Научтруд
Войти

Формування практичних навичок у студентів іі-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії

Научный труд разместил:
Molbine
20 сентября 2020
Автор: Токарик Г. В.

© Токарик Г. В. УДК 378.147.88 Токарик Г. В.

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТ1В 11-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ВИКЛАДАНН1 Б1ОХ1МИ

lвано-Франкiвський нацiональний медичний унiверситет (м. lвано-Франкiвськ)

galina_tokaryk@rambler.ru

Бюлопчна та бюоргаычна хiмiя, яка е важли-вою фундаментальною дисциплiною, перебувае на межi теоретичних i ктычних знань. Опанування 6ioxiMiI формуе пщфунтя для подальшого засвоен-ня кл^чних дисциплiн. Стрiмкий розвиток науки i технiки, впровадження в навчальний процес нових шформацмних технологiй вимагае реформування системи вищо! медично! освiти [4]. Збтышення ролi iнтерактивних методiв навчання, годин самостмно-го та дистанцмного навчання мало б стимулювати студента до формування компетентно! особистостк Компетентнють - це складна iнтегральна якють осо-бистостi, що характеризуеться оргаычним поеднан-ням знань, умiнь, навичок, способiв дiяльностi, до-свiду, шдивщуальних характеристик особистостi та професiйно-важливих якостей, i яка виявляеться в готовност й здатностi особистостi до успшно! про-фесiйноI та повсякденно! дiяльностi. Тобто, термiн «компетентнiсть» констатуе реальн здiбностi осо-бистостi [1].

Разом з тим, ця особистють повинна не просто володгги сумою знань, умЫь, навичок i професiйно необхщних якостей, а мае мати аналггичы якостi, якi необхiднi !й на ктычних кафедрах та у майбутнм професiйнiй дiяльностi для правильно! постановки дiагнозу пацiенту та успiшного його л^вання. Отже, прiоритетним завданням при викладанн предмету залишаеться формування ключного мислення у майбутнього спещалюта медика [3].

Для вирiшення цього завдання при пщготовщ майбутнього фахiвця, який мав би високий рiвень сощально! та професмно! адаптаци у со^ум^ особлива роль выводиться самостiйнiй роботi студента [2]. З устхом впроваджуються елементи проблем-ност в органiзацiю самостмно! роботи студенев при вивченнi бiохiмi! вiдповiдно до окремих реко-мендацiй за системою PBL (Problem based learning) [6]. Вщбуваеться оволодЫня основними навичками

та прийомами самостмно! роботи, коли студент iз статусу простого споживача знань перетворюеться у творчу особистiсть, яюй необхiдно навчитись оптимально виршувати поставленi перед нею завдання [5].

Вщповщно, з метою вдосконалення традицмних форм органiзацiI самостiйноI роботи студенев, на кафедрi бiологiчноI та медично! хiмiI iменi академ^ ка Г.О. Бабенка 1вано-Франювського нацiонального медичного уыверситету впроваджено обов&язковi практичнi навички для студенев, якi навчаються за спещальнютю «Лiкувальна справа» та «Педiатрiя» до модуля № 2: «Визначення активност каталази», «Визначення толерантностi до глюкози. Цукровi кривi», «Обмiн холестерину», «Синтез сечовини» та вiдповiдно до модуля № 3: «Бiохiмiя вiтамiнiв», «Бю-хiмiя гормонiв», «Бiохiмiя кровi» та «Бiохiмiя сечi». М^ нiмальний бал, який необхщно набрати студенту для складання навички е 2, а максимальний бал, який студент може отримати 4.

Кафедрою для кожного студента було створено робоче мюце, яке забезпечено необхщними реактивами та обладнанням.

У порiвняннi з традицмними формами ведення занять пщ час проходження практично! навички зм^ нюеться взаемодiя викладача та студента. Основну активнють проявляе студент, адже йому необхiдно зреалiзувати всi сво! практичнi вмiння та навички, як вiн здобув на попереднiх заняттях та самостмно провести роботу по визначенню певних бiохiмiчних показникiв пщ керiвництвом викладача.

Вiдповiдно при проведены практичних навичок у студентiв трьох груп 31 (27 студеыв), 32 (23 студента) та 33 (27 студенпв), яю навчались за спещальню-тю «Педiатрiя» у 2015-2016 навчальному роц^ були отриманi наступи результати (табл.).

Як видно з отриманих результа^в, практичну на-вичку «Визначення активност каталази» за першим

Таблиця.

Порiвняння результатiв отриманих при складаннi практичних навичок студентiв, як

навчалися за спецiальнiстю «Педiатрiя»

Група Практична навичка

Каталаза Цукров1 крив1 Обмш холестерину Синтез сечовини

31 96,4% 10,7% 92,85% 89,28%
32 95,6% 69,56% 91,3% 69,56%
33 100% 22,22% 96,29% 85,15%

разом склали 95,6-100% студенпв. Це обумовлено тим, що студенти дотримувались вЫх вказiвок до практично! навички, вмти iнтерпретувати отриманi результати. Вони давали что вiдповiдi на поставлен запитання. Володiли iнформацieю про активы форми кисню, !х утворення, роль каталази в органiзмi люди-ни та роль iнших ферментних антиоксидантних систем, а також роль втам^в, як антиоксиданпв.

Що стосуеться практично! навички по «Визначен-ня толерантностi до глюкози. Цукровi кривi» (табл.) у студентiв виникало значно бтыше труднощiв, що i вплинуло на отриманi результати. Як видно, за першим разом !! склало 91,3-96,29% студентiв. Проблема виявилась в тому, що необхщно було провести 4 визначення глюкози методом титрування i за отри-маними результатами побудувати криву та постави-ти дiагноз. Вщповщно, були випадки, коли студенти перетитровували i !м не вдавалось побудувати криву чи штерпретувати отриманi результати.

Хочеться вiдмiтити, що при проведены цих прак-тичних навичок, завданням викладача стало ство-рення умов для роботи студента, а досвщ студента став основним джерелом навчального ызнання i вiн виступав у ролi основного учасника навчального процесу. В даному випадку викладач вже не давав готових знань, а спонукав студента до систематичного повторення пройденого матерiалу, само-стмного пошуку вiдповiдi на поставленi контроль^ питання заняття та пiдготовки до виконання певних дослав. Викладач виконував функ^ю помiчника та консультанта, що спонукало до розвитку ызнаваль-но! активностi студентiв, формування дослiдницьких якостей та професмно! компетентностi.

Для пщвищення мотивацi! до навчання, актив^ зацп засвоення та закрiплення отриманих знань на практичних навичках по темах «Обмш холестерину», «Синтез сечовини» студентам запропоновано розв&язання проблемних питань у виглядi ситуацй

них задач практично! спрямованосД якi включали по 4 завдання, кожне з яких оцЫювалось в 1 бал.

Найважче студентам було скласти навичку по холестерину (табл.) - 10,7-69,56% студенев склало. Труднощi виникали при написаны формули холестерину, студенти не розiбрались у будовi i функцiях лiпопроте!нiв рiзно! щiльностi, не вмти Ытерпрету-вати !х клЫко^агностичне значення. Крiм того, на жаль, дуже часто студенти давали не точн вщповд на поставленi запитання, або ж не повы. А позитивно оцЫювалась тiльки повна, вичерпна, чггка вщпо-вiдь на поставлене запитання.

При складанн навички по «Сечовиы» отримано кращi результати: 69,56-89,28% студенев склало навичку за першим разом. Таю результати обумов-лен тим, що студенти вже бтыше готувались до навички, вони знали що вщ них вимагають i вже бть-шють студентiв давали повнi вичерпнi вщпов^д на ситуацiйнi задачi, що вказувало на формування вщ-повiдного рiвня компетентностi та клiнiчного мис-лення у студенев.

Висновки. Отже, доцтьнють проведення таких навичок на заняттях е беззаперечна. При цьому у студенев: формуеться iнтерес до дисциплЫи; оптимально засвоюеться поданий матерiал; встановлю-еться взаемодiя мiж студентами; формуються про-фесiйнi вiдносини та життевi навички. В ходi роботи студенти вчаться користуватись хiмiчним посудом та рiзними приладами, вчаться критично мислити, бу-дувати алгоритм роботи, робити висновки та давати клшко^агностичну оцiнку отриманим результатам.

Впровадження проведення таких навичок систематично буде ттьки позитивно впливати на формування ключного мислення студенев.

Разом з тим, надалi необхiдно пiдвищувати шди-вщуальний пiдхiд до студента, покращувати взаемо-дiю викладача i студента, поглиблювати сывпрацю i взаемодiю теоретичних кафедр iз клiнiчними, що е важливою складовою пiдготовки майбутнiх лiкарiв.

Л^ература

1. Головань М. Компетенцiя i KOMneTeHTHicTb: досвiд теорп, теорiя досвщу / М. Головань // Вища ocBiTa Укра&ни. - 2008. -№ 3. - С. 23-30.
2. Гребеник Л.1. Форми та пщходи оргашзацп аудиторно&&& самостмно&&& роботи студенев на практичних заняттях з бюлопчноУ xiMi&i / Л.1. Гребеник, Л.А. Прiмова // Свiт медицини та бюлогп. - 2010. - Т. 6, № 4. - С. 177-180.
3. Неловюна Берналь О.А. Педагопчш умови формування професмноУ спрямованост студентiв медичних спецiальностей / О.А. Неловюна Берналь // Вюник ЛНУ iменi Тараса Шевченка. — 2010. — Ч. I. — № 10 (197). - C. 12-21.
4. Прокопьев М.П. К вопросу об инновационном подходе в организации самостоятельной работы студентов медицинского ВУЗа / М.П. Прокопьев // Фундаментальные исследования. — 2009. — № 9. - С. 68-70.
5. Чалий О. Майбутш лiкарi ново&&& доби: освп"а упродовж життя / О. Чалий, Я. Цехмютр // Мистецтво лкування. - 2004. - № 4. - С. 87-91.
6. Koh G.C.-H. The effects of problem-based learning during medical school on physician competency: a systematic review / G.C.-H. Koh, H.E. Khoo, M.L. Wong, D. Koh // CMAJ. - 2008. - № 178. - P. 34-41.

УДК 378.147.88

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТ1В 11-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ

ВИКЛАДАНН1 БЮХ1МП

Токарик Г. В.

Резюме. У даый робот зроблено порiвняльний анал1з проведення практичних навичок для студенев, як

навчаються за спещальнютю «Педiатрiя» до модуля № 2 на кафедрi бюлопчно& та медично& хiмii. Практичну навичку «Визначення активност каталази» за першим разом склали 95,6-100% студенев, «Визначення

толерантной до глюкози. Цукровi кривi» 91,3-96,29%, «Обмiн холестерину» — 10,7-69,56%, «Синтез сечо-вини» 69,56-89,28%.

Ключов1 слова: бiохiмiя, самостiйна робота, практичн навички, ситуацiйнi задачi.

УДК 378.147.88

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ II-ГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОХИМИИ

Токарик Г. В.

Резюме. В данной работе сделан сравнительный анализ проведения практических навыков для студентов обучающихся по специальности «Педиатрия» к модулю № 2 на кафедре биологической и медицинской химии. Практический навык «Определение активности каталазы» за первый раз сдали 95,6-100% студентов, «Определение толерантности к глюкозе. Сахарные кривые» — 91,3-96,29%, «Обмен холестерина» — 10,7-69,56%, «Синтез мочевины» — 69,56-89,28%.

UDC 378.147.88

РЯЛСТЮЛЬ SKILLS IN TEACHING BIOCHEMISTRY IN THE SECOND-YEAR STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY

Tokaryk G. V.

Abstract. Biological and bioorganic chemistry is an important fundamental discipline, on the border of theoretical and clinical knowledge. Mastering biochemistry forms the basis for further mastering clinical disciplines. Reforms of higher medical education requires due to the rapid development of science and technology, the introduction in the educational process of new information technologies. Increasing the role of interactive methods of teaching hours independent and distance learning would encourage the student to the formation of a competent person. Competence — a complex integrated quality personality, characterized by organic combination of knowledge, skills, experience, personality and individual characteristics professionally important qualities, and manifested the willingness and ability of the individual to successful professional and daily activities. Thus, the term «competence» states the real abilities of the individual.

However, this person should not have simply the sum of knowledge, skills and professional qualities required, and must have analytical qualities needed her clinical departments and in their future careers for the right patient diagnosis and successful treatment. Thus, is the formation of clinical thinking in future specialist physician priority in teaching the subject.

With the purpose of perfection of traditional forms of organization of work of students, on the department of biological and medical chemistry of the name of academician G.O. Babenko the Ivano-Frankivsk national medical university obligatory practical for students, which study after speciality «General medicine» and «Paediatrics» to module № 2. Thems inculcated are: «Determination of activity of catalase», «Determination of glucose tolerance», «Exchange of cholesterol», «Synthesis of urea», and in accordance with the module № 3: «Biochemistry of vitamins», «Biochemistry of hormones», «Biochemistry of blood» and «Biochemistry of urine». Minimum mark which must be collected a student for drafting of skill is 2, and maximal mark 4.

By a department for every student a workplace which well-to-do by necessary reagents and equipment was created.

Compared to traditional forms of conducting classes during their practical skills varies interaction teachers and students. The main activity manifests student, because he needs to realize all their practical skills he gained in previous sessions and independently carry out work to determine the specific biochemical parameters under the guidance of a teacher.

In this paper a comparative analysis of practical skills for students who study in «Pediatrics» in module № 2 at the Department of Biological and Medicinal Chemistry. Practical skills «Determination of catalase activity» in the first made with 95,6-100% of students, «Determination of glucose tolerance» — 91,3-96.29%, «Cholesterol metabolism» — 10,7-69,56%, «Synthesis of Urea» 69,56-89,28%.

Thus, the usefulness of these skills in the classroom is undeniable. Thus the students: emerging interest in the discipline; optimally absorbed by this material; established interaction between students; formed professional relationships and life skills. During the work the students learn to use utensils and various chemical devices, learn to think critically, build algorithm, draw conclusions and provide clinical and diagnostic evaluation of the results.

Implementation of such skills will systematically only positively influence the clinical thinking students.

However, should further enhance individual approach to student engagement to improve teacher and student, deepen cooperation and interaction with clinical departments theoretical, which is an important part of training future doctors.

Стаття надшшла 11.12.2016 року

биохимия самостоятельная работа практические навыки ситуационные задачи biochemistry individual work practical skills case stu
Другие работы в данной теме: