Научтруд
Войти

Про використання тестового контролю успішності в рамках інтерактивних комплексів науково-методичного забезпечення дисциплін

Научный труд разместил:
Kondrat
20 сентября 2020
Автор: Галина Шмигер

5. егорова М. Е. Контроль знань на уроках шформатики // Комп&ютер у школi та с1м&!. — 2001. — №4. — С. 11-14.

6. Пузирьов В. В. Автоматизована обробка статистично! шформаци, здобуто! при тестуваннi // Комп&ютер у школ1 та с1м&!. — 2003. — №3. — С. 40-41.
7. Раков С. А. Педагопчш можливосп тестiв з математики формату 8А // Комп&ютер у школ1 та с1м&!. — 2004. — №1. — С. 14-18.
8. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М.: Наука, 1982. — 198 с.
9. Олшник М. М., Романенко Ю. А. Тест як шструмент юльюсно! дiагностики рiвня знань в сучасних технологiях навчання. Навч. пойбник. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — 84 с.
10. Морзе Н. В. Методика навчання шформатики: Навч. пойбник.: У 3 ч. /За ред. акад. М. I. Жал-дака. — К.: Навчальна книга, 2004. — Ч.1: Загальна методика навчання шформатики. — 256 с.
11. 1нформатика. Програми для загальноосв^шх навчальних закладiв. — Запор1жжя: Прем&ер, 2003. — С. 184-2005.
12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для ст. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. — М.: Издательський центр «Академия», 2003. — 272 с.
13. Коваль В. С. Дидактичш можливосп та особливосп побудови програмно-методичного комплексу «Фiзика -7» // Комп&ютер у школ1 та с1м&!. — 2004. — №7. — С. 18-21.

Галина ШМИГЕР

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ УСШШНОСТ1 В РАМКАХ 1НТЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕКС1В НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛ1Н

Мета до^дження: властивост тестових тдсистем 1нтерактивних комплекс1в науково-методичного забезпечення дисциплш.

Впровадження кредитно-модульно! системи оргашзацп навчального процесу у вищих навчальних закладах вимагае виршення професорсько-викладацьким складом яюсно нових за-вдань щодо оргашзащйно-методичного забезпечення навчальних дисциплш (розробка навчальних плашв, графтв навчального процесу, структури навчальних дисциплш та навчально! д1я-льносл студенпв, оргашзащя контролю усшшноста та якост навчання) [1, 12-31]. Сучасне ш-дустр1альне та шформатизоване сустльство збшьшуе р1вень вимог до шформацшно! культури майбутшх фах1вц1в та оволод1ння ними шформацшними комп&ютерними технолопями. Це вимагае розробки i реал1заци нових форм науково-методичного забезпечення в умовах кредитно-модульно! системи оргашзацп навчального процесу.

1нновацшною формою i структурно-органзащйним елементом оргашзацп навчального процесу е ттерактивт комплекси науково-методичного забезпечення дисциплш (1КНМЗД) [1, 35-36]. 1КНМЗД може розроблятися р1зними шстументально-програмними засобами i використовуватися в електроншй форм на комп&ютерах лабораторш, як1 об&еднан в 1нтранет-мережу навчального закладу, та бути доступними для використання 1з Web-сайтiв факультеттв чи ушверситеттв або з1 спе-ц1ал1зованих Web-сайтiв науково-методично! пiдтримки певних дисциплш.

Для вивчення курсу «Сучасн iнформацiйнi технологи оргашзацп навчального процесу» студентами непрофшьних спецiальностей у нашому унiверситетi розроблено спецiальний сайт: www.sit.fizmat.tnpu.edu.ua. Складовим елементом цього сайту е 1КНМЗД «1нформатика i комп&ютерна техшка» для студентiв географiчного факультету за спещальшстю «Туризм». Да-ний штерактивний комплекс, крiм загальноприйнятих структурних елеменлв [1, 36], мiстить рубрику оргашзацп тестового контролю знань.

Тестова форма контролю усшшносл студенпв може використовуватися тд час прове-дення поточного контролю з певно! теми за певний змютовий модуль та тд час проведення т-дсумкового контролю з певно! дисциплши. З точки зору технолопчносл для такого автомати-зованого контролю пiдходять всi види закритих тестових завдань. Системи тестових завдань повинн володiти вiдповiдними дидактичними властивостями:

• змiстовна валiднiсть: вщповвдшсть завдань навчальнiй програмi та стандарту;

118

Науков1 записки. Сер1я: Педагопка. — 2005. — №6.

• шформацшна потужнiсть: достатня кiлькiсть елементiв певних тем чи модул1в, знання яких перев1ряеться;

• предметна складшсть: урахування рiвня навченост студентiв та рiвня 1х попере-дньо! тдготовки, число мисленнево-лопчних операций, кiлькiсть навчальних елеменпв, рiвень 1х складностi, статистична складнiсть.

Кожний тест повинен мктити велику базу тестових завдань. Перед проведенням тесту формуеться його матрица та визначаеться шкала ощнювання.

Висновок: системи тестових завдань у складi 1КНМЗД повиннi, на нашу думку, володгги властивостями змктовно! валiдностi, шформацшно! потужностi та предметно! складности

Л1ТЕРАТУРА

1. Грубшко В. В., Бабин I. I., Гузар О. В. Положения про оргашзащю навчального процесу в кредитно-модульшй систем! тдготовки фахiвцiв. — Терношль: Вид-во ТНПУ 1мен1 Володимира Гнатюка, 2004. — 48 с.

Науковi записки. Серiя: Педагогiка. — 2005. — №6.

119