Научтруд
Войти

Соціально спрямовані й бізнес-орієнтовані гендерні курси для жінок великої Британії (аналіз дидактичних матеріалів)

Научный труд разместил:
Mojurus
20 сентября 2020
Автор: Галина Воронка

n0Tpi6H0 ввдповщно до ïx розвитку. Зазвичай, ця проблема ввдрвана вщ контексту cîm&ï, шлюбу i любовi. Образ любовi, висвiтлений в ЗМ1, опираеться на MÎ3epHnx низькопробних знаннях та емощях, яким бракуе моральних норм. Це веде до дезштеграци бачення людсько& стат длъми. День за днем ЗМ1 сво&ми соpомiцьким натяками на секс тдточують моpaльнi тдвалини особистост пiдлiткa. У його вуха настирливо л1зуть рок-тст, що оствують iнтимнi стосунки, у книгарн його чекае засилля популярних книжок з любовними ютор1ями, в яких статеве життя оповите маревом фантазш, достатньо солодким, щоб викликати у нього бажання проковтнути це, неначе цукерку.

5. Криза духовних цiнностей i розвиток гедонiстичниx та споживацьких. Свiт, в якому живуть сучaснi дiти, нестaбiльний, аморальний i позбавлений духовност! Поняття моpaльностi поволi зникае, розмиваються кордони мiж добром i злом. Багато молодi шукае забуття в aлкоголi, наркотиках i випадкових сексуальних контактах. Молодi люди мають ниш спотворене уявлення про людську сексуaльнiсть, а суспiльство, в якому вони зростають, замють того, щоб допомагати в шзнанш сексуaльноï iнтегpaцiï, потупае дезiнтегpовaно.

Таким чином, пpоaнaлiзувaвши ситуaцiю, що склалась у польському суспiльствi, можемо зробити висновок: у такш ситуаци мудре сексуальне виховання е необxiдною допомогою молодш людинi в пpоцесi дозpiвaння i тдготовки до дорослого життя.

На думку Г. Венглярчик, головною метою сексуального виховання е тдготовка молодих людей до подружнього i родинного життя або до життя в сташ целiбaту [8]. Щоб виконати це основне завдання, сексуальне виховання мусить pеaлiзувaти багато допомiжниx, загальних завдань, до яких належать:

- формування позитивного погляду на людську сексуальшсть;

- допомога в усвщомленш влaсноï стaтi i сексуaльноï вдентифшаци;

- виховання вмiнь вiдмежовувaтись ввд загально& еpотизaцiï;

- виховання охорони власно& iнтимностi i захисту перед сексуальним насильством;

- виховання почуттево& зршостц

- зв&язок еротизму та емощйност з дуxовнiстю, тобто виховання сексуально!& штеграци;

- виховання зршо& любовi;

- виховання вiдповiдaльного батьшвства [8, 98].

Отже, в сучасному свiтi важливо, щоб освиа давала не тiльки aкaдемiчнi знання, а й новi життевi стратеги, сощальну компетентнiсть, що врештьрешт дозволить учням зробити оптимальний вибip життевого шляху. Сучасна пеpеоpiентaцiя освiти на розвиток особистосп передбачае багато напрямшв pеоpгaнiзaцiï навчально-виховного процесу.

Л1ТЕРАТУРА

1. Adamski franciszek, Milosc, malzenstwo, rodzina, Krakow 1988.
2. Braun-Galkowska Maria, Psychologia domowa, Olsztyn 1990.
3. Cudak Henryk, Srodowisko rodzinne a rezultaty pracy szkoly, Kielce 1991.
4. Fijalkowski Wlodzimierz (red.), Milosc, prokreacja, odpowiedzialnosc, Lodz 1985.
5. Gruziak- Sobczyk Ewa, Alkohol a polska mlodziez, Warszawa 1993.
6. Jarosz Maria, Bariery zyciowe mlodziezy, Warszawa 1986.
7. Jurczak Witalij, Malzenstwo i rodzina: geneza, sens i powolanie, Lwow 2003.
8. Wçglarczyk Grazyna, Dojrzewanie, Wçdruj^c ku doroslosci, pod red. Teresy Krol, Krakow 2001.
9. Zbigniew Izdebski, Zachowania prozdrowotne i seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce, Warszawa 1997.

Галина ВОРОНКА

СОЦ1АЛЬНО СПРЯМОВАН1 Й Б1ЗНЕС-ОР16НТОВАШ ГЕНДЕРН1 КУРСИ ДЛЯ Ж1НОК ВЕЛИКОÏ БРИТАНIÏ (АНАЛ1З ДИДАКТИЧНИХ МАТЕР1АЛ1В)

У cmammi вмщено Mamepianu щодо cmpyKmypHoï органiзацiï квaлiфiкaцiйного курсу «Професшний, управлтський розвиток жшок», пропонованого у eiddini сощальних, медичних, neдaгогiчнuх наук утверситету в Ольсmepi (Сполучене Коpолiвсmво Великш Британп i Пiвнiчноï 1рландп). Розглянуто питання: структуры вiдношeння, змiсm навчальних куpсiв-eлeмeнmiв програми; застосування neдaгогiчнuх технологш у процеd викладання програми.

Умщено перелк характерних особливостей функ^онування систем тдвищення piвня квaлiфiкaцiï, змти квaлiфiкaцiï жiнок-спeцiaлiсmiв у Великш Британп.

Питання сощально1 педагогiки, процеси iнiцiацiï та iмплементацiï iнновативних програм тдвищення pÎBHH квалiфiкацiï, переквалiфiкацiï громадян, здобуття громадянами базовоï вищоï освии, друго1& вищо1& освiти у системi пiслядипломноï освiти — предмет до^джень, здiйснених авторами науково-педагогiчних публiкацiй:

— розгляд концептуальних принцишв формування системи профеайного навчання громадян (визначення трьох категорiй принцитв розвитку системи професшного навчання (СПН): загальнометодологiчнi (гуманiзацiï, демократизаций неперервносп, випереджувального розвитку), систематизаци (цшсносп, багаторiвневостi, доступност!, доцiльностi), специфiчнi (сощально1 зумовленоста, варiативностi, iндивiдуалiзацiï, багатофункцюнальносп); визначення функцш СПН: цiннiсно-змiстовоï, аналiтико-прогностичноï, оргатзацшно1, монiторинговоï; визначення змiстових компонента СПН: структурного, шформащйного, функцюнального, технологiчного, особистюного; визначення п&яти р1вн1в СПН: загальнодержавного, регiонального, галузевого, академiчного, виробничого; щентифшащя процес1в професiйного навчання: а) як процесш первинноï професiйноï п1дготовки, тдвищення р1вня квалiфiкацiï та переквалiфiкацiï; б) як процесш неперервного профеайного, шдивщуального навчання; iдентифiкацiя аспектв функцюнування системи тслядипломного навчання: сощальний, економiчний; щентифшащя адекватност! функцюнування СПН в Украш загальноевропейським стандартам — диверсифiкацiï, адаптивности регiоналiзацiï, стандартизацiï, iнтеграцiï (професiйних знань, виробничих умiнь, результатов наукових дослщжень), едносл (професiйного навчання i етичного, екологiчного виховання), структуризацiï (професiйного навчання i економiчних проце^в) [1];

— здшснення анал1зу професiйноï щдготовки громадян у системi дистанцiйноï освiти (у соцiально-економiчних умовах розвитку украшського суспшьства актуального значення набувають проблеми професшно1 пiдготовки та перепiдготовки професiйно та виробничо незайнятих громадян; вадбуваеться актуал1защя проблем трансформацiï змiсту, форм оргатзаци, науково-методичного забезпечення професiйноï п1дготовки; оргашзацшш форми здшснення професiйного навчання: а) первинна професiйна п1дготовка робiтникiв (здобуття професiйно-технiчноï освiти); б) перещдготовка робггниюв (професiйно-технiчне навчання робiтникiв, як1 здобули базову професiйну освiту); в) перещдготовка фах1вц1в; г) п1двищення р1вня квал1фшаци робiтникiв, фах1вц1в (спещалтств iз вищою освiтою); д) стажування (пiдвищення р^вня квалiфiкацiï ро61тник1в, фах^вц^в з метою асимшяци шновацшного в1тчизняного, зарубежного досвщу, набуття практичних ум1нь щодо виконання о6ов&язк1в на займаних посадах або на посадах, на яю претендента рекомендують); система дистанцiйноï освгти (ДО) — тдсистема у структур! СПН; в УкраМ реалiзуються: Проект уряду Украши, Програма розвитку Органiзацiï Об&еднаних Нацiй (ПРООН), Мiжнародноï Органiзацiï Пращ (МОП) щодо впровадження модульного вар!анта СПН; у Кабiнетi Мшстрш Украши затверджено постанову «Про затвердження програми розвитку системи дистанцшного навчання на 2004-2006 рр.» щодо забезпечення доступу громадян до освггшх ресурсiв, створення умов для здiйснення неперервного навчання; характеристики системи ДО — безперервносп, демократизаций iнтеграцiï, глобалiзацiï; паритетнiсть до стацюнарно1, вечiрньоï, заочной екстернатноï форм навчання; шституци i заклади ДО в Украшк Украшський центр дистанщйно1 освии (УЦДО), Украшська система дистанцшного навчання (УСДН), Центр дистанцшного навчання Свиового банку, 1нститут засобiв навчання АПН Украши; м!жнародт навчальнi центри й органiзацiï ДО: Свропейська асощащя дистанцiйноï освии (European Distance Education Network, EDEN), Свропейська асощащя унiверситетськоï неперервжд освии (European Universities Continuing Education Network, EUCEN), Свропейська асощаця дистанцiйноï осв1ти (European Association for Distance Learning, EADL), Свропейський консорцум органiзацiй (Prometeus), Американська асоцiацiя дистанцшного навчання (United States Distance Learning Association), Американський консорцум дистанцiйноï освии (American Distance Education Consortium); специф!чт характеристики системи ДО — економчна ефективнiсть, адаптивнiсть, модульшсть, паралельнiсть, шформацшно-технолопчна диверсифжацш (використання комплексу IT), сощальна р1вшстб, iнтернацiональнiсть, яюст показники, шновацшна роль викладач]в; ступенева структуризацiя у систем! ДО — здобуття вищоï професiйноï освии, середшо спецiальноï освии, профперетдготовка i пiдвищення р1вня квалiфiкацiï; термiни реалiзацiï освитх програм — 2-3-тижневi, 5-6-р1чш; специфiчний елемент системи ДО — шстигут тьюторства (виконання тьюторами ролей викладач]в, органiзаторiв, консультантов, методиста; основт завдання тьютор1в — сприяння розвитку автономно! пiзнавальноï даяльносп студентiв, побудова

шдиввдуальних траекторш навчально! дальносп, оргатзащя навчально! даяльносп студента у координаци дш у грут менеджер!в навчального процесу — адм!шстратор!в, реестратор!в, методиста); змют модульних курс!в у систем! ДО викладено ¿з застосуванням принципов: науковосп, системноста, доступноста, проблемноси, практично! спрямованосп, асинхронносп, адаптивноси, шдив!дуал!заци; оргатзащя навчального процесу здйснюеться у формах: лекцш, консультацш, практичних куров, курс1в стажування, самостшно! роботи (СР); шновацшт форми оргатзаци навчального процесу у систем! ДО: ири, брейн-стормшги, лабораторн експерименти, моделювання ситуацш, проектування, вщео-конференци, в!ртуальт екскурси, кейс-навчання, СЬа^форми (дискуси у в1ртуальному середовищТ), використання електронно! пошти, текстових, граф1чних, ИТМЬ-редактор1в, штерпретащя гшертекста, граф1чних, аудю- , ввдео матер!ашв; фактори обмеження у реал!заци куров ДО — 15% складу громадян-претендентв здатн здшснювати навчальний процес у дистанцшнш форм внаслщок об&ективних [ суб&ективних причин) [2];

— формулювання висновк1в щодо структурування навчальних, виховних, педагопчних процеов (здшснення цих процеив необхвдно засновувати на цшшсно-ор1ентацшних конструктах особистостей, з шкорпоруванням елеменпв гендерних ввдмшностей) [3];

— розгляд стратепчних принцитв формування политики забезпечення зайнятютю громадян у европейських кра!нах (перелш стратепчних принцитв: оптим!защя стану «людських ресуров», розвиток тдприемництва, створення робочих мюць, стимулювання адаптивного функщонування тдприемств [ адаптивно! дпяльност! пращвникш, л!кв!дащя бар&ер1в [ дискримшацп на ринку ТР; формулювання принцитв у сощальнш полиищ у 2004-2010 рр. у кра!нах £С: оргатзащя профшактичних заход1в щодо втрати громадянами робочих мюць, забезпечення цшковито! зайнятосп, зростання продуктивност! пращ, застосування шновацшних виробничих технологш, 1Т, побудова системи неперервно! профосвгга, протидая дискримшацп жшок, неповносправних ос1б, оплачуван1сть пращ, набуття нелегальними пращвниками офщшного статусу, подолання регюнально! диференщащ! у процесах забезпечення зайнятютю I оплати пращ; £вропейський сусп1льний фонд (£СФ) — центр координаци сощальних ¿тщатив у кра!нах £С, напрями функщонування загальноевропейського фонду: стимулювання профштеграци тривало безробиних, протидгя маргшал!заци, суспшьнш ¿золяци непрацевлаштованих, стимулювання працевлаштування ж1нок (первинне I вторинне — повернення до оргатзацш працевлаштування), л!кв!дащя диспропорцш, дискримшацп у працевлаштувант ж1нок у вертикальних [ горизонтальних структурах на ринку ТР) [4].

Мета статп — здшснення анал1зу дидактичних матер1ал1в щодо структурно! оргатзаци курсу тдвищення р1вня квал!ф!каци — «Професшний, управлшський розвиток жшок», реал1зованого у ввддш сощальних, медичних, педагопчних наук утверситету в Ольстер! (Сполучене Корол1вство Велико! Британп ! Швшчно! 1рланди); розгляд питань: конструювання структурних в!дношень модульних елемент!в (структурний анал!з), формування зм!сту модульних курив — навчальних елеменлв академ!чно! програми (контекстуальний анал!з), застосування педагог!чних технологш у процес! викладання програми (функщональний анал!з); визначення специф!чних характеристик у функщонувант системи п!двищення р!вня / змши квал!ф!каци ж!нок-спец!ал!ст!в у Великобритании

У систем! неперервно! профес!йно! освии у Велик!й Британ!! вивчення лекцшних маг!стерських програм, здобуття маг!стерського ступеня, п!двищення квал!ф!кац!йного р!вня вважають можливостями задоволення профес!йних потреб ж!нок, забезпечення !х права на осв!ту, збшьшення зароб!тно! плати, збалансування р!вн!в заробино! плати чолов!к!в ! ж!нок, зменшення к!лькост! непрацюючих (зб!льшення к!лькост! частково або повтстю профес!йно зайнятих) жшок, прискорення темп!в соц!ального розвитку.

Характерт особливост! стану розвитку системи тслядипломно! осв!ти у Велик!й Британ!! у гендерному аспект!: 1) спещал!защя вищих навчальних закладав у конструювант, реал!защ! гендерних програм; 2) пропозиц!я л!м!товано-оптимально! к!лькост! гендерних програм; 3) пропозищя гендерних програм диференц!йовано! профес!йно! спещал!заци;

4) реал!зац!я гендерних програм з метою працевлаштування учасникш програм;
5) характеристики гендерних програм — шновацшшсть змюту, практична спрямован!сть навчального матер!алу; 6) особливост! реал!зац!! гендерних програм — штегращя вищих навчальних заклад!в; кооперац!я академ!чних !нституц!й, урядових оргатзацш.

У cиcтeмi yнiвepcитeтcькoï ocвiти y Вeликый Бpитaнiï пpoпoнyють гeндepнi aбo гeндepнo cпpямoвaнi пpoгpaм: «Гeндepнi пpoблeми i ocвiтa» (Лaнкacтepcький ун-т; нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук») [7, 194], «Дocлiджeння гeндepниx пpoблeм, вивчeння aнглiйcькoï мoви» (Лaнкacтepcький ун-т; нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук») [7, 139], «Сoцiaльнa poбoтa» (ун-т гpaфcтвa Miдлceкc; poзгляд питaнь: co^aram пpoблeми i coцiaльнa пoлiтикa, aнтидиcкpимiнaцiйнa ^ara^^ зaкoнoдaвчi ocнoви coцiaльнoï po6oto, пpиклaднa пcиxoлoгiя; видaчa диплoмa II, нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx шук») [10, 242], «Сoцiaльнa poбoтa» (ун-т у Кш; видaчa диплoмa II, нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук» [6, 149], «Жiнки i зaкoнoдaвcтвo» (Вecтмiнcтepcький ун-т; нaдaння cтyпeнiв «Maricrp гyмaнiтapниx/юpидичниx щук») [20, 172], «Жiнoчi cтyдiï» (ун-т гpaфcтвa Кeнт; мoдyльнi кypcи: фeмiнiзм i фiлocoфiя; фeмiнicтичнa ecтeтикa; гeндepнicть i aнтpoпoлoгiя; жшки i кoмп&ютepнa cпpaвa; ж1нки i pинoк тpyдoвиx pecypciв; ж1нки, пpaця, poзвитoк; нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук») [17, 178], «Гeндepнi, жiнoчi cтyдiï» (ун-т у Бpeдфopдi; пpoгpaмy пpoпoнyють з 2000p., щopoкy у нoвoмy фopмaтi; нaдaння cтyпeня «Maricrp гyмaнiтapниx щук») [14, 121], «Пpaвa людини, гpoмaдянcькi пpaвa» (Лecтepcький ун-т; нaдaння cтyпeнiв «Maгicтp юpидичниx/гyмaнiтapниx щук») [8, 112-113], «Гeндepнi , i мiжнapoднi вiднocини» (ун-т у Бpicтoлi; нaдaння мaгicтepcькoгo cтyпeня) [5, Y], «Рeлiгiя i гeндepнicть» (ун-т у Бpicтoлi; нaдaння мaгicтepcькoгo cтyпeня) [5, III], «Гeндepнicть, кyльтypa i cycmльcтвo» (ун-т гpaфcтвa Еcceкc; видaчa диплoмa II, нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук») [16, 5], «Пpaвa людини (мiжнapoднe зaкoнoдaвcтвo)» (ун-т гpaфcтвa Eccero; нaдaння cтyпeня «Maгicтp юpидичниx щук») [16, 4], «Пpaвa людини (тeopeтичнi ocнoви, пpaктичнa peaлiзaцiя)» (ун-т гpaфcтвa Ecceкc; нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук») [16, 4], «Пpaвa людини» (ун-т гpaфcтвa Ecceкc; нaдaння ^^mb «Maгicтp/дoктop фiлocoфiï») [16, 4], «Icтopiя poзвиткy pac, клaciв i гeндepнi дocлiджeння» (ун-т гpaфcтвa Ecceкc; видaчa диплoмa II, нaдaння cтyпeнiв «Maгicтp гyмaнiтapниx щук», «Дoктop фiлocoфiï») [16, 3], «Пpaвa людини» (ун-т гpaфcтвa Стaффopдшиp; нaдaння cтyпeня «Maгicтp юpидичниx щук» [12, 146], «Фeмiнicтичнo-пpaвoзнaвчi cтyдiï» (ун-т гpaфcтвa Стaффopдшиp; нaдaння cтyпeня «Maгicтp юpидичниx нayк») [12, 146], «Жiнoчi cтyдiï» (ун-т у Лaфбopo; poзгляд питaнь: пcиxoлoгiя ж1шк, ж1нки i дoбpoбyт; peпpeзeнтaцiя ж1шк: гeндepнicть i зacoби мacoвoï iнфopмaцiï; piвнi мoжливocтi; нaдaння cтyпeня «Mari^ гyмaнiтapниx щук») [9, 167], «Teaтp i peпpeзeнтaцiя ж^к» (ун-т у Лaфбopo; yнiкaльнa пpoгpaмa тeopeтичнo-пpaктичнoгo дocлiджeння пpeзeнтaцiï жiнoк у cпeцифiчнoмy тeaтpaльнoмy кoнтeкcтi; нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx нayк») [9, 152], «Гeндepнi пpoблeми (eкoнoмiчний acпeкт)» (ун-т у Сyoнci; poзгляд питaнь: ж1нки в Уeльci; жiнoчa xyдoжня лiтepaтypa; жшки i мeнeджмeнт; жiнoчa ocвiтa; гeндepнicть у ^o^ci пiзнaння; нaдaння cтyпeня «Maгicтp щук») [19, 56], «Пpaвa людини ^шви зaкoнoдaвcтвa)» (ун-т у Бeлфacтi; peглaмeнтoвaнi мoдyльнi кypcи: пpaвa людини: poзвитoк i cyчacнi cтaндapти; ^rna людини: iмплeмeнтaцiя i eкcтeнcифiкaцiя; фaкyльтaтивнi мoдyльнi кypcи: ypeгyлювaння кoнфлiктiв; пpeвeнтивнicть щoдo кoнфлiктiв; пpoтидiя диcкpимiнaцiï I; щютидш диcкpимiнaцiï II; нaдaння стушта «Maгicтp юpидичниx щук») [13, 118-119], «Гeндepнi дocлiджeння (Близький Смд)» (ун-т у Дapeмi; нaдaння cтyпeня «Maгicтp гyмaнiтapниx щук») [15, 113], «^внють i диcкpимiнaцiя» (ун-т у Стpeтклaйдi; видaчa диплoмa II, нaдaння cтyпeня «Maгicтp щук») [18, 64-65], «Уpядoвa пoлiтикa» (ун-т у Стpeтклaйдi; видaчa диплoмa II, нaдaння cтyпeня «Maricrp щук») [18, 25], «Пoлiтичнi дocлiджeння (гeндepнicть i ypядoвi iнcтитyцii)» (Лecтepcький ун-т; нaдaння cтyпeня «Maгicтp щук») [8, 169].

Спeцифiчнo-цiльoвий, cпeцiaлiзoвaнo кoнcтpyйoвaний кypc «Пpoфeciйний i yпpaвлiнcький poзвитoк жiнoк» впpoвaджeнo у дeпapтaмeнтi coцiaльниx, мeдичниx, пeдaгoгiчниx нayк yнiвepcитeтy в Ольcтepi зa пiдтpимки (юpидичнoï, фiнaнcoвoï) Gвpoпeйcькoгo фoндy зaйнятocтi [11]. Kypc peaлiзyeтьcя у цiляx пiдвищeння piвня пpoфeciйнoï квaлiфiкaцiï жiнoк, як1 вжe здoбyли вищу ocвiтy, aлe втpaтили poбoчi мюця. Meтa у peaлiзaцiï кypcy — нaдaння yпpaвлiнcькoï ocвiти, poзвитoк тexнiчниx yмiнь, нeoбxiдниx у зд^^нт yпpaвлiнcькoï дiяльнocтi. Пoчaткoвий eтaп кypcy — iдeнтифiкaцiя пpoфeciйниx пoтpeб бeзpoбiтниx жiнoк, як1 пpaгнyть зaйняти yпpaвлiнcькi пoзицiï. Tepмiн peaлiзaцiï ^pcy — 48-тижнeвий, вивчeння ^pcy пiдтвepджyeтьcя видaчeю диплoмa пpo доугу вищу ocвiтy.

yci нaвчaльнi ^pœ пpoгpaми — peглaмeнтoвaнi, являють coбoю пoeднaння тeopeтичнoгo виклaдy, poзвиткy пpaктичниx yмiнь. Пpaктичнa чacтинa ^ypcy (нaвчaльнe пpaцeвлaштyвaння в opгaнiзaцiï бiзнecy) — мoжливicть зacтocyвaти здoбyтi знaння пpaктичнo, poзпoчaти кap&epy,

залишитись на посада або зайняти вищу, бшьш оплaчyБaнy. ^ограма складаеться з б-ти модyльииx

(нyмеpaцiя кypсiБ y текстовомy виклада та нyмеpaцiя кypсiБ y стpyктypmй сxемi — iдентичиi):

I. «Пеpсонaльний, пpофесiйний pозвиток (сaмооцiнкa; самоменеджмент; ^офе^йна впевненiсть; yмiния спiлкyвaтись; веpбaльнi та невеpбaльнi засоби спiлкyвaния; дiяльнiсть y колектив^ вмiния нaлaгоджyвaти мiжособистiснi контакти; ^офе^й^ щлц пpофесiйне консyльтyвaния; шдив^ально оpieнтовaне виpобниче консyльтyвaния i тpaнсфеpт yмiнь; yпpaвлiния мyльтикyльтypним виpобничим колективом y змiнномy бiзнес-сеpедовищi; методи викладання, навчання: pольовi iгpи, пpезентaцiï, дiяльнiсть y гpyпi; оцiиювaния на основа вивчення пpогpaмового мaтеpiaлy — 100%);

II. «Упpaвлiння iндивiдyaлaми i оpгaнiзaцiями» (виpобничa поведiнкa i yпpaвлiнськa ^аитика; pозвиток aдекБaтниx yпpaвлiнськиx yмiнь; методи викладання, навчання: лекцiйнi, семiнapськi заняття; оцiиювaния на основi: вивчення пpогpaмового мaтеpiaлy — 25%, виконання ^актинн^ завдань — 25%, екзaменaцiйниx ввдповвдей — 50%);

III. «Викоpистaння комп&ютеpноï меpежi, iнфоpмaцiйниx теxнологiй як yпpaвлiнського iнстpyментapiю» (aнaлiз, дизайн, ствоpення електpонниx сaйтiв; iнфоpмaцiйнa pепpезентaцiя Iнтеpнет-стоpiнок; ощнювання на основi: виконання пpaктичниx завдань — 100%);

IV. «Мapкетинговi до^дження i менеджмент» (написання плaиy у^авл^сь^-мapкетинговоï дiяльностi з ypaxyвaнням pезyльтaтiв пpогpaми мapкетинговиx дослiджень — 2000 сл1в; pозвиток yмiння aнaлiзyвaти, ^птично xapaктеpизyвaти, зiстaвляти; оцiиювaння на основа вивчення пpогpaмового мaтеpiaлy — 50%, екзаменацинж вiдповiдей — 50%);

V. «Дшова фpaнцyзькa мова i eвpопейськa пеpспектиБa» (вивчення фpaнцyзькоï мови y ^оцеа вивчення докyментaцiï в aдмiнiстpaтивниx iнститyцiяx y кpaïнax GC; зpостaючий вплив кpaïн-членiв GC y XXI ст.; pозвиток aнaлiтичниx, yсно-мовленнeвиx умшь, необxiдниx y пpaктицi оpгaнiзaцiï бiзнесy в eвpопейськомy бiзнес-сеpедовищi; оцiиювaння на основа вивчення пpогpaмового мaтеpiaлy — 100%);

VI. «Фшансовий менеджмент» (пеpелiк нaвчaльниx питань y aнгломовномy виклaдi y стpyктypнiй сxемi — вдентичний нaстyпномy: 1) сyтнiсть, пpоцес здшснення бyxоблiкy; 2) тpaдицiйнa бyxгaлтеpськa звишсть; 3) облiк доxодiв; 4) облш пpибyткiв, видатк1в; 5) балансовий звщ б) облiк фiнaнсовиx pесypсiв; 7) ^о^ами Microsoft Еxсеl, Sage Accounts; S) нapaxyвaння iиБестицiйниx пpибyткiв; 9) поpiвняльний aнaлiз здiйснення фiнaнсовиx опеpaцiй; 10) aнaлiз зaтpaт-пpибyткiв; 11) aнaлiз iиБестyвaння фiнaнсовиx pесypсiБ; 12) yпpaвлiнський бyxоблiк; 13) ефектиБнiсть кaпiтaльниx ^естицш; оцiиювaння на основi: вивчення пpогpaмового мaтеpiaлy — 50%, екзaменaцiйниx ввдповвдей — 50%).

Пpaктичиий кypс в оpгamзaцiï бiзнесy pеaлiзyeться зпдно з попеpедньою угодою з пpaцедaвцями, зпдно з вимогами, визначеними пpaцедaвцями (виконання виpобничиx завдань, як1 iнфоpмaцiйно i за обсягом задовольняють yсix учасниюв пpогpaми — пpaцедaвцiБ i пpaцевлaштовaниx). Оцiиювaиня тpенyвaльноï пpaктичноï дiяльностi вщбуваеться у сmввiдношенm: подання письмового зв^ (3000 сл1в) — 75%; ypaxyвaння iнфоpмaцiï, викладено1& у звiтi пpaцедaвця — 15%; пpезентaцiя, apгyментaцiя тез виpобничого звiтy пpотягом посткypсового семiнapy — 10%. Пpaктичний кypс — цешральний сеpед модyльниx елементв ^о^ами, iнтегpaтивиий у поеднанш нaвчaльниx модул1в, фоpмyвaниi стpyктypи aкaдемiчноï пpогpaми.

Pеaлiзaцiя кypсy — можлиБiсть для кypсaнтiв pозвииyти, застосувати пiзнaвaльнi, соцiaльнi, афективш здiбностi, теxнiчнi yмiння, на цш основi — pозвииyти почуття ^офе^йно!& впевненостi, вмiння визначати пеpсонaльнi цш, здiйсиювaти paцiонaльний вибip, знaxодити адекватш pобочi мiсця, paцiонaльно планувати pозвиток кap&epи.

Учасникам пpогpaми надаеться ^аво викоpистaння бiблiотечниx фондiв yнiвеpситетy, коpистyвaння теxнiчними засобами на теpитоpiï кампусу ymвеpситетy. Вiддiли пpофесiйного консультування, pозвиткy кap&epи — стpyктypнi пiдpоздiли yнiвеpситетy. Iнфоpмaцiя щодо здiйснення пpоцесy непеpеpвного пpофесiйного pозвиткy надаеться постiйно, без обмежень.

^о^ама — тpaнснaцiонaльниx xapaктеpистик, pеaлiзyeться як спiльноeвpопейський пpоект, може бути модифшована в aкaдемiчний вapiaнт iз здобуттям пpофесiйноï квaлiфiкaцiï eвpопейськиx стaндapтiв. У випадку pеaлiзaцiï ^о^ами колaбоpaтивно (у системi eвpопейськиx yнiвеpситетiв-пapтнеpiв), нaвчaльнi кypси пеpеpозподiляють: «Дiловa фpaнцyзькa мова, eвpопейськa пеpспектиБa» (pеaлiзaтоpи — фpaнцyзькi пapтнеpи), «Дизайн глобaльноï

комп&ютерно! мережЬ> (реалiзатори — датськ тьютори), «Персональний, професiйний розвиток» (реалiзатори — викладачi ушверситету в Ольстеру).

Реалiзацiя академiчноi програми супроводжуеться виконанням сощально-субсидшно! — стипендiальне забезпечення, спецiальнi виплати компенсаци додаткових видатшв (транспортнi витрати, перебування дiтей у дитсадках). Програма фiнансуеться з европейських фондiв, вивчення програми iндивiдуально не оплачуеться.

Структурна схема дипломно-квШфжацшного курсу «Професшний управлтський розвиток жток» (факультет сощальних, медичних, nедагогiчних наук ушверситету в Ольстерi) (Сполучене Королiвство ВеликобританИ i Швтчног 1рландп)

II. Managing the Individual and the Organization —

Управлшня шдишдуалами, органiзацiями

coursework - 25%; ргасйса1 - 25%; examination - 50%

IV. Marketing Research and Management MapKeTUHr, MeHeg^MeHT coursework - 50 %; examination - 50%

VI. Financial Management OÍHaHcOBnn MeHeg^MeHT

1) Accounting/3arajBHHH 6yxo6jiK
2) Conventional Accounting Performance Measurement/6yxrajrrepci>Ka 3bíthíctb
3) Income Statement/o6jiK goxogiB
4) Profit and Loss Account/o6jiiK npn6yTKÍB-BngaTKÍB
5) Balance Sheet/6ajaHcoBa 3bíthíctb
6) Cash Flow Statements/^maHcoBHs o6jík
7) Microsoft Excel, Sage Accounts/IT 6yxo6jiK
8) Calculation of the return on an Investment/iHBecTH^nHHs o6jík
9) Comparing Finance Option/^maHcoBi oпepaцiï
10) Ratio Ana1ysis/peHTa6ejtmcTB nignpneMcTB
11) Analysing Trends/aHaji3 npo^cy ^maHcoBHx HagxogxeHt
12) Management Accounting/ynpaBjiHcBKHn 6yxo6jiK
13) Capital Investment Appraisal/e^eKTHBmcTB coursework - 50%; examination - 50%

I --Work Placement

npaKTUHHo-TpeHyBajBHUs Kypc

Assessment Report - 75%; Employer&s Report - 15%; Postplacement Seminar Group Discussion - 10%

I. Personal and Professional Development

Пepcoнaлвний, пpoфeciйний poзвитoк

coursework - 100% *

III. Webmaster and IT as a Management

Bикopиcтaння ПК, IT

coursework - 100%

V. Business French and European

Awareness

Фp. Hoßa, ^po^pcre^ra^

coursework - 100%

*yкpaïнoмoвний виклaд aнглoмoвнoгo iдeнтифiкyвaння фopм кoнтpoлю aкaдeмiчнoгo пpoгpecy пoдaнo у тeкcтi cтaттi

Хapaктepиcтики квaлiфiкaцiйнoгo диплoмнoгo гeндepнoгo Rypcy — cпeцифiчнi xapaктepиcтики щoдo oфiцiйнoгo cтaтycy, iнфopмaцiйнoгo змicтy, мoдyльнoï cтpyктypи, зacтocyвaння пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй:

1) надання статусу тpaнснaцiонaльного, спiльноeвpопейського; pеaлiзyeться в yмовax iнфоpмaцiйноï пiдтpимки Gвpопейського фонду зaйиятостi, фшансуеться з eвpопейськиx соцiaльниx фондiв; вивчення кypсy полягае у здобyттi пpофесiйноï освiти згiдно з eвpопейськими стaндapтaми, модyльнi елементи кypсy — колaбоpaцiйно-pотaцiйнi;
2) мета у pеaлiзaцiï кypсy — а) надання yпpaвлiнськоï освпи; б) pозвиток теxнiчниx yмiнь; модульш елементи вiдповiдно до iдентифiковaноï дидaктичноï мети - являють собою: а) pозкpиття змiстy теоpетичного мaтеpiaлy; б) фоpмyвaння пpaктичниx yмiнь;
3) стpyктypa кypсy — симетрична: 3 (псжолопчний, лiнгвiстичний, IT-кypси) + 3 (yпpaвлiнськi кypси); початковий етап кypсy — вдентифшацшний, основний — пpофесiйно фоpмyвaльний; пpaктичнa частина кypсy (пpaцевлaштyвaння-тpенинг) — центральна, iнтегpaтивнa, елемент-домiиyвaння, збалансування;
4) вивчення програмового мaтеpiaлy — у фоpмi pольовиx iгоp, виконання практична завдань (aктиБнi форми), протягом семшарськж занять, пpезентaцiй мaтеpiaлiв (гpyповi форми); ощнювання знань, yмiнь вiдповiдно до визнaченоï дидaктичноï мети — вивченого мaтеpiaлy: (а); виконaниx завдань: (б); екзaменaцiйниx вiдповiдей: (а), (б), (а) + (б).

Перспективи подaльшиx науковж дослiджень полягатимуть у дослiдженнi принцитв забезпечення ступеневосп у фоpмyвaннi змюту, констpyювaннi структури пiдготовчиx (встyпниx, iнтpодyктивниx, пеpеддипломниx) нaвчaльниx кypсiв; дипломниx ^вень бакалаврату), пiслядипломниx (р1вень мaгiстpaтypи) aкaдемiчниx програм; кБaлiфiкaцiйниx, виpобничо-пpофесiйниx (постaкaдемiчниx) короткотермшовж кypсiв.

Л1ТЕРАТУРА

1. Бщюк H. Концептуальт пiдxоди до формування системи професшного навчання безpобiтниx // Hayreœi записки Tеpнопiльського национального педaгогiчного ушверситету. Cеpiя: Педaгогiкa. — 2005. — M 7. — C. б2-б7.
2. Бiдюк H. Пpофесiйнa тдготовка безpобiтниx у системi дистaнцiйноï освгти // Педaгогiкa i псиxологiя професшно1 осБiти — 2005. — M 1. — C.61-71.
3. Коршенко I. Цiнностi та цiннiснi оpieнтaцiï стapшоклaсникiБ: гендерний аспект // Педагопка i псиxологiя пpофесiйноï осБiти. — 2005. — M 1. — C. 147-157.
4. Мушинсью А. Проблеми й ефекти европейського ринку пращ // Hayковi записки Tеpнопiльського нацюнального педагопчного yнiБеpситетy. Cеpiя: Педагопка. — 2005. — M 7. — C. 140-144.
5. Introduction to Bristol Postgraduate Study Prospectus 2000. The University of Bristol Information Office, 1999. XXIY p.
6. Keele University Postgraduate Prospectus 2000-2001. Keele University, 1999. 172 p.
7. Lancaster University Postgraduate Prospectus, Entry 2000/2001. Lancaster University, 1999. 204 p.

S. Leicester University Postgraduate Prospectus for 2000/2001 Entry. University of Leicester Higher Degrees Office, 1999. 204 p.

9. Loughborough University Postgraduate Prospectus 2000-2001. Loughborough University, 1999. 176 p.
10. Middlesex University Postgraduate Programmes 2000-2001. Middlesex University Marketing Services,
1999. 274 p.
11. PG Dip Professional and Management Development for Women. Faculty of Social and Health Sciences and Education University of Ulster. Communications Group (External Affairs), 2000. 4 p.
12. Staffordshire Postgraduate Prospectus 2000. Staffordshire University Student Recruitment Office and Design and Print Unit, 1999. 176 p.
13. The Queen&s University of Belfast Postgraduate Prospectus, Entry 2000. The Queen&s University Communications Office, 1999. 1S4 p.
14. University of Bradford Postgraduate Prospectus 2000/2001. Stott Brothers Ltd., Halifax, 1999. 156 p.
15. University of Durham Postgraduate Prospectus 2000 2001. University of Durham Corporate Communications, 1999. 164 p.
16. University of Essex Introduction to the Graduate School for 2000 Entry. University of Essex, 1999. 60p.
17. University of Kent at Canterbury Postgraduate Prospectus 2000. University of Kent, 1999. 192 p.
1S. University of Strathclyde Postgraduate Prospectus, Entry 1999/2000. University of Strathclyde, External Affairs and Development Office, 199S. 12S p.
19. University of Wales Swansea Postgraduate Prospectus 1999/2000. University of Wales Swansea, 1999. 144 p.
20. University of Westminster Postgraduate and Professional Prospectus Full-Time and Part-Time for Entry
2000. University of Westminster Marketing and Development Office, 1999. 1S0 p.
Другие работы в данной теме: