Научтруд
Войти

Перевірка ефективності комплексу вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей

Научный труд разместил:
Papanazbo
20 сентября 2020
Автор: Юліан Семенчук

Отже, розглянута нами система вправ, завдань методв, прийом1в та форм роботи, яю викладач може застосовувати на заняттях шоземно1 мови, безсумшвно актив1зуе розумову даяльтсть учасник1в навчального процесу, тдвищуе мотиващю говор1ння i е ефективною п1д час формування комунiкативних вмiнь студентiв, шо е основою для вшьного iншомовного стлкування.

Л1ТЕРАТУРА

1. Гапонова С.В. Дискусш як вправа для навчання вшьного стлкування iноземною мовою // 1ноземт мови. — 1999. — № 4. — С. 3-11.
2. Москалець Д.Ф. Диференцшований тдхвд у навчант iноземноl мови. Ситуацп на уроцi англiйськоl мови // Англшська мова та лiтература. — 2003. — № 4 (14). — С. 5-8.
3. Редько В.Г. Особливост навчання шшомовного стлкування в контекста комуткативно орiентованого тдходу // Англiйська мова та л^ература. — 2003. — № 7 (17). — С. 1-4.
4. Цапенко Н.1. Комуткативт вправи на уроках англшсько! мови // Англшська мова та лгтература. — 2003. — № 7 (17). — С. 5-9.

Юлiан СЕМЕНЧУК

ПЕРЕВ1РКА ЕФЕКТИВНОСТ1 КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 1НШОМОВНО1 КОМУН1КАТИВНО1 КОМПЕТЕНЦИ У СТУДЕНТ1В ЕКОНОМ1ЧНИХ СПЕЦ1АЛЬНОСТЕЙ

Рiвень практичного володшня iноземною мовою безпосередньо залежить ввд глибини сформованостг шшомовно1 комушкативно1 компетенци (1КК), шо дозволяе студентовi брати активну участь як у навчальному, так i в реальному шшомовному спiлкуваннi, швидко та як1сно отримувати iнформацiю з автентичних джерел. Одшею з умов успiшного навчання професшно орiентованоl шоземно1 мови i подальшого li використання як засобу комушкацп iз зарубiжними партнерами та як джерела шформацй зi спецiальностi, як засобу перекладацько! дiяльностi та основи для навчання за фахом в шших крашах у майбутньому [5, 22] е засвоення фахово! термшосистеми. Тому галузевий стандарт вищо! освии та Освiтньо-професiйна програма пiдготовки бакалавра, спещалюта i магiстра напряму 0501 "Економша i пiдприемництво" з навчально1 дисциплiни "Англiйська мова професiйного спрямування" визначають предметом навчання спецiальну лексику, шо використовуеться у практищ мiжнародного бiзнес-спiлкування [7].

Методику формування лексико-граматичних навичок та розвитку мовленневих умшь дослiджували I. Берман, В. Бухбшдер, В. Коростильов, Ю. Жлуктенко, О. Тарнопольський, Ю. Гнаткевич, Е. Мiрошниченко, I. Баценко, О. Долматовська, М. Бурлаков, В. Борщовецька, N. Schmitt, R. Carter, M. McCarthy, R. Ellis, I. Nation та багато шших. Проте поряд з юнуючими теоретичними розввдками актуальною е необхвдшсть дослщження шляхiв i способiв формування мовно1 компетенц^& при професiйно орiентованому навчаннi студентiв економiчних спецiальностей, зокрема тдвищення ефективностi навчання термiнологiчноi лексики тдмови мiжнародноi економiки, що випливае з вимог Програми [10] та сощального замовлення суспiльства на тдготовку висококласних конкурентоспроможних спецiалiстiв, як1 б на фаховому рiвнi володiли шоземною мовою. Потреба у розробцi методики формування 1КК була також зумовлена ввдсутшстю адекватних пiдручникiв та навчальних посiбникiв з англiйськоi мови професшного спрямування для студентiв спецiальностi "Мiжнародна економiка" на завершальному етапi навчання в економiчному ВНЗ. Тому нами був розроблений комплекс вправ [15], який став стрижнем пiдготовленого в електронному варiантi навчального посiбника "Англшська мова для студенпв-економютгв". Проте щ матерiали потребували експериментально1 перевiрки щодо 1хньо1 ефективностi та доцiльностi використання студентами-економютами в навчальному процесi. Отже, метою cmammi е опис проведеного експерименту та штерпретування його результапв.

Дотримуючись теоретичних положень та науково обгрунтованих рекомендацiй науковцiв [3; 4; 8; 19; 20], керуючись цшями нашого дослiдження, ми пiдготували i провели методичний експеримент для тдтвердження ефективностi розробленого нами комплексу вправ як складово1 частини методики формування 1КК у студентiв-економiстiв. Експеримент складався з трьох

основних етатв: 1) пiдготовка та оpганiзацiя експеpиментy; 2) пpоведення експеpиментального навчання; 3) обpобка та iнтеpпpетацiя pезyльтатiв експеpиментy [20, 122].

На етат пiдготовки експеpиментального дослiдження 6уло сфоpмyльовано його гiпотезy, цiлi та завдання.

Заpодження гiпотези вiдбyвалося тд час визначення пpоблеми наукового до^дження та pозpобки теоpетичних засад методики фоpмyвання IKK y стyдентiв економiчних спецiальностей. В pезyльтатi аналiзy науково-методично1& лiтеpатypи i власного наукового спостеpеження ми довели необхiднiсть викоpистання сучасних iнновацiйних технологiй, як1 пеpедбачають rnpm та гpyповi фоpми iншомовноï мовленнево1& взаeмодiï в ходi о^а^вания автентичних фахових текстiв та пiд час ^офе^йно спpямованого спiлкyвання на основi змодельованих навчальних комyнiкативних ситyацiй [13; 14]. ^оведене нами дослiдження дало тдставу сфоpмyлювати таку гшотезу експеpиментy: ефективнiсть фоpмyвання IKK y студенпв-економюпв значно тдвищиться, якщо навчання буде пpоходити на основi pозpобленого нами комплексу в^ав, який пеpедбачаe дотекстову, текстову та пiслятекстовy мовленневу дiяльнiсть по опpацюванню текстiв за фахом тдготовки y ВНЗ, моделюе pеально-мовленневе спiлкyвання в навчальних комушкативних ситyацiях (HKC) з викоpистанням iнтеpактивних методiв навчання (IAMH).

Пеpед початком експеpиментy було визначено його основш та сyпyтнi цiлi. Основними щлями були:

1) пiдтвеpдити ефективнiсть pозpобленого комплексу впpав для навчання теpмiнологiчноï лексики та засвоення гpаматичних стpyктyp y фахових текстах (фоpмyвання мовно1& компетенцiï);
2) пеpесвiдчитись, як викоpистання IAMH впливае на пpоцес оpганiзацiï iншомовного спiлкyвання за пpочитаним та в ситуащях (фоpмyвання мовленнево1& компетенцп);
3) довести доцiльнiсть й адекватшсть викоpистання в навчальному пpоцесi тдготовленого нами в електpонномy ваpiантi навчального поабника "Англшська мова для студенпв-економюпв";
4) пеpевipити можливiсть фyнкцiонyвання i застосування запpопонованоï нами моделi навчання ^и вивченнi англiйськоï мови ^офе^йного спpямyвання студентами 4-го кypсy спещальносп "Miжнаpодна економiка".

Сyпyтнiми цiлями експеpиментального навчання були так1:

- з&ясувати, чи викликають y стyдентiв iнтеpес запpопонованi нами фоpми pоботи по опpацюванню теpмiнологiчноï лексики як ^и читаннi текстiв за фахом, так i ^и викоpистаннi IAMH, таких як pольовi та дiловi irp^ пpезентацiï, дискyсiï тощо;

- пpостежити, чи впливають вiдiбpанi нами тексти за спещальшстю та теpмiнологiчна лексика, яка активiзyеться y пpофесiйно оpiентованомy спiлкyваннi, на piвень фахово1& тдготовки студенпв спецiальностi "Miжнаpодна економiка" та загальний piвень 1&хньо1& IKK;

- встановити, чи тдвищуеться кyльтypа шшомовного мовлення студенпв, чи фоpмyеться мотивацшна основа iншомовного сп1лкування на ^офесшно оpiентованy тематику.

Головними завданнями y ввдповвдносп до зазначених вище цшей були так1:

а) визначити початковий piвень сфоpмованостi мовно1& компетенцiï y студенпв експеpиментальних гpyп (ЕГ) за допомогою дiагностичного тестування, яке виконувало функцш пеpедекспеpиментального зpiзy;

б) довести експеpиментальне навчання на основi pозpобленого нами навчального посiбника з викоpистанням комплексу дотекстових, текстових i тслятекстових впpав;

в) визначити пiдсyмковий p^rn сфоpмованостi мовно1& компетенцiï за pезyльтатами експеpиментального навчання на основi тдготовлених нами навчальних матеpiалiв (пiсляекспеpиментальний зpiз);

г) визначити piвень сфоpмованостi мовленнево1& компетенцiï, викоpистовyючи pозpобленi кpитеpiï ощнювання усних i писемних вiдповiдей студенпв-економюпв в piзних видах iнтеpактивноï дiяльностi;

г) iнтеpпpетyвати pезyльтати експеpиментального навчання та пеpеконатись y доцiльностi викоpистання запpопонованих нами впpав i комушкативних завдань, на^авлених на фоpмyвання IKK y студенпв-економюпв;

д) сформулювати висновки щодо ефективносп застосування в навчальному процесi навчального поабника "Англшська мова для студенпв-економюттв", опираючись на результати експериментального навчання та враховуючи анонiмне анкетування учаснишв експерименту;

е) пiдтвердити результативнiсть запропоновано! нами моделi навчання в кури навчально! дисциплiни "Англшська мова професшного спрямування" для студентiв 4-го курсу спещальносп "Мiжнародна економiка".

Основним об&ектом експериментального навчання був мовний матерiал з акцентом на оволодання термiнологiчною лексикою пiдмови м1жнародно! економши, а додатковими — iндивiдуальнi психологiчнi особливостт студенттв, психолого-емоцшна атмосфера занять, ршень мотиваци участт студенттв в штерактивних видах навчально! дiяльностi. В експерименп порiвнювалися рiвень сформованостт мовно! компетенци до експериментального навчання та тсля нього, що дае тдстави характеризувати його як вертикальний. Кр1м того, порiвнювалися рiвнi сформованостт 1КК у студенттв чотирьох експериментальних груп (ЕГ), що надае експериментов1 й горизонтального характеру [3, 29]. За методикою проведення наш експеримент був констатувальним [17, 122], оск1льки показником ефективностт розроблено! i теоретично обгрунтовано! нами методики штерактивного формування 1КК виступають не порiвняльнi данi ЕГ з певною контрольною групою (КГ), а досягнення з допомогою ще! методики достатнього рiвня сформованостт 1КК у вах ЕГ до визначеного часу. З огляду на це, для визначення тдсумкового ршня сформованостт мовленнево! компетенци ми користувалися результатами тсляекспериментального тестування. Експериментальне навчання проводилось за розкладом практичних занять з англшсько! мови професiйного спрямування, що вказуе на його природнш характер.

На етат пiдготовки до експерименту вирiшувались так1 завдання:

1) визначення учаснишв експериментального навчання та формування ЕГ;
2) проведення бесвд та iнструктажiв з викладачами англiйськоl мови професшного спрямування, яш були задiянi до проведення експерименту в сво!х групах;
3) розробка плану та методики проведення експериментального навчання, ознайомлення з ними викладачiв i студентiв;
4) визначення та уточнення критерilв ощнювання рiвня сформованостi мовленнево! компетенцi! у студенпв ЕГ при виконаннi ними рiзних видiв iнтерактивно! дiяльностi;
5) тдготовка та розмноження експериментальних матерiалiв, оцiночних листк1в, тест1в тощо;
6) тдготовка навчальних аудиторш та техшчних засобiв навчання для фiксування усних ввдповвдей студент1в на магнiтну плiвку.

В експериментi, який проходив у природних умовах з 3 лютого по 25 березня 2005 року, взяли участь 57 студенттв 4-го курсу факультету мiжнародного бiзнесу i менеджменту (ФМБМ) Тернопшьського державного економiчного унiверситету (ТДЕУ), що навчаються за спещальностями 6.050100 "Мiжнародна економiка", "Маркетинг" (ЕГ3, ЕГ4), 6.050206 "Менеджмент зовнiшньоекономiчно! дiяльностi" (ЕГ1), 6.050200 "Менеджмент оргашзацш" (ЕГ2) освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр".

Незмшними величинами експерименту були так1:

1) кшьшсть ЕГ та склад студенттв у кожнш групi;
2) тривалють експериментального навчання та к1льк1сть практичних занять, тд час яких реалiзувалась розроблена нами модель навчання;
3) одночасшсть проведення практичних занять;
4) критерп оцiнювання рiвня сформованостi мовленнево! компетенци в усному та писемному мовленнi;
5) обсяг та кшьшсть завдань, яш виконувались студентами;
6) викладач у кожнiй групi: ЕГ1 — М. Малимш, ЕГ2 — експериментатор, ЕГ3 — Н. Авраменко, ЕГ4 — Л. Антоненко.

Змшними величинами були:

- змют навчальних матерiалiв та тематика навчального поабника "Англшська мова для студентiв-економiстiв": ЕГ1 — роздши 1, 2; ЕГ2 — роздши 3, 4; ЕГ3 — роздши 5, 6; ЕГ4 — роздши 7, 8;

- методи оргашзацп та проведения практичних занять у кожнiй ЕГ, повнота виконання окремих видiв i типiв вправ, тривалiсть проведення штерактивних видiв навчально! дiяльностi та застосоваш при цьому прийоми.

До початку експериментального навчання всi викладачi ЕГ були ознайомлеш з розробленою нами тематично-циклiчною моделлю проведення практичних занять, з етапами та методикою проведення власне експериментального навчання, а також були забезпечеш необхвдними навчальними матерiалами. З метою визначення учасник1в експериментального навчання та формування ЕГ нами були проведет бесвди з викладачами, як1 проводили практичнi заняття з англшсько! мови професiйного спрямування на 4-му кури 1МБМ (М. Малимш, Н. Авраменко, Л. Антоненко). Ми також провели наукове спостереження за ходом навчального процесу у групах вказаних вище викладачiв. Взявши до уваги ввдгуки викладачiв щодо рiвня пiдготовки !хшх студентiв з навчально! дисциплши "Англшська мова професiйного спрямування", проаналiзувавши вiдвiданi нами практичнi заняття та врахувавши побажання самих студенпв взяти участь в експериментальному навчанш, ми сформували чотири групи: ЕГ1 — 15 студенпв; ЕГ2 — 14 студенпв; ЕГ3 — 14 студенпв; ЕГ4 — 14 студенпв. У вих студенпв ЕГ був приблизно однаковий р1вень сформованосп мовленневих навичок та вмiнь з англшсько! мови, приблизно однакове спiввiдношення хлопщв i дiвчат, а також спостер^алося вiдсутнiсть будь-яких конфлiктiв всерединi груп, що могло б негативно позначитись на ходi та к1нцевих результатах експериментального навчання.

Перед тим як починати експериментальне навчання, ми провели передекспериментальний зрiз у формi дiагностичного тесту з метою визначення початкового рiвня сформованосп мовно! компетенцi! у студенпв ЕГ. Для цього ми розробили тест множинного вибору, який складався з шструкцп та 50-ти завдань з чотирма дистракторами. Вважаемо, що цей тест ввдповвдае основним показникам якосп: валiдностi, надiйностi, дискримшацшно! здатносп, практичносп та економiчностi [12; 9; 18]. Дiагностичне тестування проводилося одночасно у всiх ЕГ i тривало двi академiчнi години (одне практичне заняття). Як1сний аналiз проведеного передекспериментального зрiзу показав, що середнш показник коефiцiента навченосп [1, 59] виявився досить низьким. Вiн становив 58,6 балiв, що свiдчило про необхщшсть застосування спецiально розробленого комплексу вправ та шших навчальних матерiалiв у ходi експериментального навчання для досягнення студентами-економiстами достатнього рiвня сформованосп мовно! компетенцп. Результати передекспериментального зрiзу у розрiзi ЕГ зображенi на рис.1.

середн1 показники початкового р1вня сформованост] мовно1 компетенцп

76,7
58,1 54,7 45,2

ег1 ег2 ег3 ег4

Рис. 1. Результаты передекспериментального зргзу

Перейдемо до докладного опису експериментального навчання, яке проводилось у третьому триместрi 2004/05 навчального року й тривало 26 годин (16 год. — аудиторна робота; 8 год. — самостшна робота; 2 год. — шдив^альна робота) у ввдповвдносп до Робочо! програми з навчально! дисциплши "Англшська мова професшного спрямування" [11].

Навчальним матерiалом був розроблений нами в електронному варiантi посiбиик "Англiйська мова для студенпв-економютв", основу кожного роздшу якого складае комплекс дотекстових, текстових i пiслятекстових вправ. Посiбник мае вiсiм розд1л1в, як1 вiдбивають основн1 теми курсу "Мгжнародна економ1ка" та забезпечують професiйиу спрямован1сть вивчення аиглiйсько! мови.

Hавчальнi тексти е джеpелом теpмiнологiчноï лексики i фахово1& iнфоpмацiï, стимулом для iнтеpактивноï дiяльностi, матеpiалом для моделювання HKC пpофесiйиого спpямyвання. ^и читаннi навчальних тексттв фоpмyються вмшня вивчаючого, пошукового та ознайомлювального читання, а також вмiння самост1йно1& pоботи iз опpацювання фахово1& лiтеpатypи.

Tpyrn дотекстових впpав некомyнiкативного хаpактеpy вводить та за^шлюе теpмiнологiчнy лексику, зшмае майбyтнi тpyднощi пpи читаннi текспв, активiзyе лексичнi одиницi на piвнi слова, словосполучення i pечения. В^ави спpямованi на оволодiния словотвipними мехашзмами для побудови семантичних меpеж ствввднесених слiв, на pозвиток мовно1& здогадки, самостiйного pозкpиття значень слiв i, таким чином, збшьшення потенцiального словника студенпв y сфеpi економiки. Опанування вмiниям словотвоpy, а також вмшням визначати частини мови та значення ^в на основi стpyктypних i семантичних зв&язшв мiж ними с^ияе як pецептивномy, так i pепpодyктивномy оволодiнню мовним матеpiалом. У дотекстових лексико-гpаматичних впpавах, як1 побyдованi на матеpiалi автентичних текстiв вiдповiдних pоздiлiв мiжнаpодноï економiки, забезпечуеться достатня повтоpюванiсть мовних одиниць для виpобления стшкосп i гнучкосп сфоpмованих навичок.

Текстовi впpави спpямованi на контpоль pозyмiння пpочитаних текстiв i одночасно на активiзацiю вивчених лексико-гpаматичних констpyкцiй i мовленневих зpазкiв в усному i писемному мовленнi за пpочитаним на piвнi pечения i понадфpазовоï едност! У впpавах даного навчального поибника, на вiдмiнy вiд оpигiнальних англомовних навчальних матеpiалiв, вpаховано пpинцип зв&язку з piдною мовою, оск1льки вони мютять завдання на пpямий та звоpотнiй пеpеклад, а також подають pеалiï економiчного i дiлового життя Укpаïни. Впpави стимулюють piзнi фоpми гpyповоï взаемодiï стyдентiв, що за^шлюе автоматизованiсть навички володiния лексико-гpаматичними стpyктypами, фоpмyе мовленневi вмiния на основi пpочитаного та опpацьованого навчального матеpiалy пpофесiйного спpямyвания. Виконання цих в^ав та завдань вимагае вiд студенпв концентpацiï уваги на адекватностi вживання мовних засобiв, логiчностi i чггкосп викладення сво1&х думок. Фоpмyвання i pозвиток мовленневих yмiнь пpоходить в умовно заданих ситyацiях. За кpитеpiем комyнiкативностi — це yмовно-комyнiкативнi i комушкативш впpави, а за спpямованiстю на пpийом або видачу iнфоpмацiï — це pецептивно-pепpодyктивнi i pецептивно-пpодyктивнi впpави.

Пiслятекстовi впpави та завдання спpямованi на вживання теpмiнологiчноï лексики та гpаматичних констpyкцiй в усних та письмових висловлюваннях текстового piвня. У цих впpавах е достатня кiлькiсть фактологiчноï iнфоpмацiï для стимулювання мисленнево-мовленнево1& дiяльностi студенпв, а також ^опо^ю^ся HKC для pозiгpyвання y гpyпових дискyсiях, pольових та дшових iгpах, для написання анотацш, pефеpатiв, доповiдей. Це пpодyктивнi в^ави комyнiкативного хаpактеpy, в яких мовний матеpiал автоматизуеться y пpофесiйно оpiентованомy мовленнi. Завдання iнфоpмацiйно та штелектуально насиченi, що pозвивае твоpче мислення стyдентiв, фоpмyе вмiння будувати свою ввдповвдь на основi власного досв^ та спостеpеження, а це pобить пpоцес навчання особистiсно зоpiентованим.

Завеpшyють кожен pоздiл навчального посiбника тестовi завдання для тематичного оцiнювання i пеpевipки пiдсyмкового piвня сфоpмованостi мовно1& компетенцiï. Для оpганiзацiï самостiйноï pоботи стyдентiв, а також для самокошролю y навчальному посiбникy вмiщено ключi до деяких впpав.

Отже, системне опpацювання мовного матеpiалy пpи виконанш гpyпи дотекстових впpав, pобота з навчальними текстами фахово1& тематики, участь y piзних видах пiслятекстовоï мовленнево1& дiяльностi засобами IAMH повиннi були забезпечити досягнення основно1& мети навчання англшсько1& мови на економiчномy факультет ВHЗ — пpактичного оволодiння шоземною мовою в обсязi тематики, зумовлено1& пpофесiйними потpебами студенпв, одеpжання новиньо1& iнфоpмацiï з фаху пpи читанш англомовних джеpел, pефеpyвання та анотування загальноекономiчноï лiтеpатypи.

Ayдитоpна pобота, тд час яко1& виконувались описанi вище впpави i завдання та фоpмyвалась й удосконалювалась мовленнева компетенцiя y студенпв, включала:

а) дискyсiï за пpочитаними основними та додатковими текстами з фаху;

б) pольовi ^и та дiалоги на основi змодельованих HKC;

в) гpyповi фоpми мовленнево!& взаемодiï y pольових та дшових ^ах;

г) презентащя пiдготовлених доповiдей;

г) написания тдсумкових тестових контрольних po6iT.

Самостшна та iндивiдуальна робота студентв ЕГ була спрямована на виконання таких завдань:

а) пiдготовка та написання рефералв за тематикою роздшв навчального посiбника;

б) пошук та опрацювання фактологiчного матерiалу i статистичних даних;

в) виконання дотекстових некомуткативних вправ та проведення самоконтролю за ключами;

г) ознайомлювальне i пошукове читання фахових текстiв та тдготовка проблемних питань для подальшого обговорення.

Всi уснi вiдповiдi студентiв фшсувалися на магнiтну плiвку, що дозволяло тдвищити вiдповiдальнiсть студенпв при виконанш мовленневих завдань, зосередити !хню увагу та мобiлiзувати пам&ять, а також надало можлиысть як1сного аналiзу i об&ективного оцiнювания вiдповiдей студенив.

Об&ектами контролю з метою визначення тдсумкового рiвия сформованостi мовленнево! компетенци були монолопчш та дiалогiчнi висловлювання студенпв при розiгруваннi ролей у парних i групових формах навчально! дiяльностi; написанi i презентованi студентами шдивщуальт навчально-дослiднi проекти (1НДП), як1 завершували вивчення кожно! теми.

Критерiями ощнювання професiйно орiентованого монологiчного i дiалогiчного мовлення були адекватнiсть використання мовного матерiалу (зокрема, термiнологiчноi& лексики) у конкретнш ситуацл спiлкувания; темп i швидк1сть мовлення; вiдиосна граматична i вимовна правильнiсть вживання лексичних одиниць; логiчна зв&язнiсть висловлювання та достатшсть за обсягом [6, 101-102]. Критерiями писемного мовлення були вiдповiднiсть письмово! роботи заданiй темi та повнота !! розкриття; вiдповiднiсть формату i стилю письмово! роботи; вiдносна граматична та орфографiчна правильнiсть; зв&язнiсть тексту та рiвень оформлення роботи [16, 139]. Максимальна кшьюсть балiв за найвищу вiдповiдиiсть мовленневого продукту студента кожному критерш — 20. Усш вiдповiдi тестованих оцiнювалися кожним викладачем ЕГ вiдповiдно до зазначених вище критерив в ходi виконання завдання, а виставленi бали фiксувалися в ощночних листках. Результати письмових роби студенив (написаних реферапв), як1 ощнювалися в позааудиторний час, також заносилися в ощночш листки. Сума балiв за всiма критер1ями не перевищувала 100.

Пiдсумковi тематичнi тести, яю проводились з метою визначення вихщного рiвня сформованост1 мовленнево! компетенцй&, складалися з короткого (обсягом 250-300 сл1в) тексту та 20 тестових завдань (множинного/альтернативного вибору, на п1дстановку та завершення речень, на вiдповiдi до тексту) i виконувалися студентами у письмовш формi п1д час аудиторного заняття. Р1вень вважався задовiльним, якщо отриманi показники були не нижчi коефiцiента засвоення 0,7 (за В. Безпальком), який визначався за формулою K=N/M, де N — число правильно виконаних студентами операцiй, тобто кшьюсть правильних вiдповiдей, а M — число операцш, тобто загальна кшьюсть завдань [2, 121]. Щоб визначити ощнку в балах у рамках загальноприйнято! 100-бально! шкали кожна правильна вщповщь помножувалася на 4. Максимальна кшьюсть бал1в за тематичний тест — 100. Середт показники вихвдного рiвня сформованост1 мовно! компетенцй& за результатами тдсумкових тематичних тестгв у розрiзi ЕГ зображенi на рис. 2.

СЕРЕДН1 ПОКАЗНИКИ ВИХ1ДНОГО Р1ВНЯ СФОРМОВАНОСТ1 МОВНО1 КОМПЕТЕНЦГ!

90 п
80 /0 60 с 50 га 40 30 20 10 85,4
82,8
77,6
75,3

Рис. 2. Результати тсляекспериментального 3pi3y

У таблиц 1 подано усереднеш показники передекспериментального та пiсляекспериментального зрiзiв у кожнiй ЕГ, проведених у формi тестiв за пiдсумками двох роздiлiв з пiдготовлених навчальних матерiалiв.

Таблиця 1

Порiвняльна таблиця усереднених показниюврiвня сформованостi мовноХ компетенцИ

Индекс груп ЕГ1 ЕГ2 ЕГ3 ЕГ4 Середне

Результати: передекспериментального зрiзу тсляексперитментального зрiзу 58,1 85,4 76.7 82.8 54,7 77,6 45.2 75.3 58,6 80,2

Прирiст 27,3 6,1 22,9 30,1 21,6

Як видно з подано! вище табл. 1, у вах ЕГ перед експериментальним навчанням рiвень сформованостт мовно! компетенцi! не досягав або незначно перевищував (в ЕГ2) задовшьний, за В. Безпальком, показник навченостт 0,7. Результати письмових тестiв свiдчать, що рiвень сформованостi мовно! компетенцп зрiс у середньому з 58,6 до 80,2 балiв. Тобто, прирют навченостi склав 21,6 одиниць. Отже, в процес експериментального навчання вдалося значно пiдвищити коефiцieнт засвоення студентами мовного матерiалу за рахунок системного виконання розробленого нами комплексу вправ, пiдготувати студентiв-економiстiв до його продуктивного використання у процесi роботи над визначеними для кожно! ЕГ роздшами навчального посiбника "Англшська мова для студенпв-економюттв".

Пiсля опрацювання студентами кожного роздалу посiбника у всiх ЕГ проводився пiсляекспериментальний зрiз рiвня сформованосп мовленнево! компетенцi! за результатами дискусш, рольових i дiлових iгор, презентацш пiдготовлених доповiдей та написаних реферапв. Всього у кожнiй ЕГ проведено два шсляекспериментальш зрiзи (за кшьшстю роздiлiв для опрацювання). Зазначенi вище критери оцiнювання мовленневого продукту кожного учасника експериментального навчання дозволили об&ективно ощнити студенпв i визначити середнш пiдсумковий рiвень сформованостi !хньо! мовленнево! компетенцп при застосуванш 1АМН.

Середш результати першого i другого тсляекспериментальних зрiзiв у розрiзi щодо вид1в задiяно! пiд час навчання штерактивно! дiяльностi подано у табл. 2.

Таблиця 2.

СередШ результати зрiзiв за видами ШтерактивноХ дiяльностi

Индекс груп Зрiзи Види штерактивно! дiяльностi

дискуси рольовi ^ри дiловi ^ри презентаци письмовi реферати середне

ЕГ1 Перший 76 77,6 78,5 81,8 78,8 78,5

Другий 77 83,4 81 83,3 79 80,7

ЕГ2 Перший 85,5 87,9 87,7 89,3 85,7 87,2

Другий 86 89 85,1 89,4 87,3 87,7

ЕГ3 Перший 86,2 85,5 82 84,2 81,2 83,8

Другий 87 85,5 82 84,2 76 82,9

ЕГ4 Перший 81,8 82,4 86 88,4 81,1 83,9

Другий 87,7 87,7 88,5 87,6 80,5 86,4

Шдсумувавши результати першого i другого тсляекспериметальних зрiзiв та подiливши цю суму на 2, ми отримали середш показники рiвня сформованостi мовленнево! компетенцп у студенпв кожно! ЕГ (рис. 3). Загальний показник, який ми отримали в результата дшення суми за результатами ощнювання всiх видiв iнтерактивно! дiяльностi, становив 83,8 балiв, що вважаеться достатнiм рiвнем навченосп. Отже, застосування 1АМН при навчанш професiйно орiентовано! iноземно! мови студенпв-економюпв свiдчить про сформованiсть !хньо! мовленнево! компетенцп.

середн1 показники п1дсумкового р1вня сформованост1

мовлеинево! компетенцп

79,6
87,4
83,3
85,1

Рис. 3. Середт результати у розрт ecix ЕГ

Аналiз усних ввдповщей студенпв 3acBi^rn не лише достатнш piBeHb HaB4eHOCTi, а й також aктивiзaцiю шшомовно! мовленнево! дiяльностi кожного студента, бажання долучитись до професшно орiентовaного спiлкувaння, формування установки на досягнення успiху при виконанш навчальних завдань. В процес експериментального навчання поряд з формуванням 1КК у студентiв aктивiзувaлось !хне мислення, концентрувалась увага, розвивалась технiкa запам&ятовування та довготривалого утримання вивчених мовних одиниць та мовленневих зразшв в пам&яп. В результaтi застосування 1АМН, якими були дискуси та презентаций рольовi та дiловi iгри, штегроване усне та писемне мовлення i читання, у студентiв розвивались вмшня адекватно! мовно! поведiнки у складних ситуaцiях. Комунiкaнти навчились швидко реагувати на змiну ситуаци спiлкувaння та спонтанно висловлювати сво! думки, збшьшуючи темп свого мовлення. У студенпв сформувались вмiння активного слухання i взаемоди при вирiшеннi дискусiйних питань, руйнувались комунiкaтивнi бар&ери та розширювалась !хня ерудицiя. Одночасно збагачувались професшш знання студентiв з фаху тдготовки у ВНЗ.

Анaлiз пiдготовлених студентами реферапв виявив сформовaнiсть умiнь компресп тексту, видiлення головного та узагальнення, вибору необхiдних лексичних одиниць та !х трансформаци. Письмовi роботи в основному ввдповвдають структурi реферату та лопщ викладу теми дослiдження, яка в бшьшосп з них достатньо розкрита. Середнш обсяг написаного склав 5-7 сторiнок набраного тексту. Проте оформлення списку використаних джерел не ввдповвдае стандартам, а вiдноснa граматична та стилютична прaвильнiсть викладу думок шоземною мовою потребуе подальшого удосконалення.

Результати виконаних студентами пiдсумкових тематичних теспв свiдчaть про достaтнiй рiвень знань термiнологiчно! лексики та наявшсть умiнь роботи з текстом. Бшьшгстъ експериментальних груп успiшно справилась з поставленим завданням. Основними труднощами при виконанш теспв були недостaтнi вмшня давати ввдповвд на запитання до прочитаного тексту та виконувати завдання на завершення речень з використанням термiнологiчно! лексики, яка активно вивчалась у вiдповiдному роздiлi навчального поибника.

Отже, в результат експериментального навчання за запропонованою нами методикою в цшому спостерiгaлося значне покращення показниюв рiвня сформовaностi 1КК у студенпв ЕГ, а це свiдчить про адекватшсть i ефективнiсть запропоновано! системи вправ.

Пiд час експериментального навчання панувала позитивна психологiчнa атмосфера, яка сприяла пiдвищенню впевненостi студентiв у власних силах та зниженню почуття напруги, а вiдтaк i зшвелювала можливi конфлiкти всерединi студентського колективу. Це мало сприятливий вплив на яшсть засвоення лексико-граматичного мaтерiaлу та загальний рiвень нaвченостi студентiв. Використаш нами 1АМН для формування 1КК, тaкi як рольовi й дiловi iгри, дискуси за прочитаними текстами, презентаци пiдготовлених реферaтiв перетворювали звичайш aудиторнi заняття у нестaндaртнi, незвичш, а тим i ефективнi заняття-конференци, заняття-конкурси, зaняття-iгри, чим пiдвищувaли штерес студентiв до об&екту навчання та впливали на як1сть засвоення знань. 1нтенсивне опрацювання спецiaльно! автентично! лиератури мало вплив на пiдвищення рiвня фахово! компетенц^! студентiв, що спостер^алось

тд час !хшх вiдповiдей, а також дозволило сформувати мотивацiйну основу професшно 0pieHT0BaH0r0 спiлкування студенпв англшською мовою. Цi чинники також свiдчать про ефективнiсть розроблено! методики формування 1КК у студенпв-економютав та доцшьшсть !! впровадження.

За результатами експерименту ми ставили також завдання довести необхвдшсть використання в навчальному процес пiдготовленого нами посiбника, який слугував матерiалом для експериментального навчання, враховуючи при цьому думку самих студенпв — учасник1в експерименту. З щею метою пiсля завершения експерименту ми провели аношмне опитування всiх його учаснишв (57 осiб) та проаналiзували отриманi вiдповiдi. Пiдготовлена нами анкета складалася з дев&яти вiдкритих i закритих питань. Аналiз вiдповiдей студенпв показав !хню зацiкавленiсть предметом опитування та виявив високу активнiсть респондента. Iхнi вiдповiдi свiдчать, що в результата застосування розробленого нами навчального поабника у студентiв ЕГ значно покращилися (10,5% опитаних) та в цшому покращилися (43,8% опитаних) знання термшолопчно! лексики пiдмови мiжиародно! економiки, а також фактологiчнi знання з економiчно! дисциплiни. Тексти, поданi у навчальному поибнику, виявились досить шформативними, змiстовними та цiкавими для 52,6% респонденпв, проте лише для 40,3% опитаних обсяг текстав е достатшм для отримання необхвдно! фахово! шформацп. В цiлому 43,8% опитаних дали позитивнi вiдгуки на запропонований навчальний поибник, яким вони користувались впродовж експериментального навчання. Зокрема, студенти зазначають покращення знань термшолопчно! лексики та збшьшення фахового словника, отримання корисно! шформацп i поглиблення теоретичних знань зi спецiальностi. Наявнiсть у поибнику таблиць, графiкiв, схем стимулюе усне мовлення студентiв, а вправи Нового характеру надають навчальному процесу особистасно! зорiентованостi та емоцiйностi.

Хоча досить високий вiдсоток опитаних (22,8%) вважае, що навчальний поибник не мае достатньо! професшно! спрямованост та не задовольняе !хшх потреб у вивченш фахово! англiйсько! мови, лише у 5,2% студенпв зовсiм не покращилися знання термшолопчно! лексики, що вказуе на !хню неуважшсть або необ&ектившсть при подачi сво!х вiдповiдей. Серед пропозицш по удосконаленню навчального пошбника переважають дещо суперечливi побажання збшьшити к1льк1сть термiнологiчно! лексики (49,1% опитаних), збшьшити обсяг навчальних текспв (36,8%), зменшуючи при цьому к1льк1сть вправ та завдань (29,8% опитаних). Одночасно вiдзначаемо великий вiдсоток студентiв, як не визначилися з вiдповiдями на запитання, чи задовольняе цей навчальний поибник !хнi потреби у фаховому вивченнi англiйсько! мови (42,1%), щодо якоста та обсягу текспв (29,8 i 22,8 вiдсотка вiдповiдно), а 19,5% опитаних взагалi не висловили свое! думки про змют i навчальну цiннiсть даного навчального поибника.

Таким чином можемо зробити другий висновок, отриманий в результатi анкетування студент1в за результатами експериментального навчання на основi навчального посiбника "Англшська мова для студентiв-економiстiв". Вiн полягае в тому, що завдяки використанню зазначеного вище навчального посiбника та виконанню вмiщених у ньому вправ у 10,5% учаснишв експерименту значно покращилися, в 43,8% — в цшому покращилися, а в 31,5% — незначно, але покращилися знання термшолопчно! лексики з фаху тдготовки у ВНЗ. Розроблет дисертантом вправи та тематичш тести е посильними для виконання, формують та вдосконалюють лексико-граматичнi навички студентiв-економiстiв, належним чином контролюють рiвень сформованост1 !хньо! мовно! компетенцi!. Поданi у навчальному поабнику тексти вiдбивають актуальну фахову тематику та розширюють фоновi знання студенпв, проте кшьшсть текст1в та !хнш обсяг може бути збiльшений. Наявт у навчальному посiбнику схеми, таблищ та iншi паралiнгвiстичнi засоби слугують опорами та фактологiчним матерiалом для активiзацi! усномовленнево! дiяльностi студент1в i формування на цiй основi мовленнево! компетенцi!. Тому розроблений посiбник може вважатися адекватним для використання у навчальному процеи з метою формування 1КК у студентiв-економiстiв 4-го курсу.

У ходi експериментального навчання ми також реалiзували запропоновану нами циктчно-тематичну модель навчального процесу, завдяки якш вдалося активiзувати мисленнево-мовленневу дiяльнiсть студенпв, збагатити термшолопчний словник та покращити фаховi знання з економiчних дисциплш, що е третiм висновком за результатами експерименту.

В цшому експериментальне навчання тдтвердило нашу гшотезу про те, що достатньо високого рiвня сформованостi 1КК можна досягти за умов системного виконання вмщеного у навчальному пошбнику "Англшська мова для студенпв-економюпв" комплексу розроблених автором вправ, враховуючи шдив^ально-психолопчш та вiковi особливостi студентiв старших курав, рiвень !хньо! освiченостi з фахово! дисциплiни та наявнiсть мотивацшних чинник1в. Перспективами подальшого дослiдження буде тдготовка методичних рекомендацiй щодо практичного використання iнтерактивних форм мовленнево! взаемоди 3i студентами економiчних спецiальностей по формуванню !хньо! 1КК.

Л1ТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989. — 192 с.
2. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). — М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002. — 352 с.
3. Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков. — Владимир: Владимирский гос. пед. инс-т им. П.И. Лебедева-Полянского, 1980. — 104 с.
4. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. — М.: Высшая школа, 1981. — 160 с.
5. Минина Н.М. Программа обучения активному владению иностранным языком студентов неязыковых специальностей и методические рекомендации. — М.: НВИ-Тезаурус, 1998. — 62 с.
6. Молокович О.О. Тестовий контроль рiвня володшня говоршням англшською мовою як другою шоземною у студенпв II курсу мовного факультету: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. — К.: КНЛУ, 2001. — 243 с.
7. Освггньо-професшна програма тдготовки бакалавра, спещалкта i мапстра напряму 0501 — "Економжа i тдприемництво": Галузевий стандарт вищо! школи (Видання офщшне). — К.: Мшстерство освгга i науки Укра!ни, 2002. — 24 с.
8. Педагопчний експеримент / Свдокимов В.1., Агапова Т.П., Гаврик 1.В., Олiйник Т.О. — Харкiв: ОВС, 2001. — 148 с.
9. Петращук О.П. Тестовий контроль у навчанш iноземноl мови в середнш загальноосвiтнiй школi: Монографiя. — К.: Вид-й центр КДЛУ, 1999. — 261 с.
10. Програма з англшсько! мови для професшного стлкування / Колектив автор1в. — К.: Леши; 2005. — 119 с.
11. Робоча програма з дисциплши "1ноземна мова професiйного спрямування" (англшська мова) / Затверджена 1.09.2004р., протокол № 1. — Тернопшь: ТАНГ, 2004. — 10 с.
12. Саенко Н.С. Тестовый контроль уровня сформированности лексического навыка чтения у студентов I этапа неязыкового вуза (на материале английского языка): Дис. ... канд. пед. наук. — К.: КГЛУ, 1998. — 313 с.
13. Семенчук Ю.О. Вивчення термiнологiчно! лексики у кури дшово! англшсько! мови // 1ноземш мови. — 2003. — № 3. — С. 29-32.
14. Семенчук Ю.О. Моделювання комушкативних ситуацш для формування вмшь шшомовного дшового стлкування // 1ноземт мови в навчальних закладах. — 2004. — № 2. — С. 143-152.
15. Семенчук Ю.О. Комплекс вправ для навчання студенпв економiчних спещальностей англомовно! термшолопчно! лексики // 1ноземш мови. — 2004. — № 3. — С. 24-32.
16. Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика обучения английскому языку для делового общения: Уч. пособие. — К.: Ленвит, 2004. — 192 с.
17. Третьякова Т. А. Методика формирования коммуникативной компетенции в чтении литературы по специальности в интенсивном курсе обучения английскому языку: Дис. ... канд. пед. наук / Киевск. гос. пед. ин-т ин-х языков. — К., 1992. — 218 с.
18. Ханша О.М. Проблема тестування в сучаснш методищ викладання iноземно! мови // 1ноземш мови. — 2004. — № 1. — С. 21-24.
19. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. — 144 с.
20. Штульман Э.А. Методический эксперимент в системе методов исследования. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. — 156 с.
Другие работы в данной теме: