Научтруд
Войти

Комплексне методичне забезпечення технічних дисциплін на електронних носіях інформації

Научный труд разместил:
Delabandis
20 сентября 2020
Автор: Леонід Пашинський

10. Рубцов В. В. Логико-психологические основы использования компьютерных учебных средств в

процессе обучения // Основы социально-генетической психологии. — Москва-Воронеж, 1996. —

С. 236-258.

11. Сумський В. I. Методика i теорiя застосування ЕОМ у процес вивчення фiзики у педагопчних

закладах: Монографiя. — Вiнниця: ВДПУ, 2003. — 380 с.

12. Тихомиров О. К., Бабаева О. Д., Войскунский А. Е. Общение, опосредованное компьютером //

Вестник МГУ. Серия 14: Психология. — 1986. — № 3. — С. 40.

13. http://psyh.kiev.ua

Леошд ПАШИНСЬКИЙ

КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХН1ЧНИХ ДИСЦИПЛ1Н НА ЕЛЕКТРОННИХ НОС1ЯХ ШФОРМАЦП

Розглядаеться комплексне методичне забезпечення дисциплгн "Основи конструкцшних матергалгв" I "Теоретична мехатка" для студентгв I курсу (спецгальтсть 6.010100 — Педагог1ка I методика середньо&1 освгти. Трудове навчання (техтчна праця)), що складаеться з програми, роздтеноХ на три модулг, завдань на контрольш роботи I практичш заняття, ¡нструкцш для виконання лабораторних робгт, альбому мгкроструктур I тест1в. Методичний пос1бник на електронних ноаях IнформацИ може бути корисний як для студентгв з денною формою навчання, так I для заочниюв. Вт може використовуватися для самостшно&1 роботи студентгв I ¡х пгдготовки до лабораторних занять.

Сучасш шформацшт технологи у навчальному процеа вищо! школи вимагають оперативного втручання в джерела шформацп залежно вщ потреб часу, можливостей { модершзацп матер1ально! бази лабораторш, запиив студенев, потреб мошторингу у ВНЗ тощо. Такий тдхщ можливо забезпечити тшьки за допомогою комп&ютерно! техшкп та електронних носив шформацп.

Кафедра методики трудового навчання та ¡нженерних дисциплш Кременецького обласного гумаштарно-педагопчного шституту 1м. Т. Шевченка постшно працюе над створенням { впровадженням нових шформацшних технологш у навчальний процес. Важливим щодо цього е комплексне методичне забезпечення навчального процесу, яке дасть змогу студентов1 у б1блютещ тдготуватись до лабораторних робгг або практичних занять, а також опрацювати вщповщш роздши теоретичного курсу, що винесеш на самостшне опрацювання. Питання, сформульоваш до модул1в курсу з вщповщними посиланнями на роздши конспекту, допоможуть студенту тдготуватися до здач1 модул1в протягом семестру.

Кафедрою розроблено комплексне методичне забезпечення дисциплши "Основи конструкцшних матер1ал1в", яка читаеться на I курс для студенев, що навчаються за спещальшстю 6.010100 — Педагопка 1 методика середньо! освгги. Трудове навчання (техшчна праця). У цьому комплекс представлено:

1) програму курсу з вщповщним подшом на змютов1 модулц
2) шюстрований конспект лекцш;
3) завдання на контрольш роботи (50 вар1ант1в) з прикладами виконання;
4) задач1 для практичних занять;
5) шструкци до лабораторних робгг;
6) альбом мшро- та макроструктур;
7) тести для тдсумкового контролю.

Програмою курсу передбачено вивчення певних модул1в.

1. Металев1 матер1али (включае ряд тем, що стосуються властивостей, кристатчно! будови метатв, теорп сплав1в, затзовуглецевих сплав1в, терм1чно! обробки метал1в { сплав1в, кольорових метатв та !х сплав1в, корозп метатв, порошкових { композицшних матер1ал1в, виробництва чорних { кольорових метатв { сплав1в);
2. Неметалев1 матер1али (включае ряд тем, що стосуються пол1мерних матер1ал1в { пластичних мас, гумових матер1ал1в та еластомер1в, матер1ал1в з дерева, керамши I скла, каменю 1 природних неметалевих, кле!в, герметиюв { лакофарбових матер1ал1в);
3. ТехнологИ переробки матер1ал1в у вироби (включае ряд тем, що стосуються ливарного виробництва, обробки метатв тиском, паяння та зварювання, обробки р1занням, електроф1зичних та електрох1м1чних метод1в, переробки пластмас у вироби).

Пiсля вивчення кожного модуля передбачасться проведення монiторингу знань студенпв у виглядi контрольних робiт (питання додаються) або здачi тестiв, розроблених до кожного модуля, з виставленням вщповщних балiв. При проведеннi шдсумкового контролю модульнi тести можуть бути об&еднаш в едину систему тестування.

Конспект лекцш вiдповiдае модулям i модульним тестам та е достатньо повним джерелом шформацп щодо програми курсу. В конспектi лекцiй представлено наступи теми:

Модуль 1. Металевi матерiали

■ Кристалiчна будова метатв. Кристалiзацiя. Структура металiв.

■ Основи теорп сплавiв. Дiаграми стану.

■ Мехашчш, технологiчнi та експлуатацiйнi властивост матерiалiв.

■ Залiзо та його сплави. Отримання чорних металiв.

■ Основи теори i технологи термiчноl та хiмiко-термiчноl обробки.

■ Кольоровi метали та 1х сплави.

■ Дорогощнш метали.

■ Композицiйнi матерiали на основi металiв. Порошковi матерiали.

■ Модуль 2. Неметалевi матерiали

■ Пластмаси.

■ Гуми. Кле!. Герметики.

■ Лаки. Фарби.

■ Скло. Камшь. Керамiка

■ Деревина. Деревш матерiали.

■ Матерiали текстильного виробництва. Хутро. Шюра.

■ Модуль 3. Технологи переробки матерiалiв у вироби

■ Основи ливарного виробництва.

■ Обробка металiв тиском.

■ Зварювання металiв та пластмас. Склеювання.

■ Рiзання металiв.

■ Електрофiзичнi та електрохiмiчнi методи обробки матерiалiв.

Завдання на контрольнi роботи для студенев заочно! форми навчання представлеш такими задачами:

• Визначення густини або маси металу за вiдомими параметрами кристатчно! гратки.

• Вивчення дiаграм стану подвшних сплавiв.

• Вивчення дiаграми стану залiзо-карбiд залiза.

• Вивчення явищ та процесiв, що мають мiсце у металах.

• Вивчення окремих марок сталей та сплавiв.

• Вивчення деревних матерiалiв.

• Вивчення неметалевих матерiалiв.

Окремi завдання можуть бути використаш як задачi на практичних заняттях та для проведення аудиторних контрольних робгг. Крiм цього, в комплексному забезпеченнi пропонуються iншi задачi для практичних занять, а саме: на побудову кристалографiчних площин i напрямкiв за заданими кристалографiчними iндексами Мюллера; на визначення кристалографiчних iндексiв для заданих площин i напрямкiв; на визначення твердост за Брiнелем за вiдомими розмiрами лунки i силою тиску; на розшифрування марок конструкцiйних та шструментальних сталей; на пiдбiр iнструментальних сталей для виготовлення певного iнструмента.

Лабораторш роботи, що ввiйшли у комплекс методичного забезпечення основ конструкцшних матерiалiв, здебiльшого стосуються дослiдження металiв (оскшьки вивчення неметалевих матерiалiв у достатньому обсязi присутне у вiдповiдних дисциплшах на старших курсах) i представлеш наступним перелшом:

■ Макроскопiчний i мiкроскопiчний метод дослiдження структури металiв i сплавiв.

■ Дослiдження процешв первинно! самовшьно! кристатзаци.

■ Статичш випробування на розтяг. Динамiчнi випробування.

■ Методи визначення твердость

■ Термiчний аналiз двокомпонентних сплавiв РЬ-8Ь.

■ Вивчення рiзних типiв дiаграм стану подвiйних сплавiв.

■ Практичне вивчення дiаграми стану Fe-FeзC.

■ Дослiдження мiкроструктури вуглецевих сталей, бших i сiрих чавушв.

■ Вивчення структури, властивостей i принципiв маркування легованих сталей.

■ Пластмаси.

В альбомi мiкроструктур представлеш структури вуглецевих сталей i чавушв, сплавiв мiдi й алюмiнiю.

Тести (100 теспв; на запитання дано 4 вщповщ, одна з яких правильна) стосуються металевих матерiалiв i пластмас. Окремо представленi тести з неметалевих матерiалiв (керамiка, скло, камшь дерево та деревш матерiали, пластмаси, лаки, фарби).

Комплексне методичне забезпечення з основ конструкцшних матерiалiв, представлене на електронних ношях шформаци, може бути корисним для студенев, яю вивчають конструкцiйнi матерiали та !х технологiю, матерiалознавство, металознавство, а також для викладачiв цих дисциплiн.

У комплексному методичному забезпеченш з теоретично! мехашки представлено програму курсу, завдання на контрольш роботи зi статики, кшематики та динамiки i тести для проведення шдсумкового контролю.

В задачi на рiвновагу плоско! системи сил сформульована умова задач^ показано схему рами (10 варiантiв), а в окремш таблицi поданi рiзнi навантаження (сили, моменти пар сил, прикладеш у вказаних точках i розподiленi навантаження), що в комбшаци з певною схемою рами дае змогу реалiзувати понад 100 варiантiв задачi. Студент може отримати рiзно! складностi завдання на вiдповiдну кшьюсть балiв залежно вiд вибраного навантаження.

У задачах на рiвновагу складених конструкцiй показано лiвi та правi !х частини (по 10 варiантiв). Комбiнацiя у при шарнiрному з&еднанш рiзних лiвих i правих частин дае змогу отримати таю задачi рiзно! складностi з вiдповiдною кшьюстю балiв. Аналогiчний принцип реалiзовано в задачах на визначення центра мас плоско! фшури. Для отримано! з лiво! та право! частин цшо! фiгури студент розраховуе координати центра мас i перевiряе його положення методом пiдвiшування.

Л1ТЕРАТУРА

1. Технолопя конструкцшних матер1ал1в: Шдручник / М. А. Сологуб, I. О. Рожнецький, О. I. Некоз

та ш.; За ред. М. А. Сологуба. — К.: Вища школа, 2002. — 374 с.

2. Кузш О. А., Яцюк Р. А. Металознавство та терм1чна обробка метал1в: Шдручник. — Льв1в, Афша,
2002. — 300 с.
3. Материаловедение: Учебник для втузов / Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986. — 384 с.
4. Павловський М. А. Теоретична мехашка: Шдручник. — К.: Техшка, 2002. — 512 с.
1ван ПЕТРИЦИН

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕС1ЙНИХ ЗНАНЬ, УМ1НЬ I НАВИЧОК МАЙБУТН1Х ВЧИТЕЛ1В ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАВЧАЛЬНИХ

КОМП&ЮТЕРНИХ СЕРЕДОВИЩ

У статтi викладенi деяю тдходи щодо оргашзаци навчального процесу та творчо&1 дiяльностi студентiв в умовах застосування засобiв сучасних iнформацiйних технологш навчання.

У сучаснш педагопщ широко впроваджуються сучасш шновацшш та шформацшно-комушкацшш технологi! навчання, викладачi постiйно шукають новi форми викладання, якi давали б найбшьший ефект, найвищий рiвень засвоення студентами нових знань, набуття фахових умiнь та практичних навичок. Впровадження таких технологiй у навчальний процес потребуе комплексного пiдходу та вимагае вирiшення ряду як дидактичних, так i методичних проблем.

Дослщження науковцiв переконують, що iнформатизацiя освгги — об&ективний процес, пов&язаний iз пiдвищенням ролi та ступеня впливу штелектуальних видiв дiяльностi на вш