй систем^ перехiд на тестування викликае масу за-питань. До того ж, запитань серйозних, оскiльки змiни плануються кардинальнi. Чи така вже це новинка, чи так гарантовано тести перевершують звичайну процедуру iспиту i захищають вiд зловживань? Чи справдi тести сприяли об&ективнiй ощнщ знань? Чи була змога яюсно тдготу-вати щ тести в таю сти^ строки, не кажучи вже про !х апробацiю? Ось далеко не повний пере-лiк питань, на якi треба вiдповiсти.

У 2005 рощ для вступу до Тернотльського нацюнального педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка подали заяви 1976 абiтурiентiв. Найвищий конкурс спостерiгався на спещальност «Туризм», «Професiйне навчання» — 4,2 особи на мкце, «Еколопя та охорона навколишнього середовища» — 4,1. Конкурс в загальному по ушверситету становить 2,32. Бшьш детальний аналiз контингенту виявив, що серед всх абiтурiентiв на умовах цшьового прийому згiдно з постановою Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни вiд 29.06.1999 р. №1159 «Про тдго-товку фахiвцiв для роботи в сiльськiй мкцевоста» мають право вступу — 174 особи, поданих заяв сiльсько! молодi — 1084, випускникiв загальноосвiтньо! середньо! школи, нагороджених золотою (срiбною) медаллю, — 311, призерiв III та IV етапу Всеукра!нських учшвських олiмпi-ад з базових дисциплш — 21, 23 особи мали тльги, як потерпЫ вiд Чорнобильсько! аварй, 5 — сирiт. Якщо розглядати абiтурiентiв за !х спецiалiзацiею, то найбшьше вступникiв було на специальности «Укра!нська мова i лгтература» — 180; «Англiйська мова i лiтература» — 151; «Гео-графiя i бiологiя» — 106; <^зична культура» — 99.

Особливiстю цьогс^чних вступних екзаменiв було введення комплексного комп&ютерного тестування, яке передбачало визначення знань абiтурiентiв з базових дисциплш. Кiлькiсть, перелiк i форма вступних випробувань визначалися правилами прийому до вищого навчального закладу (вступне випробування з укра!нсько! мови обов&язкове) [1]. Вступш тести, в основному, мали трьохрiвневий характер i були закрито! форми щодо ввдповвдей.

Слiд зазначити, що вщ правильностi додбору питань залежало, наскшьки повно суть предмета буде представлена в теста. Ефективтсть тестав залежала вiд наявних типiв питань та вщ-поввдей: 1) «Або» — питання допускають двi можливi вiдповiдi — «так» або «ш»; 2) «Хто (який, яю)» — питання, як ввдповвдь пропонуеться назва невiдомого предмета (особи) або гру-пи предметiв (оЫб); 3) «Скiльки» — питання задаються тсда, коли iнтересуе кiлькiсна характеристика об&екпв питання; 4) «Чому (як, для чого)» — питання задаються, щоб встановити ввд-ношення мiж явищами або смисловi зв&язки, або iншi залежностi мiж предметами дослвдниць-ко! уваги [2].

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2005. — №6.

81

У розробцi тестав брали участь квалiфiкованi викладачi ушверситету, що дало можливiсть створити тести належного piBra i якоcтi. Матepiали, яю лягли в основу тестав, вщповвдали про-грамам загальноосвггньо! школи.

1ншим нововведенням було запровадження системи тдрахунку набраних балiв. Уci вcтупнi кпити у cумi давали 150 балiв (загальноунiвepcитeтcький показник для вciх специальностей). Особи, piвeнь знань яких хоча б з одше! диcциплiни було ощнено балами, нижчими вiд 30% максимально! кшькосп балiв, учаcтi в наступних вступних випробуваннях та конкурсному зарахуванш не брали (табл. 1).

Таблиця 1

Перел1к спец1альностей та питома вага (бали) дисципл1н, винесених на вступш випробування до Терноп1льського нацюнального педагоичного ун1верситету 1мен1

Володимира Гнатюка на 2005—2006 навчальний р1к

№ Спещальшсть Комплексне тестування Специф1чш форми вступних випробувань

Дисцип-л1на Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали)

1 географ1я та бюлопя географ1я 75 бюлопя 45 укр. мова 30
2 географ1я (дод. основи екологи) * географ1я 75 основи еколопчн их знань 45 укр. мова 30
3 еколопя та охорона навколишнього середовища основи еколо-пчних знань 75 географ1я 45 укр. мова 30
4 туризм географ1я 75 ютор1я Украши 45 укр. мова 30
5 трудове навчання (техшчна праця, обслуговуюча праця) трудове навчання 120 укр. мова 30
6 трудове навчання (на баз1 педучилищ)
7 професшне навчання за напрямами: — ¡нженерна та комп&ютерна граф1ка; — комп&ютерш технологи в управлшш та навчанш шфор-матика 120 укр. мова 30
8
9 мова i лпература (англшська) англшська мова 96 укр. мова 30 прослу-ховування 24 (12x2)
10 мова та л1тература (шмецька) шмецька мова 96 укр. мова 30 прослу-ховування 24 (12x2)
11 мова та л1тература (французька) французька мова 96 укр. мова 30 прослу-ховування 24 (12x2)
12 переклад (англо- укра&шський переклад) англшська мова 96 укр. мова 30 прослу-ховування 24 (12x2)
13 ютор1я (дод. правознавство) ютор1я Украши 60 всесв1тня ютор1я 60 укр. мова 30
82

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.

№ Спещальшсть Комплексне тестування Специф1чш форми вступних випробувань

Дисцип-л1на Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали)

14 музична педагопка та виховання музика 48 укр. мова 30 муз. шстру-мент, вокал 36 (12x3) 36 (12x3)
15 музична педагопка та виховання (на баз1 пед., муз. училищ) музика 48 укр. мова 30 муз. шстру-мент, вокал 36 (12x3) 36 (12x3)
16 театральне мистецтво укр. мова 30 майстерн ють актора 120
17 початкове навчання математика 50 бюлопя 50 укр. мова 50
18 початкове навчання (додатково образо-творче мистецтво) математика 50 укр. мова 52 рисунок 48 (12x4)
19 образотворче та декоративно-при-кладне мистецтво) укр. мова 30 рисунок, тематич-на ком-позищя 60 60
20 початкове навчання (додатково англшська мова) * укр. мова 66 англшська мова (прослухо вування) 84 (12x7)
21 початкове навчання (на баз1 педучилищ) математика 50 бюлопя 50 укр. мова 50
22 психолопя бюлопя 60 математика 60 укр. мова 30
23 сощальна педагопка бюлопя 60 математика 60 укр. мова 30
24 сощальна педагопка (на баз1 педучилищ) бюлопя 60 математика 60 укр. мова 30
25 сощальна робота ютор1я Украши 60 математика 60 укр. мова 30
26 математика та основи шформатики математика 75 ф1зика 45 укр. мова 30
27 ф1зика та основи шформатики ф1зика 75 математика 45 укр. мова 30
28 шформатика шфор-матика 75 математика 45 укр. мова 30
29 украшська мова та л1тература укр. мова 60 укр. лпература 60 шоземна мова 30
30 укра&шська мова та л1тература (на баз1 педучилищ) укр. мова 60 укр. лпература 60 шоземна мова 30
31 журналютика укр. мова 50 укр. лпература 50 шоземна мова 26 творча робота 24 (12x2)
32 мова та л1тература (росшська) рос. мова 60 рос. л1тература 60 укр. мова 30
33 укра&шська мова 1 л1тература та росшська мова 1 л1тература укр. мова 50 укр. лпература 50 рос. мова 50

Науковi записки. Серiя: Педагопка. — 2005. — №6.

83

№ Спещальшсть Комплексне тестування Специф1чш форми вступних випробувань

Дисцип-л1на Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали) Дисцип-лша Питома вага (бали)

34 фiзичне виховання i валеолопя бюлопя 18 теоретич-ш основи ф1зичного виховання 18 укр. мова 30 ф1з. вих-ня (тестування); обраний вид спорту 60 (12x5) 24 (12x2)
35 ол1мпшський та професшний спорт бюлопя 18 теоретичн i основи ф1зичного виховання 18 укр. мова 30 ф1з. вих-ня (тестування); обраний вид спорту 60 (12x5) 24 (12x2)
36 ф1зична реабiлiтацiя бюлопя 18 теоретичн i основи ф1зичного виховання 18 укр. мова 30 ф1зичне вих-ня (тестуван ня); об-раний вид спорту 60 (12x5) 24 (12x2)
37 бюлопя та х1м1я бюлопя 75 х1м1я 45 укр. мова 30
38 бюлопя (дод. осн. екологп)* бюлопя 120 укр. мова 30
39 бюлопя (додатково англшська мова) * бюлопя 72 укр. мова 30 англшська мова (прослухо вування) 48 (12x4)
40 х1м1я та бюлопя хГМГЯ 75 бюлопя 45 укр. мова 30

Аналiз результатiв вступних кпилв засввдчив, що переважна бiльшiсть a6nypieHTÎB в основному засвоïла навчальний матерiал шкiльноï програми i показали належний рiвень знань, умiнь та навичок. Вступнi випробування витримали 1783 абпyрieнтiв, з них за результатами сшвбеЫди — 58 осiб, за результатами екзаметв — 1725 оиб.

Результати вступних випробувань дозволяють встановити таю прохвдш бали за спещаль-ностями:

130 — театральне мистецтво;
130 — образотворче та декоративно-прикладне мистецтво; 123 — переклад;
123 — англшська мова та лгтература;
123 — еколопя та охорона навколишнього середовища;
121 — шмецька мова та лiтература;
120 — комп&ютерш технологiï в управлiннi та навчанш;
118 — фiзика та основи шформатики;
116 — туризм;
116 — шформатика;
113 — шженерна та комп&ютерна графiка;
111 — французька мова та л^ература;
105 — журналiстика;
104 — ФГЗИЧШ реабiлiтацiя;
103 — математика та основи шформатики;
102 — музична педагопка та виховання;
100 — ктс^я та основи правознавства;
84

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.

96 — соцiальна робота;
96 — трудове навчання;
96 — олГмпшський та професiйний спорт;
92 — географiя та бюлопя;
91 — початкове навчання та образотворче мистецтво;
90 — початкове навчання;
84 — бюлопя та хГмГя;
82 — початкове навчання (дод. англшська мова)
80 — украшська мова та лгтература;
77 — росшська мова та лгтература;
73 — фГзична культура;
72 — практична психолопя;
69 — бюлопя та основи екологп
69 — психолопя;
68 — хГмГя та бюлопя;
66 — сощальна педагопка;
59 — украшська мова i лгтература та росшська мова i лгтература;
53 — географГя (додатково основи екологп).

Зараховано на I курс денжй форми навчання на держбюджетнш осжга 853 абгтурГента, з них 40 — зараховаш за результатами сшвбесщи, поза конкурсом зараховано 66 абпурГенттв, за щльовими направленнями —140 абпурГенттв, з них — 124 на держбюджетну форму навчання, 16 — на платну форму навчання, без вступних випробувань зараховано 8 абпурГенттв. На контрактуй осжга на I курс денжй форми навчання зараховано 381 абгтурГент. Усього на перший курс зараховано 1234 абгтурГенлв.

Уведення тестовоï форми юпилв зняло ум питання про хабарництво, гарантувало прозо-рють та ввдкрипсть вступних юпилв. Аудиторiï, де складалися вступш юпити, комп&ютери були обмежеш ввд зовшшнього доступу. Надшшсть i неупереджешсть комп&ютерноï системи, в свою чергу, тестували пращвники компетентних оргатв. Хщ вступних юпилв транслювався на телевГзГйний екран, розташований у холГ ушверситету. З результатом тестування абгтурГент ознайомлювався одразу, отримавши котю ввдповвдей, а менш шж за годину вже були готсга списки претенденлв, рекомендованих до зарахування на державну форму. Такий оперативний метод сподобався як майбутшм студентам, так i ïхнiм батькам. Протягом тестування до прий-мальноï комiсiï не надшшло жодноï апеляцл щодо ощнювання знань абпурГенттв.

Серед недолтв iснуючоï системи вступних випробувань е те, що вона нацшена переваж-но на визначення рГвня компетентност вступника, а не здГбностей абгтурГента в майбутньому працювати з людьми, професшно значимих якостей, необхвдних для вчителя.

ЛГТЕРАТУРА

1. Наказ Мшютерства освГти та науки Украши вщ 18.03.2005 року «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладГв Украши».
2. Система управления качеством образования в Ростовском государственном университете (материалы научно-практической конференции) / Отв. ред. А. В. Белоконь. — Ростов-н/Д: Изд-во Рост. унта, 2003.

Науков1 записки. Серш: Педагопка. — 2005. — №6.

85