Научтруд
Войти

Теоретичні передумови вивчення спеціальних дисциплін фахівцями неінженерних спеціальностей

Научный труд разместил:
Nuadarin
20 сентября 2020
Автор: Анатолій Рудь

фiлю. Так, робоча навчальна програма з дисциплiни «Мехашзащя, електрифiкацiя та автоматизащя сiльськогосподарського виробництва» для тдготовки фахiвцiв агрономь чного напряму е комплексною i складаеться з п&яти роздшв: трактори та автомобiлi, сшьськогосподарсьш машини, машиновикористання в рослинництвi, мехашзащя виро-бничих процесiв у тваринницга, електрифiкацiя i автоматизацiя технологiчних проце-сiв сiльськогосподарського виробництва.

Робоча навчальна програма з дисциплши «Основи мехашзацл i автоматизацл сiльськогосподарського виробництва» для тдготовки фахiвцiв економiчного напряму теж е комплексною, але вона включае лише чотири роздiли: трактори та автомобш, сiльськогосподарськi машини, основи машиновикористання, мехашзащя i автоматиза-цiя виробничих процесiв у тваринництвi.

У Подшьськш державнiй аграрно-техшчнш академи зi спещальних навчальних дисци-плш, як1 читаються викладачами кафедри «Мехашзащя сiльськогосподарського виробництва» оргашзоване безперервне навчання з першого курсу пiдготовки фахiвцiв нешженерних спещальностей, яке тривае аж до випускного курсу, зокрема при тдготовщ спецiалiстiв аг-рономiчного профiлю. О^м того, у зв&язку з ростом науково-техшчного прогресу в сшьсь-кому господарствi i широкого запровадження нових прогресивних технологш, фахiвцi ХХ1 столитя, якi працюватимуть у сшьськогосподарському виробництш, мають бути готовi вчи-тися впродовж усього свого життя. Тому вже сьогодт конче необх1дно запроваджувати в роботу вищих аграрних закладв освiти наукову органiзацiю навчального процесу, без чого неможливе подальше тдвищення р1вня якост1 пiдготовки спецiалiстiв. Устшне вирiшення цього питання можливе шляхом програмованого навчання з використанням техшчних засо-б1в навчання i, зокрема, комп&ютерних технологiй.

УДК 378.147:631.3

Анатолш РУДЬ

ТЕОРЕТИЧН1 ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ СПЕЦ1АЛЬНИХ ДИСЦИПЛ1Н ФАХ1ВЦЯМИ НЕ1НЖЕНЕРНИХ СПЕЦ1АЛЬНОСТЕЙ

Навчальний процес у вищих навчальних закладах аграрного профiлю — це система оргашзащйних i дидактичних заходав, що спрямованi на реалiзацiю змюту освiти на певному освiтньому або квалiфiкацiйному рiвнi вiдповiдно до державних стандартiв освiти. Вiн мае базуватися на принципах науковосп, гуманiзму, демократизму, наступ-ност1 та безперервностi [1, 3].

Оргатзуеться власне навчальний процес з урахуванням можливостей сучасних шформащйних технологiй навчання задля орiентацil на формування освiченоl, гармо-нiйно розвинено! особистостi, яка була би здатна до поспйного оновлення наукових знань, професiйноl мобiльностi та швидко! адаптаци до змiн i розвитку в сощально-культурнiй сферi, в галузi технiки, технологiй, системах управл1ння та оргашзаци працi в умовах ринково1 економiки.

124

Науковi записки. Серiя: Педагогiка. — №6. — 2002.

У вищих аграрних закладах освии Ш-1У рiвнiв акредитацп готуються фахiвцi не-iнженерних спецiальностей: 7.13101 — «Агpономiя i грунтознавство», 7.130102 — «Аг-рономiя», 7.130104 — «Плодоовочiвництво i виноградарство», 7.130105 — «Захист ро-слин», 7.050102 — «Економiчна шбернетика», 7.050104 — «Фшанси», 7.050106 — «Облш i аудит», 7.050107 — «Економша тдприемств», 7.050201 — «Менеджмент ор-гашзацш», 7.050206 — «Менеджмент зовнiшньоекономiчноI дiяльностi» [2].

Осв^ньо-профеийними програмами п1дготовки фахiвцiв неiнженерних спещаль-ностей передбачаеться вивчення i засвоення нормативних та вибiркових навчальних дисциплш. Нормативною частиною змiсту освiти, що визначаеться вiдповiдним держа-вним стандартом освии, передбачено вивчення спецiальних дисциплш. Студенти агро-номiчних спецiальностей вивчають дисциплiну «Механiзацiя, електрифiкацiя та авто-матизацiя сiльськогосподарського виробництва», а майбутт фахiвцi економiчного профiлю засвоюють дисциптну «Основи мехашзаци i автоматизаци сшьськогосподар-ського виробництва».

Основу професiйноl дiяльностi фахiвцiв неiнженерних спещальностей у сшьсько-му господарствi складають питання планування, проектування, оргашзащя, контроль i облiк у галузi рослинництва i тваринництва, в переробнш i допомiжних галузях та сшь-ськогосподарського виробництва в цiлому, а також дiяльнiсть у науково-дослiдних i проектно-конструкторських установах, менеджмент, маркетинг тощо. Сучасне сшьсь-когосподарське виробництво характеризуеться високим рiвнем мехашзаци, електрифь кацп та автоматизацИ процесiв, як1 поспйно вдосконалюються в умовах впровадження ринкових вiдносин. У зв&язку з цим система професiйноl п1дготовки фахiвцiв неiнжене-рних спец1альностей у вищих навчальних закладах аграрного профiлю повинна забез-печити !х необхiдними теоретичними знаниями та практичними навичками з викорис-тання сiльськогосподарськоl технiки, метод1в II ефективного застосування iз забезпе-ченням високих економiчних показник1в.

Завдання спещальних дисциплiн полягають у тому, аби дати фахiвцям неiнженер-них спещальностей основи знань iз:

• загальних питань механiзацiI, електрифiкацiI та автоматизаци сiльськогос-подарського виробництва, принципiв розробки нацiональних програм i систем машин для техшчного забезпечення сшьського господарства, створення нових та модертзащя iсиуючих засобiв i комплексiв;

• основних положень агротехнiчних вимог до засобiв механiзацiI при вико-нант головних технологiчних процесiв у рослиннищш i тваринництвi;

• будови та принципу функцюнування сiльськогосподарських тракторiв i ав-томобiлiв;

• будови базових моделей сшьськогосподарських машин та принцитв 1х фу-нкцiонування i техшчного налагодження;

• будови, робочих процешв, регулювання машин i обладнання для виконання технологiчних процесiв у тваринництвц

• основ електрифiкацiI та автоматизаци сшьськогосподарського виробництва;

Науков1 записки. Сер1я: Педагогiка. — №6. — 2002.

125

• розрахунку, комплектування, технологiчного налагодження та кинематики машинно-тракторних агрегатiв, а також ïx рацiонального використання i контролю якосл виконаних операцiй;

• основ проектування меxанiзованиx iнтенсивниx технологш вирощування сiльськогосподарськиx культур;

• метода розрахунку та обгрунтування оптимального складу машинно-тракторного парку для господарств рiзниx вида агроформувань;

• економiчноï оцiнки машин та агрегатiв на стадах аналiзу сучасного стану, вдосконалення i розробки новоï теxнiки.

Мюце i значення навчальних дисциплiн, ïx загальний змiст та вимоги до знань i вмшь фаxiвцiв неiнженерниx спецiальностей визначаються навчальними програмами кожноï окремо взятоï спецiальноï дисциплiни.

Для кожно1& спецiальноï дисциплши, яка входить до освиньо-професшно1& програ-ми тдготовки фаxiвцiв неiнженерниx спецiальностей у вищих навчальних закладах аграрного профiлю, на пiдставi навчально1& програми дисциплши та навчального плану, вищим навчальним закладом складаеться робоча навчальна програма дисциптни, яка е нормативним документом вищого навчального закладу. Робочими навчальними програмами зi спещальних дисциплш передбачено так види занять та виконання робiт: ле-кцiï, лабораторш роботи, розраxунково-графiчнi завдання, курсовi роботи, самостшна робота студентiв, практична тдготовка i контрольнi заходи.

Робочi навчальш програми спецiальниx дисциплiн складаються вiдповiдно до ви-мог освiтньо-квалiфiкацiйниx характеристик тдготовки спещалтсттв вiдповiдного про-фiлю. Так, робоча навчальна програма з дисциплши «Мехашзащя, електриф^щя та автоматизащя сшьськогосподарського виробництва» для тдготовки фаxiвцiв агрономь чного напряму е комплексною i складаеться з п&яти роздшв:

1. Трактори та автомобш.
2. Сшьськогосподарсью машини.
3. Машиновикористання в рослиннищш.
4. Мехашзащя виробничих процешв у тваринництм.
5. Електрифiкацiя i автоматизащя технолопчних процесiв сiльськогосподарського виробництва.

Робоча навчальна програма з дисциплши «Основи мехашзацл i автоматизацл сiльськогосподарського виробництва» для тдготовки фаxiвцiв економiчного напряму теж е комплексною, але вона включае лише чотири роздiли:

1. Трактори та автомобш.
2. Сшьськогосподарсью машини.
3. Основи машиновикористання.
4. Мехашзащя i автоматизащя виробничих процеив у тваринництм.

Спещальт дисциплши, як вивчаються фаxiвцями неiнженерниx спещальностей у

вищих навчальних закладах аграрного профiлю, е основою для вивчення таких дисцип-лiн, як сшьськогосподарська мелiорацiя i лiсомелiорацiя, технолопя зберiгання та пере126

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — №6. — 2002.

робки продукци рослинництва, маркетинг сшьськогосподарського виробництва, оргаш-зацiя виробництва та шших.

Опановуючи знання з уих дисциплш, що передбаченi навчальним планом тдго-товки фахiвцiв для сшьського господарства, майбутнi спецiалiсти готуються стати менеджерами нижчо!, середиьоI та вищо! ланок керiвництва сучасним сшьськогосподар-ським виробництвом. Для прийняття ними оптимальних виробничих рiшень важливо знати реальт можливостi сучасних технiчних засобiв сiльськогосподарського виробництва та володии методами прийняття таких рiшень.

Це можливе лише за умови повного засвоення спецiальних навчальних дисциплiн, а отже, достатнiх знань механiзацiI, електрифшаци та автоматизаци сiльськогосподар-ського виробництва.

Саме тому науковi дослiджения з теорiI i методики вивчення спещальних дисциплш фахiвцями неiнженерних спещальностей у вищих навчальних закладах аграрного профiлю е необхiдними i доволi актуальними.

У Подшьськш державнiй аграрно-технiчнiй академiI зi спещальних навчальних дисциплiн, як1 читаються викладачами кафедри «Механiзацiя сiльськогосподарського виробництва», оргатзоване безперервне навчання з першого курсу и1дготовки фахiвцiв неiнженерних спещальностей, яке тривае аж до випускного курсу, зокрема при тдго-товщ спецiалiстiв агрономiчного ирофiлю. Окрiм того, у зв&язку з ростом науково-технiчного прогресу в сiльському господарствi i широкого запровадження нових про-гресивних технологiй, фахiвцi ХХ1 столтя, як1 працюватимуть у сшьськогосподарсь-кому виробництвi мають бути готовi вчитися впродовж усього свого життя. Тому вже сьогодт конче необхiдно запроваджувати в роботу вищих аграрних закладав освiти на-укову органiзацiю навчального процесу, без чого неможливе подальше тдвищення рi-вня якост1 тдготовки спецiалiстiв. Усп1шне вирiшения цього питання можливе шляхом програмованого навчання з використанням технiчних засобiв навчання ^ зокрема, комп&ютерних технологiй.

Л1ТЕРАТУРА

1. Положення про органiзацiю навчального процесу у вищих навчальних закладах. - К., Мшс-терство освгги Украши, Наказ № 161 вiд 2 червня 1993 р. — 22 с.
2. Перелж напрям1в та спещальностей, за якими здiйснюеться тдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за ввдповвдними освiтньо-квалiфiкацiйними р1внями: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни ввд 24 травня 1997 р. №507. — К., 1997. — 22 с.
3. Волошин М. М. Основи теорп та методики навчання техшчних дисциплш у вищому закладi освiти аграрно-технiчного ирофiлю: Монографiя /За ред. Дьомша А. I., Самокиш М. I. — Кам&янець-Подiльський: Абетка-Нова, 2002. — 336 с.

Науков1 записки. Сер1я: Педагогiка. — №6. — 2002.

127